הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 36903-05-20

מספר בקשה:10
לפני
כבוד ה שופטת - הרשמת נועה גרוסמן

מבקש/ משיב בערעור

אורי זוהר
ע"י ב"כ עו"ד משה זנו ו/או רינת רוזן

נגד

משיב/מערער

גל שמיע
ע"י ב"כ עו"ד מאיה אביגיל רייטן -סטול

החלטה

השאלות המצריכות הכרעה :

1. לפני בקשה להפקדת עירבון, בהליך שסווג כערעור אזרחי.
המערער מר גל שמיע הוא המשיב בבקשה בהפקדת עירבון (ייקרא להלן: "שמיע").
המבקש דכאן הוא המשיב בערעור (ייקרא להלן: "זוהר").

2. שמיע הגדיר כערעור על החלטה אחרת של רשם, כב' הרשם הבכיר אדי לכנר מבתי משפט השלום בתל-אביב. ההחלטה עליה הוגש הערעור ניתנה ביום 27.4.2020 ובה נדחתה בקשתו של שמיע לביטול פסק דין שניתן ביום 6.1.2020.

3. זוהר סבור, כי יש לחייב את שמיע בהפקדת עירבון כתנאי לקיום דיון בערעורו. עוד הוא סבור, כי יש להעמיד את שיעור העירבון על סך של 90,000 ₪.
בירור שנערך במזכירות העלה, כי שמיע לא חויב בהפקדת עירבון נוכח הוראות התקנה 400 לתסד"א תשמ"ד-1984 אשר מכוחה אין מטילים חובת עירבון בערעור רשם.
תקנה 400 הנ"ל נסמכת על הוראות סעיף 96 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 (להלן: " חוק בתי המשפט") אשר זו לשונו:
"(א)  פסק דין של רשם של בית משפט שלום או של בית משפט מחוזי דינו, לענין ערעור, כפסק דין של בית המשפט שבו הוא משמש רשם.
(א1)     החלטה אחרת של רשם בכיר, דינה, לעניין ערעור, כדין החלטה אחרת של בית המשפט שבו הוא משמש רשם בכיר.
(ב) החלטה אחרת של רשם שאינו רשם בכיר ניתנת לערעור לפני בית המשפט שבו הוא משמש רשם, ורשאי בית המשפט לדון בו בשופט אחד".

4. עוד התעוררה לפני שאלת סיווגו של ה הליך הנוכחי – האם כ ע"א בזכות או כבקשת רשות ערעור. שכן, נושא העירבון שזור גם בסיווג ההליך.
כשאלה משנית יש להתייחס גם לגובה הערבון הנדרש.

היום הובאו לפני התגובות והתשובות, והנני לתת את החלטתי.

דיון והכרעה :
ערעור בזכות או ברשות ?

5. אדרש תחילה לנושא הסיווג – האם לפנינו ערעור בזכות או ברשות.
ההליך הנוכחי הוא ערעור על "החלטה אחרת" של רשם בכיר בבית משפט השלום, בה נדחתה בקשת המערער לביטול פסק דין.
מה טיבה של החלטה זו? האם היא מצדיקה ערעור בזכות או שנדרשת לכך רשות ?
לכך נשזרת השאלה האם יש חובה להפקיד עירבון בערעור מעין זה ?

6. אכן החלטה לביטול פסק דין היא "החלטה אחרת".
הדין קובע כי על "החלטה אחרת" ככלל הערעור מצריך רשות ואינו ערעור בזכות. אולם, כאשר במסגרת דחיית הבקשה לביטול פסק דין נוצק תוכן חדש והחלטות קודמות שניתנו בהליך נבלעות באותה "החלטה אחרת", אזי הערעור על אותה החלטה יהיה ערעור בזכות . המבחן הוא האם אותה "החלטה אחרת" היא בעלת אופי מהותי או בעלת אופי דיוני.
ראו : בספרו של המלומד אורי גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה 13 2020, שם בעמ' 1087 וההפניה שם לה"ש 18, ע"א 2751/11 דביר נ' הבנק הבינלאומי (פורסם בנבו 3.7.2011).
אותה "החלטה אחרת" של כב' הרשם הבכיר לכנר בה נדחתה בקשת המערער לביטול פסק דין, מהווה למעשה את סופיות הדיון בבית משפט השלום. ההחלטה דנן מטמיעה בתוכה את פסק הדין שניתן. לפיכך, אומר בזהירות כי היא עומדת בקריטריונים הצריכים לצורך הגשת ערעור בזכות.

7. כפועל יוצא מקביעתי זו, כאשר מדובר בערעור בזכות לפני בית המשפט המחוזי על "החלטה אחרת" המסיימת באופן מהותי את הדיון שהתקיים בבית משפט השלום, הרי זהו למעשה ערעור על הקביעות השיפוטיות הסופיות שנעשו לפני בית משפט השלום. הרשם הבכיר לכנר, פסק אפוא בדין מתוקף סמכותו לפי סעיף 85 א' לחוק בתי המשפט. הכרעתו מהווה פסק דין של בית משפט השלום, כאשר ההחלטה מיום 27.4.2020 הדוחה בקשה לביטול פסק דין, מהווה חלק מאותה הכרעה סופית.

הפקדת עירבון :

8. תקנה 400 עליה נסמך שמיע, פוטרת מן החובה להפקיד עירבון ב"ערעור על החלטת רשם לפי סעיף 96 לחוק בתי המשפט". המונח "החלטה" מוגדר בתקנות סדר הדין האזרחי כ"פסק דין וכל החלטה אחרת של בית משפט".
ברם, דומני, כי פטור זה חל כאשר מדובר בערעור על החלטה אחרת של רשם המכה ן באותה ערכאה אליה מוגש הערעור, אך לא בערעור על החלטה אחרת של רשם המוגש לערכאה דלמעלה.
זו הייתה העמדה הנוהגת אפילו לפני חקיקת סעיפים 85א ו - 96 (א)(1) לחוק בתי המשפט.
ראו בעניין זה : החלטת כב' הרשמת דנה כהן-לקח, בש"א 9397/11 מועב שרותי מזון בע"מ נ' עו"ד חגית נוב, שם בפסקה 10.
קל וחומר לאחר שנחקקו הסעיפים דנן, אשר יצרו את מעמד הרשם הבכיר והעניקו לו את הסמכות למתן פסק דין סופי בתובענה כספית עד לגובה הסכום של 75,000 ₪, לאחר שמיעת ראיות.
כאשר כבענייננו, מדובר בערעור המתברר בבית המשפט המחוזי, על החלטה אחרת של רשם בית משפט שלום, שניתנה בבקשה לביטול פסק דין בתיק בו דן כמותב שיפוטי לכל דבר לפי סעיף 85א' לחוק בתי המשפט, יש לדעתי מקום להשית חובת עירבון.
בנוסף, לאור סעיף 96(א)(1) לחוק בתי המשפט אשר מנתב את ההליך הערעורי לערכאה גבוהה יותר.
אני קובעת איפוא , כי יש לחייב את המערער שמיע בהפקדת עירבון כדין, וכמקובל בערעור בזכות על פסק דין של בית משפט קמא במותב דן יחיד.

סכום העירבון :

9. אשר לבקשת זוהר להשית על שמיע עירבון בשיעור של 90,000 ₪, אומר, כי לפי תקנה 430 לתסד"א תשמ"ד-1984 הוקנתה למזכיר הראשי הסמכות לקבוע את שיעור העירבון. ככלל, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב שיעור העירבון המוטל במקרים כגון אלה של ערעור בזכות על פסק דין של בית המשפט השלום במותב דן יחיד , הועמד על סך של 15,000 ₪.
עיינתי בבקשה להגדלת סכום העירבון לשיעור הגבוה פי שישה. לא מצאתי בבקשה נימוקים משכנעים להגדלת העירבון מעבר לשיעור המקובל.
במיוחד ביחס לסכום ההליך, המוגדר כגבול סמכותו של רשם בכיר, דהיינו עד סך של 75,000 ₪, אין סיבה לערבון כה גבוה.
אני פוסקת כי על המערער שמיע להפקיד עירבון, אך לפי השיעור המקובל של 15,000 ₪.

מועד הדיון – מחר 29.6.2020 :

10. בענייננו, המערער לא הפקיד עירבון כלל, שכן סבר, ויש לקוות כי בשוגג, שהוא פטור מחובת הפקדת העירבון לפי תקנה 400 לתסד"א תשמ"ד-1984.
הדיון בערעור קבוע למחר 29.6.2020 לפני כב' השופטת העמיתה שרה דותן.
האם ראוי לקיים את הדיון בערעור טרם הפקדת העירבון ?
לא ראיתי מקום לעצמי להכריע בכך, ולהתערב ביומן הדיונים של המותב השיפוטי המטפל. בנסיבות אלה, תביא המזכירות בדחיפות החלטתי זו לפני המותב השיפוטי המטפל, כב' השופטת העמיתה שרה דותן, על מנת שתשקול עמדתה בנושא קיום הדיון מחר.

סיכום :

11. מן המקובץ לעיל, המסקנות הן אפוא כדלקמן:

א. לפנינו ערעור על "החלטה אחרת" של רשם בכיר בבית משפט השלום בה הוחלט שלא לבטל פסק דין שניתן. החלטה זו מסיימת את הדיון בנושא בבית משפט השלום ולפיכך הערעור עליה הוא בזכות ובדין סווג כערעור אזרחי ולא כבר"ע.

ב. לאור זאת, ובשים לב לסופיות ההליך בבית משפט השלום, הערעור לערכאה גבוהה יותר עליה מצריך הפקדת עירבון לפי ההוראות בסימן ד' לתסד"א תשמ"ד-1984 תקנות 427 – 433 . אין המדובר בערעור על החלטת רשם המכהן באותה ערכאה כאשר ערעור זה פטור מעירבון לפי הוראות התקנה 400 לתסד"א תשמ"ד-1984 .
על המערער להפקיד עירבון כדין.

ג. סכום העירבון אינו אמור לחרוג מן המקובל והנוהג בבית משפט זה, ועליו לעמוד על סך של 15,000 ₪ ולא 90,000 ₪ כפי שנתבקש.

ד. העירבון יופקד תוך 30 יום מקבלת החלטה זו במשרד ב"כ המערער שמיע, שאם לא כן יירשם הערעור לדחייה.

ה. הואיל וטרם הופקד עירבון מתעוררת שאלת שמיעת הערעור מחר 29.6.2020.
המזכירות תודיע לצדדים בדחיפות תוכן החלטה זו, ותביא לפני המותב השיפוטי המטפל כב' השופטת העמיתה שרה דותן, על מנת שתיתן דעתה האם יש מקום לקיום הדיון מחר, בנסיבות בהן טרם הופקד העירבון.

ניתנה היום, ו' תמוז תש"פ, 28 יוני 2020, בהעדר הצדדים.