הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 44644-10-18

מספר בקשה: 28

בעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983

חברת סוהו אילת השקעות בע"מ (בפירוק זמני)
חברת הנכס

חברת הים האדום ניהול מלונות בע"מ (בפירוק)
חברת הניהול

עוה"ד גיא גיסין – בתפקידו כמפרק זמני לחברת הנכס ומפרק קבוע לחברת הניהול
בעל התפקיד

עו"ד אפרת אבירם ואש
המבקשת

עו"ד דוד רייכרט ואח'
המבקשים

כונס נכסים רשמי תל-אביב
הכנ"ר

החלטה

שבתי ועיינתי בטענות המבקשת והמבקשים ולא מצאתי כי יש בהן כדי לשנות מהחלטתי מיום 9.7.2019.

ביום 10.4.2019 עתרה המבקשת בבקשה למתן הוראות בגדרה עתרה למספר סעדים כלפי בעל התפקיד וביניהם: סעדים הקשורים בהשלמת רישום הזכויות ביחידות על שם הרוכשים; סעדים הקשורים למיצוי הליכי החקירה וכן הליכים משפטיים בעניין כספי תמורות הרכישה, וכן סעד המורה על הפרדת נכסי חברת הניהול מנכסי חברת הנכס באופן שדמי שכירות היחידות ישולמו ישירות לידי הרוכשים.

ביום 7.5.2019 וביום 8.7.2019 עתרו מספר רב של מבקשים להצטרף לבקשת המבקשת.

בקשת המבקשת וכן בקשות ההצטרפות הועברו לתגובות בעל התפקיד, אשר בין לבין עתר לקבלת ארכות להגשת תגובתו (בהסכמת המבקשת) , וזאת לאור דין ודברים שהתנהלו בינו לבין המבקשת וצדדים נוספים.

תגובת בעל התפקיד טרם הוגשה, ברם, ביום 8.7.2019 הגיש בעל התפקיד בקשה לכינוס אסיפות לאישור הסדר נושים בחברה (בקשה מס' 40) שעיקרה בהוראות הפועלות להשלמת רישום הזכויות ביחידות לצד מיצוי הליכי חקירה ותביעה בעניין כספי התמורות מהמכירה (תוך המחאת זכויות התביעה לידיו).

בנסיבות אלה, הגיש בעל התפקיד עוד באותו יום במסגרת הבקשה הנוכחית הודעה בדבר הגשת הצעה להסדר נושים וכן בקשה למחיקת הבקשה דנן ללא צו להוצאות.

בהחלטתי מיום 9.7.2019 הוריתי כדלקמן:

על פניו נראה כי בקשת בעל התפקיד לכינוס אסיפות נושים לאישור ההסדר ( ובו הסדרת רישום זכויות רוכשי היחידות), מייתרת את הצורך בהמשך בירור הבקשה דנן. ככל שלמבקשת וליתר המבקשים הסתייגות מהאמור זו תוגש עד ליום 16.7.19. בהיעדר תגובה אורה על מחיקת הבקשה ללא צו להוצאות כמבוקש. המזכירות תעדכן ותעקוב.

ביום 14.7.2019 הגישה המבקשת הסתייגות להחלטתי מיום 9.7.2019 אליה הצטרפו המבקשים בהודעתם מיום 15.7.2019. עיון בהסתייגות המבקשת וכן בטענות יתר המבקשים מעלה, כי מרביתן מופנות כלפי הסדר הנושים המוצע על-ידי בעל התפקיד וכן ביחס להחלטת בית-המשפט מיום 9.7.2019 המורה על קבלת עמדת הכונס הרשמי לבקשה בטרם נשמעו טענות רוכשי הזכויות ביחידות .

בהקשר זה אין לי אלא להפנות את המבקשת להוראת תקנה 34 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 ( להלן: "התקנות"), אשר חלות בענייננו מכוח סעיף 380(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983. טענות המבקשת כמו גם טענות המבקשים וכל נושה המתנגד להסדר, תישמענה לאחר קיום אסיפת הנושים, ככל שזו תכונס. היינו, טענותיה והשגותיה של המבקשת שמורות לה ואלו ידונו וישמעו בהתאם להוראות הדין.

אשר על כן, ומאחר ומרבית הסעדים שהתבקשו בבקשת המבקשת קשורים להשלמת רישום הזכויות ביחידות על שם הרוכשים, ובהינתן כי הסדר הנושים בעיקרו נועד להסדרת הרישום, הרי שלא מצאתי כל טעם להידרש כעת לטענות המבקשת בעניין זה. היה ואסיפת הנושים לא תכונס, שמורות למבקשת טענותיה אשר יתבררו בהתאם להוראות הדין. מגגד, ככל שאסיפת הנושים תכונס, יהיו רשאים המבקשת והמבקשים להביע עמדתם הן במסגרת ההצבעה להסדר באסיפה, והן באמצעות הגשת כתב התנגדות בהתאם לתקנה 34 לתקנות, ככל שיסברו כי אין לאשר את ההסדר המוצע.

באופן דומה רשאים לפעול המבקשת ויתר המבקשים בכל הנוגע למיצוי הליכי החקירה והתביעה נגד בעלי השליטה בחברת הנכס וחברת הניהול, שכן הסדר הנושים המוצע כולל הוראות ופעולות בעניינ ים אלו.

באשר לסעד המורה על הפרדת נכסי חברת הניהול מנכסי חברת הנכס באופן שדמי שכירות היחידות ישולמו ישירות לרוכשים, תשומת לב המבקשת לחוות דעת המומחה עו"ד (רו"ח) איתן עבדו (להלן: " המומחה") מיום 25.12.2018. המומחה סבר כי חוות הדעת אוחזת מסד עובדתי מגובה בראיות המעידות על עירוב נכסים בין חברת הניהול לבין חברת הנכס. מאחר ועניין זה עודנו מצוי בבירור, ובהינתן כי לחברת הנכס חובות לנושים נוספים, לא כל שכן חובות בדין קדימה (כגון לרשויות המס), אזי שלא ניתן, ולמצער בשלב זה, להורות על העברת כספי השכירות לידי הרוכשים.

בטרם סיום יצוין כי לא נעלמו מעיניי טרוניות המבקשת ויתר המבקשים כלפי בעל התפקיד הן בנוגע לשיהוי (הנטען) בהשלמת רישום הזכויות לצד הבקשות לקבלת הבהרות בנוגע לממצאי חקירותיו בשאלת כספי תמורת הרכישה ומיצוי ההליכים המשפטיים נגד בעלי השליטה בחברות. בעניין זה אין לי אלא להפנות את המבקשת והמבקשים לדוחות הרבים שהוגשו על-ידי בעל התפקיד במסגרתם פורטו באריכות הפעולות שננקטו בנוגע לרישום הזכויות, מיצוי הליכי חקירה, תוך התייחסות לפעולות שנועדו לשמור על המלון כנכס מניב ופעיל (ראו בהקשר זה, בין היתר, דוחות בעל התפקיד בבקשות 10, 11, 12, 14 ו-32).

עוד יצוין כי מאחר ובעל התפקיד טרם השלים חקירותיו וממצאיו בעניין זכויות התביעה בנושא כספי הרוכשים, כפי שעולה מבקשתו לכינוס האסיפות, הרי שלא מצאתי להורות לו בשלב זה לחשוף ממצאיו. חשיפת מסקנותיו ופועלו לעיון הנושים בשלב זה ובטרם הושלמו הליכים אלו, עלול ה לסכל את פעולותיו ודי בכך כדי לדחות בקשה זו.

אשר על כן, וכפי שהוריתי בהחלטתי מיום 9.7.2019, אני מורה על מחיקת בקשת המבקשת אליה הצטרפו המבקשים, ללא צו להוצאות.

טענות המבקשת והמבקשים שמורות להם ואלו תישמענה בהתאם להוראות הדין.

יובהר כי אין באמור בהחלטה זו כדי לחוות דעה או לקבוע מסמרות בעניין בקשת בעל התפקיד לכינוס אסיפות נושים וההסדר המוצע, וכך גם בחוות דעת המומחה מיום 25.12.2018.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים ולכונס הרשמי ותסגור את הבקשה.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ט, 26 יולי 2019, בהעדר הצדדים.