הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים ת"צ 18852-02-21

מספר בקשה:4
לפני
כבוד ה שופטת הדס עובדיה

מבקש

איציק ארביב
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף – חי אביעזיז

נגד

משיבה

עיריית בני ברק
ע"י ב"כ עוה"ד דביר ליבוביץ' ואח'

פסק – דין לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת התובענה הייצוגית שבכותרת (להלן בהתאמה: "הבקשה" ו- "הסדר הפשרה "). על יסוד הנימוקים שאפרט להלן מצאתי לנכון לאשר את הבקשה, ולתת להסדר תוקף של פסק דין.
עניינה של בקשת אישור התובענה כייצוגית וטענות הצדדים בתמצית
ביום 9.2.2021 הגיש המבקש לבית המשפט , תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית (להלן: "התובענה") בשמה של הקבוצה הנטענת בבקשת האישור.
עניינה של התובענה בטענה בדבר היעדר נגישות של אתר האינטרנט של עיריית בני ברק (להלן: "האתר"). לטענת המבקש, שהוא אדם עם עיוורון, ניסה לבצע פעולות באתר, ונוכח כי אינו מונגש. לטענתו בכך הפרה המשיבה את תקנה 35א לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 (להלן: "תקנות הנגישות"), הקובעת חובת הנגשת אתרי אינטרנט (החל מיום 26.10.17):
"35א. (א) חייב יספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט, למעט לעניין יישומים (אפליקציות) כמשמעותם בתקנה 35ג ולמדיה מבוססת זמן לפי תקן נגישות אינטרנט בהתאם לקווים המנחים הקבועים בו, ברמה AA, ובכפוף לקבוע בסימן זה."
המבקש טען לביצוע הפרות של תקנות נוספות בתקנות נגישות השירות -תקנה 33, 34, 91; הפרת חובה חקוקה של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1998 (להלן: "חוק הנגישות"); רשלנות והפרה של סעיף 3(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
הקבוצה שהתבקש לייצג הוגדרה בבקשת האישור כך:
"אנשים עם מוגבלות שלטובת עניינם או לטובת מימוש זכויותיהם, ובכלל זה גם עפ"י חוק שוויון זכויות, חלות על המשיבה חובות לספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט ו/או שירות מענה טלפוני ו/או שירות קבלת מסמכים ו/או כל שירות אחר עפ"י תקנות נגישות השירות, שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה, או שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה עפ"י עקרונות חוק שוויון זכויות או תקנות נגישות השירות מכוחו".
עוד לפני שהוגשה תשובת המשיבה לבקשה, הצדדים באו ביניהם בדברים וסיכמו כי יגיעו ביניהם לכלל הסכמות, וזאת מבלי שמי מהצדדים מודה בטענת משנהו או מוותר על מי מטענותיו, אשר נועדו להסדיר את יישום הוראות הדין ביחס לעתיד, וכן פיצוי לחברי הקבוצה בנוגע לעבר.
עיקרי הסדר הפשרה
הגדרת הקבוצה חופפת להגדרת הקבוצה בבקשת האישור, כמפורט לעיל.
יישום הוראות הדין:
המשיבה מתחייבת, להמשיך ולהתמיד בביצוע התאמות הנגישות באופן שוטף, כך שאתר האינטרנט יעמוד בהלימה להוראות הדין, התקן המחייב והקווים המנחים.
בהתאם לאמור בהסכם הפשרה, המשיבה מצהירה שתבצע התאמות נגישות באתר האינטרנט בהלימה להוראות הדין
לעניין זה מוסכם כי הנגשה כדין הנה הנגשה בת יישום וביצוע בכל קוראי המסך הנפוצים. כמו-כן, מתחייבת המשיבה לבצע התאמות נגישות בכלל המסמכים המועלים על ידה לאתר האינטרנט.
המשיבה מתחייבת במסגרת הסכם הפשרה להתמיד בהנגשה כדין של אתר האינטרנט, כאמור, ולבצע התאמות נגישות על בסיס קבוע ושוטף, כך שאתר האינטרנט ימשיך ויעמוד בהלימה להוראות הדין, התקן המחייב והקווים המנחים.
המשיבה תפרסם באתר האינטרנט מודעה ייעודית ונגישה לאנשים עם מוגבלות, בה יוזמנו להעלות בפניה כל תקלה בנגישות האתר. לעניין זה, המשיבה תקצה תיבת מייל ייעודית לפניות אלו ותטפל בהן במהירות האפשרית תוך עדכונו של הפונה באופן הטיפול בפנייתו. מנגנון זה אינו גורע מחובתה החוקית של המשיבה לתקן ״תקלות מזדמנות״ בתוך ששים ימים כאמור בתקנות נגישות השירות, אלא רק מוסיף על חובה זו.
המשיבה מתחייבת כי תיערך בדיקה תקופתית לאתר האינטרנט אחת לשישה חודשים, לצורך ניטור ובקרה של תקלות נגישות ולצורך בחינה כי כלל התהליכים הפונקציונליים באתר האינטרנט נגישים לאנשים עם מוגבלות, כפי שהם נגישים לכל האדם.
המשיבה תפעל להבטיח שכל תוכן המועלה באתר האינטרנט וכל תוכן שיועלה בו ממועד ההנגשה ואילך, יעמוד בהלימה לתקן המחייב והקווים המנחים, ותובטח התאמה לטכנולוגיות מסייעות ונגישות פונקציונלית, כאמור.
המשיבה אף מתחייבת לפרסם את הסדרי הנגישות בשירותיה השונים; למנות רכז נגישות ולפרסם את פרטיו וכן, לבצע התאמות נגישות במענה הטלפוני שלה.
הצדדים רואים ביישום הוראות הדין ובהבטחת הנגישות בעבר ובעתיד, כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהתועלות שהביאה עמה בקשת האישור מושא ההסדר וחוות הדעת שצורפו לה, הן בשלב הפניה המוקדמת והן בשלב הגשת בקשת האישור.
פיצוי לחברי הקבוצה:

בנוסף, התחייבה המשיבה כי בתוך שנתיים מהמועד הקובע, תקים גן שעשועים בתחומה המוניציפלי אשר יוקצה באופן ייחודי לאנשים עם מוגבלות, תוך שבהקמתו של גן השעשועים יינתן על ידי המשיבה דגש בנוגע לנגישותו לאנשים עם עיוורון, על כל ההיבטים הנגזרים מכך. המשיבה מעריכה את עלות הקמתו של גן השעשועים, על התאמות הנגישות הנדרשות ב- 500,000 ₪.
הצדדים מסכימים כי פיצוי זה, מהווה הטבה-מפצה ראויה לקבוצה בשל הנסיבות המיוחדות של ההליד דנן ומגשים היטב את התכליות שבבסיס חוק שוויון זכויות.
הצדדים ממליצים על תשלום גמול למבקש ושכר טרחה לבאי כוחו, בחלוקה כדלקמן:
הגמול למבקש יעמוד על סך של 9,000 ₪ כולל מע"מ.
שכר הטרחה לעורך דינו יעמוד על סך של 55,540 ₪ בתוספת מע"מ.
התשלום יבוצע תוך 30 ימים מהמועד בו יהיה פסק-דין בית המשפט לאישור הסכם הפשרה חלוט.
לטענת הצדדים שכר הטרחה המבוקש וכן הגמול למבקש הינם הוגנים וראויים בנסיבות העניין, בין היתר בשל הטעמים הבאים: המבקש ובאי כוחו טרחו רבות בהגשת בקשת האישור, בין היתר בשל העובדה שמדובר היה בנושא ראשוני שלא היו תקדימים לגביו; בקשת האישור נתמכה בחוות דעת מומחה, הכרוכה בעלויות כלכליות לא מבוטלות ובהשקעה רבה של ב"כ המבקש; אף הפניה המקדימה כללה חוות דעת מומחה מפורטת ורחבה; הפיצוי לחברי הקבוצה, בשיעוריו הניכרים, גורם לשינוי תודעתי מסוים בחשיבות שיש להקנות לשוויון זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומובן שלא ניתן לכמת באופן מדויק תועלת זו באופן כספי; ועל-כן, ראו הצדדים להמליץ על סכום העומד בהלימה לפסיקות קודמות ועל הצד הנמוך של פסיקות אלו.
הצדדים סבורים כי לא נדרשת חוות דעת בודק לצורך אישור הסכם הפשרה
הצדדים מציינים בהקשר זה כי אופיו של הסכם הפשרה אינו מצריך חישובים כלשהם (וודאי לא חישובים כלכליים מורכבים המצריכים מומחיות), אלא מבוסס על הערכה שיפוטית, ולפיכך אין צורך לדעתם במינוי בודק לצורך אישור הסכם הפשרה.
התנהלות ההליך לאחר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה המתוקן
היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי אין לו התנגדות להסדר הפשרה והמליץ לקבוע כי שכר הטרחה ישולם בהתאם להתקדמות ביצוע הסדר הפשרה. לא הוגשו התנגדויות.
עמדת ב"כ המבקש היא כי התועלת לחברי הקבוצה היא מידית וממשית וכי סכומי הגמול ושכר הטרחה נקבעו על הצד הנמוך גם בהתבסס על ההנחה כי ישולמו במועד המוסכם על –ידי הצדדים. אם עמדה זו לא תתקבל מבוקש לקבוע כי 80% משכר הטרחה ישולם כמוסכם על הצדדים והיתרה לפי התקדמות ביצוע ההסכם.

אישור הסדר הפשרה
בסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות נקבע:
"(א) בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".
...
(ג)(1) החלטת בית המשפט אם לאשר הסדר פשרה או לדחותו תהיה מנומקת ותכלול, בין השאר, את כל אלה:
(א) הגדרת הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה;
(ב) עילות התובענה, השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה והסעדים הנתבעים כפי שפורטו בבקשה לאישור או כפי שהוגדרו בהחלטת בית המשפט לפי סעיף 14, לפי הענין;
(ג) עיקרי הסדר הפשרה.
(2) בהחלטתו לפי פסקה (1) יתייחס בית המשפט, בין השאר, לשיקולים אלה:
(א) הפער בין הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לקבלו אילו היה בית המשפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה;
(ב) התנגדויות שהוגשו לפי סעיף 18(ד), וההכרעה בהן;
(ג) השלב שבו נמצא ההליך;
(ד) חוות דעת של הבודק שניתנה לפי סעיף קטן (ב)(5);
(ה) הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול יתרונותיו וחסרונותיו של הסדר הפשרה;
(ו) העילות והסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שעליהם חל ההסדר."

הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה: זהה לקבוצה כהגדרתה בהחלטת האישור, וכוללת: "אנשים עם מוגבלות שלטובת עניינם או לטובת מימוש זכויותיהם, ובכלל זה גם עפ"י חוק שוויון זכויות, חלות על המשיבה חובות לספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט ו/או שירות מענה טלפוני ו/או שירות קבלת מסמכים ו/או כל שירות אחר עפ"י תקנות נגישות השירות, שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה, או שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה עפ"י עקרונות חוק שוויון זכויות או תקנות נגישות השירות מכוחו".

עילות התובענה כפי שפורטו בבקשת האישור: עוולה בגין הפרת הוראות חוק השוויון ותקנות השוויון, הפרת חובה חקוקה ורשלנות.

השאלות המשותפת לחברי הקבוצה כפי שפורטו בבקשת האישור:
האם המשיבה הפרה את חובתה להנגיש את אתר האינטרנט והמסמכים שבו בהתאם להוראות תקנה 35 וכן את התקנות הנוספות המפורטות בבקשת האישור ביחס לפרסום הסדרי הנגישות, מינוי רכז הנגישות והנגשת המענה הטלפוני, האם עומדת עילת תביעה לחברי הקבוצה בגין כך.

הסעדים הנתבעים כפי שפורטו בבקשת האישור: צו הצהרתי ופיצוי כספי .
לאחר שבחנתי את הסדר הפשרה על יסוד הוראות אלה כמפורט לעיל ולהלן, מצאתי כי הסדר הפשרה משקף פתרון ראוי והוגן לתובענה. להלן נימוקי:
סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין
סבורתני כי הסדר הפשרה משקף איזונים ראויים בנסיבות העניין. ההסדר יחסוך את ההתדיינות וגלומה בו תועלת ראויה הן ביחס לעבר והן בכל הנוגע להסדרה לעתיד.
פטור ממינוי בודק
מצאתי כי בנסיבות העניין יש מקום להיעתר לבקשת הצדדים ואין מקום למינוי בודק לפי סעיף 19(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות. מטרת מינוי הבודק היא לסייע לבית המשפט לבחון את הסדר הפשרה כדי לשמור על האינטרסים של הקבוצה ולהבטיח שההסדר הוא סביר והוגן מבחינתם וכי סיום ההליך בהסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת. מצאתי כי בנסיבות העניין הסדר הפשרה אמנם מבטיח תכליות אלה וממילא אין בהסדר חישובים או בדיקות שלביצועם נדרש סיוע של בודק .
גמול ושכר טרחה
מצאתי לנכון לאשר את המלצת הצדדים ביחס לתשלום הגמול ושכר הטרחה כמוסכם וזאת בשינוי אחד ולפיו 20% מסכום שכר הטרחה המוסכם ישולמו לב"כ המבקש לאחר קבלת החלטה המאשרת כי הסדר הפשרה בוצע ונשלם על כל חלקיו.
סוף דבר
אני מאשרת את הסדר הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין.
נוסח ההודעה לציבור שצורף לבקשה לאישור בית המשפט בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות מאושר. הפרסום יבוצע תוך 14 ימים מהיום. הגישו הודעת עדכון תוך 6 חודשים מהיום. לתז"פ.

הצדדים ימציאו עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות.
המזכירות מתבקשת לסגור את התיק.

ניתן היום, י' אלול תשפ"א, 18 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.