הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 769-01-20

בפני
כב' השופט יהודה פרגו – שופט בכיר

מבקשים

1.אילנה נברו
2.דוד דודקביץ
ע"י ב"כ עו"ד משה לוגסי

נגד

משיבים

1.יעקב קוסטיקה
2.אברהם קוסטיקה
3.יחזקאל קוסטיקה
4.אורלי אברהם
5.יצחק קוסטיקה
6.צביקה עזרא
7.עוז עזרא
ע"י ב"כ עו"ד אסף קוסטיקה

8.אדר אליעזר גולדנברג
9.אפרת גולדנברג
10.אהרון ארנן ארנן גולדנברג
11.ג'ק סבירסקי
12.בנימין סבירסקי
13.יונתן סבירסקי
14.ליאנה סבירסקי
15.דנה רוסקא
ע"י ב"כ עו"ד אביב אורינובסקי ואור לוסטגרטן

פסק דין

בפני תביעה/המרצת פתיחה בה התבקש בית המשפט להצהיר כדלקמן:

"המבקשים זכאים, שהמשכנתא הרשומה בלשכת רישום המקרקעין תל אביב, ביחס לדירה הידועה כגוש 6128 חלקה 471 תת חלקה 8 רמת גן (להלן: "הדירה") תמחק מספרי לשכת רישום המקרקעין וכי משכנתא זו שנרשמה בלשכ ת רישום המקרקעין במס' שטר 14485/1960 (להלן: "המשכנתא") בטלה ומבוטלת ואין לה תוקף משפטי ".

משכנתא זו נרשמה לטובת סבירסקי צבי ונשרי זאב בהתאם לשטר 45841/2018/4 ביום 5.11.2018.

בדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 9.9.2020, הוסבר כי רישום זה הוא רישום מתקן של המשכנתא שנרשמה עוד בזמנו בלשכת רישום המקרקעין בהתאם לתנאי שטר מקורי 14485/1960/0.

מכל מקום, זו המשכנתא שרשומה עתה בפנקס בתים משותפים כפי העתק הרישום מיום 10.12.2019, אשר צורף כנספח ב' להמרצת פתיחה זו.
הלווים את הסכום 2,500 ₪ אשר להבטחתה נרשמה המשכנתא היו עמנואל וטובה דודקביץ.

לימים, נפטרו השניים ז"ל , ובהתאם לצוואה ולצו קיום הצוואה שניתן ביום 24.8.2017, היורשים הם דוד ראובן דודקביץ ואילנה נברו יבדל"א אשר נרשמו ביום 1.1.2018 כבעלים של הדירה בהתאם לצוואה זו.

קרי, המשכנתא הרשומה עתה, הינה על זכויותיהם של המבקשים.

המשכנתא רשומה על שם סבירסקי צבי ונשרי זאב, אשר לימים נפטרו ז"ל.

המשיבים 1-7 יבדל"א הם יורשיה של המנוחה ציונה קוסטיקה ז"ל אשר ירשה את המנוח זאב נשרי ז"ל ו המשיבים 8-15 יבדל"א הם יורשי המנוח צבי סבירסקי ז"ל.

בדיון שהתקיים ביום 9.9.2020, המליץ בית המשפט לנתבעים להסכים להסרת המשכנתא.

נימוקי המלצה זו, הובאו בפני הצדדים במהלך הדיון.

הצדדים ביקשו ארכה להודיע לבית המשפט את עמדתם בנדון.

ביום 14.9.2020, המשיבים הודיעו לבית המשפט כי הם מסכימים להסרת המשכנתא כאשר המבקשים יישאו בכל הוצאה הכרוכה במחיקת המשכנתא ובכל הפעולות הנוספות הדרושות לצורך כך.

המשיבים 1-7 ביקשו לחייב את המבקשים בהוצאות בגין שני ההליכים המשפטיים שהוגשו על ידי המבקשים.

האחד ההליך שהוגש בבית משפט השלום - שנמחק בחוסר סמכות עניינית.

השני הוא ההליך הנדון עתה בפני.

המשיבים 8-15 הודיעו שהם מסכימים לסיום ההליך ללא צו להוצאות.

נוכח הסכמה למחיקת המשכנתא, ניתן בזאת צו המורה על מחיקת המשכנתא כמפורט בפתח פסק הדין דלעיל.

המבקשים יישאו בעלות כל ההליכים וההוצאות שיידרשו לצורך הסרת המשכנתא.

אני מחליט שלא לחייב בהוצאות כלשהן את המבקשים.

בפסק הדין בהליך שהתקיים בבית משפט השלום בתל אביב נאמר:

"מאשר את הסכמת הצדדים ומוחק את התביעה ללא צו להוצאות בהתאם להסכמתם"

בהליך שהסתיים זה עתה בפניי, יש לקחת בחשבון שהתיק הסתיים בהליך ה מקדמי שהתקיים ואת העובדה, שגם הוסברה לצדדים במהלך הדיון שהתקיים ביום 9.9.2020, שלשני הצדדים יש חלק להיעדר כל פעילות בנושא המשכנתא מאז רישומה ועד היום.

תוגש פסיקתא לאישור בית המשפט המציינת את כל הפרטים של זהות הדירה והמשכנתא כמופיע בפתח פסק הדין וכן את מספר השטר על פיו נרשמה המשכנתא 45841/2018/4 בתנאי שטר מקורי 14485/1960/0.

ניתן היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.