הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו חדל"ת 57788-07-20

בעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

אקסנה (ישראל) בע"מ
על-ידי באי-כוחה עוה"ד יובל ברגיל ואיתי גוטל
החברה

אלכסנדר וינוקור
על-ידי בא-כוחו עו"ד עופר רוזנבלום
וינוקור

פידליטי גולד שוקי נדל"ן בע"מ
על-ידי בא-כוחה עו"ד בצלאל גרוס
המשכירה

הממונה על הליכי חדלות פירעון – מחוז תל-אביב
על-ידי בא-כוחו עו"ד תומר אשרי
הממונה

החלטה

בפניי בקשה מטעם חברת אקסנה (ישראל) בע"מ ח.פ. 513732008 (להלן: " החברה") למתן צו לפתיחת הליכים שעניינו פירוק כנגד החברה , בהתאם להוראת סעיף 23(א)(2) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: " החוק").

על-פי הנטען בבקשה, החברה עסקה בייצור ופיתוח מוצר המתפקד כמעין "קופסא שחורה" המאפשר איסוף ו שמירת מידע רלוונטי משרתי המשתמשי ם. לטענת החברה, היא צברה חובות העומדים על סך של כ-110 מיליון ₪ וכי מרביתם (כ-108 מיליון ₪) הינם חובות לחברת האם שלה אינפינידט בע"מ (להלן: "חברת האם") בגין הלוואות שהעניקה לחברה. מנגד, החברה דלת נכסים, למעט קניין רוחני שבבעלותה ולמעט סך של כ-34,000 ₪ המצוי בחשבון הבנק שלה (נכון למועד הגשת בקשת החברה מיום 17.2.2021).

הבקשה הועברה לתגובות הנושים וביום 10.9.2020 הוגשה התנגדות מטעמו של מר אלכסנדר וינוקור (להלן: "וינוקור"), הנמנה על מייסדי החברה ואף כיהן בה כדירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות עד למועד פיטוריו ביום 9.6.2020. לטענת וינוקור, בין חברת האם לבין החברה קיימת התנהלות קונצרנית אסורה, באופן שהביא לריקון מתוכן של החברה. הדבר בא לידי ביטוי בהתערבות בפעילות העסקית והכלכלית של החברה, ניהול החברה על-ידי האורגנים של חברת האם, התנהלות פיננסית במימון דק ועוד. בנוסף, טען וינוקור, כי מאז נרכשה החברה, הכשילה חברת האם כל ניסיון ליצירת רווח בחברה וכן הפסיקה את תיקצוב החברה ב ניסיון להשתלט על קניינה הרוחני. עוד נטען כי חברת האם פעלה לפיטורי ם של כל ל עובדי החברה לרבות וינוקור, וכי החברה נותרה חייבת לו סך של 850,000 ₪. לאור האמור, נטען על-ידו כי יש להורות על הרמת מסך בין החברות ואף להורות על דחיית חובה הנטען של חברת האם. לשיטתו, לאחר שחוב משמעותי זה ידחה, הרי שלא יהיה מקום עוד לראות בחברה כחדלת פירעון וזאת לאור העובדה כי קניינה הרוחני של החברה נאמד בכ-1.5 – 2 מיליון דולר.

להשלמת התמונה יצוין, כי ביום 16.9.2020 הוגשה התנגדות נוספת לבקשה על-ידי חברת פידליטי גולד שוקי נדל"ן בע"מ, אשר השכירה משרדים לחברה (להלן: " המשכירה"). לטענתה, בקשת החברה הוגשה על מנת לאפשר לחברת האם להתחמק מתשלום יתרת דמי השכירות בהם חבה החברה והעומדים על סך של למעלה מ- 200,000 ₪ בהתאם להסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים ביום 4.6.2020 (נספח ד' לתשובת המשכירה מיום 16.9.2020).

ביום 29.10.2020 התקיים בפניי דיון במעמד הצדדים, במסגרתו הסכימו לפנות להליך גישור, ולאחר שזה כשל הוריתי על קיום דיון נוסף ליום 26.4.2021.

בדיון מיום 26.4.2021, התברר, בין היתר, כי וינוקור נקט בהליכי תביעה נגד החברה וחברת האם בבית-הדין לעבודה וכי לא עלה בידיו לגייס משקיע לחברה. בנסיבות אלה סברתי כי יתכן ויש מקום למצות אפשרות לאיתור משקיע בתנאים שאינם כוללים מתן צו לפתיחת הליכים, אלא שהצדדים לא הגיעו להסכמות בענין זה והמבקשים עמדו על הבקשה, ומכאן החלטתי.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות ושמעתי את הצדדים במסגרת הדיונים שהתקיימו בפניי, שוכנעתי כי קיימות ראיות לכאורה להתקיימות התנאים למתן צו לפתיחת הליכים לחברה בהתאם להוראת סעיף 18 לחוק :

ראשית, קיומם של חובות נוספים לספקים ולמשכירה בסך כולל של כ-750,000 ₪, ושיעור המזומנים הדל שבקופת החברה, המלמדים על כך כי החברה הינה חדלת פירעון בהתאם למבחן התזרימי שבסעיף 2 לחוק, זאת אף בהתעלם מטענות וינוקור בנוגע לקיומם של אינדיקציות בדבר התנהלות קונצרנית אסורה, ומכאן שלא מצאתי להידרש לטענות וינוקור בנוגע לקיומה של מחלוקת כנה בנוגע לקיומו של חוב כקבוע בסעיף 10(א)(1)(א) לחוק .

שנית, לא ניתן להידרש לבקשה להרמת מסך בשל קיומן של אינדיקציות להתנהלות קונצרנית אסורה במסגרת תגובה לבקשה למתן צ ו לפתיחת הליכים. לבטח שמטרת התגובה הינה התנגדות למתן הצו. טענות וינוקור בנוגע לצורך בהרמת מסך ההתאגדות שבין חברת האם לבין החברה ודחיית חובה הנטען של חברת האם בסך של 108 מיליון ₪ יתבררו על-ידי בעל התפקיד במסגרת הליכי חדלות הפירעון של החברה אשר ינקוט במידת הצורך בבקשות מתאימות.

עוד בהקשר זה יצוין כי קבלת הטענה לפיה החברה הינה כשרת פירעון בהתאם למבחן המאזני נעדרת אחיזה במציאות שכן היא מניחה שתי הנחות עובדתיות ומשפטיות שלא ניתן לקבוע בשלב זה: אחת, כי חובה הנטען והמשמעותי של חברת האם הינו פיקטיבי ויש לדחותו – ז את כאמור לא ניתן לקבוע כעת, והשניה, כי שווי הקניין הרוחני שבבעלות החברה עולה על סך חובותיה – בהקשר זה יצוין כי אין בחומר שהונח בפניי אסמכתא מהימנה המעי דה על שוויו של נכס זה למעט התכתבויות בין הצדדים שאין בהן כדי ללמד על ערכו האמיתי.

עם זאת, ובטרם אורה על מתן צו לפתיחת הליכים שעניינו פירוק לחברה, ועל מנת שלא יהיה במתן הצו כדי לפגוע בשווי הקניין הרוחני שבבעלות החברה אני סבורה כי יש מקום למנות נאמן זמני לחברה לצורך שמיר ה על נכסי החברה.

משכך, הנני ממנה את עו"ד חנית נוב לתפקיד נאמנת זמנית לחברת חברת אקסנה (ישראל) בע"מ ח.פ. 513732008 בהתאם לסעיף 20(א)(2) לחוק (להלן: " הנאמנת הזמנית").

המינוי כפוף להפקדת התחייבות עצמית על סך 200,000 ₪ ותצהיר ניגוד עניינים.

הנאמנת הזמני ת מוסמ כת לתפוס, לשמור, לבטח את נכסי החברה בכפוף לכל דין. כמו כן מוסמ כת לבחון הצעות למכירתה או למכירת נכסיה ופעילותה. יובהר שלא ימומשו נכסים או יבוצעו עסקאות אלא באישור בית המשפט בהתאם לסעיף 20(א)(1) לחוק .

הנאמנת הזמנית תפעל לבירור מלוא טענות הנושים בנוגע להתנהלות חברת האם ומנהליה ותגיש דוח מטעמה ובו התייחסות גם להיתכנות מכירת נכסי החברה וזאת עד ליום 27.6.2021. כמו כן תגיש הנאמנת הזמנית המלצותיה בנוגע להמשך ההליך בהתאם לחלופות שבהוראת סעיף 23 לחוק.

הנאמנת הזמנית תפעל להמצאה ופרסום ההחלטה בהתאם להוראת תקנה 29א לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים ותעקוב.

ניתנה היום, כ"א אייר תשפ"א, 03 מאי 2021, בהעדר הצדדים.