הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 37091-03-20

מספר בקשה:1
לפני
כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

מבקשים

  1. אמנון יוספי
  2. ישי שביט
  3. יום טוב טאואשי

ע"י ב"כ עו"ד: רמי קוגן ו/או עומרי חממה ו/או בת-חן רחמים
ו/או הדר ברנדר ו/או תומר מזרחי ו/או אליעד אברג'יל
ו/או בת-אל שם טוב ו/או יוסי כחלון
מרח' הארבעה 30 (מגדלי הארבעה, קומה 8) תל אביב 6473926
טל': 03-XXXX219; פקס: 03-XXXX217

נגד

משיבים

אברהם מוניצור
ע"י ב"כ עו"ד: משרד אברמ וב ושות'
מרח' הארבעה 28 תל אביב
טל': 03-XXXX033; פקס: 03-XXXX039

החלטה
לפניי בקשה מטעם המבקשים בהליך המרצת הפתיחה שבכותרת, להגשת תגובה לתשובה אשר הוגשה מטעם המשיבים, זאת הואיל והתשובה להמרצת הפתיחה אוחזת ב – 303 עמודים, והיא כוללת פרטים רבים (להלן: "הבקשה").
לאחר שקראתי את הבקשה, כמו גם עיינתי בכתבי הטענות אותם הגישו הצדדים בגדרי ההליך, מצאתי כי דין הבקשה להידחות, ואבאר מדוע.
תקנות 255 ו – 256 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") קובעות הוראות לעניין אופן ניהולו של הליך המרצת הפתיחה וטיב כתבי הטענות אשר יוגשו בו, וכדלהלן:
"255. המרצת פתיחה תוגש כדרך שמגישים בקשה בכתב, ויחולו עליה הוראות תקנה 241(א); הבקשה תוכתר במילים "המרצת פתיחה" ותומצא למשיב יחד עם הזמנה ערוכה לפי טופס 26.
256. משיב בהמרצת פתיחה הרוצה להגיש תשובה להמרצת הפתיחה, יגישה לבית המשפט וימסור עותק ממנה למבקש בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד המצאת המרצת הפתיחה או עד ארבעה עשר ימים לפני מועד הדיון בה, לפי המוקדם, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה; תצהיר שלא צורף לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט".
ודוק, תקנה 255 לתקנות קובעת כי המרצת פתיחה תוגש בדרך שמגישים בקשה בכתב, ויחולו עליה הוראות תקנה 241(א) לתקנות. תקנה 256 קובעת את זכותו של המשיב להגיש תשובה להמרצת הפתיחה. הזכות להגיש תגובה לתשובה (הקבועה ביחס לבקשות בכתב בתקנה 241(ג) לתקנות – איננה חלה אם כן על המרצת פתיחה.
המבקשים הם אשר בחרו לנקוט בהליך זה על דרך של המרצת פתיחה, ומשכך ברי כי הם כבולים לפרוצדורה הקבועה ביחס אליו, ולא בכדי.
סדרי הדין הנוהגים בהמרצת פתיחה נועדו לאפשר קיומו של הליך פשוט וקצר, ומטרתו לאפשר בירורן המהיר של מחלוקות שהשאלות שבעובדה בהן פשוטות, והמחלוקות ביסודן אינן רבות ומסובכות [ראו ד"ר זוסמן סדרי הדין האזרחי 100 (מהדורה שישית)].
מבלי לקבוע מסמרות, נראה כי על פניו ולכאורה, ההליך בו נקטו המבקשים בענייננו אינו מתאים לבירור המחלוקות הרבות והסבוכות אשר ניצבות בין הצדדים להליך זה, והבקשה אשר הוגשה על ידי המבקשים אך מחזקת מסקנה זו.
למותר לציין כי המבקשים רשאים היו להגיש את התובענה בדרך של תביעה רגילה, או אז הייתה עומדת להם זכות להגשת כתב תשובה בהתאם להוראות תקנה 61 לתקנות – אולם הם בחרו שלא לעשות כן.
אשר על כן, אני מותיר בידי המבקשים את האפשרות לשקול בשנית האם הם עומדים על בירור ההליך שהוגש על ידם בדרך של המרצת פתיחה, על כל המשמעויות ומגבלות סדרי הדין הכרוכים בכך, או שמא ברצונם להעביר את הדיון לפסים של תביעה רגילה.
למותר לציין, שלבית המשפט הסמכות לקבוע שניהול ההליך במתכונת המרצת פתיחה אינו ראוי בנסיבות העניין, ולהורות על העברתו לפסים של תובענה אזרחית רגילה.
המבקשים יודיעו לבית המשפט עד שלושה ימים לפני מועד הדיון הקבוע , האם ברצונם לשנות את טיב ההליך כאמור.
הבקשה להגשת תגובה לתשובה להמרצת הפתיחה , נדחית.
אין צו להוצאות.
תז"פ ליום 02.08.2020.
המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.