הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים ת"צ 4580-09-18

לפני
כבוד ה שופט ארז יקואל

המבקש/התובע

אסף הבלין
ע"י ב"כ עו"ד מ' שמואלי

נגד

המשיבה/הנתבעת

עיריית בני ברק
ע"י ב"כ עו"ד י' דה-האן

פסק דין חלקי
(אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית)

1. לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית שבכותרת, שהוגשה ביום 4.9.18 לצד בקשה לאישור התובענה כייצוגית. בתמצית, התובענה עוסקת בטענות התובע בדבר גביית תשלומים שלא כדין בתור אגרת הסדר חניה.

2. הנתבעת כפרה בטענות התובע והצדדים ניהלו מו"מ, שתוצאתו הסדר הפשרה מושא פסק דין חלקי זה , לשם סיומן המוחלט של כל טענות המבקש וחברי הקבוצה הייצוגית כהגדרתה להלן ומבלי להודות בעובדות, או בחבות.

3. הצדדים התבקשו לפעול בהתאם להוראת סעיף 18(ג) בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006 (להלן: "החוק") ותקנה 12(ד) בתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010, על דרך פרסום הסדר הפשרה והבקשה לאישורו להתייחסויות הציבור והעברתו לעיון היועץ המשפטי לממשלה.

4. בהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה כפי שהוגשה ביום 5.2.20, הסכימו הצדדים לתקן את הוראות הסדר הפשרה שנרקם ביניהם ולחתום על הסדר פשרה מתוקן כתיאורו להלן.

5. חברי הקבוצה לא הגישו התנגדויות לפרטי ההסדר או בקשות לצאת מהקבוצה.

6. הגעתי למסקנה כי יש לקבל את הבקשה ולתת להסדר הפשרה תוקף של פסק דין חלקי, תוך הותרת ההכרעה בסוגיית הגמול והשכר טרחה לאחר קבלת סיכומי הצדדים, כבקשתם .

7. להלן תיאור של עיקרי הסדר הפשרה. בכל מקרה של סתירה בין תיאור זה לבין נוסח הסדר הפשרה, יגבר האחרון, אלא אם עולה כוונה אחרת מהקשר הדברים.

הצדדים מסכימים בזאת, כדלקמן -

אשר לחברי הקבוצה הייצוגית למעט מי שיודיע שאינו מעונין כי יחול עליו הסדר הפשרה, הם כל מי שבמהלך פרק הזמן החל מיום 4.9.16 (שנתיים לפני הגשת ההליך שבכותרת) ועד למועד חתימת הסכם הפשרה זה ביום 11.2.20, העמידו או ה חנו את רכביהם במקום או בזמן שהחניה בהם נאסרה או הוגבלה בחוק העזר, אך שילמו אגרת הסדר חניה ובמקביל, גם נקנסו על החניה האסורה ושילמו את הקנס, אך לא קיבלו החזר אגרה (להלן: "חברי הקבוצה").

אשר לסכום הנזק המצרפי לציבור , המשיבה הצהירה כי לאחר בדיקה מדגמית שקיימה אל מול חברת "פנגו", היא מעריכה את סכום הגבייה העודף השנתי שגבתה, באמצעות כלל החברות המפעילות יישומונים לתשלום אגרת הסדר חניה בסלולר בבני ברק , בסך שאינו עולה על 11,000 ₪ לשנה (ובסכום יחסי של כ- 916 ₪ עבור כל חודש קלנדרי). סך סכום הגבייה העודף המוסכם לתקופה הרלוונטית ועד למועד חתימת הסדר הפשרה הוא – 37,770 ₪ (בחישוב של 41 חודשים ושבעה ימים, בסך של 916 ₪ לחודש, החל מיום 4.9.16 ועד למועד חתימת הסדר הפשרה (להלן: "סכום הגביה העודף"). צורף כנספח א להסדר הפשרה תצהירה של הגב' חיה רייך - מנהלת רשות החניה במשיבה ובשמה, על אודות ממצאי הבדיקה המדגמית.

אשר להקמת מערכת ממוחשבת להשבת דמי אגרת הסדר חניה בעתיד הובהר, כי במועד חתימת הסדר פשרה זה אין למשיבה מערכת ממוחשבת המאפשרת השבה כספית באמצעות האפליקציות פנגו ו-"סלופארק". כך צוין כי זיהוי הזכאים והחזר בגין חיוב באגרת הסדר חניה כמוסכם בהסדר פשרה זה, כרוכים בקשיים לוגיסטיים לא מבוטלים. לפיכך, התחייבה המשיבה לרכוש ללא דיחוי מפנגו ו מסלופארק שירותים באמצעותם תוכל לבצע החזרים לכל הזכאי להחזר אגרת הסדר חניה, לרבות כל מי שייקנס החל ממועד אישור הסדר פשרה זה בגין חניה במקום חניה אסורה וישלם את הקנס, אולם במקביל שילם אגרת הסדר חניה בגין אותה חניה עליה נקנס.

צוין, כי עלות הקמת מערכת ממוחשבת שכזו על פי הצע ות שהמשיבה קיבלה עומדת על סך 46,000 ₪ בתוספת מע"מ. העתק הצעות מאת פנגו וסלופארק צורף כנספח ב' להסדר הפשרה. לנוכח העלות הגבוהה להקמת מערכת ההשבה (יחסית לנזק המוערך בכל שנה), הוסכם כי סך של 23,916 ₪ מתוך סכום הגביה העודף, ישמש את המשיבה לטובת הקמת המערכת. יתרת עלות הקמת המערכת, תשולם על ידי המשיבה ועל חשבונה ושלא מתוך סכום הגביה העודף.

הודגש והובהר כי המשיבה תעשה כל מאמץ למול פנגו וסלופארק להוזיל את עלות הקמת המערכת. במקרה שכך יהיה, לגדרי סכום שיפחת מ- 23,916 ₪ (גובה סכום הגביה העודף בניכוי סכום הסעד הכספי לטובת הציבור), הוסכם שכל סכום שיופחת מסך זה יצורף על ידי המשיבה לסכום הסעד הכספי לטובת הציבור, ה מתואר להלן.

אשר לסעד כספי לטובת הציבור, המשיבה התחייבה כי יתרת סכום הגביה העודף בסך של 13,854 ₪ (בכפוף לסכומים נוספים ככל ש יצטברו בהתאם להוראות הנ"ל) יועבר בתוך 30 יום ממועד אישור הסדר הפשרה לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, בהתאם להוראות סעיף 20(ג)(2) לחוק תובענות ייצוגיות וכפי התיקון שביקש ב"כ היועמ"ש שייערך בהסדר הפשרה .

אשר להסדרת אופן התנהלות המשיבה לעתיד, הוסכם כי תשלום חודשי לחברות סלופארק ופנגו בגין תחזוקת תוכנת ההשבה בסך של 1800 ₪ בתוספת מע"מ (על פי דרישת פנגו וסלופארק כעת כמפורט בנספח א' הנ"ל) – ישולם על ידי המשיבה על חשבונה , ממקורותיה ובנפרד מהסדר פשרה זה, בכפוף למפורט להלן.

אשר לזיכוי לאזרח, הוסכם כי המשיבה תבצע , באופן שוטף , זיכוי כספי לכל מי שמנוי באחת מהחברות פנגו וסלופאר ק ושילם עבור חניה מוסדרת ב עת שקיבל דוח תעבורה ושיל ם בעבורו. הזיכוי יהיה בגובה 70% מגובה כל תשלום של אגרת הסדר החניה ששולמה על ידי האזרח. 30% הנותרים יוותרו בידי המשיבה כהשתתפות בהוצאות יה בגין ההשבה. ההשבה תתבצע על ידי פנגו וסלופארק, לפי העניין, כזיכוי כספי ישירות לחשבון האזרח באותה חברה. האזרח יקבל עדכון על ההשבה ישירות מחברת פנגו או סלופארק, לפי העניין.

המשיבה תשיב מיוזמתה באופן מרוכז מדי שישה חודשים - לא יאוחר מיום 30 ליוני ולא יאוחר מיום 31 לדצמבר, בכל שנה קלנדרית – את התשלום העודף למי ששילם אותו ב גין חניה לפי שעות (כלומר העמיד או החנ ה רכבו בעיר בני ברק, במקום או בזמן שהחניה בהם נאסרה או הוגבלה בחוק העזר, אך שילם אגרת הסדר חניה ובמקביל גם נקנס על החניה האסורה ושיל ם את הקנס, אולם לא קיבל את האגרה בחזרה). הזכאים יאותרו באופן שיטתי על סמך הרישומים שבמחשבי המשיבה.

תוך 7 ימים לאחר כל מועד השבה, תפרסם המשיבה באופן בולט באתר רשות החניה את הסכום הכולל שהושב על ידה בגין ששת החודשים החולפים.

אשר לשיפור שילוט הסדר החניה ברחוב יונתן בן שאול, עליו נסב הדיון בתובענה על מנת למנוע ככל הניתן טעויות על ידי הציבור, הוסכם כי במועד סמוך ככל הניתן למועד אישור הסדר הפשרה, תציב המשיבה לאורך רחוב זה שילוט נוסף המתריע מפני הסדר החניה המיוחד החל ב ו. השילוט הנוסף יוצר במקומות בולטים לאחר פניה או פיצול של הכביש (בדמות שלט נוסף אחד לכל צד).

אשר לפרסום ויידוע הציבור בדבר זכויותיו על גבי הודעות על חיוב בקנס ובמכתבי תשובות רשות החניה , הוסכם כי החל ממועד אישור הסדר הפשרה, המשיבה תפרסם בהבלטה את דבר ההחזר באמצעות היישומונים פנגו וסלופארק, באמצעי הפרסום העירוניים ולרבות , באופן בולט, באתר האינטרנט של רשות החניה ובכל תשובות רשות החניה לערעורים אשר יוגשו על החיוב בקנסות וכן, ככל הניתן, על גבי דוחות החניה . עוד הוסכם, כי המשיבה תציין באותם אופנים, כי ביחס לאגרה שלא שולמה באמצעות אחד היישומונים, יוכל האזרח לקבל החזר כספי מלא בגינה במשרדי רשות החניה של המשיבה.

כן צוין, כי הודעה בדבר הגשת ההסדר תפורסם לפי סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות ו עם אישורו המשיבה תפרסם את פרטי ו באתר רשות החניה וכן באתר עיריית בני ברק, במקום בולט ובהדגשה למשך תקופה של לפחות 90 ימים . עוד הוסכם, כי ה משיבה תעביר לב"כ המבקש כל מסמך רלוונטי שיידרש על מנת לוודא את התנהלותה על פי הסדר זה.

אשר לגמול למבקש ושכר טרחת עו"ד, הוסכם כי הכרעה בנושא תינתן לאחר השלמת טיעון בכתובים מטעם הצדדים וכי תשלומם יתבצע תוך 30 יום ממועד מתן ההחלטה בנושא.

8. עיינתי בטענות הצדדים ובנוסח ההסדר המתוקן. אני סבור כי הסדר הפשרה מהווה הסדר "ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה". ההסדר משקף נכונה את סיכויי התובענה ואת סיכוניה ומציב תנאים הוגנים וסבירים לצדדים ולחברי הקבוצה.

אני סבור כי הסיכוי שהמשך ניהול התובענה יניב לקבוצה ולציבור תועלת ביתר מזו שגלומה בהסדר הפשרה אינו גבוה ואין בו הצדק בבחינת המשאבים הכרוכים בהמשך ניהול ההליך עד תום. שיקולים אלו, לצד העדר התנגדויות מטעם הציבור והיועמ"ש , משמשים יסוד למסקנתי כ י יש מקום לאשר את הסדר הפשרה כמבוקש ולתת לו תוקף של פסק דין.

9. מובהר, למען הסר ספק כי מעשה בית דין שייווצר בעקבות הסדר הפשרה מתייחס רק לעילות התביעה כהגדרתן בתובענה. בהתאם להגדרת הקבוצה, מעשה בית דין יחול רק על מי שיהא זכאי לפיצוי על פי ההסדר. מי שאינו זכאי לפיצוי, אינו נכלל בהגדרת חברי הקבוצה ועל כן לא יתגבש בעניינו כל מעשה בית דין. כל הודעת החרגה של מי מחברי הקבוצה תישלח בד ואר רשום לב"כ התובעים בתוך התקופה הקבועה בסעיף 18(ד) לחוק.

10. ההסדר גובש על בסיס נתוני המשיבה והיישומונים שגובו בתצהיר הגורם המתאים מטעמה . בנסיבות אלו, לא התרשמתי כי מתעוררות שאלות שבמומחיות המצריכות מינוי בודק לשם בחינת הסדר הפשרה.

11. אשר לגמול ולשכ"ט, הצדדים יגישו טיעוניהם בכתובים בהיקף שלא יעלה על 3 עמודים בפורמט המקובל – המבקש בתוך 7 ימים והמשיבה בתוך 7 ימים נוספים. פסק דין משלים בהקשר זה יינתן בסמוך .

12. לאור המקובץ, אני מאשר את הסדר הפשרה בהתאם למפורט בפסק דין חלקי זה.

13. לאחר פרסום הודעה בדבר הגשת ההסדר לפי סעיף 25 בחוק, תפרסם המשיבה את פרטיו בשני האתרים כמוסכם על הצדדים, במקום בולט, בהדגשה ולמשך תקופה בת 100 ימים.

המזכירות תודיע לצדדים ותעביר עותק מפסק דין חלקי זה למנהל בתי המשפט.

ניתן היום, ל' שבט תש"פ, 25 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.