הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 11681-07-19

לפני
כבוד ה שופט יונה אטדגי

המבקשת

מלון רוטשילד בע"מ

נגד

המשיבה

המשיבים הפורמאליים:
אומרו צ.ע. יזמות ופיקוח בע"מ

  1. אסיא סיוון, עו"ד – מנהלת מיוחדת לכנכסי אחמד עודה (בהליכי פש"ר)
  2. איגנשטיין פינס ושות (2010) בע"מ
  3. י.מולאור ושות' – עורכי דין

החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע

1. המשיבה הגישה תביעה כספית נגד המבקשת על סך 1,014,033 ₪, יתרת התמורה בהתאם להסכם שנעשה ביניהם לביצוע עבודות בנייה במלון השייך למבקשת.
המבקשת הגישה נגד המשיבה תביעה שכנגד על סך 500,000 ₪ עבור נזקים שנגרמו לה לטענתה בקשר לאותן עבודות.
בית המשפט קמא קיבל את תביעת המשיבה במלואה ודחה את התביעה שכנגד.
בהתאם לכך, חייב בית המשפט את המבקשת לשלם למשיבה את סכום התביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה וכן הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ (להלן – "פסק דין").
המבקשת הגישה ערעור זה על פסק הדין ויחד עמו בקשה זו, לעיכוב ביצועו.
יצוין, כי המשיבה הגישה ערעור שכנגד על הסכום שנפסק בגין הוצאות ושכ"ט עו"ד.

2. המבקשת טוענת כי סיכויי הערעור הינם טובים "ואף למעלה מכך", אך הבקשה מבוססת בעיקר על שיקול מאזן הנוחות, כשבקשר לכך נטען, כי הסכום שישולם למשיבה (אם הבקשה תידחה) יגיע, למעשה, לידיהם של המשיבים הפורמאליים הנוקטים הליכים משפטיים שונים נגד המשיבה ובעל המניות היח יד שלה, ולכן, לא ניתן יהיה לגרום להשבת הסכום שישולם, אם הערעור יתקבל.
משום כך, צורפו המשיבים הפורמאליים לבקשה, ואף התקבלו תגובותיהם אליה.
יצוין בקצרה:
המשיבה הפורמאלית 1 מונתה כמנהלת מיוחדת לנכסי בעל המניות של המשיבה, במסגרת הליכי פשיטת רגל המתנהלים נגדו, ובמסגרת תפקידה היא ביקשה לייחס את ה כספים המגיעים למשיבה, בין היתר על פי פסק הדין, כאילו הם כספים של בעל המניות.
בית המשפט של פש"ר הורה כי כספי הזכייה על פי פסק הדין יופקדו בידיה הנאמנות של המנהלת המיוחדת;
המשיבה הפורמאלית 2 , חברה שביצעה עבודות במלון כ קבלן משנה של המשיבה, תבעה את המשיבה לשלם לה יתרת תמורה המגיעה לה לטענתה, ולבקשתה הוטל עיקול לטובתה על כספי הזכייה בפסק הדין;
המשיב הפורמאלי 3 , אשר ייצג את המשיבה בהליכים בבית המשפט קמא, טוען לחוב שכר טרחה שחבה לו המשיבה בגין אותו ייצוג.

3. המבקשת עותרת, כאמור, לעיכוב ביצוע התשלום על פי פסק הדין, ולחילופין היא מבקשת כי הסכום יופקד בקופת בית המשפט, עד למתן פסק דין בערעור.
המשיבה וכן המשיב הפורמאלי טוענים כי סיכויי הערעור "קלושים", כי המבקשת – שסירבה לשלם למשיבה את יתרת התמורה המגיעה לה – היא שגרמה למצבה הכלכלי הנוכחי, אך הודיעו כי הם מסכימים להפקדת הסכום בקופת בית המשפט.
המשיבה פורמאלית 1 מבקשת כי הסכום יופקד בידיה הנאמנות, בהתאם להחלטת בית המשפט של פש"ר.
המשיבה הפורמלית 2 מתנגדת לבקשה.

4. מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת המבקשת, שכן ברור שכספי הזכייה שישולמו, לא יגיעו לידיה של המשיבה, אלא לידי המשיבים הפורמאליים, או מי מהם, וספק אם קיימת עילה מש פטית להורות לאלה להשיב את הכספים שיגיעו לידיהם, אם הערעור יתקבל.
ובאשר למשיבה עצמה, היא לא הכחישה את הטענות בדבר מצבה הכלכלי הרעוע . לאור זאת, ולאור הליכי פשיטת הרגל המתנהלים כלפי בעליה, נראה כי החשש בדבר אי השבת הכספים הוא מבוסס.
די בכך כדי לקבל את הבקשה, גם אם נראה – על פני הדברים ובלי להביע דעה סופית – שסיכויי הערעור אינם טובים במיוחד, שכן פסק הדין מבוסס על ממצאים עובדתיים, שערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהם .
יחד עם זאת נכון יהיה להורות על הפקדת סכום הזכייה בקופת בית המשפט, לאור הסכמת המבקשת והמשיבה (וכן גם המשיב הפורמאלי 3) לכך.

5. באשר למשיבות הפורמאליות 1 ו-2, מובן כי זכותם לקבלת כספי הזכייה (או חלקם) מותנית בתוצאת הערעור, וכל עוד אין המדובר בפסק דין חלוט הם אינם זכאים לכל סכום.
גם החלטת בית המשפט של פש"ר בדבר העברת כספי הזכייה לידיה הנאמנות של המשיבה הפורמלית 1 יכולה להיות מיושמת רק אם לא קיים צו עיכוב ביצוע ביחס לפסק הדין שניתן.
יחד עם זאת, תינתן למשיבים הפורמליים זכות ושהות לפנות לערכאות המשפטיות המתאימות , על מנת שאלה יתנו את החלטותיהן ביחס לסכום המופקד, בטרם העברתו למשיבה.

6. אשר על כן אני מחליט כדלקמן:
א. המבקשת תפקיד את מלוא הסכום שנפסק לחובתה בקופת בית המשפט, עד יום 15.8.19 שעה 12:00.
לא יופקד הסכום האמור ועד המועד האמור, צו עיכוב הביצוע יפקע.
ב. אם הערעור יידחה, כולו או חלקו, ובטרם יועבר הסכום שהופקד למשיבה, יהיו רשאים המשיבים הפורמאליים, בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין, לפנות ל ערכאות המשפטיות המתאימות לקבל הוראות ביחס לאותו סכום.
באחריות באי-כוח המבקשת והמשיבה להודיע למשיבות הפורמאליות, בתוך יומיים מיום מתן פסק הדין, את תוכנו.
ג. אין צו הוצאות בקשר לבקשה זו.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ט, 01 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.