הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 66228-05-19

מספר בקשה:9
לפני
כבוד השופטת יעל בלכר

המבקשת

בר שרה גרין (פנחס)
ע"י ב"כ עו"ד ענת גרין

נגד

המשיבה

פנינה נחום
ע"י ב"כ עו"ד צבי רוטברט

פסק דין משלים בהסכמה

המבקשת הגישה תובענה למתן סעדים הצהרתיים בקשר עם הנכס הידוע כגוש 6914 חלקה 92 תת חלקה 5 (דירה 5) שלה צמודה חניה בת 25 מ"ר (חניה 5) המסומנת באות ג' בתשריט הבית המשותף וצבועה בורוד וכן בקשר עם חניה בת 14.25 מ"ר הצמודה לדירה הידועה כגוש 6914, חלקה 92, תת חלקה 2 ומסומנת בתשריט הבית המשותף באות ו' וצביעה בצבע אדום (דירה 2 ו- חניה 2).

ביום 17/5/20 ניתן פסק דין בתובענה בו ניתנו הסעדים כמפורט בס' 7 שם.
בין היתר, בסעיפים 7.ג. ו- 7.ד. נקבע כדלקמן:

"ג. הערת האזהרה הרשומה לטובתה של המבקשת בתת חלקה 2 בגין חניה 2 לא תמנע דיספוזיציה כלשהי בדירה 2, למעט דיספוזיציה לגבי חניה 2.
ד. הערת האזהרה הרשומה לטובתה של המשיבה בתת חלקה 5 בגין חניה 5 לא תמנע דיספוזיציה כלשהי בדירה 5, למעט דיספוזיציה לגבי חניה 5."

לאחר מתן פסק הדין הגישה המבקשת בקשה לתיקון טעות סופר בסעיפים 7.ב, 7.ג. ו- 7.ד.
בנוסף, התבקש בית המשפט להורות כי פסק הדין יחול על חליפי הצדדים.
להלן התיקונים שהתבקשו:
בס' 7.ב. התבקש תיקון הסעיף כך שתוסף אות שנשמטה בשל טעות קולמוס במילה בצבע.
"7.ג. יאמר: הערת האזהרה ו/או זכות חכירה הרשומות ו/או אשר ירשמו בכל עת לטובת המבקשת או חליפיה בתת חלקה 2 בגין חניה 2 לא ימנעו כל פעולה ו/או דיספוזיציה בדירה 2, זאת מבלי לפגוע בזכויות המבקשת או חליפיה לגבי חניה 2. בכל עת, לא יהיה צורך בהסכמת בעל זכויות בדירה 2 כדי שבעל הזכויות החכירה בחניה 2 או חליפיו יבצעו בה כל פעולה ורישום כדין לרבות רישום הערת אזהרה, העברת זכויות החכירה ושעבודן.
סעיף 7.ד. ייאמר: הערת האזהרה ו/או זכות חכירה הרשומות ו/או אשר ירשמו בכל עת לטובת המשיבה או חליפיה בתת חלקה 5 בגין חניה 5 לא ימנעו כל פעולה ו/או דיספוזיציה בדירה 5 , זאת מבלי לפגוע בזכויות המשיבה או חליפיה לגבי חניה 5. בכל עת, לא יהיה צורך בהסכמת בעל זכויות בדירה 5 כדי שבעל הזכויות החכירה בחניה 5 או חליפיו יבצעו בה כל פעולה ורישום כדין לרבות רישום הערת אזהרה, העברת זכויות החכירה ושעבודן."

בהחלטה מיום 14/6/20 תוקנה טעות קולמוס בס' 7.ב. כמבוקש, כך שבמקום במילה "בצע" שנכתבה בפסק הדין יופיע "בצבע". בנוסף, התבקשה עמדת המשיבה לגבי התיקונים הנוספים שהתבקשו.

המשיבה הודיעה כי אינה מתנגדת למבוקש.

לפיכך, אני מורה כי במקום ס' 7 לפסק הדין, על תתי סעיפיו, יבוא ס' 7 הר"מ:
ניתן בזאת פסק דין כדלקמן:

הגב' בר שרה גרין (פנחס), ת"ז XXXXXX210 (להלן: המבקשת) זכאית להירשם כבעלת זכויות הבעלות בנכס הידוע כגוש 6914 חלקה 92 תת חלקה 5 (דירה 5) שלה צמודה חניה בת 25 מ"ר המסומנת באות ג' בתשריט הבית המשותף וצבועה בורוד (חניה 5); ובכפוף לזכות החכירה של הגב' פנינה נחום ת"ז XXXXX893 (להלן: המשיבה) בחניה 5.

המבקשת זכאית להירשם כבעלת זכות החכירה לדורות בחניה בת 14.25 מ"ר הצמודה לדירה הידועה כגוש 6914, חלקה 92, תת חלקה 2 ( דירה 2) ומסומנת בתשריט הבית המשותף באות ו' וצביעה בצבע אדום (חניה 2).

הערת האזהרה ו/או זכות חכירה הרשומות ו/או אשר ירשמו בכל עת לטובת המבקשת או חליפיה בתת חלקה 2 בגין חניה 2 לא ימנעו כל פעולה ו/או דיספוזיציה בדירה 2, זאת מבלי לפגוע בזכויות המבקשת או חליפיה לגבי חניה 2. בכל עת, לא יהיה צורך בהסכמת בעל זכויות בדירה 2 כדי שבעל הזכויות החכירה בחניה 2 או חליפיו יבצעו בחניה 2 כל פעולה ורישום כדין לרבות רישום הערת אזהרה, העברת זכויות החכירה וש יעבודן.

הערת האזהרה ו/או זכות חכירה הרשומות ו/או אשר ירשמו בכל עת לטובת המשיבה או חליפיה בתת חלקה 5 בגין חניה 5 לא ימנעו כל פעולה ו/או דיספוזיציה בדירה 5, זאת מבלי לפגוע בזכויות המשיבה או חליפיה לגבי חניה 5. בכל עת, לא יהיה צורך בהסכמת בעל זכויות בדירה 5 כדי שבעל הזכויות החכירה בחניה 5 או חליפיו יבצעו בחניה 5 כל פעולה ורישום כדין לרבות רישום הערת אזהרה, העברת זכויות החכירה ושיעבודן.

הרישום ייעשה בכפוף לכל דין ולפי נהלי הרישום ותוך תשלום אגרות ותשלומים אחרים נדרשים.

עם ביצוע הרישום כאמור, אין כל מניעה לרשום משכנתא לטובת בנק הפועלים (אשר כיום רשומה לטובתו הערת אזהרה) בנוהל הרישום הרגיל המקובל לפי כל דין וללא צורך בצווים של בית המשפט.

למען הסר ספק מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מכל דין.

האמור בסעיף 7 המתוקן לעיל, על סעיפיו הקטנים, ישמש כפסיקתא לרישום.

המזכירות תדוור לצדדים.

ניתן היום, כ"ו סיוון תש"פ, 18 יוני 2020, בהעדר הצדדים.