הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 36298-05-20

מספר בקשה:3
לפני
כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

המבקשת

שובל - גרופמן נדל"ן בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד: יורם זמיר ו/או ילנה וולוובסקי
שפיגלמן, קורן, זמיר ושות', משרדי עורכי דין
רח' לינקולן 20, תל אביב
טל': 03-XXXX666; פקס: 03-XXXX669

נגד

המשיבה

Faire Holdings Three Limited
ע"י ב"כ עו"ד: אוהד רוזן ו /או חגי קלעי ו/או גל בריר
קלעי, רוזן ושות', משרד עורכי דין
רח' מזא"ה 22א', תל אביב
טל': 03-XXXX770; פקס: 03-XXXX771

החלטה
לפניי בקשה אשר הוגשה על ידי המשיבה בהליך העיקרי, שובל – גרופמן נדל"ן בע"מ (להלן: "שובל" או "המבקשת"), להעברת התובענה שבכותרת להמשך דיון בפני המחלקה הכלכלית, אשר לשיטתה היא בעלת הסמכות העניינית הבלעדית לדון בה (להלן: " הבקשה").
המשיבה (היא המבקשת בגדרי ההליך העיקרי), Faire Holdings Three Limited (להלן: " פייר הולדינגס" או "המשיבה"), מתנגדת לבקשה, שכן לשיטתה, בהתאם להוראות הדין החלות בעניין, נתונה הסמכות העניינית לידון בתובענה לבית המשפט המחוזי (וזאת בהעדר כל העדפה להתדיין בפני בית המשפט המחוזי או המחלקה הכלכלית, ותוך שהיא סומכת ידיה על מומחיותם של כב' השופטים בשתי הערכאות הנכבדות).
יצוין כי מהותו של הסכסוך נשוא התביעה הוא בזכויות העיון העומדות לשותפים במשיבה, שהינה שותפות מוגבלת פרטית.
לאחר שקראתי את כתבי הטענות שהוגשו מטעם הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, ואבאר מדוע.
סעיף 42ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד – 1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") מפרט מה הוא "עניין כלכלי" אשר הסמכות ל דון בו נתונה למחלקה הכלכלית.
בעקבות תיקון מס' 5 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה – 1975 (להלן: "פקודת השותפויות"), תוקן תיקון מס' 78 לחוק בתי המשפט, ובגדרו הוספו לרשימת ה"עניינים הכלכליים" גם העניינים הבאים, ובהתאם להוראות סעיפים 42ב(א)(1)(ז) ו – 42ב(א)(3א) לחוק בתי המשפט:
42ב. (א) עניין כלכלי הוא כל אחד מהעניינים המפורטים להלן, למעט תביעה אזרחית שבית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בה –
(1) עניין אזרחי לפי כל אחד מהחוקים המפורטים להלן:
.
.
(ז) פרק ו'1 לפקודת השותפויות;
.
.

(3א) עניין אזרחי בקשר לזכויות או לחובות של מחזיקי יחידות השתתפות ככאלה, המוסדרים בתקנות השותפות או בחוזה אחר; לעניין זה, "מחזיקי יחידות השתתפות" ו"תקנות השותפות" – כמשמעותם בפקודת השותפויות;
ודוק: פרק ו'1 לפקודת השותפויות הינו הפרק שעניינו שותפת מוגבלת ציבורית; כך גם סעיף 42ב(3א) קובע גם הוא, הלכה למעשה, כי אף ההליכים שעניינים בסכסוכים בשותפות מוגבלת ציבורית ייחשבו כעניין כלכלי, וזאת בהתאם להוראות סעיף 65 לפקודת השותפויות המגדיר מונח "יחידות השתתפות" כשותף מוגבל או אגד זכויות בשותף מוגבל בשותפות מוגבלת ציבורית" (ואף הגדרה זו מצויה בפקודת השותפויות תחת פרק ו'1, שכאמור עוסק בשותפות מוגבלת ציבורית).
עוד אציין, כי גם עיון בדברי ההסבר להצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 5) ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית, התשע"ד – 2014 (להלן: "הצעת החוק"), מחזק את המסקנה כי כוונת המחוקק הייתה כי אכן תורחב סמכותו בית משפט כלכלי, בכל הנוגע לשותפויות, ביחס לשותפות מוגבלת ציבורית בלבד, וכך בדברי ההסבר:
"מוצע לתקן את חוק בתי המשפט ] נוסח משולב] התשמ"ד-1984, ולהוסיף לעניינים הכלכליים שיהיו בסמכותה הבלעדית של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו)להלן – המחלקה הכלכלית) את הוראות פרק ו' 1 המוצע לפקודה. הוראות פרק ו 1 המוצע דומות בעיקרן להוראות החוק החלות על חברה ציבורית שהן בסמכותה העניינית של המחלקה הכלכלית. הוספת הנושאים האלה לסמכותו של בית המשפט הכלכלי תואמת את הרציונל העומד בבסיס הקמת המחלקה הכלכלית - להביא לאחידות ולעקביות הפסיקה בעניינים כלכליים."
בנסיבות האמורות, ומשעה שאין מחלוקת כי הסכסוך מושא ההליכים דנן נוגע לשותפות מוגבלת פרטית, הרי שלעניין זה לא נתונה הסמכות העניינית הייחודית למחלקה הכלכלית.
בשולי הדברים אציין, שהדעת נותנת כי מבחינה מהותית, בדומה להעדר הבחנה בין חברה פרטית לחברה ציבורית בכל הנוגע לסמכויותיה של המחלקה הכלכלית, הרי שיכול ונכון היה לייתר הבחנה כאמור גם בכל הנוגע לשותפות מוגבלת פרטית או ציבורית.
אולם, משעה שאין מדובר בלאקונה בחוק, אלא בכוונת המחוקק הנובעת משיקול מושכל, הרי שאין בידי להכריע אחרת בשאלת הסמכות הניצבת בפניי.
אשר על כן, הבקשה נדחית.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, כ"ב תמוז תש"פ, 14 יולי 2020, בהעדר הצדדים.