הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 27774-03-20

מספר בקשה:1
לפני
כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקשת

אורבן קיציס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גיא פרבמן

נגד

המשיבים

1. קרן מורג ואח'
ע"י עו"ד ערן שפינדל

החלטה

הבקשה, על תגובותיה, הועברה לטיפולי היום.

מעיון בבקשה ובתגובות עולה כי המצב המשפטי שעמד בבסיס התובענה והבקשה השתנה עת ניתן פסק בורר חלקי ביום 5.4.20 , במסגרתו חוי בה המבקשת להעביר תוך 30 יום תכנית פעולה מאושרת הנדסית על ידי מהנדס מטעמה לשם הכשרת מעלית לקומת המרתף בפרויקט מושא התובענה (להלן: " הפרויקט") ולשם הזזת מיקום מנועי המזגנים בפרויקט; להשל ים הנדרש לעריכת פרטיכל סיום העבודות בפרויקט תוך 30 יום, ולפצות את המשיבים בפיצוי מוסכם בסך 100,000 ₪.

דומה כי נוכח קביעות הבורר בפסק דינו החלקי, אין מקום לעת הזו לדון בטענות המבקשת שלפיהן השלימה היא את ביצוע כל העבודות בפרויקט, שכן מפסק הבורר החלקי עולה כי העבודות טרם הושלמו.

זאת ועוד, אף מדו"ח המפקח מטעם הדיירים מיום 19.3.20, שצורף כנספח 4 לתשובת המשיבים לבקשה שלפניי, עולה כי לכאורה טרם הסתיימו העבודות בפרויקט. כך, בסעיף 2 לדו"ח זה כותב המפקח: "לא אישרתי ואינני מאשר כי נסתיימו העבודות בפרויקט ולא חתמתי על פרוטוקול מסירה בקשר עם סיום העבודות".

בהתאם לסעיף 11.2 להסכם שבין הצדדים מושא התובענה, מועד סיום ביצוע העבודות הוא המועד שבו חתם המפקח מטעם המשיבים על הפרטיכל הראשון ואישר שהתקיימו מספר תנאים, ביניהם סיום העבודות על ידי המבקשת. בסעיף 27 לתגובה לתשובה לבקשה לסעד זמני מודה המבקשת, כי המפקח מטעם המשיבים מסרב לאשר כי העבודות הסתיימו, ומשכך מודה היא למעשה, כי טרם התקבלו האישורים הנדרשים לשם הקביעה כי העבודות בפרויקט הסתיימו.

כמו כן, מתשובת המשיבים עולה הטענה, מעבר לטענה מרכזית בדבר הדין הרלבנטי אשר למימוש ערבות בנקאית והחריגים לאי מימושה ( מרמה ונסיבות מיוחדות - אשר כלל לא נטענו במסגרת תובענה זו), כי התובענה, כמו גם הבקשה, מקומן במסגרת הליך הבוררות.

כב' הנשיא אורנשטיין, בהחלטתו מיום 22.3.20, הורה למבקשת להתייחס לסוגיית האכסניה המתאימה, ואולם, המבקשת בתגובתה לתשובה לא התייחסה לטענה זו. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח הקביעות בפסק הדין החלקי.

לא מצאתי כי ההבהרה שהוגשה על ידי המבקשת ביום 15.3.20, מהווה מענה לסוגיה זו בפרט שעה שהבקשה שלפניי הוגשה עת היה ידוע למבקשת כי צפוי להינתן פסק ב ורר, כפי שעולה ממכתבי הבורר אשר צורפו כנספח 3 לתשובת המשיבים לבקשה שלפניי, ומבלי שנעשתה פניה מוקדמת לבורר.

באשר לסוגיית סמכות הבורר, כידוע, בורר מוסמך להעניק סעדים זמניים, מכוח סמכותו להכריע בסכסוך בדרך יעילה וצודקת וליתן כל סעד שבית המשפט מוסמך לתתו. בסעיף 16(ד) לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 נקבע כי אין בהוראות סעיף 16 לחוק זה, הדן בסמכויות עזר של בית המשפט בנוגע להליך הבוררות "כדי לגרוע מסמכויות הבורר לפי הסכם הבוררות או לפי חוק זה" [ראו לעניין זה רע"א 3784/98 כהן נ' שדה יצחק- מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (פורסם בנבו, 20. 10.1998), וכן פסק דין שניתן אך לאחרונה במסגרת הפ"ב (מרכז) 34830-01-20 י.ר- אחים עזרא חברה לבנין בע"מ נ' גמול יהוד בע"מ (פורסם בנבו, 25.2.2020)].

לאור האמור לעיל, חלף קיום דיון בתקופת חירום, ועל מנת לקדם התיק, מוצע כי התובענה תימחק ואולם, צו המניעה הארעי יעמוד בתוקפו למשך 15 ימים נוספים (ימי פגרת הפסח לא יכללו במניין הימים) אשר במהלכם תוכל המבקשת לפנות בהליך המתאים לפני כב' הבורר.

הצדדים יודיעו עמדתם עד ליום 16.4.20 בשעה 11:00.
מוצע כי הצדדים ינצלו תקופת חול המועד על מנת לבוא בדברים בניסיון להגיע להסכמות.

ת.פ. ליום 16.4.20.

ניתנה היום, י"ב ניסן תש"פ, 06 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.