הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו חדל"ת 25064-10-19

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 חוק חדלות פירעון;

ובעניין: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עופר ינקוביץ ואח'
ממשרד וקסלר ברגמן ושות', עורכי דין

המבקשת;
ובעניין: הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרות כו'-כז')
של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גיא גיסין ואח'
ממשרד גיסין ושות', עורכי דין
הנאמנים למחזיקי אג"ח כו'-כז';

ובעניין: הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח')
של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אופיר נאור ואח '
ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין
הנאמנים למחזיקי אג"ח כח';

ובעניין: לפידות קפיטל בע"מ
ע" ב"כ עו"ד צוריאל לביא ואח'
ממשרד ליפא מאיר ושות'
הרוכשת;

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון והשיקום הכללי
(מחוז תל אביב והמרכז)
ע"י ב"כ עו"ד רותי מזרחי לינקר ואח'
הממונה;

ובעניין: רשות ניירות ערך
פרקליטות מחוז ת"א – אזרחי
ע"י ב"כ עו"ד ליאב וינבאום
הרשות;
ובעניין: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

הבורסה;
ובעניין: רו"ח עמנואל אבנר
בתפקידו כמומחה להסדר החוב
המומחה;

החלטה

מונחת לפני בקשת "אפריקה ישראל להשקעות בע"מ" (להלן: "החברה"), לכינוס אסיפת נושים של החברה לצורך אישור הסדר חוב על פי חלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון"). הבקשה מוגשת בהסכמת הנאמנים למחזיקי אגרות החוב והסכמת הרוכשת.

לאחר עיון בבקשה ו בנספחיה ובהבהרה שהוגשה בעקבות החלטתי מיום 22.10.19, אני נעתר לבקשה להבאת הסדר החוב לאישור הנושים וכאמור בסעיף 322(א) לחוק חדלות פירעון .

על המבקשת לבצע פרסום והמצאות של הבקשה וההחלטה בהתאם לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 (להלן: "תקנות החברות") ולפי תקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג), התש"ס-2000; על המבקשת לפרסם הודעה על החלטה זו ערוכה לפי טופס 12 שבתוספת לתקנות החברות , בשני עיתונים יומיים נפוצים, שאחד מהם הוא בעל מוסף כלכלי ו/או הינו עיתון כלכלי במהותו כן באתרי הרשות לניירות ערך. בהודעה יש לציין את פרטי תיק בית המשפט.

חוות דעת המומחה לעניין כדאיות הסדר החוב לבעלי איגרות החוב, בהתאם לסעיף 330(2) לחוק חדלות פירעון תומצא לבית המשפט, לחברה, לנאמני איגרות החוב ולממונה שבעה ימים קודם לכינוס האסיפה. במסגרת חוות הדעת יואיל המומחה להתייחס גם ל ערך הכלכלי הגלום בהוראות ההסדר המקנות פטור מאחריות לבעל השליטה .

לאחר כינוס האסיפה, תודיע המבקשת לבית המשפט על תוצאותיה ותביא במידת הצורך, את הסדר החוב לאישור בית המשפט וכאמור בסעיפים 324(א) ו-86(א) לחוק חדלות פירעון.

למען הסר ספק, אין במתן האישור לכינוס האסיפות כדי להוות אינדיקציה לאישור בית המשפט לתנאי הסדר החוב כמשמעו בסעיפים סעיפים 324(א) ו-86(א) לחוק חדלות פירעון כמו גם לפטור מהצורך באישור על פי כל דין.

עוד יובהר כי שאלת סמכותו של המומחה להכריע בתביעות חוב של הנושים האחרים, בהתאם לנמנגנון שבהסדר המוצע, תידון במידת הצורך בהמשך וככל שיוגשו תביעות חוב מטעם נושים אלה.

מעקב מזכירות ליום 1.12.19.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תש"פ, 24 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה בדחיפות לצדדים בהקדם.