הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 24069-11-20

לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקש

ערן גיני
ע"י ב"כ עו"ד ניר יאיר

נגד

המשיבה

טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות'

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטות בית משפט השלום בהרצליה (כב' השופטת הדסה אסיף) מיום 2/11/20 ו- 27/10/20 בת.א. 33624-06-19 ולפיהן נדחתה בקשת המבקש לעיכוב הליכים עד להכרעת בית משפט עליון בהליך אחר התלוי ועומד.

2. רקע נדרש:
המשיבה הגישה נגד המבקש בתיק קמא תביעה לתשלום שכר טרחת עורך דין בסך 114,242 ₪.
המשיבה ייצגה את המבקש בת.א. (מחוזי ת"א) 44352-10-17 (להלן: "התביעה במחוזי").
ביום 12/3/18 בנוכחות המבקש (הנתבע 2 בתביעה במחוזי) ניתן על ידי כב' השופט ארז יקואל תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, אשר הושגה לאחר הצעת בית משפט.
המבקש – הנתבע בתביעה במחוזי הגיש בחודש מרץ 2019 תובענה לביטול פסק הדין שניתן בהסכמה ביום 13/3/18 בת.א. 51212-03-19.
ביום 24/3/20 דחה כב' השופט יקואל את התובענה לביטול פסק הדין.
ערעור המבקש על פסק הדין מיום 24/3/20 תלוי ועומד בבית המשפט העליון ( ע"א 2954/20).
דיון בערעור קבוע ליום 26/5/21.

3. המבקש – הנתבע טוען בתיק קמא, כי המשיבה אינה זכאית לשכר טרחה בשל טיפולה הרשלני ו בשל חוסר הנאמנות כלפיו.

4. בישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 27/10/20 ביקש ב"כ המבקש לעכב את ההליכים בתיק קמא עד להכרעת בית משפט העליון בע"א 2954/20.
נטען כי בית משפט עליון יכריע אם המשיבה ייצגה את הנתבע – המבקש באופן ראוי או באופן כושל.
נטען כי יש לעכב ההליך על מנת למנוע הכרעות סותרת.

5. בהחלטה מיום 27/10/20 נדחתה הבקשה.
בהחלטה צוין כי בקשה לעיכוב ההליכים בכתב לא הוגשה למרות ש הערעור לבית משפט העליון הוגש עוד ביום 10/5/20. נראה כי העלאת הבקשה בקדם משפט נועדה רק לדחות את הקץ וכי יש לקדם ההליך. נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד הוכחות ליום 24/1/21.

6. ביום 1/11/20 הגיש המבקש בקשה לעיון חוזר.
טען כי בהליך בעליון יידונו שאלות משותפות של משפט ועובדה לתיק קמא ויש חשש לפסיקה סותרת. רק לאחר ההחלטה על דחיית הבקשה לעיכוב הליכים נקבע התיק קמא להוכחות ולכן מוגשת הבקשה לעיון חוזר.

המשיבה התנגדה לבקשה תוך הדגשה כי אין כל שינוי נסיבות מיום 27/10/20 (אז ניתנה ההחלטה) ועד 1/11/20 (אז הוגשה הבקשה לעיון חוזר).
מדובר בחזרה על הטענות שנטענו בעל פה בעת הדיון.

לאחר הגשת תשובה לתגובה נדחתה ביום 2/11/20 הבקשה לעיון חוזר, בשים לב לכך שלא כללה נסיבות שלא היו ידועות למבקש ביום 27/10/20 וכי העובדה שמועד ההוכחות נקבע לינואר 2021 אינה עילה ל"עיון חוזר".

7. בבקשת רשות הערעור נטען, כי בית מש פט קמא שגה בהחלטותיו.
המבקש טוען כי לבית משפט קמא סמכות לעכב הליכים בשל הליך תלוי ועומד על מנת להימנע מפסיקות סותרות ומניהול הליכי סרק ועל מנת לחסוך במשאבים.
יש להכריע בנושא זכאות לשכר טרחה רק לאחר שבית משפט העליון יכריע בערעור התלוי ועומד לפניו ויידרש להתנהלות והתנהגות המשיבה.
המבקש מפרט באריכות יתרה טענותיו נגד עו"ד הורן מטעם המשיבה.
נטען כי בית משפט קמא בהחלטתו התייחס לפרוצדורה ולא למהות וכי ידע על מ ועד ההוכחות רק לאחר שהתקבל פרוטוקול הדיון ויש בכך עילה לעיון חוזר.

8. דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיבה מהנימוקים כדלקמן:
א) נקבע בפסיקה כי ערכאת ערעור אינה נוטה להתערב בהחלטה שעניינה בקשה לעיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד אלא רק במקרים חריגים, גם אם היא סבורה כי מוטב היה לנקוט בדרך דיונית אחרת. זאת כיוון שמדובר בהחלטה בעלת אופי דיוני מובהק הנוגעת לאופן ניהול ההליך, וככזו נתונה לשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית.
ראה לעניין זה: רע"א 4549/20 גינדי החזקות ייזום 2009 בע"מ נ' רות פייס ו-9 אח' (22/7/20) [להלן: "עניין גינדי"] סעיף 7 וכן רע"א 353/20 קוגיטו קפיטל אס.אמ.אי. שותפות מוגבלת נ' ויצמן סעיף 20 (18/5/20) (להלן: " עניין קוגיטו").

ב) כאשר הערכאה הדיונית צריכה להכריע בבקשות בדבר עיכוב הליכים בגין קיומו של "הליך תלוי ועומד", עליה לאזן בין מגוון שיקולים, ובכלל זה: זהות הסוגיות הדרושות הכרעה בכל אחד מן ההליכים, זהות בעלי הדין, מניעת הכרעות סותרות, וכן שיקולי יעילות וחיסכון במשאבים . ראה לעניין זה עניין גינדי בסעיף 8. עניין קוגיטו בסעיף 21. רע"א 3459/19 אלבז נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, סעיף 10 (31.7.2019);  רע"א 1919/17 וולף נ' Golden Sino Far-East, סעיף 5 (3.4.2017)).

ג) באשר לבקשה לעיון חוזר:
לעניינינו יפה החלטת כב' השופטת וילנר ברע"א 1534/19 ניזאר רשיד נ' עו"ד שלום - המנהל המיוחד (31/3/19) בסעיף 10:
".. הכלל הוא כי לא תתקבל בקשה לעיון חוזר במקרים שבהם הטענות המועלות בבקשה הן ערעוריות באופיין, או כאשר לא חל שינוי בנסיבות המצדיק את שינוי ההחלטה. כמו כן, נקבע כי רק במקרים נדירים תשנה הערכאה הדיונית את החלטתה בשל כך שהתברר לה כי נתנה החלטה מוטעית, וזאת כאשר התיקון לא יפגע בזכויותיו הדיוניות והמהותיות של הצד שכנגד (ראו: רע"א 1574/11 שטראוס שיווק בע"מ נ' אורמן, [פורסם בנבו] פסקה 13 (14.7.2011); רע"א 8210/11 גיל נ' אלקיים, [פורסם בנבו] פסקה 6 (22.1.2012); רע"א 4081/15 אופיר ייזום והשקעות בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי תל אביב, [פורסם בנבו] פסקה 10 (‏18.10.2015)). .."

ד) ומן הכלל אל הפרט –
אכן מן הראוי היה להגיש בקשה בכתב לעיכוב הליכים מבעוד מועד ולא להעלות הטענה בישיבת קדם משפט.
לגופו של עניין, אין מקום להתערבות בשיקול דעת הערכאה הדיונית.

ה) גם אם ישנן נקודות השקה מסוימות בין ההליך קמא לבין ההליך התלוי ועומד בבית המשפט העליון, עדיין אין מדובר במקרה שבו הכרעה בבית משפט העליון תייתר הצורך בבירור המחלוקת בתיק קמא.
בפועל, נכון לעכשיו קיים פסק דין תקף (גם אם לא חלוט) שניתן על ידי בית משפט מחוזי , אשר דחה את התובענה לביטול פסק דין ואין כל הכרח לעכב בירורו של ההליך קמא עד להכרעה בערעור.

לא היה מקום גם ל"עיון חוזר". העובדה שנקבעה ישיבת הוכחות לינואר 2021 והמבקש ראה את הפרוטוקול החתום סמוך לפני הגשת בקשתו, אין בה משום נסיבה המצדיקה עיון חוזר ולמעשה הטענות בבקשה לעיון חוזר הן אכן ערעוריות ביחס להחלטה מיום 27/10/20.

ספק בעיני אם קיים סיכון לפסיקה סותרת, ומכל מקום – העובדה שאינני מאשרת לערער על החלטת הביניים אין משמעה כי לא ניתן יהיה לערער על ההחלטה בזכות במסגרת ערעור על פסק הדין שיינתן, ככל שיהיה צורך בכך , וכך ניתן יהיה להציג במסגרת הערעור על פסק הדין את הפסיקה הסותרת, ככל שתהיה כזו בנמצא.

9. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.

ב) משלא התבקשה תשובת המשיבה, אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשפ"א, 10 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.