הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 43636-03-13

בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983

ובעניין: סמרה יזמות וקרמיקה ע"מ (בפרוק)
החברה

ובעניין: עו"ד רחל כרמי
המנהלת המיוחדת

ובעניין: חרסה עיצוב ושיווק בע"מ
על ידי ב"כ עו"ד גלמן
נושה

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי
על ידי ב"כ עו"ד אשרי
הכנ"ר

החלטה

לפני בקשת המנהלת המיוחדת של חברת "סמרה יזמות וקרמיקה בע"מ בפירוק (להלן: "החברה"), עו"ד רחל כרמי (להלן: " המנהלת המיוחדת") לאשר תשלום שכר טרחה בסך 25,000 ₪ בצירוף מע"מ וכן הוצאות בסך 5,000 ₪.

המנהלת המיוחדת מונתה לתפקיד ביום 3.9.13 עם מתן צו פירוק לחברה. במהלך השנים ביצעה המנהלת המיוחדת פעולות שונות ובין אלה: מכירת מלאי החברה, סיוע בניהול הליך החברה נגד "מנורה חברה לביטוח בע"מ" בגין נזקי שרפה שפרצה באולם תצוגה של החברה (להלן: "ההליך"); בדיקת תביעות חוב של עובדים והגשת בקשות שונות לרבות בעניין נכס מכביד.

עבור פעולותיה אלו נפסק למנהלת המיוחדת שכר טרחה בסך של 103,459 ₪ כולל מע"מ וכן הוצאות בסך של 8,797 ₪ , בהתאם למבוקש על ידה וכמוסכם על הכנ"ר; כקבוע בהחלטה מיום 1.6.15 בבקשה 17 (להלן: "שכר הטרחה הראשון").

בבקשתה הנוכחית עותרת המנהלת המיוחדת לפסיקת שכר טרחה עבור פעולות נוספות שביצעה מאז פסיקת שכר הטרחה הראשון ועד היום שהן: התנהלות מול משרד עו"ד ולדמן בגין שכר טרחתו עבור ייצוג החברה כתובעת בהליך שהחל טרם מתן צו הפירוק; דיון בשלושה ערעורים על הכרעותיה בתביעות החוב (להלן: " הערעורים") ; חלוקת כספים לנושים מובטחים; חלוקת כספים לנושים בדין קדימה; מעורבות בפרסום בגין חלוקת דיבידנד (סעיפים 4.10 – 4.14 לבקשה) . (להלן: "הפעולות הנוספות ").
לטענת המנהלת המיוחדת, הפעולות הנוספות מצדיקות תשלום שכר טרחה בסך 25,000 ₪ בתוספת מע"מ, לפי חישוב שעתי של 50 שעות עבודה במכפלת שכר שעתי בסך 500 ₪. בנוסף, עותרת המנהלת המיוחדת לפסיקת הוצאות עבור שירותי מחשוב וצילום, שירותי אחסון ונסיעות בסכום כולל של 5,000 ₪. לצד אלה, מבקשת המנהלת המיוחדת להעביר לכנ"ר אגרת השגחה וכן לחלק דיבידנדים לנושים.

אחד הנושים, "חרסה עיצוב ושיווק בע"מ", הגישה התנגדות לתשלום שכר טרחה למנהלת המיוחדת שיבוא על חשבון הנושים הרגילים ואשר אינו מוצדק לטעמה. לעמדת הנושה, הפעולות הנוספות הן פעולות שגרתיות כחלק מעבודת בעל תפקיד ואשר נכללו במסגרת שכר הטרחה ששולם למנהלת המיוחדת. עוד טוענת הנושה ש שעות העבודה הנטענות וכן ההוצאות הנטענות לא גובו באסמכתאות.

במענה להתנגדות הנושה, הבהירה המנהלת המיוחדת כי ככל ששכר טרחתה יאושר, יגרעו מחלקה של הנושה מאות שקלים בודדים. עוד היא ציינה כי עסקינן בתיק משנת 2013 וכי שכר הטרחה המבוקש הינו סמלי ביחס לשעות העבודה הרבות שהשקיעה לרבות בטיפול בערעורים וכן בעיקולים שהוטלו כולל עיקולים שהוגשו על ידי הנושה.

הכנ"ר הביע הסכמתו לפסיקת שכר נוסף אך זאת בגדר "תוספת מאמץ מיוחד", בסך 25,000 ₪ בצירוף מע"מ המהווה שיעור של 24% משכר טרחתה שנפסק בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ" א-1981 (להלן: "תקנות השכר ").

ביום 25.9.20 הורתי למנהלת המיוחדת להבהיר את הבסיס לתוספת מאמץ מיוחד. בנוסף התבקשה המנהלת המיוחדת להמציא פירוט שעות העבודה ואסמכתאות להוצאות. המנהלת המיוחדת הבהירה שהיא זכאית לתוספת מאמץ לאור הפעולות שנדרשה להן, כי עד כה לא קיבלה שכר בגין תוספת מאמץ מיוחד.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובות ההדדיות ולאור עמדת הכנ"ר סבורני שיש לפסוק למנהלת המיוחדת שכר טרחה , אולם בשיעור מופחת מהמבוקש.

תקנה 13 לתקנות השכר מורה:
" (א) בעת פסיקת שכרו של בעל התפקיד, יביא בית המשפט בחשבון את ההוצאות שהוציא בעל התפקיד במהלך מילוי תפקידו וכן יבחן בכל מקרה, לפי שיקול דעתו, את מידת המאמץ והטרחה שהשקיע בעל התפקיד ומשך הזמן לסיום התפקיד ובהתאם לכך רשאי הוא, מנימוקים שירשמו, להקטין את שכרו או להגדילו.

(א1) ביצע בעל תפקיד פעולות החורגות באופן משמעותי ממסגרת
התפקידים השגרתיים שבעדם נקבע לו שכר, רשאי בית המשפט - אם הגיש לו הכונס הרשמי בקשה לכך - לקבוע לבעל התפקיד שכר מיוחד בעד הפעולות האמורות, בהתחשב בתועלת שהן הביאו לנושים ולמעונינים האחרים בפירוק."

ללמדך, כי לבית המשפט סמכות לפסוק שכר טרחה נוסף בהתחשב בעבודה שנעשתה על ידי בעל התפקיד והתועלת שהייתה בכך לנושים [ר' ע"א 4486/14 עו"ד עופר שפירא כונס נכסים נ' עו"ד אמיר ברטוב ויעקב אמסטר בתפקידם כנאמנים לנידר חברה לבניין ופיתוח בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים, 24.6.15) ].

בענייננו, נדרשה המנהלת המיוחדת לפעולות שחלקן חורג מאלו שנדרשות כרגיל לביצוע על ידי בעל תפקיד ואלה פורטו לעיל. אציין בין היתר שהמנהלת המיוחדת לא קיבלה שכר טרחה עבור הטיפול בערעורים שהוגשו על ההכרעות בתביעות החוב . מדובר בשלושה ערעורים על הכרעות החוב של המנהלת המיוחדת שנדרשה ליתן התייחסותה בכתב ביחס לכל אחד מהם לרבות לבקשות ביניים וכן להשתתף בדיון שהתקיים במעמד הצדדים. פסק הדין מיום 15.8.19 שניתן בשלושת הערעורים יחדיו מבטא את הסוגיות הנכבדות שהועלו לדיון שבוודאי הצריכו השקעה ושעות עבודה מצד המנהלת המיוחדת. עם זאת, חלק מהפעולות הנוספות, הן פעולות שמוטלות ממילא על בעל תפקיד והשכר שנפסק לו מגלם את המגיע בגינם וכעמדת הנושה.

במכלול האיזונים, בשים לב בין היתר לשכר הטרחה הראשון שכבר נפסק, לעמדת הכנ"ר ולעמדת הנושה ולטיעוני בעלת התפקיד, לפעילות שלה היא נדרשה, מצאתי לנכון לפסוק למנהלת המיוחדת שכר טרחה נוסף בסך 17,000 ₪ בצירוף מע"מ. באשר להוצאות, נפסק בזאת סך של 1,500 ₪, המבטא את סכום ההוצאות הסביר הנוסף שלהם נדרשה בעלת התפקיד.

אגרת השגחה תשולם לכנ"ר כדין.

ניתנה היום, כ"א תשרי תשפ"א, 09 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים.