הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 32858-06-20

לפני
כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

בעניין

אנלייבקס תרפיוטיקס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד תומר רייף ו/או תום אפלשטיין
ממשרד זיסמן, אהרוני, גייר ושות', עורכי דין

החלטה
ביום 15.6.2020 הגישה המבקשת, אנלייבקס תרפיוטיקס בע"מ (להלן: "המבקשת" או "החברה"), בקשה לאשר לה לבצע חלוקה לבעלי הזכויות בה בגין עסקה למכירת זכויותיה בתרופה בפיתוח מכוח סעיף 303 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
כך, עד לשנת 2019 נקראה החברה בשם ביובלסט פארמה בע"מ (להלן: "ביובלסט"), ועסקה בפיתוח תרופות למחלות נדירות. בראשית שנת 2019 התמזגה החברה עם חברת אנלייבקס תרפיוטיקס (להלן: "עסקת המיזוג"). בעסקת המיזוג נקבע כי הכנסות עתידיות שמקורן בהסכמים שנחתמו עובר למועד המיזוג יחולקו כך שעד לסף של 20 מיליון דולר ארה"ב תהיה קדימות לבעלי מניות ביובלסט עובר למיזוג, ואילו מעל לסף זה יחולקו ההכנסות בחלקים שווים בין החברה לבין בעלי מניותיה עובר למיזוג.
בחודש פברואר 2019 התקשרה החברה עם חברת Seelos Therapeutics Inc. בעסקה למכירת תרופה בפיתוח כולל פטנטים קשורים בתמורה לתשלום מיידי של 1,500,000 דולר ארה"ב (להלן: "התשלום הראשון") תשלום נוסף של 2,000,000 דולר ארה"ב לאחר שנה ממועד סגירת העסקה (להלן: "התשלום השני"), וכן תשלומים עתידיים נוספים.
ביום 19.11.2018 התקשרה החברה בהסכם לשם חלוקת התקבולים ממכירת התרופה בפיתוח. אחד הצדדים להסכם זה הוא חברה אמריקאית בשם Computershare Inc. שאמורה לערוך את הרישומים של בעלי הזכויות בהתאם להסכם חלוקת התמורה וכן לסייע בביצועה (להלן: " הסכם חלוקת התמורה").
הסכם חלוקת התמורה מגדיר מועד קבוע לקבלת החלק היחסי מתמורת מכירת התרופה בפיתוח, כך שבגין כל מניה המוחזקת במועד הקובע יקבל בעל המניה זכות אחת כאשר בגינה אמור לקבל בעל המניה את חלקו היחסי בתמורה ממכירת התרופה בפיתוח (להלן: "בעלי הזכויות").
בסמוך לפני השלמת עסקת המיזוג, העבירה החברה סך של 1,350,000 דולר ארה"ב לנאמן צד ג' על מנת להבטיח את חלוקת הכספים בגין התשלום הראשון לבעלי הזכויות לאחר קבלת אישורו של בית המשפט, שהתקבל בחודש מאי 2019 בהחלטת כב' השופטת רונן בת"א 41813-05-19.
כעת, עותרת החברה לחלק את התשלום השני לבעלי הזכויות בסך של 1,900,000 דולר ארה"ב, ומכאן הבקשה שלפניי. מדובר בבקשה לאישור חלוקה לפי סעיף 303 לחוק החברות, אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח.
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, אני מורה למבקשת בשלב זה לפעול כלהלן:
להמציא ולהודיע דבר הבקשה לרשם החברות ולכונס הנכסים הרשמי (ככל שטרם עשתה כן), ולגורמים הרלוונטיים ברשות המסים וברשות ניירות ערך (להלן יחד: "הרשויות"), אשר יגישו לבית המשפט את תגובתן לבקשה עד ליום 15.7.2020.
אני מסמיך את הרשויות וכל גורם מטעמן, לרבות כלכלני הרשויות ומי מטעמם, לחקור כל גורם אשר הגיש חוות דעת או מסמך התומך בבקשה כדי לקבל ממנו תשובות והתייחסות לאמור באותם מסמכים, זאת על מנת לאפשר לרשויות להגיש תגובה עניינית ומפורטת שמתייחסת לחוות הדעת התומכת בבקשה.
להעביר לבית המשפט עדכון בדבר זהות שני העיתונים היומיים בהם עותרת המבקשת לפרסם את ההודעה שצורפה כנספח 5 לבקשה.
המבקשת תפעל להעביר לבית המשפט כל הודעה או מסמך שיגיע מהרשויות או מנושיה.
להמציא לבית המשפט, עד ליום 7.7.2020, את דוחותיה הרבעוניים העדכניים.
להמציא לבית המשפט חוות דעת כלכלית עדכנית מגורם כלכלי מוסמך המפרטת את התחייבויות וחובות החברה, איתנותה פיננסית, פירוט נושיה, סכומי החוב ומהותו, פירוט שעבודים על סוגיהם, התייחסות מפורשת ליכולת הפירעון שלה בהתחשב בתזרים המזומנים הנוכחי והצפוי של החברה, החלוקה המבוקשת והשפעתה על יכולתה לפרוע את חובותיה ולקיים התחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן. עורך חוות הדעת יציין בחוות דעתו כי היא מיועדת להגשת לבית המשפט במסגרת הדיון בבקשה. על חוות הדעת להיות מוגשת בשפה העברית ועל פי התקינה הישראלית.
חוות הדעת תוגש לבית המשפט עד ליום 15.7.2019.
להמציא לבית המשפט את החלטת דירקטוריון החברה בדבר ביצוע החלוקה המבוקשת, וכן בדבר אחריות הדירקטורים למצגים ולחוות הדעת אשר יוצגו בפני בית משפט זה לצורך קבלת האישור המבוקש (הן במסגרת הבקשה, הן במסגרת חוות הדעת הכלכלית כמפורט לעיל) ובדבר אחריותם לשאת בכל התחייבות שתהיה למבקשת בקשר לחלוקה המבוקשת.
החלטת דירקטוריון כאמור תוגש לבית המשפט עד ליום 7.7.2020.
המבקשת תודיע לבית המשפט עם המצאתם של כל המסמכים המפורטים בהחלטה זו.
תז"פ ליום 22.7.2020.
ניתנה היום, כ"ג סיוון תש"פ, 15 יוני 2020, בהעדר הצדדים.