הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 56181-11-18

לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת:

COLLISCHAN GMBH
ע"י ב"כ עו"ד אליאב קורח ועו"ד ברית חכמון

נגד

המשיבה:

דאטא טכנולוגיות איתור בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יוסי מרקוביץ, עו"ד ענבל נבות – אייזנטל ועו"ד דביר גסנר

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת סגנית רשם הפטנטים, הגב' ז'קלין ברכה (להלן: " סגנית רשם הפטנטים") מיום 23.10.18 בבקשה לפסילת ראיות ומחיקת סעיפים מראיות המשיבה – המתנגדת במסגרת הליך שהגישה המבקשת לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר.

2. במסגרת ההליך הנדון בפני כב' סגנית רשם הפטנטים ביקשה המשיבה להתנגד לבקשת פטנט בינלאומית שהוגשה ע"י המבקשת בנוגע להתקן למניית חפצים באופן שמספר מוגדר מראש של חפצים יקובצו וייארזו בהמשך התהליך, אשר נבחנה וקובלה ביום 29.9.16 (ראה סעיף 3 להחלטת כב' סגנית רשם הפטנטים מיום 23.10.18).

המשיבה הגישה ראיות מטעמה ביום 31.12.17:
תצהיר מטעם Mr. Shirakawa .
תצהיר של מר יובל ליצ'י.
חוות דעת מומחה של ד"ר סיזיקוב.

לאחר מכן, הגישה המבקשת בקשה לפסילת ראיות ומחיקת סעיפים מראיות המשיבה.

3. הבקשה לפסילת ראיות ומחיקת סעיפים מראיות המשיבה:

המבקשת ביקשה להורות כדלקמן:
פסילת התצהיר מטעם Mr. Shirakawa הואיל ו המצהיר לא חתם על התצהיר בפני גורם מוסמך , לחלופין לא אישר חתימתו בפני גורם כזה. נטען כי התצהיר נגוע מן היסוד בהתנהלות פסולה מטעם המתנגדת.
כמו כן, פסילת כל הראיות שהוגשו באמצעות התצהיר הפסול ומטעמים נוספים:
נספחים A, C - E4, F - הוגשו בשפה היפנית בלבד, ללא תרגום מאומת לשפה רשמית בישראל או לכל הפחות לאנגלית. כמו כן, הם אינם רלוונטיים לבירור המחלוקת .
נספחים B1-B2 - סרטונים אלה אינם רלוונטיים לבירור המחלוקת.
נספחים G1-16 - אינם רלוונטיים ואינם קבילים הואיל ולא נערכו ע"י המצהיר.
פסילת תצהירו של מר יובל ליצ'י הואיל ומהווה עדות סברה ועדות מפי שמועה. כמו כן נטען כי בתצהיר יש פרק שלם שנערך כתגובה לכתב הטענות מטעם המבקשת והוא מנוסח כמעין חוות דעת מומחה.
כמו כן, פסילת המסמכים שהוגשו באמצעות התצהיר.
מחיקת סעיפים ומסמכים מ"חוות דעת מומחה של ד"ר ולדימיר סיזיקוב" בשל הרחבת חזית אסורה ומקצה שיפורים אסור. כמו כן, בשל היותם מבוססים על מסמך פסול הנחזה לתצהיר מטעם Mr. Shirakawa.

בתגובת המשיבה נטען כי אין בסיס לפסילת התצהיר של Mr. Shirakawa ולפסילת המסמכים שצורפו לתצהירו. כך גם אין מקום לפסילת תצהיריהם של מר ליצ'י וחוות דעתו של ד"ר סיזיקוב.

לאחר שהוגשה תשובת המבקשת, ניתנה החלטה כב' סגנית רשם הפטנטים ביום 23.10.18.

4. החלטת כב' סגנית רשם הפטנטים:

א. באשר לתצהיר מטעם Mr. Shirakawa :

כב' סגנית רשמת הפטנטים דחתה את הבקשה לפסילת התצהיר ונספחיו.

באשר לחלופה בסעיף 1 לתקנות הפטנטים עליה מסתמכת המשיבה לפיה התצהיר ניתן מחוץ לישראל בפני אדם שהוסמך לקבלו לפי דיני המקום בו ניתנו : צוין כי הצדדים לא הגישו חוות דעת בנוגע לדין היפני באשר לאופן אימות חתימת המצהיר, אולם אכן תמוה אישור חתימת התצהיר בידי הנוטריון בתיווכו של אדם שלישי.
נקבע כי אף אם נפל פגם בתצהיר, ניתן לרפא את הפגם בטרם ייחקר המצהיר בהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 188 לתקנות הפטנטים (בדומה לסמכות בתקנה 524 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984). הובהר כי אין בתיקון לפגוע בזכויות המבקשת שהרי באפשרותה להגיש ראיות מטעמה במסגרתן תוכל להשיב על האמור בתצהיר ולחקור את המצהיר חקירה נגדית.

באשר לסרטונים נקבע כי הם רלוונטיים לבירור ההליך.

ב. באשר לתצהיר של יובל ליצ'י:

הבקשה התקבלה בחלקה.

כב' סגנית רשם הפטנטים הורתה על מחיקת נספח י"ג לתצהיר – הפטנט האמריקאי US 8424274 וכן על מחיקת התייחסות העד לפרסום זה בסעיף 86 לתצהיר.

נקבע כי יתר התצהיר יוותר על כנו ואין מקום להורות על מחיקתו בשלב מוקדם זה.
התקבלה טענת המבקשת לפיה עדות בנושא ייעוץ משפטי שהעד קיבל אינה רלוונטית להליך. טענות משפטיות מקומן בכתבי טענות וסיכומים ואין צורך להביא בגינן ראיות מפי עדים ששמעו את הטענות. לפיכך, אין לייחס משקל לאמירות אלה בתצהיר.
כמו כן, נקבע כי ככל שיתברר שעדות העד אינה בתחום ידיעתו, יינתן לה משקל מתאים.

5. תמצית טענות המבקשת בבקשת רשות ערעור:

א. כב' סגנית הרשמת שגתה שלא הורתה על מחיקת פטנט US 8424274 גם מנספחי חוות הדעת ומחיקת סעיף 98 לחוות הדעת.

ב. כב' הרשמת שגתה כשלא התייחסה בהחלטה לטענת המבקשת נגד צירוף ראיות מפתיעות בעניין "מכונת הכמנג" ו"התקן Techno – D".

ג. כב' סגנית הרשמת דחתה את הבקשה לפסילת התצהיר של מר Mr. Shirakawa ונספחיו, מבלי שהתייחסה לטיעוני המבקשת בנוגע לצירוף מסמכים בשפה היפנית ללא תרגום מאומת (נספחים A, C-E4 ו – F ).
המבקשת מפנה בהקשר זה לסעיף 64 לתקנות וטוענת כי המתנגדת כלל לא צירפה תרגומים מאומתים של מי מהמסמכים ביפנית.

ד. לתצהיר של ליצ'י ולחוות הדעת צורפו מסמכים המתיימרים להוות תרגום של שני מסמכים ביפנית. אין מדובר בתרגום מאומת כנדרש עפ"י תקנה 64. כב' הרשמת לא דנה כלל בטענת המבקשת דלעיל וממילא לא קיבלה את בקשת הפסילה של מסמכים אלה.

6. תמצית טענות המשיבה בתשובה לבקשת רשות ערעור :

א. החלטה בעניין ראיות כמוה כהחלטה בעניין "הזמנת עדים" ולא תינתן לגביה רשות ערעור בהתאם לתקנה 5 (1) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט – 2009 (להלן: "צו בתי המשפט").
בנוסף, עסקינן בהחלטה דיונית מובהקת שאין בימ"ש שלערעור מתערב בה.

ב. לאור החלטת כב' סגנית רשם הפטנטים לפיה הפטנט האמריקאי US 8424274 אינו מהווה ידע מדעי בסיס ומוסכם ואינו שונה מכל פטנט אחר המובא כידע קודם ועל כן ההתייחסות אליו בתצהיר ליצ'י תמחק, הרי ברור ומובן כי כל התייחסות אליו תימחק.

ג. אשר לטענות המבקשת בעניין "מכונת הכמנג" ו"התקן Techno – D" – נטען כי מדובר במסמכים וסרטונים העומדים בלב ליבו של ההליך ויש להותירן בתיק .
נטען כי עמדתה של המבקשת הייתה מונחת לנגד עיני כב' סגנית הרשמת עת נתנה את ההחלטה ובסעיף 14 להחלטה ביחס לתצהירו של מר Mr. Shirakawa נדחתה הבקשה להורות על מחיקת הסרטונים והוסבר כי הן הסרטונים שצולמו לפני המועד הקובע והן אלה שצולמו לאחר מכ ן, רלוונטיים להליך.
לטענת המשיבה, ברור כי קביעות כב' סגנית הרשמת בקשר לסרטונים שצורפו לתצהירו של מר Mr. Shirakawa נכונים ויפים גם ביחס לסרטונים שצורפו לחוות דעת המומחה.
זאת ועוד; מטרת ראיות אלה לפרוס את מלוא היריעה העובדתית בנוגע לידע הקודם שהיה קיים טרם המועד הקובע ולא נועדו "להפתיע" את המבקשת. למבקשת שמורה הזכות להתייחס לראיות אלה במסגרת הגשת ראיות בתשובה, חקירות נגדיות וסיכומים.

ד. אשר לטענות המבקשת בעניין מסמכים טכניים בשפה היפנית ותרגומם לאנגלית – אין מניעה להשארת המסמכים יחד עם תרגומם לאנגלית, תרגום מאומת בהתאם להנחת דעתה המקצועית. המבקשת לא הסבירה מדוע שגתה כב' סגנית הרשמת. בכל מקרה, אין מדובר בנושא המצדיק התערבות ערכאת הערעור בשיקול דעת והמבקשת לא הצביעה על נזק כלשהו שייגרם לה אם תיוותר ההחלטה בהקשר זה.

7. לאחר עיון בטיעוני הצדדים מצאתי כי דין בקשת רשות הערעור להידחות מהנימוקים כדלקמן:

8. ככלל, השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית, יידונו במסגרת ערעור על פסק הדין וזאת למעט מקרים נדירים שבהם מבקש רשות הערעור מראה כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלול להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלול לגרום לנזק של ממש או עלול להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי.
וראה לעניין זה:
רע"א 7960/14 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' גולד – פיסקה 6 ( 15/12/14) ורע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' חצב – פסקאות 6 ו-7 (8/12/15).
הלכה זו יפה גם להליך המתנהל בפני רשם הפטנטים.

זאת ועוד; החלטות ביניים, שבמהותן הן החלטות דיוניות – ניהוליות, מסורות לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, וערכאת ערעור ממעטת להתערב בהחלטות מסוג זה, ובלבד שאין מדובר בהחלטה החורגת ממתחם הסבירות או מעוררת חשש לעיוות דין.
ראה לעניין זה: רע"א 7598/14 תיאופילוס ג'אנופולוס ("תיאופולוס השלישי") נ' הימנותא בע"מ סעיף 13 (6/1/15).

לענייננו יפה גם ההלכה ולפיה לא רק שאין חובה להחליט על אתר לגופו של עניין בשלב מקדמי בסוגיות של מחיקת חלקים מתצהיר או פסילת ראי ות בשלב מקדמי, אלא במקרים רבים רצוי שלא להחליט לגופו של עניין בסוגיות אלה בשלב מקדמי .
וראה לעניין זה: רע"א 368/13 הרשות הפלשתינית נ' ליטבק נורזיק (23/4/13), סעיף 12. וכן ראה לעניין זה: רע"א 996/16 כ.א. והבנים חברה לבניין בע"מ נ' ניו הופ 2000 בע"מ (21/7/16) שם ניתנה רשות ערעור והערעור התקבל באופן שבו נקבע, כי לא יימחקו סעיפים מתצהירי עדות ראשית ולא יוסרו נספחים מתצהיר, שעה שהערכאה הדיונית קבעה אחרת.

9. ומן הכלל אל הפרט -

אינני סבורה כי הוראות הצו מונעות הגשת בקשת רשות ערעור על ההחלטה. יחד עם זאת אין מקום ליתן רשות ערעור על החלטת ביניים במסגרתה לא נקבעו מסמרות ונקבע כי מסמכים לא יוצאו מהתיק בשלב מקדמי זה כאשר ברור כי טענות בנוגע למשקל הראיות וכדומה ייבחנו בעתיד.
לאור עמדת המשיבה בתשובתה לבקשת רשות ערעור לפיה החלטת כב' סגנית רשמת הפטנטים בנוגע ל פטנט האמריקאי US 8424274 שנדונה בהקשר לתצהירו של מר ליצ'י מתייחסת גם ככל הנוגע לחוות הדעת כך שכל התייחסות לפטנט זה תימחק, הרי שאין מקום לקבל את בקשת רשות הערעור בנוגע לטענות המבקשת הנוגעות לפטנט (סעיף 18.2 לבקשת רשות הערעור).

ג. אין ספק שכב' הרשמת הייתה מודעת לטענות המבקשת בנוגע להיותם של הנספחים בשפה היפנית ללא שתורגמו לאנגלית או עברית. לטענות בנוגע לסרטונים (B1-B2) ובאשר לנספחים G1-16 - ראה בעניין זה סעיף 7 להחלטה שם פורטו טענות המבקשת בעניין זה.
באשר לרלוונטיות הסרטונים – ניתנה החלטה ע"י בימ"ש קמא בסעיפים 14-16.
בסעיף 17 להחלטה נקבע במפורש כי אין מקום לפסילת התצהיר, על נספחיו.
כך שברור שבימ"ש קמא דחה את כל טענות המבקשת בנוגע לנספחי התצהיר.

להבדיל מהנימוק שעמד בבסיס מחיקת הפטנט האמריקאי US 8424274, לגביו הוכרע כי הוא הובא לשם שלילת חידוש או התקדמות המצאתית וכי אינו מהווה ידע מדעי בסיס ומוסכם ועל כן כב' רשמת הפטנטים הורתה על מחיקתו, הרי שלגבי הסרטונים נקבע כי: "השאלה האם הסרטונים מציגים את ההמצאה כפי שנתבעה בבקשת הפטנט הנדונה אינה שאלה של קבילות ראיות אלא שאלה עובדתית שיש להכריע בה במסגרת ההליך" ובאשר לסרטונים ש צולמו לאחר המועד הקובע נקבע כי ייתכן שהם רלוונטיים לשאלת החידוש וההתקדמות ההמצאתית.

בנסיבות אלה, לא מצאתי כי יש מקום ליתן רשות ערעור על החלטת הביניים. כמו כן, אין להתערב בקביעת כב' סגנית רשמת הפטנטים בנוגע ל ראיות הקשורות ל"מכונת הכמנג" ומסמך "התקן Techno – D".

מדובר בהחלטה שמצויה בליבת שיקול הדעת של ההליך שמתנהל אצל כב' סגנית רשמת הפטנטים וכאמור, ערכאת הערעור לא תיטה להתערב בהחלטות מסוג זה.

ד. בנסיבות שלפני, לא מצאתי כי קיים טעם המצדיק התערבות בשלב זה בסוגיית תרגומם של נספחים שצורפו לראיות שהוגשו ע"י המשיבה.
באשר לנספחים שצורפו לתצהירו של Mr. Shirakawa נקבע מפורשות כי אין מקום לפסילתם.

המבקשת לא הצביעה על נזק של ממש שייגרם לה בהותרת הנספחים השונים בשלב זה על כנם, וכמובן שמלוא טענותיה בעניין שמורות לה להמשך ההליך ואין חובה להכריע בסוגיה זו כבר עתה.

10. לסיכום:

א. לאור האמור לעיל, בקשת רשות הערעור נדחית.

ב. מאחר ולא הכרעתי בבקשה לגופם של הטענות, אלא נקבע כי אין לאפשר השגה ערעורית על ההחלטה בשלב הביניים; לא מצאתי לנכון לחייב בהוצאות.
ערבון שהופקד יוחזר למבקשת באמצעות בא כוחה.

ג. המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.