הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 8272-09-19

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983

ובעניין: המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גליקמן ו/או גמרניק ו/או קורן
החברה
ובעניין: המועצה להשכלה גבוהה
ע"י ב"כ עו"ד עשהאל
המל"ג
ובעניין: בנק מזרחי טפחות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אולמן בנק מזרחי

ובעניין: הסטודנטים הלומדים במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
ע"י ב"כ עו"ד בראון
הסטודנטים
ובעניין: עובדי החברה
ע"י ב"כ עו"ד חדש עובדי החברה

ובעניין: רשם ההקדשות רשות התאגידים
ע"י ב"כ עוה"ד טובה פריש
רשם ההקדשות
ובעניין: כונס הנכסים הרשמי
הכנ"ר

החלטה

כללי

לפני בקשה למתן צו הקפאת הליכים למבקשת, "המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה בע"מ" (להלן :" המבקשת" או " החברה") ולמינוי נאמנים בתקופת הקפאת ההליכים.

המבקשת שהינה חברה לתועלת הציבור מפעילה מכללה אקדמית ברחוב היוצרים 2, באור יהודה ( להלן: "המכללה"). במכללה לומדים כ-3,000 סטודנטים לתארים ראשון ושני במספר תחומים. החברה נקלעה לקשיים חמורים וקיים חשש שלא תוכל לפתוח את שנת הלימודים הקרובה, בעוד שבועות ספורים.

הבקשה הוגשה בתחילה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, שניתן על ידו ( כב' השופטת וינברג-נוטוביץ), צו עיכוב הליכים זמני. לאחר שהתעוררה בעיית סמכות, נמחק ההליך לבקשת המבקשת שהגישה במקומו ביום 4.9.19 בקשה חדשה לבית משפט זה. דומה שנכון הייתה עושה המבקשת לו הייתה החברה מבקשת את העברת ההליך לבית משפט זה חלף בקשת מחיקה והגשת בקשה חדשה. מכל מקום, בו ביום ניתן על ידי צו איסור דיספוזיציה ועיכוב הליכים ארעי ונקבע מועד לדיון במעמד הנושים המהותיים ומשיבים נוספים ליום 8.9.19 תוך הוראה להגשת תגובות. תגובות אכן הוגשו והתקיים היום דיון במעמד הצדדים.

רקע
החברה שהיא כאמור חברה לתועלת הציבור, נוסדה על ידי חברת " ש.א.א. רשת מכללות בע"מ" (להלן: "היזמית") שנמצאת בבעלות של מר אבי ביתן ( להלן: "ביתן"), שמחזיק במניות החברה באמצעות החזקות בחברה אחרת בשם: "ציפי ביתן (1996) בע"מ".

היזמית הפעילה מספר מכללות וביניהן מכללה באור יהודה, שהיתה בשעתו שלוחה של אוניברסיטת דרבי מאנגליה. נוכח תיקוני חקיקה שמנעו למעשה הכרה בשלוחות של מוסדות השכלה גבוהה מחו"ל, התאגדה החברה שהפעילה את המכללה ושקיבלה הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה ( להלן: "המל"ג"). המל"ג איפשר הכרה זמנית ומתן הסמכה זמנית מאז שנת 2008 במספר תכניות לימוד למתן תארים ראשון ושני למכללה וביניהם: חינוך, פסיכולוגיה, ניהול ומערכת בריאות. תוקף ההכרה אמור לפוג בעת הקרובה.

מצב החברה
בבקשה נטען שהחברה צברה חובות בהיקף של כ-84 מיליון ₪ לנושים שונים, ובהם בנקים, גורמים מממנים, עובדים, ספקים, משכירי הנכס ועוד. נטען בנוסף שאין ביכולתה לגייס כספים נוספים להמשך פעילותה. החברה מתנהלת כשנה ללא מנכ"ל וסמנכ"ל. פעולות שננקטו להביא את החברה לייצוב כלכלי לא צלחו ומשכך אין מנוס אלא להורות על הקפאת הליכים.

החברה מעסיקה כ-250 אנשי סגל הוראה ובנוסף עובדי מינהלה, שיווק ועוד, כך שמצבת כוח האדם של המכללה הוא כ- 310 עובדים. לעת הזו רשומים במכללה 2,861 סטודנטים, חלקם לתואר ראשון וחלקם לתואר שני. כמו כן נרשמו עוד 705 סטודנטים לתחילת לימודיהם במכללה. בהקשר לעובדים יצויין שלא שולם שכרם לחודש אוגוסט 2019 שעלותו החודשית היא כ 3.5 מיליון ₪ מבלי שהובהר אם הסכום האמור כולל את הפרשות המעביד. בדיון במעמד הצדדים ציינה באת-כוח העובדים שישנם עובדים ששכרם לא שולם גם לחודשים קודמים.

המכללה פועלת בשטח ששייך ליורשי המנוח ראובן דאון ז"ל, אשר חלקם נקלעו לקשיים ומונה כונס נכסים לזכויותיהם בנכס, עו"ד ארז חבר ( להלן: "כונס הנכסים"). יוער כי על זכויות אחד מהיורשים, מר אברהם דאון, לא חל כינוס נכסים. לעמדת כונס הנכסים לא שילמה החברה דמי שכירות במשך תקופה ממושכת ולא קוימו הוראות וצווים שהוצאו לחיובה בתשלום חוב השכירות כמו גם המשך דמי השכירות השוטפים.

בבקשה מציינת החברה שקיים חשש שהמל"ג לא יאריך את ההכרה בה, נוכח מצבה של המכללה, לרבות בעיות בקשר לניהול הספרים, דבר שיגרום לפגיעה באלפי הסטודנטים.

הבקשה
נטען בבקשה שנוכח המשבר שבו נמצאת המכללה, יש לגבש מתווה שיאפשר הפעלה יציבה ומאוזנת וניתוק בין חובות החברה לבין ההפעלה השוטפת, אחרת לא ניתן יהיה להפעיל את המכללה, אלפי סטודנטים ימצאו את עצמם בלי יכולת להשלים את הלימודים וכי מאות עובדים ימצאו מחוץ למעגל העבודה.

הפתרון המוצע על ידי החברה הינו מציאת גורם בעל יכולות אקדמיות אשר יוכל לחבור למכללה ולגבות את פעילותה, במנותק מחובות העבר. זאת ניתן לעשות, כך נטען, רק באמצעות צו הקפאת הליכים וללא סיכון של בקשת פירוק.

צוין בבקשה שההכנסה השנתית של החברה שמקורה משכר הלימוד היא כ-55 מיליון ₪ כאשר ההוצאה הינה 50 מיליון ₪. פרט לכך נעדרת הבקשה נתונים מהותיים דרושים כגון תכנית הפעלה סדורה, פירוט העלויות ועוד עניינים מהותיים שנדרשים ככלל בבקשה להקפאת הליכים והסדר נושים וכקבוע גם בתקנה 41( ב)(2) לתקנות החברות ( בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002 (להלן: "תקנות ההסדר"). לפי התקנה האמורה על חברה המבקשת הקפאה לכלול בבקשה בין היתר, תזרים מזומנים, היקף ועלויות הייצור, היקף ועלויות השיווק והשינויים הארגונים בתקופת ההקפאה. כל אלה נעדרים בבקשה.

בדיון הבהיר בא-כוח החברה שמטרת ההקפאה אינה לשם תוכנית הבראה והסדר נושים, אלא לשם מציאת פתרון והסדר לטובת כלל הגורמים ומזעור הנזקים, משמע מציאת מוסד אקדמי אשר יוכל לקלוט את הסטודנטים והעובדים ולהמשיך בפעילות של המכללה. עוד נמסר, כי מתנהלים במשך מספר שבועות מגעים מתקדמים עם מספר גורמים מתעניינים אשר טרם הבשילו להסכם ויש לאפשר את מיצוי המו"מ על-מנת להגיע להבנה בעניין. לשם כך גם יהיה צורך בתמיכה והסכמה של הרשם והמל"ג.

עמדת המשיבים והנושים
ביקשתי את עמדת המל"ג, אגודת הסטודנטים וכן נושיה המהותיים של החברה.

מחמת סד הזמנים וכן לאור המסקנה שאליה הגעתי, לא ראיתי צורך להרחיב בעמדות הנושים והמשיבים האחרים.

די אם אציין בקצרה כי מרבית הנושים ובכללם העובדים תומכים בהקפאת הליכים ולמצער עיכוב הליכים למשך פרק זמן קצר. אלה תומכים גם בעמדת החברה שיש צורך דחוף בהתקשרות עם מוסד אקדמי אשר יקלוט את העובדים ואת הסטודנטים ויאפשר את המשך הפעילות. רובם של אלה סבורים שדרך זו עדיפה על מתווה של פירוק אשר יגרום לכך שהחברה תפסיק את פעילותה ותוך שייגרם נזק בלתי הפיך.

כונס הנכסים מתנגד להמשך עיכוב ההליכים בהצביעו על הנזק שנגרם לקופת הכינוס וכתוצאה מכך שלא שולמו דמי שכירות במשך תקופה ממושכת ואין היתכנות לתשלום דמי שכירות לתקופה השוטפת.

בא-כוח המל"ג הבהיר לשאלת בית המשפט, שהמל"ג פתוח לשמוע הצעות וכל הצעה שתבוא תידון בראש פתוח, אך לא על חשבון עמידה בדרישות כולל בצד האקדמי.

רשם ההקדשות סבור שההליך הנכון הינו פירוק ובצדו פירוק זמני וכאמור בעמדתו בכתב ובטיעוני באת-כוחו בדיון. עם זאת הבהירה באת-כוח הרשם כי האחרון עשה מאמצים כדי למנוע פגיעה בציבור הסטודנטים והעובדים על-ידי מציאת גוף אקדמי אחר.

אציין שבמהלך הימים האחרונים מימש בנק מזרחי בטוחות שהעמידה לו היזמית בסך של כ- 57 מיליון ₪, דבר שהקטין את נשייתו במידה משמעותית כאשר גם חלק ניכר מיתרת הנשיה מובטח בבטוחות שהעמידה היזמית. האחרונה אף טוענת שיש לה מעמד של נשיה מובטחת כמי שבאה בנעלי הבנק.

דיון והכרעה
6.1 כאמור, נמצאים אנו בתקופה קריטית, על סיפה של פתיחת שנת הלימודים האקדמית בהינתן ימי החגים שבפתח כאשר גורלם של אלפי סטודנטים ומאות עובדים נמצא בחוסר ודאות.

6.2 דעתי הינה כעמדת החברה ומרבית הנושים כי בראש ובראשונה יש למצות את התהליך שהוחל בו לאחרונה של מו"מ להתקשרות עם מוסד אקדמי בעל חוסן כלכלי אשר יוכל לגבות את פעילותה ובגדר זאת להמשיך את פעילות המכללה, לרבות את המשך וסיום הלימודים של הסטודנטים והמשך העסקת העובדים ויעמוד בדרישות המל"ג למתן הכרה ללימודים שבמכללה ודרישות הרשם. בכך יתאפשר לסטודנטים להמשיך ולסיים את הלימודים וכן להמשיך בהעסקת הסגל האקדמי והעובדים ולהביא גם להקטנת וצמצום חובות החברה לנושיה.

6.3 לא ראיתי מקום לתת ולמצער לעת הזו צו הקפאת הליכים; כאמור בדיון ציין בא-כוח החברה שנבדקה אפשרות של תוכנית הפעלה, אך היא לא הוגשה לבית המשפט מהטעמים שדבריו. התמונה שמצטיירת לפני אינה חד משמעית. מחד גיסא, אין תכנית הפעלה ממשית וסדורה וכמתחייב לפי תקנות ההסדר. גם אין די פרטים לגבי מקורות המימון שיהיו דרושים להפעלה וכן פירוט של העלויות הצפויות, דבר שתומך בעמדת המתנגדים לבקשת ההקפאה. מאידך גיסא, נטען לצפי של תשלומי שכר לימוד בסכומים ניכרים שלכאורה יכולים להבטיח מימון, ולמצער לתקופת ביניים.

6.4 בנסיבות אלה נראה לנכון בעיני ליתן ארכה קצרה לחברה לשם מיצוי המשאים והמתנים להגעה להסדר עם מוסד אקדמי אשר במסגרתו מצופה ומקווה כי יוסדרו המשך הלימודים והעסקת העובדים, כאשר במהלך התקופה האמורה יעמוד בתוקף צו עיכוב ההליכים וצו איסור הדיספוזיציה האירעיים וכן תיבחן אפשרות הפעלה שאינה גרעונית. יש לטעמי לעשות זאת באמצעות בעל תפקיד שימונה על ידי בית המשפט שיפקח על ההתנהלות וניתן יהיה לפנות בבקשות למתן הוראות.

6.5 בצד המשך הניהול של המשאים והמתנים כאמור, סבורני שיהיה נכון להסמיך את בעל תפקיד אשר יבחן את ההיבטים הפיננסיים השונים שבהם נמצאת החברה ויגבש מסקנות באשר להיתכנות הפעלה מכלל היבטים, עלויות מחד גיסא ומקורות מאידך גיסא, וכל נתון רלוונטי אחר.

6.6 לא התעלמתי מעמדת כונס הנכסים, אך סבורני שארכה קצרה למיצוי ההליך שעליו עמדתי לעיל, לא תהווה פגיעה בלתי מידתית לקופת כינוס הנכסים ובוודאי שאינה שקולה למשמעות של דחיית הבקשה למתן צו פירוק.

6.7 אין מקום להכריע לעת הזאת בעמדת רשם ההקדשות בדבר מתן צו פירוק וכן צו פירוק זמני, ועניין זה יבוא לידי דיון לאחר שימוצה המהלך של ניסיון להגעה להסדר עם מוסד אקדמי.

6.8 ער אני לטענות באשר ליזמית ולביתן כמות שעלו בעמדת הרשם ואחרים והמוכחשות על ידי השניים. עניין זה יבוא לידי בירור וליבון במידת הצורך בהמשך.

7. סוף דבר
מהטעמים המפורטים לעיל, שוכנעתי שלעת הזאת אין מקום ליתן צו הקפאת הליכים, אלא נכון יהיה למנות בעלי תפקיד מטעם בית המשפט אשר יובילו וימשיכו את המהלך שנקטה החברה להתקשר עם מוסד אקדמי אשר יקלוט את הסטודנטים והעובדים ויאפשר את המשך הפעילות של המכללה במתכונתה הנוכחית או האחרת. במקביל, יבחנו בעלי התפקיד אפשרות של המשך ההפעלה, לאחר שיבדקו על ידם מכלול הנתונים הדרושים לכך.

על כל נושא משרה ובעל תפקיד בחברה, קיים ובעבר לשתף פעולה עם בעלי התפקיד, למסור להם את מלוא המידע המבוקש על ידם, לרבות המצאת מסמכים.

במהלך התקופה האמורה, יעמדו בתוקפם צווי עיכוב ההליכים ואיסור הדיספוזיציה האירעיים וזאת עד החלטה אחרת.

בית המשפט מצפה שכל הגורמים ובהם המועצה להשכלה גבוהה ורשם ההקדשות, אך לא רק הם, יטו שכם למימוש אפשרות כאמור, תוך שישימו מול עיניהם את טובת הסטודנטים והעובדים.

אני ממנה כבעלי תפקיד את עו"ד ד"ר שלמה נס אשר פועל זה מכבר להשגת הסדר כאמור עם מוסד אקדמי ומצוי ברזי הפעילות הדרושה ובנוסף את עו"ד רענן קליר כבעלי תפקיד מטעם בית המשפט ומסמיך אותם לפעול למטרות דלעיל. כל אחד מבעלי התפקיד יפקיד התחייבות עצמית בסך 250,000 ₪ כתנאי למינוי.

בעלי התפקיד ידווחו לבית המשפט עד ליום 18.9.19.

נקבע לדיון במעמד הצדדים ליום 22.9.19 בשעה 09:00.

המזכירות תשלח את ההחלטה לבאי-כח הצדדים וכן לבעלי התפקיד.

ניתנה היום, ח' אלול תשע"ט, 08 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.