הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 37456-06-14

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983

ובעניין: אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) אורכית
אורכית קוריג'נט בע"מ (בהסדר נושים) אורכית קוריג'נט

ובעניין: עו"ד ליאור דגן, הנאמן להסדר נושים של אורכית
ע"י ב"כ פירט וילנסקי, מזרחי, כנעני עורכי דין
הנאמן
ובעניין: 1. יצחק תמיר
2. אריק פנט
ע"י ב"כ עו"ד זאב שרף ואח'
המשיבים 2-1
ובעניין: 3 אביב בוים
ע"י ב"כ עו"ד ברק טל ואח'
המשיב 3
ובעניין: 4. יאיר שמיר
5. ג'ד יהודה מיכאל ארקין
6. מירי גלבמן
7. משה ניר
8. מרדכי מוטיל
9. עמירם לוינברג
המשיבים 4, 6-9 ע"י ב"כ עוה"ד אהרן מיכאלי ואח'
המשיבים 9-4
ובעניין: 10. AIG Europe Limited
11. Zurich Global Corporate UK
12. Axis Specialty Europe SE
13. CC International Insurance Company
ע"י ב"כ עוה"ד זאב גרוס, אורעד, שלימוף ושות'
המשיבים 13-10
ובעניין: יעקב סבו
ע"י ב"כ עוה"ד קלעי רוזן ושות'
המבקש בבקשה לאישור התביעה הייצוגית
ת"צ 18099-05-17

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי
הכנ"ר

פסק דין

לפניי בקשה לאישור הסדר גישור בין הצדדים לבקשה 87 בתיק הסדר הנושים של חברת
"אורכית תקשורת בע"מ" (להלן: "החברה"), ב-פר"ק 37456-06-14, וכן בקשה להורות על סילוקה ודחייתה של הבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד החברה ואחרים, היא ת"צ 18099-05-17.
החברה פעלה במשך שנים רבות בתחום ההזנק, ייצרה ושווקה מוצרים שונים מתקדמים בתחום התקשורת, העסיקה מאות עובדים, קבלני משנה והיקף מכירותיה עמד על מיליארדי ₪. החברה גייסה הלוואות מהציבור, בין היתר על ידי הנפקת אג"ח סחירות, סדרות א' וב' להן משמשים נאמנים, "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" ו"משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ".
לימים נקלעה החברה לחדלות פירעון וביום 29.6.14 ניתן צו פירוק זמני ועו"ד ליאור דגן מונה למפרק זמני של החברה (להלן: "המפרק הזמני"). בהמשך ביום 22.7.15 אושר הסדר נושים לחברה שלפיו הומחו כל זכויות התביעה של החברה מכל מין וסוג שהוא, לרבות של בעלי המניות, לקופת הסדר הנושים והמפרק הזמני מונה לנאמן להסדר הנושים (להלן: " הנאמן").
המשיבים 2-1 נמנים על המייסדים של החברה, בעלי מניותיה ונושאי משרה בה; המשיב 3 היה סמנכ"ל כספים של החברה; המשיב 4 כיהן בשנים מסוימות כדירקטור בחברה, חבר ועדת ביקורת ועוד; המשיב 5 כיהן בשנים מסוימות כדירקטור בחברה; המשיבה 6 כיהנה בשנים מסוימות דירקטורית מן הציבור בחברה; המשיב 7 כיהן אף הוא בשנים מסוימות כדירקטור מן הציבור בחברה; המשיב 8 כיהן כדירקטור בחברה בשנים מסוימות, חבר ועדת הביקורת ויו"ר הדירקטוריון; המשיב 9 כיהן כדירקטור מן הציבור של החברה בשנים מסוימות. המשיבות 13-10 הן חברות ביטוח שהנפיקו פוליסות ביטוח לכיסוי בקשר עם חבות החברה ונושאי המשרה.
ביום 27.3.17 הנאמן הגיש בקשה למתן הוראות, בקשה 87, היא הבקשה מושא פסק דין שבה עתר לחייב את המשיבים בסכומים ניכרים על יסוד עילות שונות שפירוטן אינו דרוש לפסק הדין (להלן:
"בקשה 87"). המשיבים התנגדו לבקשה, הגישו בקשות מקדמיות לסילוק על הסף ועוד. אציין כי לבקשת הנאמן ניתן צו איסור דיספוזיציה זמני על נכסי מי מהמשיבים, בקשה 88, שטרם נדונה.
במקביל, ביום 9.5.17 הגיש עו"ד יעקב סבו בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד מרבית המשיבים, ת"צ 18099-05-17, יעקב סבו נ' אורכית, פנט ואח' (להלן בהתאמה: "המבקש סבו" ו-"הבקשה לתביעה ייצוגית"). הבקשה הוגשה בשם כל מי שרכש מניות של החברה מיום 1.3.2006 ועד ליום 14.3.12. הבקשה לתביעה ייצוגית נסובה בעיקרה על העילות של בקשה 87. הדיון בבקשה לתביעה הייצוגית הושהה לאור בקשה 87.
אציין כי בין לבין, הוגשו בקשות מבקשות שונות בקשר למושא העניין, תשובות לבקשות ותגובות לבקשות. כל אלה בהיקף ניכר ביותר, כשהן נתמכות באסמכתאות לרוב.
במסגרת הדיון המקדמי בבקשות, ולאחר שהצבעתי לפני הצדדים על סיכונים וסיכויים בצד קשיים שונים, התקבלה הצעתי לפנות להליך של גישור. הצעתי התקבלה והשופט בדימוס, פרופ' יורם דנציגר מונה למגשר (להלן: "המגשר").
הליך הגישור היה מורכב, ממושך, כלל בין היתר פגישות של המגשר עם כל אחד מהצדדים בצד פגישות משותפות, יזום רעיונות, הכנת טיוטות הסדר ועוד. מדברי הצדדים בדיון בבית המשפט נמסר כי היה זה גישור ייחודי במהותו ובהיקפו, תוך שהמגשר נכנס לפני ולפנים המחלוקות שבין הצדדים, נדרש למורכבות הייחודית של ההליך שלפניו, קיים בירור יסודי ומעמיק ותוך מתן הדעת למכלול ההיבטים הדרושים. הצדדים עדכנו את בית המשפט באופן שוטף על התקדמות הליך הגישור.
לאחר שגובש מתווה הסדר גישור, הוא פורסם באתר של הנאמן וכן הוצג לפני בית המשפט. בימים 7.5.20 ו-20.5.20 התקיימו לפני דיונים ממושכים במעמד ב"כ הצדדים ובעלי הדין, אשר במהלכם נדונו עניינים שונים שהיו דרושים להסדרה. אציין במיוחד את המו"מ עם המבקש סבו שלפיו ישולם לו סכום מסוים כהצעת המגשר, עבור התרומה שלו להשאת קופת ההסדר וכנגד סילוק הבקשה לתביעה הייצוגית שתדחה. בתום הדיונים, חזרו הצדדים לשולחן המגשר, מצוידים בהמלצת בית המשפט להגיע לידי הסדר כולל ביתר הסוגיות שטרם הוסכמו, לרבות בנוגע למבקש סבו. התקיים סבב נוסף של הליך הגישור, ואציין שמחזיקי האג"ח, שהצביעו ברוב הדרוש לאישור ההסדר, אמנם התנגדו לשלם סכום למבקש סבו, אולם הסכימו שלא על כך יקום ויפול ההסדר.
ביום 20.8.20 הודיע הנאמן לבית המשפט כי בסיוע המגשר עלה בידיהם לגבש הסדר גישור סופי בכלל המחלוקות, לרבות באשר למבקש סבו. בגדר זאת הוסכם גם על מכירת והמחאת זכויות של קופת ההסדר למשיב 1 לקבל כספים בעתיד בקשר עם מכירת הפטנטים של החברה וכמפורט בהסדר שבין הצדדים.
בית המשפט התבקש לאשר את ההסדר וליתן לו תוקף של פסק דין. עוד התבקש בית המשפט לאחד את הדיון עם תיק הבקשה לתביעה ייצוגית ולאשר את סילוקה של התביעה הייצוגית כמו גם דחייתה. בנוסף התבקש בית המשפט ליתן צו חוסם מהגשת כל תביעה נגד מי מהצדדים, הכל כמפורט בבקשה. לבקשה צורף ההסדר חתום על ידי כל הצדדים, למעט המבקש סבו.
בד בבד, הגיש הנאמן בקשה דחופה לקיים דיון במעמד הצדדים נוכח דרישת המבקש סבו לשני תיקונים להסדר הגישור, שלעמדת הנאמן אין לה מקום. אלה התבקשו על ידי המבקש סבו לנוכח מכתב שהתקבל אצלו מאת שרון קורן, אחד מבעלי המניות של החברה שנמנה על הקבוצה (להלן: " 'קורן"), וכמפורט בבקשה ובמכתב שצורף לה. ביקשתי את עמדת המבקש סבו, וכן הוריתי על דיון דחוף במעמד הצדדים ליום 6.9.20.
ביום 6.9.20 התקיים דיון שבו נכח גם קורן וכן בא כוחו, שהגיע לדיון בחלקו השני, ובמסגרתו גם נדונה בקשת הצטרפות שהגיש קורן בב וקר הדיון. במהלך הדיון וכעולה מפרוטוקול הדיון, נשמעו: הסתייגות של המשיב 3 לגבי בקשה 88; עמדת ב"כ המשיבים 2-1 בהקשר זה; עמדת ב"כ המבקש סבו באשר להסדר הגישור ובין היתר ש הצו החוסם המבוקש לא התבקש בשם המבקש סבו, שכן הלה אינו מוסמך להמליץ עליו בשם חברי הקבוצה שטרם הוגדרה וכי התשלום לו נעשה לאור תרומתו לקופת ההסדר, וכי אין מדובר בהסדר פשרה בבקשה לתביעה ייצוגית; עוד הודגש שהסדר הגישור כולל שני נדבכים שקשורים ומותנים האחד בשני, ההסדר מושא בקשה 87 והסדר לדחיית הבקשה לתביעה הייצוגית.
לאחר הפסקות שנערכו בדיון, הושגו לבסוף הסכמות כאמור בפרוטוקול ובגדרן: תיקון הסדר הגישור כמצוין בבקשה שהוגשה על ידי הנאמן לקיום דיון דחוף; הסכמה באשר לבקשה 88 בעניין המשיב 3 וכאמור בדברי ב"כ עו"ד טל; התייחסות עו"ד שרף לעניין הסדר זה באשר למשיבים 2-1; הסכמת קורן לדחיית בקשתו והעדר התנגדות להסדר הגישור; תשלום לקורן עבור החקירה לפני הנאמן.
הכנ"ר תומך בהסדר.
עיינתי בהסדר הגישור ובנספחיו, שמעתי באריכות את דברי הצדדים ונתתי דעתי למכלול הדרוש.
בהינתן:
הליך הגישור המפורט והממצה לפני כב' השופט בדימוס פרופ' דנציגר כמפורט לעיל; האיזונים שכלולים בו ושמביאים בחשבון את הסיכונים והסיכויים השונים; היתרונות שבו לכלל הצדדים; היכרותי את ההליך; הדיונים שהתקיימו בבקשה; קבלת אישור הנושים ברוב הדרוש; הסכמה מודעת של כל הצדדים להסדר הגישור ומשמעותו, אני נעתר לבקשה.

משכך:
אני מאשר את הסדר הגישור ונותן לו תוקף של פסק דין. להסרת ספק, התיקונים והתוספות להסדר הגישור כמות שהוסכמו בדיון, מהווים חלק בלתי נפרד מהסדר הגישור. הצדדים יגישו נוסח מתוקן לבית המשפט.
ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכם מכירת הזכויות כהגדרתו בסעיף 2 לבקשה, שעניינו מכירת הזכויות של קופת ההסדר לקבלת תשלומים בקשר למכירת הפטנטים של החברה ולקבלת תשלומים לפי הסדר מיום 30.11.15, שאושר בבקשה 61, למשיב 1.
כחלק בלתי נפרד מההסדר ומפסק הדין, אני מורה על הסתלקותה ודחייתה של הבקשה לאישור התביעה הייצוגית. אבהיר שלא ראיתי צורך לפרסם את הבקשה כמו גם לבקש את עמדת היועץ המשפטי לממשלה. מעבר לכך שהדבר אינו מחויב לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, התמורה שמשולמת למבקש סבו היא עבור הסיוע שהגיש לנאמן בנוגע למושא הבקשה שהניב תרומה משמעותית לקופת ההסדר ואין עסקינן בהסדר פשרה בהליך של תביעה ייצוגית. אני מאשר לנאמן לשלם למר קורן את הסך 20,000 ₪ , וככל שחל מע "מ הוא יצורף לסכום האמור.
ניתן בזאת צו חוסם וכמבוקש בסעיף ג' לבקשה וכאמור בהסדר.
בשולי פסק הדין; תודתי למגשר, כב' השופט בדימוס פרופ' דנציגר על הבאת הצדדים להסדר גישור משמעותי, ותודתי לנאמן ולכל הצדדים שהשכילו להגיע לידי הסכמה.

המזכירות תסרוק את פסק הדין לבקשה 87 וכן לת"צ 18099-05-17.

ניתן היום, י"ח אלול תש"פ, 07 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לבאי-כוח הצדדים.