הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 35582-08-18

מספר בקשה: 20

בעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

חוק החברות, התשנ"ט-1999
תקנות החברות (הצעה לפשרה או הסדר), התשס"ב-2002

מדיה 2050 (אייץ'.אל.ישראל) בע"מ (בהקפאת הליכים)
החברה/חברת הבת

עוה"ד יאיר מינטוס ועמית לדרמן – בתפקידם כנאמנים בהקפאת הליכים לחברה
ע"י באת-כוחם עו"ד דורית קרני
הנאמנים

Media 2050 (HL) Inc., חברה זרה המאוגדת על-פי דיני מדינת דלאוור
חברת האם

Veritone Inc., חברה זרה המאוגדת על-פי דיני מדינת דלאוור
ע"י בא-כוחה עו"ד שלומי שריקי
הרוכשת

כונס הנכסים הרשמי – תל-אביב
ע"י בא-כוחו עו"ד מיכאל רוזנבלט
הכנ"ר

החלטה

בפניי בקשת עוה"ד יאיר מינטוס ועמית לדרמן הנאמנים בהקפאת הליכים לחברת מדיה 2050 (אייץ'.אל. ישראל) בע"מ (בהקפאת הליכים) (להלן בהתאמה: "הנאמנים" ו"החברה") בבקשה למתן הסעדים הבאים (להלן: "הבקשה"):

להורות לחברת האם של החברה, חברת Media 2050 (HL) Inc. (להלן: " חברת האם") ומנהליה למסור לאלתר לידי הנאמנים או לידי הרוכשת, חברת Veritone Inc. (להלן: " הרוכשת") את סיסמת הגישה והחזקה בשמות המתחם (Domain): babtor.com, babtor.net או בכל דומיין אחר שמשמש לצורכי פעילות החברה (להלן: "הדומיין").

להורות לחברת האם או מי מטעמה לחדול מכל שימוש בנכסי הקניין הרוחני של החברה, לרבות סימני המסחר ו/או הדומיינים של החברה, לכל מטרה שהיא, ולהימנע ממצגים כלפי צדדים שלישיים כאילו היא או כל גורם, למעט הרוכשת, מחזיקה בזכויות כלשהן בקשר עם דומיינים אלו.

רקע לבקשה בתמצית

עסקינן בחברה שעובר לקריסתה הכלכלית, עסקה בפיתוח תוכנה ייחודית לפרסום באתרי אינטרנט. על-פי הנטען, התוכנה הותקנה בשרת האינטרנט של הלקוח במודל של SAAS, ותיאמה סרטוני וידאו למשתמש בהתאם לאלגוריתם של בינה מלאכותית (להלן: "התוכנה").

החברה נוהלה על-ידי מר חנן אבידן (להלן: "חנן") שאף משמש כדירקטור ובעל מניות בחברה האם יחד עם מר רז גרסטל (להלן: "רז"). כמו כן, בחברה עבד מר בועז אבידן (להלן: "בועז"), אחיו של חנן, כמתכנת ומספק שירותי תמיכה ללקוחות החברה.

בדיון מיום 12.7.2018 לאחר שנשמעו טענות הצדדים, הוריתי על מינוים של עוה"ד מינטוס ולדרמן כמנהלים מורשים לחברה לצורך בחינת אפשרות להבראתה או לחילופין למכירת נכסיה, וביום 25.9.2018 נעתרתי לבקשת הנאמנים לפרסום הזמנה להציע הצעות לרכישת מניותיה או פעילותה של החברה (בקשה מס' 7).

ביום 20.2.2019 עתרו הנאמנים בבקשה לאישור מכר נכסי החברה ופעילותה לרבות קניינה הרוחני, התקשרויות עם לקוחות ומוניטין החברה לרוכשת. המכר יתבצע כשהממכר נקי מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי בהתאם להוראת סעיף 34א' לחוק המכר, התשכ"ח-1968, וזאת בתמורה לסך של 350,000 דולר. כמו כן ולצורך ביצוע המכר, ביקשו הנאמנים לקבוע כי הסכם ההפצה שבין החברה לחברת האם בטל ואינו בר תוקף, או לחילופין יש לראות בו כנכס מכביד. בשל כך ועם ביטול הסכם ההפצה תהא רשאית המציעה לפנות ולהתקשר במישרין עם כל לקוחות הקיימים של החברה (בקשה מס' 13).

בקשה זו לוותה בקשיים ובהתנגדויות מצד חברת האם אשר סברה כי מדובר במכירה בחסר שכן סך התמורה אינה משקף את שוויה האמתי של החברה. כמו כן, התנגדה חברת האם לביטול הסכם ההפצה שבינה לבין חברת האם מהטעמים המפורטים בהתנגדות. בהמשך וכפי שיצוין להלן התנו חנן, רז ובועז הסכמתם לאישור מכר החברה בין היתר במתן פטור מתביעות אישיות נגדם על-ידי הנאמנים בכל הנוגע למעורבותם בחברה.

לאור הדחיפות בבקשה ביום 10.3.2019 קיימתי דיון נוסף בנוכחות הצדדים אליהם הצטרף בא-כוח הרוכשת, עו"ד שלומי שריקי. במהלך הדיון ניהלו הצדדים דין ודברים ואף הגיעו להסכמות עקרוניות בנוגע לאופן מכירת נכסי החברה לרוכשת. לבסוף, המכר הושלם ואושר בפסיקתא מוסכמת שהוגשה על-ידי הצדדים לרבות חברת האם אשר נחתמה על-ידי ביום 21.3.2019 ומורה כדלקמן:

פסיקתא
הריני מורה בזאת כדלקמן:
הסכם מיום 23/6/2016 בין חברת מדיה 2050 (אייץ'.אל. ישראל) בע"מ (ח.פ 51-5049641) (בהקפאת הליכים) (להלן: "החברה") לבין חברת Media 2050 (HL) Inc., המאוגדת על פי דיני דלאוור (להלן: "חברת האם"), הנושא את הכותרת "Reseller Agreement", בטל ומבוטל.
פעילותה ונכסיה של החברה יימכרו לחברת Veritone Inc., המאוגדת על פי דיני מדינת דלאוור (להלן: "הרוכשת"), כשהן נקיות מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי, בהתאם להוראות סעיף 34א לחוק המכר, התשכ"ח, תמורת 400,000 דולר ארה"ב (להלן: "העסקה" או "עסקת המכר").
על עסקת המכר יחולו הגדרותיה ותנאיה של הצעת וריטון מיום 17/2/2019 (להלן: "ההצעה"), בנוסחה בשפה האנגלית, המצורף לפסיקתא זו, למעט התמורה, שתעמוד על 400,000 דולר ארה"ב כאמור לעיל.
חברת האם, מר חנן אבידן, מר בועז אבידן ומר רז גרסטל אינם צדדים לעסקת המכר.
השלמת העסקה מותנית בהעברת מערכת התוכנה התקינה של החברה לידי הרוכשת במועדים הנקובים בהצעה.
בכפוף להשלמת העסקה ימחלו הנאמנים לחברת האם על חובה כלפי קופת ההקפאה, בסך 90,000$.
עם השלמת העסקה לא יהיו לחברה, לחברת האם ולוריטון כל טענות זו כלפי האחרות (למעט טענות מצד וריטון ביחס למימוש ההסכם), והן מתחייבות שלא לנקוט זו כלפי האחרות בהליכים כלשהם. בנוסף מתחייבים הנאמנים שלא לנקוט בהליכים נגד ה"ה חנן אבידן, בועז אבידן ורז גרסטל.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת חברת האם להעביר לקופת ההקפאה 75% מהכנסותיה שהתקבלו או יתקבלו מיום 10/3/2019 ואילך, בגין פעילות חברת האם מכוח ה-Reseller Agreement עד למועד חתימת פסיקתא זו.

לאחר אישור העסקה פעלו הנאמנים להעברת פעילות ונכסי החברה לרוכשת. ברם גם בעניין זה נתקלו הנאמנים בקשיים מצד חברת האם.

כך, ביום 8.4.2019 עתרו הנאמנים בבקשה דנן במסגרתה טענו כי חרף ההסכמות אליהם הגיע הצדדים וזאת אף לאחר שנשמעו הערות חברת האם שהוטמעו בנוסח הפסיקתא מיום 21.3.2019, הרי שביום 5.4.2019 סירב חנן במפתיע לבקשת הרוכשת למסור לידיה את שם המשתמש ו את הסיסמה לאתר חברת GoDaddy בו מנוהל הדומיין של החברה, ולצורך העברת הבעלות בדומיין זה על שם הרוכשת. לטענת הנאמנים, בהתאם להסכם המכר מול הרוכשת אשר נכנס לתוקף, הדומיין הינו בב עלות מלאה של החברה לא כל שכן שהסכם זה אף אושר על-ידי חברת האם.

זאת ועוד. לטענת הנאמנים אף מבלי שיתקבל אישור חברת האם, הדומיין הינו בבעלות החברה ולא בבעלות חברת האם, מאחר ולטובת הראשונה אישור רישום מטעם רשם הפטנטים על סימן המסחר " babtor". יתרה מכך, החברה היא שנשאה במשך השנים בעלויות רכישה והחזקת הדומיין כפי שעולה מכרטסות הנהלת החשבונות של החברה.

מנגד, חברת האם התנגדה לבקשה וטענה כי הדומיין הוא חלק מקניינה הרוחני ואינו בבעלות החברה. עוד נטען , כי בשים לב לסעיף 4 לפסיקתא מיום 21.3.2019, הרי שחברת האם ומנהליה אינם צד להסכם המכר מול הרוכשת, והדבר היווה תנאי להסכמת חברת האם לעסקה. בנוסף, חברת האם חלקה על הטענה בדבר הצורך בדומיין לצורך הפעלה שוטפת של התוכנה ו הממכר ברם מוכנה כי הרוכשת תעשה שימוש בדומיין לתקופת מעבר שתקבע בין הצדדים.

הכונס הרשמי בעמדתו מיום 8.5.2019 הצטרף לעמדת הנאמנים.

לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובתגובות לה וכן בעמדת הכונס הרשמי, מצאתי כי דין הבקשה להתקבל, וזאת מהטעמים הבאים:

ראשית, במסגרת הפסיקתא שנחתמה בהחלטתי מיום 21.3.2019 אושר הסכם המכר ובו הצעת הרוכשת מיום 17.2.2019 במסגרתה התחייבה לרכוש את פעילות החברה (חברת הבת) ונכסיה, וזאת בכפוף לשינויים אליהם הגיעו הצדדים בהסכמות בדיון מיום 10.3.2019. עיון בסעיף 3 לפסיקתא מעלה כי זה מורה מפורשות כי: "על עסקת המכר יחולו הגדרותיה ותנאיה של הצעת וריטון מיום 17.2.2019 בנוסחה בשפה האנגלית, המצורף לפסיקתא זו".

ודוקו. הצעת הרוכשת כללה, בין היתר , את כל קניינה הרוחני של החברה לרבות הדומיין נשוא המחלוקת שבין הצדדים כפי שעולה מסעיף 5.2( a) להצעת המכר ולתוספת הראשונה לה תחת ההגדרה: "Website Assets". עיון בתגובות חברת האם הן מיום 27.2.2019 והן מיום 11.3.2019 מעלה כי חברת האם לא העלתה אף טענה לעניין הממכר והיקפו לרבות מכירת הדומיין לרוכשת. כל שהעלתה החברה היה הסתייגות בנוגע לתביעות אישיות נגד חנן, רז ובועז וכן השגות בנוגע לשיעור התמורה של הרוכשת לשלם. יתרה מזו, לאחר דין ודברים במסגרת תגובתה מיום 11.3.2019 הצהירה החברה כי מאשרת את הצעת המכר לרוכשת וכי ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים בדיון (לרבות הצעת המכר על נוסחה) אושרו על-ידי דירקטוריון חברת האם.

ככל שלחברת האם השגות או טענות בנוגע למכירת הדומיין לרוכשת, שומה היה עליה להעלותן בפניי במסגרת ההזדמנויות הרבות שניתנו לה לעשות כן, הן בתגובתה מיום 27.2.2019, הן בדיון מיום 10.3.2019 והן בתגובתה מיום 11.3.2019 לאחר הדיון. מאחר והשגות אלו לא נשמעו במועדן, אזי שמטעמי סופיות הדיון והסתמכות הרוכשת והנאמנים על הצעת הרכש שאושרה בפסיקתא מיום 21.3.2019 – דין טענות חברת האם להידחות.

שנית, כפי שעולה מנספח 2 לבקשת הנאמנים, לטובת חברת הבת סימן המסחר "babtor" אשר רשום על שמה ולא על שם חברת האם. בהתאם להסכמות הצדדים בדיון מיום 10.3.2019 הסכימה חברת האם ומי מטעמה כי הסכם ההפצה שבין חברת הבת לחברת האם יבוטל ואין חולק בין הצדדים כי הסכם זה אכן בוטל בעת חתימתי על הפסיקתא ביום 21.3.2019. יובהר כי במסגרת הסכם ההפצה הקנתה חברת הבת לחברת האם, זכויות שימוש מוגבלות בסימני המסחר של הראשונה לצורך שיווק והפצת שירותי חברת הבת (סעיפים 1.3 ו-9.1 להסכם ההפצה). משמע, כי עם אישור הסכם המכר וביטול הסכם ההפצה שבין חברת הבת לחברת האם, פגו ופקעו זכויות השימוש המוגבלות של האחרונה בסימני המסחר של חברת הבת לרבות בסימן המסחר "babtor". בכך יש כדי להוות טעם נוסף לקבלת הבקשה.

שלישית, עיקרה של המחלוקת בין הצדדים הינו כאמור בשאלת הבעלות בקניין הרוחני (דומיין) babtor.com ו- babtor.net. הנאמנים סבורים כי מדובר בקניינה הרוחני של חברת הבת ובתמיכה לכך מצרפים תעודת רישום מטעם רשם הפטנטים לסימן המסחר "babtor" (כאמור לעיל), וכן כרטסות הנהלת חשבונות של חברת הבת לשנים 2018-2015 המעידות לגישתם כי חברת הבת היא שנשאה מאז ומעולם בעלויות רכישת הדומיין וההחזקה בו (נספח 2 לתשובה). יתרה מכך, גם לאחר כניסת החברה להליכי חדלות פירעון והקפאת הליכים, המשיכה חברת הבת באמצעות הנאמנים לשאת בעלויות הרכישה והאחסון של הדומיין באתר חברת GoDaddy בו מנוהל חשבון הדומיין. מנגד, חברת האם סבורה כי מדובר בקניינה הרוחני, ברם לעיגון סברה זו הסתפקה חברת האם בצירוף "מסמכי דומיינים" כלשונה. בהקשר זה יצוין כי מדובר בשני עמודים הנחזים להיות תצלומי מסך מאתר GoDaddy ובהם אישור על החזקה בדומיין עד ליום 30.7.2019. ברי כי אין בעמודים אלו כדי לסתור את טענות הנאמנים והמצג לפיו הדומיין נשוא המחלוקת הינו חלק מקניינה הרוחני של חברת הבת.

רביעית, במסגרת הסכמות הצדדים מיום 10.3.2019 והפסיקתא מיום 21.3.2019, תנאי לאישור העסקה הוא בהעברת המערכת ופעילותה התקינה לידי הרוכשת. טענת חברת האם לפיה הרוכשת איננה נדרשת לדומיין לצורך פעילותה התקינה של המערכת, נטענה בעלמא, לא כל שכן שהיא עומדת בסתירה להסכמת חברת האם לספק לרוכשת את הדומיין לזמן מוגבל עד אשר תדאג הרוכשת לדומיין על שמה (כפי שעולה ממייל שנשלח על-ידי חנן לנציג הרוכשת מיום 5.4.2019 – נספח 1 לבקשה).

לאור האמור לעיל, דין הבקשה להתקבל.

אני אוסרת על חברת האם להשתמש בדומיין babtor.com ו- babtor.net לאלתר.

כמו כן אני מורה לחברת האם, לחנן או לכל מי מטעמה של חברת האם לספק את שם המשתמש והסיסמה לחשבון הדומיין באתר GoDaddy וזאת לא יאוחר ממחר בשעה 14:00.

אני מחייבת את חברת האם ואת חנן בהוצאות הבקשה בסך של 30,000 ₪ כל אחד.

ככל שהסיסמה תימסר מיידית, ישקלו הנאמנים ויתור על ההוצאות, חלקן או כולן.

המזכירות תשלח את ההחלטה בדחיפות לצדדים.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.