הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו הפ"ב 32664-06-16

לפני
כבוד ה שופט נפתלי שילה

מבקשים

 1. NISHIL P. KOTHARI [STAR ASIA GEMS BVBA]
 2. PIERRE JEEGERS [P. JEEEGERS & CO BVBA]
 3. GANDHI RATNESH [DIANINE BVBA]
 4. SHAH KSHITIJ [HORIZON DIAMOND BVBA]
 5. JOHAN SIAU [JOHAN SIAU BELDIAMOND]
 6. DANIEL DE BELDAR [DIAMOND TRADING NV]
 7. SHAH CHETANKUMAR [SIMPLEX DIAM NV]
 8. RAHUL ZAVERI [GEM IMPEX BVBA]
 9. BRAM CLAES [IGC GROUP]
 10. NITIN SANGHVI [KP SANGHVI EUROPE BVBA]
 11. WAZNE MOHAMED [SUN & MOON GEMS BVBA]
 12. ALAIN VAN DE PLAS [VAN DE PLAS & ZONEN BVBA]
 13. EVA VAN LOOVEREN [FORESEES NV]
 14. NAFEES AHMED [BELADAMAS NV]

ע"י ב"כ עו"ד ליטל פלד ועו"ד שושי יוסקוביץ

נגד

המשיב
יצחק מרסיאנו
ע"י ב"כ עוה"ד ברק מלכית

החלטה

האם יש לחייב את המשיב בהפקדת ערובה לפי סעיף 29א' לחוק הבוררות וזאת בגובה פסקי הבוררות שניתנו לחובתו, לצורך הבטחת קיום פסקי הב וררות וכתנאי לדיון בתביעה שהגיש לביטול פסקי הבוררות?

א. רקע עובדתי וטענות הצדדים

1. ביום 15.5.16 ניתנו פסקי בוררות על ידי מותב בוררים מטעם בורסת היהלומים הישראלי ועל פיהם חוייב המשיב (להלן: "יצחק") לשלם למבקשים סך של מעל ל-1.6 מיליון דולר ארה"ב (להלן: " פסק הבוררות").

2. יצחק הגיש בקשה לביטול פסקי הבוררות. בין היתר טען יצחק, כי לא היה הסכם בוררות בר תוקף, כי פסק הבורר ניתן שלא על ידי בורר שהתמנה כדין, כי הבו רר פעל ללא סמכות והוא חרג מסמכותו, כי לא ניתנה לו הזדמנות נאותה לטעון טענותיו ולהביא ראיותיו, כי הבורר לא הכריע בעניינים שנמסרו להכרעתו וכי תוכנו של פסק הבוררות מנוגד לתקנת הציבור.

3. המבקשים הגישו בקשה להפקדת ערובה בהתאם לסעיף 29א' לחוק הבוררות והם עתרו לכך כי יצחק יפקיד את מלוא סכום הבוררות כתנאי לדיון בתביעה לביטול פסק הבוררות . לטענתם, סיכויי התביעה לביטול פסק בורר קלושים ביותר. פסקי הדין ניתנו על ידי גורמים מוסמכים. יצחק הוא חבר בבורסת היהלומים והוא כפוף לתקנון הבורסה אשר מעניק סמכות לבוררים. כמו כן, על פי תקנון הבורסה, יש אפשרות להרים את מסך ההתאגדות של החברות ולקבוע ערבות אישית.

4. לטענת המבקשים, יצחק הודה בחקירתו במסגרת הבוררות כי הוא לא שילם את התמורה למבקשים. מאזן הנוחות נוטה לטובתם, מאחר וכאמור פסק הבוררות ניתן כדת וכדין ולא נפגעה אף זכות של יצחק.

5. יצחק טוען כי לא הייתה סמכות לבוררים להטיל עליו חבות אישית. לטענתו, בתעודות המשלוח של היהלומים שבגינם הוגשה התביעה נגדו, קיימת תניית שיפוט בלעדית לבית המשפט לעניינים מסחריים בבלגיה ולכן לא הייתה סמכות לבוררים בישראל. כמו כן לטענתו, קיים הליך תלוי ועומד בבלגיה ויש צו הקפאת הליכים ביחס לחברה שבבעלותו.

6. לטענתו, מאחר והוא חבר גם בבורסת היהלומים באנטוורפן, הבוררות הייתה צריכה להתנהל שם. לדבריו, אין לו שום יכולת כלכלית להעמיד ערובה וככל שבית המשפט יחייב אותו להעמיד ערובה, הדבר יפגע באופן אנוש בזכות הגישה לערכאות.

7. הדיון היום נקבע לצורך חקירת המצהירים ואולם יצחק הודיע כי הוא לא מעוניין לחקור את נציג המבקשים שהגיע במיוחד מבלגיה לצורך הדיון. לאור הודעה זו, הודיעו הצדדים כי הם מסתפקים בחומר הכתוב והם השלימו טענותיהם בעל פה.

ב. דיון והכרעה

1. סעיף 29(א) לחוק הבוררות תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הבוררות") קובע כי:

"משהוגשה בקשה לאישור פסק בוררות או לביטולה, רשאי בית המשפט להורות על עיקול נכסי בעל הדין שנגדו ניתן הפסק, עיכוב יציאתו מן הארץ או מתן ערובה למילוי פסק הבוררות. הבקשה יכול שתהיה בעל פה ורשאי בית המשפט לפטור את המבקש ממתן ערובה".

2. ברע"א 4758/05 דוד אוביץ נ' נאות א.פ. נכסי מקרקעין בע"מ (11.10.05) קבעה כב' השופטת ארבל כי:

"בדומה לשיקולי בית המשפט בבוחנו בקשה לסעד זמני, גם בבחינת מתן סעד זמני בבקשה לביטול פסק הבוררות יבחנו סיכויי הצלחתו של המבקש לבטל את הפסק וכן מאזן הנוחות בין הצדדים. עם זאת, יש להתחשב במאפיינים המיוחדים של בקשה לביטול פסק בוררות בבחינה זו ... התערבות בית המשפט בפסק בוררות היא מצומצמת ביותר, ומתוחמת הן על ידי חוק הבוררות שקובע בסעיף 24 רשימה סגורה של עשר עילות אפשרויות לביטול הפסק והן על-ידי ההלכה הפסוקה... לפיכך, מלכתחילה עומד מאזן השיקולים לטובתו של מבקש הסעד הזמני. על הצד שמבקש את ביטול הפסק יהיה מוטל להראות כי סיכויי הצלחתו לביטול הפסק גבוהים למרות הגישה המצמצמת במתן סעד מסוג זה. לחלופין, יהיה עליו לעמוד בנטל כבד להראות כי מאזן הנוחות נוטה לצידו באופן משמעותי. שהרי ככל שמאזן הנוחות נוטה לכיוון מבקש ביטול הפסק, פוחת המשקל הנדרש להוכחת סיכויי ההצלחה בבקשה ....".

3. ברע"א פי.די.די יהלומים בע"מ נ' אי.די.או (6.10.08) קבע בית המשפט מפי כב' השופט דנציגר כי כאשר צד אוחז בידיו פסק בוררות לטובתו " מאזן השיקולים עומד לטובתם מלכתחילה ועל המשיבים מוטל הנטל להוכיח את סיכויי הצלחתם לבטל את פסק הבוררות".

4. יש לבחון איפוא מה סיכויי ההצלחה של בקשת הביטול והאם מאזן הנוחות נוטה לצד המבקשים.

5. במקרה דנן, העלה יצחק טענות רבות כנגד פסק הבוררות. יחד עם זאת, נראה כי המשוכה שעליו לעבור היא משוכה לא נמוכה. יצחק חתם ביום 17.3.04 על התחייבות כלפי הבורסה ליהלומים (צורף כנספח 2 למסמך העמדה). באותה התחייבות התחייב יצחק כי כל סכסוך יוכרע בבוררות על פי הכללים הקבועים בתקנות ההתאגדות של הבורסה. על פי תקנות הבורסה, קיימת חובה התייצבות לבוררות וכל סכסוך בין החברים יוכרע בבוררות שתמונה על ידי הבורסה .

6. תקנה 79 לתקנות התאגדות של הבורסה קובעת כי קיימת אחריות אישית על חבר הבורסה אף אם העסקה נעשית באמצעות חברה. טענתו העיקרית של יצחק היום בדיון הייתה, כי בחשבוניות קיימת תניית שיפוט זר אשר מעניקה את הסמכות הבלעדית לדון בסכסוך למוסד הבוררות בבלגיה. אכן, לא ניתן בשלב זה לדחות טענה זו על הסף. המבקשים טוענים כי תנייה זו חלה רק בכל הקשור לחברה הרשומה בחשבונית ואולם היא לא מחייבת כאשר עסקינן בתביעה אישית. כמו כן טוענים המבקשים כי יותר ממחצית הסכום שבו חויב יצחק הוא בגין עסקאות הקשורות למבקשות מספר 5, 6 , 8, 9 11 ו-12 וביחס לעסקאות אלו לא קיימת תניית שיפוט בחשבוניות . יצחק לא הכחיש כי ביחס ללפחות מחצית מסכום התביעה, לא קיימת תניית שיפוט זר.

7. כמו כן טענת יצחק כי ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה בבעלותו בבלגיה, כלל לא הוכחה. יתר על כן, לא ברור כלל כיצד צו מסוג זה אף אם ניתן, רלבנטי להליך דנן אשר עוסק בתביעה אישית של המבקשים כנגד יצחק . העובדה כי מתנהל הליך משפטי כנגד חברה שבבעלות יצחק בבלגיה, לא מונעת בירור התביעה נשוא פסק הבוררות בישראל המתנהלת כאמור נגד יצחק אישית .

8. לאור האמור לעיל, יצחק לא הוכיח כי סיכויי הצלחתו לביטול הפסק הם גבוהים. נקבע לא אחת כי בסכסוכים המתגלעים בענף היהלומים מופעל הכלל הקבוע בתקנון הבורסה לפיו קיימת חבות אישית ולא ניתן להסתתר מאחורי מסך התאגדות. לדוגמא: בה"פ 1448/02 ברק אברהם נ' אליאב ג'קי (15.5.03) נקבע כי :

"יחסי האמון השוררים בענף ההלומים, אינם יכולים לדור בכפיפה אחת עם מסך ההתאגדות. המבקש הסכים להיות כפוף לתקנון הבורסה כולל מנגנון השיפוט הפנימי המאפיין את הבורסה ליהלומים ובעולם כולו. אחד מעיקרי היסוד של הבורסה, על פיו פועל מוסד הבוררות הפנימי, הוא אי הכרה במסך ההתאגדות, המקובל ביחסים בין הפרט והתאגיד. דינו של המבקש לעניין זה כדין חבר בורסה שאינו יכול להסתתר מאחורי מסך ההתאגדות".

9. כמו כן, במקרה דנן כעולה מפרוטוקול הבוררות , הודה יצחק כי הוא לא שילם כסף למבקשות. כמפורט בסעיף 9 לבקשה, במהלך הבוררות טען יצחק כי :

"הם צודקים שאני לא משלם להם מכיוון שנשדדתי ... אני אין לי כסף להחזיר להם. אני תבעתי את הביטוח וגנבו לי 348 אלף דולר ... אני חייב מעל ל- 2 מיליון דולר... אולי אקח הלוואה מבנק ... אין לי נכסים לממש".

דברים אלו שלא הוכחשו ע"י יצחק, מלמדים כי קיים קושי רב בתביעתו לביטול פסק הבוררות וכי על פניו נראה כי הוא או חברות שבבעלותו, חייבות כספים למבקשים.

10. מאידך, יש לזכור כי קיימת זכות גישה לערכאות ולא ניתן לחסום את יצחק באופן שימנע ממנו את בירור התביעה.

11. כפי שציין כב' השופט חסדאי בהפ"ב 38620-10-14 פרנד'ס אוף ישראל נ' עידן חדש ( 22.2.15):

"על כפות המאזנים ניצבות זו מול זו שתי זכויות. האחת זכותה החוקתית של המשיבה לגישה לערכאות ולהליך הוגן ומולה זכות המבקשת בהבטחת קיומו של פסק הבוררות באם תדחה הבקשה לביטול. בית המשפט הדן בבקשה להפקדת ערובה על פי החוק ... נדרש לאזן בין האינטרסים המנוגדים של המבקשת ושל המשיבה. מחד עליו לדאוג כי משיב עני יוכל לזכות בסעד משפטי המגיע לו ומאידך על בית המשפט לשוות לנגד עיניו גם את המבקשת אשר לזכותה פסק בוררות, היא עלולה למצוא את עצמה בסופו של ההליך אשר בא לתקוף את אותו פסק בוררות, בפני שוקת שבורה ובחוסר יכולת לממש את פסק הבוררות שנפסק לזכותה. בשונה מבקשה בהתאם לתקנה 518 שאז הערובה המתבקשת הינה להבטחת הוצאות הנתבע, בענייננו אנו, מדובר בערובה להבטחת קיומו של פסק הבוררות. הערובה המתבקשת כאן היא לתכלית שונה".

ראו גם ה"פ 1311/07 שותפות הרצל 108 נ' מיצר לפיתוח (4.6.08).

12. לפיכך, אני סבור כי במקרה דנן יש להורות ליצחק להפקיד כמחצית מסכום פסק הבוררות דהיינו סך של 800 אלף דולר ארה"ב וזאת במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית בתוך 30 יום מהיום .

13. באופן זה, מחד יובטח לפחות חלק מסכום הבוררות ככל שהתביעה לביטול פסק הבורר ת דחה ומאידך לא יהיה צריך יצחק להפקיד את כל הכסף כעת והדבר יאפשר לו את ניהול ההליך בבית משפט זה.

14. לאור העובדה שלצורך הדיון היום התייצב מצהיר מטעם המבקשים שהגיע במיוחד מבלגיה, ומאחר וניתן היה להבין מהודעת יצחק כי הוא מעונין ל ערוך חקירה ובכל מקרה הוא לא הודיע למבקשים כי הוא מוותר על חקירת המצהיר מטעמם, הרי שעליו לשאת בהוצאות הגעתו של המצהיר מטעם המבקשים לישראל. לדברי המצהיר, מדובר בעלות של 2,500 יורו.

15. לפיכך, אני מחייב את יצחק לשלם את עלות הטיסה של המבקש לישראל וכן את עלות בית המלון לפי חשבונית שתוצג על ידו , וכמו כן אני מחייב את יצחק לשלם שכ"ט עורך דין בסך כולל של 10,000 ₪ בגין בקשה זו.

16. החלטה זו ניתנה על ידי בכובעי כרשם בית המשפט.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, 20 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.