הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים ת"צ 33522-01-17

לפני
כבוד ה שופט ארז יקואל

המבקשים

1.דוד עובד
2.אליהו גיאן
3.אלי לוי
4.אמנון דרוקר
5.אבי גז
6.גדעון וינשטוק
7.אילן רוטנברג
8.אשר גלאה
9.אורן גרוסמן
10.עומרי חצור
ע"י ב"כ עוה"ד א' אדטו, ל' שטיימן

נגד

המשיבה

חברת החשמל ל ישראל
ע"י ב"כ עוה"ד פ' שפר-עמנואל, א' פרינץ ו- ע' שלמה

פסק דין
בעקבות הודעת הסתלקות מתוגמלת

מונחת לפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מתוגמלת מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור") ולסיום הדיון בתובענה האישית שבכותרת. הכל , בהתאם להוראת סעיף 16 בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 (להלן: " החוק).

כפי המבואר בבקשת ההסתלקות, ביום 15.1.17 הגישו המבקשים את בקשת האישור בהתאם לפרט 6 בתוספת השנייה שבחוק. בגדרי בקשת האישור, התבקש בית המשפט לאשר למבקשים להגיש תובענה ייצוגית נגד המשיבה בשמם של "תושבי ראשון לציון, נווה חוף, חופית, תל יונה ופלמחים; רוחצים גולשים, שייטים, עוסקים בספורט, מבקרים ומבלים לאורך החופים מאשדוד ועד הרצליה".

נטען בבקשת האישור ואוזכר בבקשת ההסתלקות, כי מחדלי המשיבה הביאו לדליפה של דלק ושמן לים ביום 9.1.17 מצינור דלק ימי הסמוך לתחנת הכוח של המשיבה באשדוד. המבקשים מתארים ריחות עזים ו מניעת שימוש סביר בים על-ידי משתמשים שונים כגולשים, מטיילים, מתרחצים, דייגים ושייטים, מחופי אשדוד ועד לחופי הרצליה. המבקשים סבורים, כי נגרם לחברי הקבוצה הנטענת נזק בלתי ממוני ובפרט פגיעה באוטונומיית הרצון החופשי.

המבקשים מצביעים על הפרות חיקוקים שונים בדמות חוק המים, התשי"ט – 1959; החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ד – 1992; חוק שמירת הסביבה החופית, הת שס"ד – 2004 ופקודת הנזיקין [נוסח חדש].

ביום 10.1.20 הגישה המשיבה את תגובתה לבקשת האישור, בצירוף תצהיר מטעם מהנדסת איכות הסביבה במשיבה וחוות דעת מטעם המומחים - פרופ' חזי גילדור וד"ר אהרון דותן.

לשיטת המשיבה, יש לדחות את בקשת האישור ואת התובענה האישית, משום פעילותה בהתאם לדין בהפעלת הצינור הרלוונטי ותחזוקתו, לרבות כפי התנאים הסביבתיים החלים ותחת פיקוחו של המשרד להגנת הסביבה. נטען, כי המשיבה נקטה באמצעים הסבירים לטיפול בצינור ולא התרשלה בביצוע פעולות התחזוקה הנדרשות. עוד נטען, כי המשיבה טיפלה באירוע הדליפה באופן מקצועי, מבלי שחסכה במשאבים, בהתאם לנוהל קבוע מראש ו גם כעת בתיאום צמוד עם המשרד להגנת הסביבה ובפיקוחו. צוין, כיצד המשיבה השתלטה על הדליפה בתוך מספר שעות מעת שנתגלתה ופעלה לניקוי הים והחופים ובכלל זה לניקוז פסולת שמקורה מחוץ לדליפה.

המשיבה הצביעה על הראיות אותן הגישה בתימוכין בטענתה לפיה יש לדחות את בקשת האישור. נטען, כי ראיות אלו מלמדות ש היקף הדליפה היה מקומי ומזערי ולא הסב נזק ממשי לסביבה ולציבור ובוודאי לא נזק בר-פיצוי. צוין , כי המבקשים לא נשאו בנטל החל עליהם להוכיח כי נגרם נזק לכאורה, להם או למי מחברי הקבוצה הנטענת, שקיומה אף לא הוכח על פי הדרישות שבחוק.

לאחר שהוגשה תשובה לתגובת המשיבה לבקשת האישור, התקיים דיון לגופה של בקשת האישור ונחקרו עדים ומומחים. בהתאם להמלצות בית המשפט, באו הצדדים בדין ודברים וגיבשו מתווה הסתלקות מוסכם לשם סיום המחלוקת.

הודגשו השיקולים שהביאו את הצדדים לגבש את המתווה המוסכם מושא הדיון ובהם המלצות בית המשפט; טענות הצדדים בגדרי בקשת האישור והראיות שהוצגו וכן התרשמות באי -כוח הצדדים מקיומם של קשיים בלתי מבוטלים הקשורים בבקשת האישור, הן בשאלות הנוגעות להפרות הדין הנטענות והן בשאלות הנוגעות להוכחת הנזקים הנטענים. עוד התחשבו הצדדים בש יקולי יעילות וחיסכון במשאבים פרטיים וציבוריים, כמו-גם בהכרה בחשיבות הציבורית שבקידום ערכי הגנה על הסביבה הימית ועידוד קיימות ומודעות סביבתית, המגולמת בבקשת האישור.

בהינתן נסיבות ייחודיות אלו, התחייבה המשיבה להביא לשימת ליבה את הטענות שנטענו בגדרי בקשת האישור ונאותה להתחייב לתרום, לפנים משורת הדין, סכום של 150,000 ₪ ל- "צלול – עמותה לאיכות הסביבה" (ע"ר), העוסקת , בין היתר, בשמירה על הים והסביבה החופית.

המבקשים, לכשעצמם, סבורים כי התחייבות זו תסייע לציבור, לרבות לחברי הקבוצה הנטענת ותביא תועלת משמעותית להגנת החופים ולשמירה על הסביבה הימית. המשיבה, לכשעצמה, שבה והבהירה כי הסכמתה זו ניתנת לפנים משורת הדין בלבד, מבלי להודות ב כל עילה ו/או טענה מעילות ו/או טענות בקשת האישור ומבלי שיהא בכך כדי לוותר על איזו מטענותיה בקשר עם בקשת האישור. כן הובהר, כי הסכמה זו מותנית בכך שהסתלקות המבקשים מבקשת האישור תביא לסיום כולל וסופי של ההתדיינות המשפטית בין הצדדים, בקשר לכל עילת תביעה זהה או דומה לעיל ות מושא בקשת האישור. המבקשים ובאי -כוחם, התחייבו שלא ליטול כל חלק, במישרין או בעקיפין, בהגשת תביעה כנגד המשיבה בעילות זהות או דומ ות לאלו מושא הדיון.

הצדדים המליצו לפסוק שכר טרחה לבא-כוח המבקשים בסכום כולל וסופי של 45,000 ש"ח, וכן גמול למבקשים בסכום כולל וסופי של 5,000 ₪, זאת בעבור טרחתם בהגשת בקשת האישור. לסכומים אלו יתווסף מע"מ כדין ותועבר בגינם חשבונות מס.

הצדדים ביקשו להימנע מפרסום דבר הגשת הבקשה ו ממשלוח הודעה בגינה לגורמים המנויים בהוראת תקנה 11 (ב) בתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע – 2010, תוך הפנייה למכלול נסיבות העניין ולאסמכתאות משפטיות.

צורפו לבקשה תצהירי המבקש 1 (כמי שהגיש את התצהיר בתמיכה בבקשת האישור) ובא-כוחו, בהתאם להוראת סעיף 16 (ב) בחוק.

לאחר שעיינתי בבקשה הגעתי למסקנה כי יש מקום לקבלה. זאת , לאור הערכת הצדדים את סיכויי ההליך , לצד התחייבות המשיבה להעביר סכום לא מבוטל לתועלת הציבור , בהתכתבות ישירה עם האירוע מושא הדיון.

הצדדים ישגרו הודעה לתיק, עד ליום 10.12.20 , אשר לביצוע העברת התרומה לתועלת הציבור כפי הסדר ההסתלקות.

עם השלמת התחייבויות המשיבה על פי הסדר ההסתלקות אכן נראה כי יתייתר הצורך בדיון בבקשת האישור ובתובענה. בנסיב ות העניין אינני רואה טעם בהחלפת המבקשים המייצגים או בא-כוחם המייצג ובקבלת תגובות לבקשה.

סבורני כי יש מקום לקבל את בקשת הצדדים ולהימנע מ פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה להסתלקות וממשלוח הודעה על כך לגורמים המנויים בתקנה 11 (ב) בתקנות תובענות ייצוגיות התש"ע – 2010 . מצאתי ממש בהפניית הצדדים בהקשר זה ל נסיבותיו הייחודיות הנזכרות של המקרה, שאינן מתכתבות בהכרח עם תכלית הפרסום או משלוח ההודעות בעניין ההסתלקות. זאת, לצד שקילת סיכויי ההליך כפי הטענות השונות שהועלו בגדרי בקשת האישור ומוכנותה של המשיבה, אף על פי כן, ל תרום סכום משמעותי לתועלת הציבור ( השוו ע"א 1362/12 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ (13.5.13); ת"צ 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22.12.10; ת"צ 4737-03-14 אלקס נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (7.7.15) – כהפניית הצדדים) .

לאור המקובץ, בקשת האישור והתובענה האישית נמחקות בזה .

מקובלת עלי הסכמת הצדדים לפיה ייפסקו גמול למבקשים ושכר -טרחה לבא-כוחם המייצג. לבד מהטרחה שנלוותה להליך, העלאת הנושא תר מה לרווח ת ציבור המשתמשים בחופי הים , כרוח הקבוצה הנטענת בשמה הוגשה בקשת האישור. המשיבה תשלם שכר טרחה לבא-כוח המבקשים בסכום של 45,000 ש"ח, וכן גמול למבקשים בסכום כולל של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין ו כנגד חשבונות מס.

המזכירות תעביר עותק של פסק הדין למנהל בתי המשפט לשם עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, י"ז חשוון תשפ"א, 04 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.