הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 13666-03-19

לפני
כבוד השופט הבכיר אליהו בכר

עותרת

סייפר פלייס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רונן ברק

נגד

משיבים

1.עירית בני ברק
ע"י ב"כ עו"ד מ' בר לב ואח'
2.אריאל- וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אביאל פלינט ואסף הדני
3.אי.פי.אי חשמל ובקרה (פורמלי)
4.מלאון 92 בע"מ (פורמלי)

פסק דין

העתירה
עניינה של העתירה שלפני הינו פגמים נטענים במכרז מסגרת 111/18, להקמת מערכת אוטומטית לאכיפת חניה ואכיפת נתיבי תחבורה ציבוריים (להלן: "נתצ"ים"), בתחומי העיר בני ברק אותו פרסמה המשיבה 1 (להלן: "העירייה") בחודש מאי 2018 (להלן: " המכרז"). ביהמ"ש התבקש להורות על ביטול זכייתה של המשיבה 2 (להלן: "וימאזור") במכרז בשל פגמים שנפלו בהצעתה ו/או מחמת אי עמידתה בסף ניקוד האיכות המינימאלי; עוד התבקש ביהמ"ש להכריז על העותרת כזוכה במכרז ולחלופין להורות לעירייה לאפשר לעותרת לעיין במסמכי הבדיקה אותם ערכה ועד ת המכרזים והיועץ המקצועי שליווה את המכרז, מר גיא רון, על מנת לוודא כי וימאזור אכן עמדה בדרישות הסף של המכרז. לשם כך עתרה לעיין גם בפרוטוקול השיחות שקיים היועץ המקצועי או מי מטעמו עם נציגי העיר North Yorkshire שבאנגליה, בפרוטוקול המצגת שהציגה וימאזור וכן בתגובותיה לטענות העותרת , מסמכים שהעירייה טרם אפשרה לעותרת לעיין בהם בעת הגשת העתירה ; לבסוף ביהמ"ש התבקש להורות לעירייה למנות יועץ מקצועי נוסף למכרז, מלבד מר גיא רון, שיבדוק טענות העותרת להצעת וימאזור. העותרת הגישה במקביל בקשה לצו ביניים כנגד המשיבות.

טענות העותרת
לטענת העותרת, המכרז נועד לאכוף עבירות חניה ונת"צ בתחומי העיר בני ברק באמצעות מערכת מצלמות והינו לתקופה מצטברת ב ת 5 שנים.
העותרת, כך טענה, הינה חברה ישראלית מובילה בתחום אכיפה מתקדמת של עבירות תנועה וחניה מבוססות וידאו ה עומדת בדרישות תקן ישראלי מספר 5140 למצלמות מיוחדות הנדרשות לאכיפה כאמור. לטענת העותרת, החל מ- 2012 מערכותיה פרוסות במרבית הרשויות המקומיות הגדולות בארץ וכן ברשויות מקומיות באירופה והיא אף זכתה בפרסים יוקרתיים בתחום התחבורה. העותרת הדגישה, כי היא אינה מונופול, בניגוד לטענת וימאזור, בתחום אכיפת עבירות תחבורה באמצעות מצלמות וכי מלבדה פועלות חברות נוספות, כמו אלקו, מוטורולה ישראל ומל"ם תים. וימאזור, כך לטענת העותרת, עוסקת בעיקר בניהול ובקרת רמזורים וחניונים והינה מבקשת להיכנס כאינטגרטור לתחום המורכב של אכיפת עבירות חניה ונתיבי תחבורה ציבורית באמצעות וידאו, וזאת באמצעות מחירים נמוכים אותם היא מבקשת בהצעותיה עבור מוצרים שאינם עומדים בדרישות הסף, הן בהיבט הטכנולוגי והן בהיבט הניסיון. העותרת הדגישה, כי היא בעד תחרות הוגנת, יחד עם זאת, וימאזור , עושה שימוש באישורים מטעים ונהגה כך גם במכרז דומה לו הייתה שותפה אותו פרסמה עיריית ב"ש ו שבוטל ע"י ביהמ"ש לעניינים מנהלים בעת"מ 2778-12-17 סייפרפלייס בע"מ נ' עיריית באר שבע ואח' (7.2.18).
המכרז קבע, כי הזוכה ייבחר עפ"י ניקוד משוקלל המורכב מרכיב כספי (60%) וניקוד איכות (40%). תנאי סף 3.2.3 למכרז קובע כי "המציע נדרש לעמוד בציון מינימלי של שבעים וחמש (75) נקודות לנושאים טכניים שאינם מהווים תנאי סף המפורטים בעמודים 21-26, והצגתם כחלק משלב הדגמת יכולות המערכת".
במועד פתיחת ההצעות הכספיות העותרת פנתה לעירייה והתריעה, כי וימאזור הגישה הצעה נמוכה באופן קיצוני מהאומדן (נמוכה בכ- 43% ממנו) ( ר' נספח 4 לעתירה, מכתב העותרת מ- 11.7.18) ולפיכך, אינה יכולה לספק את השירות בעירייה בש ל היות הצעתה גרעונית או הפסדית המקימה עילה לפסילתה.
ביום 22.1.19 שלחה העירייה לעותרת הודעת אי זכיה בהמשך להחלטת ועדת המכרזים מיום 21.1.19 (נספח 5 לעתירה). העותרת פנתה לעירייה בבקשה לעיין במס מכי המכרז ובהצעת הזוכה וימאזור ומצאה במסמכים החלקיים שהועברו אליה פגמים מהותיים כטענתה ולפיכך פנתה במכתב ביום 29.1.19 וביקשה את פסילת זכייתה של וימאזור (ר' נס פח 6 לעתירה).
ביום 6.3.19, ועוד בטרם התקבלה החלטת ועדת המכרזים בבקשת הפסילה, הוגשה העתירה לאחר שהעירייה סירבה להארכת מועד להגשתה. כאן המקום לציין, כי למכרז הוגשו 4 הצעות, זו של העותרת ואלה של המשיבות 2-4.
טענות העותרת מתמצות באלה:
הצעת וימאזור אינה עומדת בתנאי הסף של ניסיון נדרש מאחר ולא צורפה כל אסמכתא בחתימת עירייה או רשות אצלה פועלת המערכת שברשותה כנדרש במכרז.
סעיף 3 למכרז כותרתו: "תנאי הסף". סעיף 3.2 שכותרתו "תנאי סף מקצועיים" מציין בסיומו, כי: "הצעות אשר יציעו מערכות אשר אינן עומדות במועד הגשת המכרז בכל התנאים המפורטים לעיל, יפסלו".
תנאי הסף המקורי למכרז דרש כי הספק עצמו יהיה בעל ניסיון בהקמת והפעלת מערכת אכיפת חניה, עם יישום למצלמת אכיפה נייחת ויישום לניידת אכיפה הפועלת לפחות שנה רצוף ברשות בארץ ו/או בעולם. העירייה הקלה בתנאי זה וקבעה כי על דרישת הניסיון הנדרשת להתקיים במערכת עצמה ולא בספק, ו כי די בניידת אכיפה אחת או 10 עמדות אכיפה נייחות ולא גם וגם, כפי שנדרש במקור (מסמך השינויים וההבהרות מיום 17.6.18 צורף כנספח 8 לעתירה).
אסמכתא לעמידה בתנאי הסף המקצועיים נקבעה בסעיף 3.3.5 למכרז, ולפיו על המציע לצרף אסמכתאות בנוסח המצורף בנספח א/2 (עמוד 30 למכרז). על האסמכתא להעיד כי המציע הינו בעל ניסיון בהפעלת מערכת אכיפה פעילה מבוססת וידאו שכוללת לפחות עמדת הפעלה אחת, ניידת אכיפה אחת ו- 10 עמדות אכיפה ניידות ופעילות (המפיקה דו "חות אכיפה) במשך שנה אחת רצופה במהלך השנתיים האחרונות בעירייה או ברשות אחת לפחות בארץ ו/או בעולם.
הגוף שהמלצתו נדרשת להוכחת ניסיון המציע במכרז חייב להיות העירייה או הרשות אצלה פועלת המערכת (ר' נספח א/2 למכרז). העותרת התריעה בפני העירייה אודות ניסיון שבוצע בעבר להמציא אישור פרטי ניסיון על ידי חברה עמה נמצא המציע בקשר עסקי, להבדיל מאישור הניתן ע"י הרשות עצמה . העירייה קיבלה התרעה זו של העותרת והדגישה, כי "יש להגיש אישור מהגוף המאשר" (ר' נספח 10 לעתירה). העירייה גם דחתה ניסיון לאפשר מתן המלצה על ניסיון באמצעות אינטגרטור המשמש שותף עסקי בעל אינטרס של המציע , להבדיל מאישור הרשות (ר' נספח 11 לעתירה – מכתב הבהרות ושינוי מס' 3).
למרות כל אלה הגישה וימאזור אישור חתום ע"י חברה פרטית המשמשת אינטגרטור אחר של חברת רודמטריק שהינה שותפתה העסקית ואף זאת בנוסח השונה מזה הנדרש במכרז. לאישור שניתן בשפה האנגלית צורף תרגום לשפה העברית שהינו תרגום מטעה (ר' נספחים 12/א ו- 12/ב לעתירה - להלן: "האישור"). האישור אינו מהווה אסמכתא או אישור רשמי של העירייה אצלה מופעלת המערכת, והינו חתום ע"י גוף מסחרי בשם Tele-Traffic בנוסח השונה מזה הנדרש במכרז. כך גם בתרגום לעברית פרטי איש הקשר מצוינים כפרטיו "ברשות" כשתרגום זה הינו למלל באנגלית המציין: "In the project". תרגום זה של אותם מונחים באנגלית לתרגום העברי של "ברשות" בוצע גם בהמשך המסמך, כאשר גם את המילה Municipality (סעיף 6 למסמך ) מתר גמת וימאזור למילה העברית "רשות".
בנוסף, האישור עצמו לא חתום על ידי וימאזור. העותרת הדגישה, כי חברת Tele-Traffic החתומה על האישור שצורף ע"י וימאזור אינה "הרשות המוניציפלית" ואינה הלקוח של המערכת שאמור לחתום בתחתית האישור כ" Customer's signature" כשמובן כי חברה עסקית אינה מוסמכת לחתום בשם הרשות או נציגתה. את תוצרתה של חברת רודמטריק מפיצה וימאזור בישראל, לרבות את אותה מערכת, לגביה נטען כי Tele-Traffic התקינה ב עיר North Yorkshireשבאנגליה, ואותה מציעה וימאזור גם עתה במכרז (נספח 13 מהווה אישור חברת רודמטריק, כי המערכת מתוצרתה הוגשה למכרז דנא). מכאן, שחברת Tele-Traffic נגועה בניגוד עניינים ואינה יכולה להמליץ על עבודתה שלה , בבחינת נחתום המעיד על עיסתו.
הצעת וימאזור אינה עומדת בתנאי הסף של ניסיון נדרש כאשר ההמלצה שצורפה להצעתה מתייחסת רק למערכת האוכפת עבירות תנועה ולא עבירות חניה.
לטענת העותרת קיים הבדל תהומי בין מערכות לאכיפת עבירות תנועה (כמו מהירות) למערכות האוכפות עבירות חניה ונת"צ.
נספח א/2 למסמכי המכרז דורש אישור של עירייה/רשות ממליצה ולפיה המציע "סיפק מערכת אכיפת חניה אחודה ו/או מערכת אכיפת נת"צים מבוססת וידאו לרשות". אחד המתמודדים ניסה לשנות דרישת סף זו לאחר שביקש להכיר בניסיון במערכות אכיפה של "עבירות תנועה", אלא שבקשתו נדחתה ע"י ועדת מכרזים (תשובה לשאלות 6 ו- 7 במסמך שינויים והבהרות מס' 3). ועדת המכרזים הדגישה, כי המלצות תתאפשרנה רק לגבי מערכת האוכפת "עבירות חניה" (ר' נספח 15 לעתירה).
העותרת הדגישה, כי לרשויות מקומיות בישראל אין סמכות לאכוף עבירות תנועה, להבדיל מעבירות חניה ועבירות נסיעה בנת"צ. למרות זאת, סיפקה וימאזור אישור של חברת רודמטריק מאנגליה, העוסק באכיפת עבירות תנועה ולא באכיפת עבירות חניה ודי בכך כדי להביא לפסילת הצעתה של וימאזור (ר' נספח 12/א לעתירה).
תימוכין להיות המערכת באנגליה אוכפת עבירות תנועה ולא עבירות חניה מצאה העותרת באתר הרשמי של משטרת North Yorkshire ובו התייחסות לעבירות מהירות, דיבור בטלפון, חגורת בטיחות, נהיגה פרועה ומובן כי המערכת אינה משמשת לאכיפת עבירת חניה כפי שדורש המכרז דנא. כך גם עולה במפורש ממצגת משטרת North Yorkshire (נספח 16 לעתירה).
וימאזור גם לא הצהירה על ניסיון באכיפת עבירות חניה ולטענת העותרת ספק אם יש לה ניסיון בתחום זה, למרות שטענה כי הינה משרתת 28 לקוחות .
קבלת אישור פגום זה בניגוד לדרישות המכרז פוגע לטענת העותרת בעקרון השוויון בין המציעים, כמו גם פוגעת במציעים פוטנציאליים שלא ניגשו למכרז, מאחר ולא עמדו בדרישת השגת אישור מרשות מוניציפלית.
המלצתה הפגומה של וימאזור במכרז דנא סותרת את עצמה ו את האישור שהציגה וימאזור במכרז דומה בבאר שבע.
לטענת העותרת, הצעת וימאזור במכרז שנערך למערכת דומה בב"ש נפסלה מאחר והיא חסרה את הניסיון הנדרש. העותרת ערכה השוואה בין ההצהרה שהגישה וימאזור למכרז בב"ש (נספח 17 לעתירה) לבין ההצהרה שהגישה במכרז דנא כששתיהן מתייחסות להפעלת המערכת ב-North Yorkshire, והראתה כי באישור בב"ש מציינת וימאזור שהמערכת החלה לפעול באנגליה בחודש יוני 2016 ואילו האישור שצורף למכרז דנא מצוין חודש ספט' 2016. בנוסף, במכרז דנא ציינה וימאזור כי ב- North Yorkshire קיימות 6 מצלמות ניידות ו- 6 מצלמות נייחות ואולם במכרז בב"ש ציינה כי קיימות 7 מצלמות ניידות ו- 2 בתהליך ו כי אין כלל מצלמות נייחות, ובאישור למכרז דנא לא צוינו כל דו"חות חניה שהופקו מהמצלמות הנייחות (נספח 12/א לעתירה).
קיימת התנהלות תמוהה ומגמתית של היועץ המקצועי למכרז באופן התייחסותו לוימאזור.
לטענת וימאזור, היועץ המקצועי, מר גיא רון, ט רח להקל בדרישות הסף באופן שיאפשר לוימאזור להציע מערכות חסרות ניסיון כלשהו בשטח ו/או בכל שלבי האכיפה, תוך שהעלים עין מאישורים פגומים שוימאזור מבקשת להגיש להוכחת עמידתה בדרישות סף מקלות אלה. סוגיות אלה הנוגעות לפגמים ול ליקויים בהצעת וימאזור מעלות ספקות באשר לאמינותו המקצועית. העותרת הפנתה לכך שבמכרז בב"ש חיווה דעתו אותו יועץ כי וימאזור עומדת בדרישות הסף ולמרות זאת בוטל המכרז ע"י ביהמ"ש; היועץ אף לא טרח לתקן את מנכ"ל וימאזור שהסביר לוועדת המכרזים דנא כי וימאזור לא זכתה בב"ש בשל מחיר נמוך, אלא נפסלה בשל אי עמידה בתנאי הסף, מה גם שבב"ש הוגשו 3 הצעות; כי במכרז שנערך בעיריית ירושלים באותו נושא עמד מר גיא רון מאחורי פרסום המכרז שציין כחלק מדרישות הסף דרישה לניסיון במערכת בקרת רמזורים כתנאי לזכייה במכרז מערכות האכיפה, באופן שנכתב במיוחד עבור וימאזור, או כי זהות הזוכה במכרז תיקבע אך ורק עפ"י המחיר שהציע ללא קשר לאיכות המערכת המוצעת, מכרז זה בעיריית ירושלים בוטל בעקבות שאלות הבהרה שהפנתה העותרת לעירייה (נספח 18 לעתירה); אותו יועץ הכשיר את הצעת וימאזור במכרז שפורסם ע"י חברת חל"ד עבור עיריית פ"ת לצורך התקנת מערכות דומות, אלא שחוו"ד משפטית פסלה את הצעת וימאזור באותו מכרז לאחר שדחתה את חוות דעתו של יועץ זה (נספח 19 לעתירה); כך גם באופן לא ברור היה מוכן היועץ להכיר בניידת נוסעת עליה מורכבת מצלמה שתעצור ותצלם עבירות חניה כאילו הינה מערכת "נייחת" (פרוטוקול ועדת מכרזים – נספח 20 לעתירה); היועץ שוחח עם נציג החברה באנגליה למרות שהינה חברה פרטית שותפה עסקית של וימאזור, להבדיל מנציג הרשות המוניציפלית ומכאן שעולה ספק בדבר מידת האובייקטיביות שלו. לפיכך התבקש מינוי יועץ נוסף.
וימאזור אינה עומדת בציון האיכות המינימלי הנדרש.
לנוכח טענות העותרת בדבר העדר ניסיון ב- North Yorkshire, סברה העותרת כי יש להפחית 19 נקודות מציון האיכות של וימאזור בכל הקשור עם ניסיון ויכולת (ר' נספח 22 לעתירה), ומכאן שוימאזור אינה עומדת בסף האיכות המינימלי הנדרש ויש לבטל הצעתה.
הצעת וימאזור אינה עומדת בדרישות השפה.
עפ"י סעיף 13 למכרז, על המערכת המוצגת להיות בשפה העברית ובפועל למיטב ידיעת העותרת היא מוצגת באופן חלקי בלבד בשפה העברית, ולפיכך יש מקום לפסול את ההצעה.
וימאזור לא רשמה שמות לקוחות בנספח א/1.
לטענת העותרת, תנאי סף 3.3.4 למכרז דורש כי המציע ימלא ויצרף להצעתו דף מידע ארגוני בנוסח המצורף כנספח א/1 למכרז, על המציע לציין את רשימת הרשויות המקומיות להן הינו נותן שירותים בנשוא המכרז, לרבות אנשי קשר, תפקידם ומספרי הטלפון שלהם. וימאזור הגישה בנושא זה דף ריק. מכאן, הסיקה העותרת, שאין לה ניסיון באספקת שירותים (ר' נספח 23 לעתירה). למרות עובדה זו, בשימוע שנערך ב- 21.1.19 טענו נציגי וימאזור כי פעילותם חובקת עולם ומערכותיה מותקנות במדינות רבות באירופה (28 מדינות בעולם – ר' נספח 20 לעתירה). עוד ציינה העותרת, כי למרות שבמסמכי המכרז אין דרישה להצגת המערכת, וימאזור לא טרחה לציין כיצד המערכת המוצעת על ידה פועלת, כיצד היא מותקנת ומה נמכר לרשות . לפיכך הרשות רוכשת "חתול בשק". לטענת העותרת ההתרש מות מוימאזור הינה כי עסקינן בחברה ללא ניסיון.
וימאזור לא צרפה הצעה חתומה והמלצות.
סעיף 8.9 למכרז מחייב את המציע להגיש הצהרה חתומה בדבר עמידתו בדרישות ה מכרז, כפי הנוסח המצורף כנספח ג' לו, אלא שההמלצות והצהרת וימאזור כפי שצורפו להצעתה אינן חתומות ופרטי החותם לא צורפו במלואם, בעוד ששאר מסמכי המכרז אמנם חתומים ולפיכך לא ידעה העותרת האם מדובר בטעות בתום לב או בהשמטה, במיוחד עת וימאזור אינה יכולה להצהיר על דרישות המכרז לנוכח אי עמידת המערכת בדרישות הטכניות והמלצות שאינן מקיימות את דרישות המכרז ומעניקות יתרון כלכלי מובהק לוימאזור, ולפיכך דינן להיפסל על הסף.
הצעת וימאזור הינה הפסדית והסבריה בעניין החריגה מהאומדן מטעות ולא נכונות.
לטענת העותרת, הצעת העותרת נמוכה ב- 43% מהאומדן. העותרת מנהלת את מספר הפרויקטים הגדול בארץ בתחום ומודעת לעלויות התמחור. לפיכך פנתה העותרת במכתב לעירייה מיום 11.7.18 (נספח 4 לעתירה) וטענה כי הצעת וימאזור בלתי ריאלית והפסדית באופן משמעותי. סעיף 22ב' לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 מחייב כי הוועדה תמליץ על ההצעה הזולה ביותר ובלבד " שהמחירים המוצעים הם הוגנים וסבירים בהתחשב עם האומדן". בהנחיות שפרסם משרד הפנים לרשויות המקומיות בנושא ניהול מכרזים הובהר כי רף הסטייה מהאומדן הינו 20% למעלה או למטה מההצעה (נספח 25 לעתירה). העותרת ערה לכך שאין בכך כדי להביא לפסילה אוטומטית של המציע, אך יש בכך כדי לחייב בירור מעמיק. מנכ"ל וימאזור לא נתן הסבר ראוי להצעה ההפסדית למעט רצונה לחדור לשוק, ואף הסתיר עובדות מוועדת מכרזים בכל הקשור עם המכרז בב"ש והסיבה לפסילת וימאזור באותו מכרז.
מכל הטעמים דלעיל סברה העותרת, כי על הצעת וימאזור להיפסל בהיותה כזו שאינה מתאימה לתנאי המכרז, לתנאי הסף בו, פוגעת בעקרון השוויון כלפי יתר המתמודדים שהשתתפו ולא השתתפו במכרז, כאשר נטיית בתי ה משפט הינה לנקוט בגישת בית שמאי תוך הקפדה יתרה על מילוי תנאי המכרז. העותרת הוסיפה לצורך גילוי נאות, כי הינה ספקית חלק מהשירותים נשוא המכרז לעיריית בני ברק במועד זה.

עמדת העירייה
העירייה צרפה תגובה לבקשה למתן צו ביניים, המשמשת אותה גם לעתירה גופה. בתגובתה עתרה העירייה לדחיי ת העתירה על הסף בהיותה חסרת תום לב, מטעה ומוגשת בשיהוי כבד וחמור. לטענת העירייה, ההתקשרות בינה לוימאזור קודמה והוצאו לשם כך הוצאות נכבדות, קודמו גם הליכים להתחלת העבודות ולפיכך עסקינן במעשה עשוי. לטענת העירייה, החלטת ועדת המכרזים נעשתה לאחר הפעלת שיקול דעת, בכובד ראש ותוך בירור הפרטים, לרבות בירור טענות המבקשת. במסגרת בחינתה זו לא מצאה העירייה ממש בטענות העותרת ואין מקום להתערבות בית משפט בהיות החלטתה סבירה. יש להעדיף פרשנות מרחיבה להוראות המכרז ולחלופין בסמכות הועדה לקבל אסמכתאות נוספות מעבר לנספח א/2 להוכחת הנדרש במכרז.
העירייה הסבירה כי השירות הנדרש במכרז הינו הקמת מערכת אכיפת עבירות חניה ואכיפת נת"צים באמצעות הקלטת וידאו, לרבות עמדות הפעלה במרכז שליטה ובקרה, שרתים ותקשורת, פריסה של מערך עמדות אכיפה נייחות ברחבי העיר ועוד. כל העבודות הנדרשות מהמזמין כלולות בתמורה לספק ולא ניתנת תמורה מעבר לכך.
במכרז נקבעו שני מדדים לבחירת זוכה, ובהם: איכות – לרבות ניסיון המציע והדגמת יכולת המערכת המוצעת – 40%, ומחיר 60%. בתאריכים 22.5.18 ו- 20.6.18 התקיימו מפגשי משתתפים לצרכי הבהרה. המשתתפים העבירו שאלות הבהרה וההבהרות ניתנו בשלושה מסמכי הבהרות שונים המהווים חלק ממסמכי המכרז. ביום 9.7.18 נפתחה תיבת המכרזים והיו בה 4 הצעות ואומדן העירייה שהועברו לבדיקת הגורמים המקצועיים. במסגרת הבחינה המקצועית, נבחנו מסמכי ההצעה הן משפטית והן ע"י יועץ מקצועי, כאשר בבחינה המקצועית נבחנו ההצעות והמערכות המוצעות בהתאם לרשימת תנאים ואף נעשתה בדיקה פיזית בזמן אמת של כל מערכת ומערכת שהוצעה. עוד נעשתה פניה לגורמים הממליצים על המערכות לצורך קבלת חוות דעתם על המציעים ועל המערכות. ביום 24.12.18 התכנסה ועדת מכרזים שביקשה לזמן את נציגי וימאזור שהייתה בעלת ההצעה המיטבית למתן הבהרות להצעתה. בפגישה נכחו מטעם העירייה חברי הועדה, היועץ המשפטי והיועץ המקצועי למכרז. ועדת המכרזים בישיבתה מ- 21.1.19 מצאה את הצעת וימאזור כהצעה המיטבית והכריזה עליה כזוכה. ביום 29.1.19 פנתה העותרת לעירייה וביקשה לפסול את הצעת וימאזור ככזו שאינה עומדת בדרישות המכרז וכפועל יוצא להכריז עליה כהצעה הזוכה. ביום 18.2.19 קיבלה ועדת המכרזים החלטה להורות על בדיקה מחודשת לאור החומר החדש שהובא בפניה (נספח 6ב לעתירה). ביום 6.3.19 הגישה העותרת עתירה מנהלית ובה בקשה לסעד זמני. העותרת והעירייה הסכימו למחוק את הבקשה לסעד זמני במסגרת העתירה המוקדמת עד לסיום בדיקת החומר החדש שהונח בפני הועדה. ביום 18.3.19 התכנסה שוב ועדת המכרזים ולאחר בחינת הגורמים המקצועיים החליטה להותיר את החלטתה על כנה. החלטת העירייה הועברה לב"כ העותרת ביום 24.3.19.
עפ"י סעיף 1.5 לתנאי המכרז , מטרותיו הן אכיפת עבירות חניה ונת"צים בדגש על צירי תנועה פנויים לנסיעה בכל שעות היממה (24/6) ביום ובליל ובכל עונות השנה; אכיפת צירי תנועה המיועדים לתחבורה ציבורית; הקטנת כמות עבירות החמורות (עצירה וחניה באדום לבן, חניות כפולות, עצירה וחניה במעברי חציה וצמתים, חסימת תחנות אוטובוסים, נסיעה וחניה בנת"צ וכן אכיפת עבירות חניה פחות חמורות כמו חניה בכחול לבן); מניעת חיכוך אזרחים עם מחלקת הפיקוח והפקחים ; שיפור איכות אכיפת החניה, הנת"צ והגברת הסדר הציבורי בעיר. עוד מציין הסעיף, כי המערכת נדרשת לאפשר ניהול, שליטה , ניטור , בקרה, תיעוד צילום והקלטות וידאו, אחזור והצגת עבירות תנוע ה וחניה באמצעות סרטי וידאו מעמדות אכיפה ניידות ונייחות, תמונות, ממשק משתמש והעברת מידע לכלל מערכות המזמין ומערכת החניה. בנוסף, על המערכת לאפשר צפייה בדו"חות העבירה וסרטוני הווידאו של עבירות החניה לגורמים חיצוניים (אזרחים, בימ"ש, אחר).
העתירה חוטאת למטרות המכרז מאחר והינה שמה דגש רב מדי על נקודות שהעירייה לא ראתה בהן את מהות העניין עם פרסום המכרז. עיקר טענות העותרת מתרכזות בפרשנות לאסמכתא אחת שנועדה, בצירוף אסמכתאות נוספות, לאשש עמידת המשתתף בתנאי הסף, אלא שבמקרה זה עמדה וימאזור בנטל. לטעמה של העירייה יש להעדיף פרשנות המקיימת את הליכי המכרז ומאפשרת הגדלת היקף המציעים לאור הצהרת העותרת וכוונתה לצמצם את כמות המציעים במכרזים מסוג זה לעצמה בלבד.
המערכת, כך העירייה, כפי שהוצגה לה ע"י וימאזור, עונה על הצרכים הנדרשים במכרז ועם ההבהרות שהתקבלו מוימאזור הוכח להנחת דעת ועדת המכרזים, כי המערכת אמנם פעלה בפרק הזמן הנדרש במכרז במשטרת North Yorkshire, כאשר הניסיון הנדרש, בהתאם לדרישות העירייה, הינו של המערכת עצמה ולא של המציע במכרז . מכאן, שבחינת השימוש שנעשה במערכת בשירות עירייה/רשות אחרת כגוף ציבורי דיו . העירייה הפנתה לכך שמדובר בשוק ובו מיעוט משתתפים פוטנציאליים, ויש לאפשר הגדלת כמות המציעים.
אשר לטענות שהופנו כנגד היועץ מר גיא רון ואי עמידת וימאזור בניקוד המינימלי של המכרז, טענה העירייה כי זו הפעם הראשונה בה העותרת מלינה על היועץ ואף זאת לאחר שהצעתה לא זכתה. העותרת לא עשתה כן לאורך חיי המכרז, לא במפגש מציעים, לא בהבהרות ולא בבחינה המקצועית ומכאן שהדברים תמוהים.
אשר לניקוד הנדרש, טענות העותרת מהוות לטענת העירייה הטעיה גסה שכן וימאזור עומדת בציון המינימלי הנדרש (מעל 75 נקודות בהיבט המקצועי), ורק ככל שייקבע שלוימאזור אין כל ניסיון נדרש, תחשב וימאזור כמי שאינה עומדת בציון הנדרש, אך לא כך הציגה העותרת את הדברים.
העירייה הדגישה, כי ועדת המכרזים לא הקלה ראש בטענות העותרת , בחנה הטענות כפי שעלו במכתביה, קיבלה לגביהם את התייחסותם של היועצים המשפטיים והמקצועיים ואף קיימה בגין כך שתי ישיבות. אין מחלוקת, כך העירייה, כי המערכת שהוצגה עונה על דרישות המכרז וטענות העותרת לשאלת ניסיון העבר של וימאזור נענו ע"י משטרת North Yorkshire שהבהירה שהמערכת עובדת בשירותה ואוכפת עבירות מהסוג הנדרש במכרז, תוך שניתן לעשות ב ה שימוש גם בהתייחס לעבירות קלות, אפילו משטרת North Yorkshire לא עושה שימוש באפיונים אלה. קבלת עמדת העותרת, כך העירייה, תביא לסגירת שוק המציעים למציע פוטנציאלי אחד.
העירייה התייחסה גם לטענות העותרת בדבר אי המצאת מלוא המסמכים וציינה, כי היא אפשרה לעותרת לעיין במסמכים ובכל הקשור עם פרוטוקול השיחה שבין היועץ למשטרת North Yorkshire, לא קיים כזה פרוטוקול.
אשר לתנאי הסף, טענה העירייה, כי הניסיון הנדרש הינו של המציע או המערכת, דהיינו לאו דווקא של המציע. לצורך הוכחת תנאי הסף נדרש עפ"י סעיף 3.3.5 ניסיון בהפעלת מערכת אכיפה פעילה מבוססת וידאו שכוללת לפחות עמדת הפעלה אחת, ניידת אכיפה אחת ו-10 עמדות אכיפה נייחות ומפיקות דו"חות אכיפה במשך שנה אחת רצופה לפחות במהלך השנתיים האחרונות בעירייה או ברשות אחרת, בארץ ובעולם, כאשר המציע נדרש לצרף להצעתו תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים בנוסח סעיף א/3, ובמילים אחרות, נדרשת מערכת אכיפה שעבדה ברשות במשך שנה אחת רצופה. בניגוד לטענות העותרת היה על וימאזור להמציא הוכחה ולפיה המערכת הינה מערכת אכיפה כשלעצמה ולאו דווקא מערכת אכיפת חניה בהכרח. העירייה הודתה כי נספח א/2 נחתם על ידי גורם שהבהיר שהמערכת עובדת עבור רשות, אך לא הרשות עצמה נתנה את האישור. למרות זאת, פגם זה תוקן לאחר שלנספח א/2 צורף מכתבה של משטרת North Yorkshire המאשר את האמור בו ויש לראות בכך אסמכתא מספיקה. מעבר לכך, יועץ העירייה, מר גיא רון, שוחח עם הגורם המאשר והחתום על נספח זה, בו הבהיר אותו גורם כי הוא המפעיל מטעם הרשות וכי נדרש אישור נציג מטעמה של הרשות, כפי שניתן בפועל. במילים אחרות, העירייה מאשרת כי נספח א/2 נדרש שיהיה חתום ע"י גורם מאשר, אך אין הכרח כי יהיה זה עובד ציבור דווקא, ומכאן שלאחר שיחתו של מר גיא רון עם נציג המפעיל מטעם הרשות נמצא כי וימאזור עומדת בתנאי הסף בעניין זה.
לאישורים אלה יש להוסיף את נספח א/3 המאשר עמידת המערכת בתנאי הסף הטכניים. העירייה חזרה והדגישה כי המערכת הוצגה בפני נציגי העירייה, ונמצא כי היא עונה על תנאי הסף הטכניים ולפיכך הוכח לשביעות רצון ועדת המכרזים כי המערכת הינה בעלת ניסיון מוכח ברשות ציבורית לפרק הזמן הנדרש ואף פועלת בפועל. אין זה משנה כך העירייה, אם משטרת North Yorkshire עושה שימוש בכל מאפייני המערכת, דהיינו אוכפת את כלל העבירות לרבות עבירות חניה או מסתפקת באכיפת עבירות תנועה בצירוף עבירות חניה חמורות, שכן הלכה למעשה המערכת מאפשרת אכיפת עבירות חניה ואין נפקות רבה להיקף השימוש שנעשה בנושא זה במשטרת North Yorkshire .
אשר לאי אכיפת עבירות חניה ע"י משטרת צפון יורקשיר טענה העירייה כי בפועל, המערכת שהוצגה לעירייה הינה אותה מערכת בה נעשה שימוש בצפון יורקשיר והיא מאפשרת אכיפת עבירות חניה. העירייה הפנתה לכך שאף אם קיים ספק פרשני בפירוש שנתנה ועדת המכרזים, עדיפה פרשנות המקיימת את המכרז על פני זו המבטלת אותו. בכך ביקשה העירייה להתגבר על אישור משטרת יורקשיר המתייחס לאכיפת עבירות תנועה, להבדיל מאכיפת עבירות חניה. לטענת העירייה, המערכת מסוגלת לאכוף עבירות חניה וניתן להתרשם ממנה ככזו המסוגלת לבצע אכיפה זו. לפיכך, המערכת מסוגלת לאכוף גם עבירות חניה, אפילו משטרת יורקשיר אינה עושה שימוש בפונקציה זו.
אשר להעדר הוכחת ניסיון באמצעות טופס א/2, אין מדובר לטענת העירייה בפגם מהותי שלא ניתן לריפוי. ניתן לעשות שימוש באמצעי הוכחה נוספים שהתקבלו לדרישות נספח א /2 ובהם הצגת המערכת בפני נציגי העירייה והבהרה כי הינה עונה על כל תנאי המכרז, בצירוף נספח א/2 המאשר כי המערכת עובדת במשטרת צפון יורקשיר ובצי רוף אישור המשטרה שעושה בו שימוש ולאור יעדי המכרז . לפיכך, הוכח לוועדת המכרזים כי המערכת הינה בעלת הניסיון הנדרש בתנאי הסף. מכל מקום, ועדת המכרזים אינה גוף חוקר והיא רשאית להסתמך על החומר המוצג לה, כאשר ביהמ"ש אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות הועדה אל א רק בוחן את הפעלת שיקול דעתה ואין להתערב בו בנסיבות. ועדת המכרזים הסבירה, כי ביצעה מלאכתה בשקידה ראויה, בחנה את כלל טענות העותרת, אף לאחר הכרזת הזוכה, בחנה את החומרים החדשים שהוצגו לה באופן מקצועי ולא מצאה לשנות ממסקנתה בדבר מיהות הזוכה.
אשר ליתר טענות העותרת טענה העירייה, כי אין מקום להשוות המכרז דנא למכרז שהתנהל בעיר באר שבע, ומכל מקום אין הנדון דומה לראיה בנסיבות דנן; בכל הקשור עם אי עמידת וימאזור בציון האיכות המינימלית, משנסתרו טענות העותרת, וימאזור עומדת לטעמה בציון הנדרש; באשר לדרישות השפה העברית טענה כי המערכת עמדה בכל התנאים הנדרשים במכרז ואף הוצגה בשפה העברית; באשר לאי מילוי שמות לקוחות וימאזור, טענה כי אין מדובר בתנאי סף ובוודאי אינו מהווה עילת פסילה ואין משקל להתפארות בדבר פעילות במדינות נוספות שאינה מעלה ואינה מורידה בנסיבות; באשר לאי חתימה מלאה על מסמכי ההצעה, חתימה שכזו אמנם הוטבעה על ההצעה, אך נראה כי בהיסח הדעת לא נחתם העמוד המדובר ועסקינן בפגם הניתן לריפוי; אשר להיות ההצעה הפסדית, טענה העירייה כי זימנה את נציגי וימאזור על מנת שיסבירו ויבהירו את החריגה מהאומדן ואלה אמנם הסבירו כי מגמת וימאזור הינה לחדור לשוק, כאשר ההצעה נבנתה באופן מסודר על בסיס תמחור, צפי השקעות וכן הוסיפה ביאורים על איתנותה הכלכלית ובכך היה די להניח את דעת ה עירייה; אשר לטענה כי היועץ מוטה לטובת וימאזור, ציינה כי אין זו הפעם הראשונה בה העותרת מלינה על כך, אלא שהיא לא עשתה כן לאורך חיי המכרז אלא רק לאחר שהוכרז הזוכה באופן תמוה וכי עסקינן בהשמצות והכפשות בלבד.
לבסוף ציינה העירייה, כי ביהמ"ש אינו ממיר את שיקול דעתה של הרשות המנהלית בשיקול דעתו.
עמדת וימאזור
לטענת וימאזור העתירה הוגשה על מנת למנוע תחרות הוגנת בתחום מערכות אכיפת עבירות חניה ותנועה בעיר, כאשר המגמה הינה להותיר את העותרת כמפעילה יחידה ולכן הינה מהווה גוף כמעט מונופוליסטי בתחום. וימאזור הדגישה, כי לנגד עיני ועדת המכרזים עמד מלוא המידע הנדרש לה להכרעה והיא אמנם קיבלה את ההחלטה באופן בלתי אמצעי ומבלי לקפח אף מתמודד . עקרון השוויון נשמר ללא פגמים. וימאזור הדגישה שהמערכת שהוצגה לעירייה הינה אותה מערכת שהותקנה באנגליה, ולאחר שבדקה משפטית ומקצועית את טענות העותרת, החליטה להותיר את וימאזור כזוכה במכרז. עוד הוסיפה, כי אין להתערב בהחלטות ועדת המכרזים בנושאים המצויים בלב שיקול דעתה המקצועית .
אשר לעמידת וימאזור בתנאי המכרז, הרי שבפן המקצועי על המציעים לעמוד בשני תנאי סף מקצועיים ובהם: כי המערכת אותה יפעילו הינה מערכת חניה ייעודית ואחודה והתנאי השני, שהמערכת תהא מבוססת וידאו פעיל המפיק דו"חות אכיפה. וימאזור עומדת בתנאים אלה, תנאים שאף הוצגו באופן בלתי אמצעי באמצעות הדגמות לוועדת המכרזים. וימאזור הדגישה, כי הטכנולוגיה לאכיפת עבירות תנועה זהה לטכנולוגיה לאכיפת עבירות חניה ולפיכך אין לפסול את הצעתה. וימאזור אף תקפה את ניסיונה של העותרת לפגוע בגורמים המקצועיים הממליצים לוועדת המכרזים – מר גיא רון, כאשר כל טענה שהעלתה העותרת התבררה כלא נכונה עובדתית ונדחתה ע"י ועדת מכרזים, כמו למשל הת ברר כי המערכת פועלת בשפה העברית וכי מדובר במערכת אחודה המספקת מצלמות ניידות ונייחות . כך גם ועדת המכרזים פרשה את הוראות המכרז באופן רחב לצורך הגדלת התחרות ועל מנת שהציבור יוכל לקבל הצעה מתאימה במחיר הנמוך ביותר. מעבר לכך, חזרה למעשה וימאזור על עמדת ועדת מכרזים והסבריה.

הפלוגתות שבין הצדדים
לאור האמור לעיל הפלוגתות שבין הצדדים הינן כדלקמן:
שיהוי בהגשת העתירה.
עמידת וימאזור בתנאי הסף.
הצעה תכסיסנית/הפסדית.
הצעה בלתי מספקת (חסרת חתימה; חסרת הוראות הפעלה בעברית; וכיוצ"ב).
היותו של מר גיא רון מוטה לטובת וימאזור והצורך במינוי יועץ ע"י ביהמ"ש.

כאן המקום לציין, כי לאחר שהתקיים דיון בעתירה ביקשה העותרת לצרף שני מסמכים עדכניים מטעם משטרת יורקשייר כראיה לעתירה מהם נלמד כי מערכת
TELE TRAFFIC אותה הציגה וימזור ככזו שנעשה בה שימוש באנגליה וכזו שייעשה בה שימוש גם בבני ברק בפועל אינה אוכפת עבירות חניה וזאת בניגוד לתנאי המכרז; כי חברת TELE TRAFFIC לא סיפקה כלל מערכות נייחות למשטרת צפון יורקשייר; וכי לחברת רודמטריק אין כלל מערכת אכיפה בצפון יורקשייר.
המשיבות התנגדו באופן נחרץ לבקשה לצירוף מסמכים אלה בטענות שונות ובהן כי אלה צורפו לבקשה ללא קבלת היתר תחילה; כי הבקשה אינה עומדת בדרישות הדין לקבלת מסמך בשלב זה של ההליך; כי המסמכים שצורפו לא עמדו לנגד עיני ועדת המכרזים ואין כל אפשרות להתייחס אליהן עתה; כי העותרת עצמה ויתרה על כל טענה נוספת עת ביקשה לסיים את ההליך בתום הדיון בבחינת "אלו עדיי" ואינה רשאית לבקש להמשיך בהליך עתה; כי אין לדעת אם המסמכים אמנם אוטנטיים; כי ועדת מכרזים אינה חברת חקירות; וימאזור אף התייחסה למסמכים עצמם וציינה כי אין בהם כדי להוסיף או לגרוע מטענת וועדת המכרזים שההצעה שהגישה ראויה וכי אין למסמכים כל רלוונטיות; כי המערכת שהוצגה לעירייה הינה אותה מערכת בה עושה שימוש משטרת צפון יורקשייר בשינויים מינוריים בלבד; כי וועדת המכרזים בדקה את המערכת היא עצמה ועמדה על ביצועיה; כי היות המערכת ניידת או נייחת אינו מעלה או מוריד לאור היות הדרישה למערכת ניידת או נייחת ולכן אין קושי עם המערכת;
העותרת השיבה כי אמנם שגתה בצירוף המסמכים ללא קבלת היתר תחילה אך לא הצליחה להבין את עמידת העירייה על טענות פרוצדוראליות למרות היותה נאמן הציבור המופקד על כספו לנוכח הנטען באותם מסמכים.
כבר עתה אציין, כי העותרת לא הייתה רשאית לצרף את המסמכים קודם לקבלת היתר מטעם ביהמ"ש. לגופם של מסמכים אין חולק כי הבקשה לפי חוק חופש המידע באנגליה הוגשה ב-15.3.2019 והמענה המסודר ניתן ב-25.4.2019. העותרת יכולה הייתה על נקלה להגיש בקשה מיד בסמוך להגשת העתירה (עתירה שהוגשה עוד ב-6.3.2019) ובה הי יתה עותרת לצרף המסמכים כמו גם את פנייתה למשטרת צפון יורקשייר, להמתין עד למתן המענה ולצרפו אז באופן שהיה מחייב גם את העירייה לבחון פעם נוספת את טענות העותרת. כך גם העותרת לא הפנתה את המסמכים תחילה לעירייה על מנת שוועדת המכרזים תבחן אותם פעם נוספת קודם שביהמ"ש נדרש להם. לפיכך אין לומר כי המסמכים הינם בבחינת חומר ראייתי חדש שלא היה בגדר ידיעתה של העותרת למרות שהיא עצמה הזמינה אותם כאמור. גם לו סברתי כי יש להתייחס למסמכים , אין מקום להתייחס לתכתובות האי מייל אליהן הפנתה העותרת בבקשתה הראשונה בהיותן רשומות בלתי רשמיות כפי דרישות המכרז . בכל הקשור עם המכתב השני, לא סברתי כי עסקינן במכתב מעושה שנערך לצרכי הדיון ע"י העותרת ועל פניו הוא נראה אותנטי באופן המחייב התייחסותה של העירייה במיוחד בכל הקשור לשלושת הנושאים העולים ממנו ומעלים סימני שאלה, היינו כי המערכת באנגליה אינה אוכפת עבירות חניה כפי הנדרש במכרז; כי החברה שסיפקה את המערכת באנגליה לא סיפקה מערכות נייחות למשטרת צפון יורקשייר בעוד המכרז מתייחס גם למערכות נייחות; ולבסוף, כי לחברת רודמטריק, אותה חברה שנטען כי היא זו שמספקת את המערכת למשטרת צפון יורקשיר, אין כלל מערכת אכיפה בצפון יורקשיר. יחד עם זאת ולאור האמור לעיל לא מצאתי להיעתר לבקשת העותרת לצירופם עתה. בכך גם מתייתר הצורך לברר הנתונים הנוספים העולים ממכתב משטרת צפון יורקשיר.
דחיית הבקשה תמצא ביטוי בשיעור ההוצאות המצוין מטה.
למען הסר ספק יצוין כבר עתה כי סימני השאלה העולים מהעתירה עצמה הביאוני לכלל מסקנה ולפיה יש לפסול הצעתה של וימאזור בשל פגמים בהצעתה כפי המפורט להלן,
דיון
שיהוי
העתירה הוגשה במקורה בתאריך 6.3.19. המועד בו נודע לעותרת דבר זכיית וימאזור הינו עפ"י עתירת העותרת 21.1.19 ובמילים אחרות, העתירה מוגשת לאחר 41 ימים.
תקנות בתי המשפטי לעניינים מנהליים (סדרי דין), תשס"א-2000 (להלן: "התקנות"), קובעות בסעיף 4 כדלקמן:
"בית המשפט רשאי לדחות עתירה אם ראה כי בנסיבות העניין היה שיהוי בהגשתה, אף אם הוגשה בתוך אחד המועדים לפי תקנה 3"

תקנה 3 לתקנות קובעת כך:
" 3(א) עתירה תוגש במועד שנקבע לכך בדין.
(ב) לא נקבע מועד כאמור, תוגש העתירה בלא שיהוי, לפי נסיבות העניין ולא יאוחר מ- 45 ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם.
(ג) בית המשפט רשאי להאריך מועד שנקבע להגשת עתירה כאמור בתקנות משנה (א) ו- (ב), לאחר שנתן למשיב הזדמנות להגיב לבקשת הארכה, אם ראה הצדקה לכך".

אין חולק בנסיבות העניין כי העתירה מוגשת בתוך 45 ימים מיום היוודע לעותרת דבר זכיית וימאזור במכרז. נשאלת השאלה האם עדיין במועד זה יש כדי להוות משום שיהוי לנוכח סעיף 4 לתקנות. בנסיבות העניין, לא סברתי, במיוחד לאור הבירור שערכה העירייה בכל הקשור עם הסתייגויות העותרת מזכיית וימאזור, כעולה ממכתביה השונים לעירייה, כי מערכת היחסים שבין העירייה לוימאזור הגיעה לנקודת אל חזור ממנה יש להסיק כי העתירה מוגשת בשיהוי לנוכח התקדמות מערכת היחסים החוזית שביניהם. לפיכך, משמוגשת העתירה טרם חלפו 45 ימים כעולה מתקנה 3(ב) לתקנות, כי אז לא מצאתי מקום לטענת השיהוי.
דיני מכרזים-הדין החל
קודם שנצלול לברור הפלוגתות שבין הצדדים אזכיר מושכלות יסוד בדיני מכרזים כדלקמן:
"הלכה פסוקה מימים ימימה, כי בית משפט הבוחן החלטה מינהלית אינו שם את שיקול דעתו במקום הרשות המינהלית אשר מופקדת על ההחלטה, ואינו בוחן אם ניתן היה לקבל החלטה נבונה או יעילה יותר. בית המשפט בוחן את סבירות ההחלטה ואם נפלו פגמים בהליך המצדיקים את ביטולה" (עע"מ 317/10 שפר נ' סקאל, בפס' 17 (23.8.2012) (להלן: "עניין שפר")). כך, בנושא מכרזים, נפסק כי בית המשפט " אינו מהווה 'ועדת מכרזים עליונה', ואינו מחליף את שיקול דעתה של ועדת המכרזים בשיקול דעתו שלו. [...] על כן, לא די בכך שהיה ביכולתה של ועדת המכרזים להגיע לתוצאה אחרת, ואף לא בכך שתוצאה זו נראית, על פני הדברים, עדיפה. ביקורתו השיפוטית של בית משפט זה מתמקדת בבחינת החלטת ועדת המכרזים בראי כללי המשפט המנהלי, ובהם סבירותה וענייניות השיקולים אשר ניצבו בבסיסה" (עע"מ 6131/17 מוניות שמשון בע"מ נ' רכבת ישראל, בפס' 28 וההפניות שם (18.2.2018) (להלן: " עניין מוניות שמשון")).
ועוד מושכלות יסוד הן כי:
"הלכה עמנו כי כאשר לשון התנאי סובלת שני פרושים אפשריים ניתן משקל לעמדתה הפרשנית של ועדת המכרזים"; והשנייה, "הלכה נוספת עמנו, כי יש ליתן עדיפות לפרשנות המקיימת את הצעות המשתתפים על פני פרשנות הפוסלת אותן" (בג"ץ 4587/18 ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ נ' המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין בשבתה כוועדת מכרזים לבחירת בעל הרישיון לשידור בערוץ הכנסת, לפי חוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003, [פורסם בנבו] פס' 34 וההפניות שם (19.7.2018)). זאת במיוחד כאשר בענייננו קבלת פרשנות העותרות תביא לכך שהן יהיו מציעות יחידות במכרז (ר' והשוו עע"מ 5487/06 סופרמאטיק בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, [פורסם בנבו] עמ' 10-12 (12.4.2009)).
משמושכלות יסוד אלה לנגד עיני ניגש לבחון את הפלוגתות שבין הצדדים.

תנאי הסף
הדין החל בכל הקשור עם פגמים במכרז נדון בביהמ"ש העליון בבג"צ 504/82 כח (2000) נ' מנהל מקרקעי ישראל, פ"ד לז(1) 651 (1983) מפי כב' הש' בך שסווג הפגמים השונים בהצעה על פי ארבע קטגוריות (בין פגמים שנפלו בהצעות המציעים ובין בפעולות ועדת המכרזים) ואלו הם:
א. האם הפגם בהצעה או בהליכי המכרז נובע ממעשה, שנעשה מתוך כוונה להטעות, או שדבק בו חשד רציני של חוסר תום לב, כי אז הכלל הוא, שדינה של אותה ההצעה או של אותו המכר להתבטל, ואין נפקא מינה, אם מדובר בפגם מהותי או בפגם טכני.
ב. נבע הפגם מטעות בתום לב, והוא במהותו פגם טכני גרידא, חסר משמעות, כי אז הוא לא יגרום, בדרך כלל לביטול ההצעה או המכרז.
ג. היה הפגם מהותי וגורם הוא להפרת השוויון בין המתחרים במכרז או לפגיעה בעקרון ההגינות, אזי חייב הוא להביא לפסילת ההצעה או המכרז, אפילו נבע ממעשה בתום לב.
ד. אם הפגם הוא מהותי אך נבע מטעות בתום לב (או מכל מקום, אין לגביו ראיה על חוסר תום לב), ואין הוא עלול לגרום להפרת בשוויון או עקרון ההגינות, כי אז תלויה ההחלטה בנסיבות כל מקרה, ובסיטואציה זו לא ימהר ביהמ"ש להתערב בשיקול דעת ועדת המכרזים, כל עוד החלטתה אינה שרירותית או בלתי צודקת בעליל.
(עומר דקל, מכרזים. 552).
תנאי הסף הינם אותם תנאים בלעדיהם משתתף במכרז אינו יכול לעבור מהפרוזדור לטרקלין. מתמודד במכרז שהצעתו אינה עונה לדרישות הסף כאמור לא יוכל להשתתף במכרז.
בנסיבות דנן, סעיף 3 מציין בכותרתו "תנאי הסף". בסיכומו מציין הסעיף כי "הצעות אשר יציעו מערכות אשר אינן עומדות במועד הגשת המכרז בכל התנאים המפורטים לעיל (תנאי הסף א.ב.), יפסלו" וסעיף 3.3.6 למכרז אף דורש כי: "המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים בנוסח המצורף כנספח א'3".
העותרת הפנתה טענותיה כלפי המשיבות בכל הקשור עם סעיף 3.2 שעניינם "תנאי סף מקצועיים" ובמסגרתו נדרש משתתף המכרז לעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
סעיף 3.2.1 דורש "מערכת אכיפת חניה ייעודית ואחודה (כולל יישום לעמדת אכיפה נייחת, יישום לניידת אכיפה, יישום לניהול, הפעלה, שליטה, ניטור ובקרה) מבוססת וידאו".
סעיף 3.2.2 דורש "מערכת אכיפה מבוססת וידאו פעילה שכוללת לפחות עמדת הפעלה אחת (1), ניידת אכיפה אחת (1) ועשר (10) עמדות אכיפה נייחות, ופעילה (המפיקה דו"חות אכיפה) במשך שנה אחת (1) רצופה במהלך השנתיים האחרונות בעירייה/רשות אחת (1) לפחות בארץ ו/או בעולם ושעומדת ביכולות הטכניות הבאות ובמצטבר:".
כאן פרט המכרז את הדרישות הטכניות מן המערכת.
סעיף 3.2.3 דורש "המציע נדרש לעמוד בציון מינימלי של שבעים וחמש (75) לנושאים טכניים שאינם מהווים תנאי סף המפורטים בעמודים 21-26, והצגת כחלק משלב הדגמת יכולות המערכת (ראה סעיף ב')".
עוד הוסיף סעיף 3 כי: "הצעות אשר יציעו מערכות אשר אינן עומדות במועד הגשת המכרז בכל התנאים המפורטים לעיל, יפסלו".
סעיף 3.3 מציין בכותרתו כי "המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:" בין היתר, מציין סעיף 3.3.5 כי על המציע לצרף :
"אסמכתאות המעידות כי המציע (כך במקור – א.ב.) יש מערכת בעל ניסיון של הפעלת מערכת אכיפה פעילה מבוססת וידאו שכוללת לפחות עמדת הפעלה אחת (1), ניידת אכיפה אחת (1) ועשר (10) עמדות אכיפה נייחות, ופעילה (המפיקה דו"חות אכיפה) במשך שנה אחת (1) רצופה במהלך השנתיים האחרונות בעירייה/רשות אחת (1) לפחות בארץ ו /או בעולם. בנוסח המצורף כנספח א'2"
דיון
בנסיבות אין חולק כי קיימות תקלות בהצעה שהגישה וימאזור. התקלות בתנאי הסף שעלו ויש בהן כדי להביא לביטול הצעת וימאזור הן כדלקמן :
דרישת המכרז הינה למערכת אכיפת עבירות "חניה". אישור א'2 (נספח 12א' לעתירה) שהמציאה וימאזור מהווה אישור ממשטרת צפון יורקשיר, ולפיו המערכת , זו המופעלת על ידם והינה המערכת המיועדת להפעלה גם בבני ברק, הינה לאכיפת עבירות " תנועה" ולא עבירות "חניה". מכאן שנספח א'2 אותו צרפה וימאזור אינו עונה לדרישות המכרז (ר' נספח 12א' ו12ב' לעתירה המהווים את המסמך באנגלית ותרגומו ע"י וימאזור לעברית). כך גם אישור משטרת יורקשייר עליו סמכה ידה העירייה כמצטרף או מחזק את נספח א'2 שצרפה וימאזור, מ-6.3.2019 (נספח 3 לתגובתה) מתייחס ל"traffic violations" שמשמעותו עבירות תנועה להבדיל מעבירות חניה. בכך יש כדי להוות סטייה ברורה מהנדרש בתנאי הסף. בעיני בלתי סביר שוועדת המכרזים תתעלם מהצורך המובנה בעמידה בתנאי סף זה כפי דרישת המכרז תוך הפעלת פרשנות מרחיבה והזקקות למסמכים נוספים או תצוגות תכלית של המערכת על מנת שניתן יהיה לאשר את המערכת שלא עפ"י התנאים אותם הציבה היא עצמה במסגרת המכרז, היינו במתן אישור כי המערכת אוכפת עבירות חניה ונת"צ כזכור, המכרז עצמו מציין: "הצעות אשר יציעו מערכות אשר אינן עומדות במועד הגשת המכרז בכל התנאים המפורטים לעיל, יפסלו". ויובהר, כי אין מדובר על התערבות באופן הפעלת שיקול דעת וועדת המכרזים אלא באי עמידת וועדת המכרזים בתנאים הבסיסיים –תנאי הסף- אותם היא עצמה הגדירה במסמכי המכרז. משוימאזור אינה עומדת בתנאי זה יש מקום לפסול את הצעתה.
הגורם המאשר על נספח א'2 אינו הגוף המאשר כדרישת העירייה במסגרת שאלות ההבהרה שנשאלה (נספח 10 לעתירה) עת דרשה כי " יש להגיש אישור מהגוף המאשר" והוא ניתן ע"י "טלה -טרפיק" שבוודאי אינה הגוף המאשר שהיינו משטרת צפון יורקשיר. באישור זה כדי להוות סטייה מדרישות הסף בתנאי המכרז, היינו, כי האישור יהיה כאמור " מהגוף המאשר" (נספח 10 לעתירה) . הכוונה הברורה בגורם המאשר הינה לעובד ציבור. בעיני, ניסיון מאוחר להסביר את ניסיון הגורם המציע באמצעים חליפיים שאינם במסגרת נספח א'2, יש בו כדי לפגום בתנאי הסף המהווים כאמור מסננת ראשונה והכרחית עפ"י תניות המכרז עצמו. בכך, יש גם כדי לקדם התנהלות ראויה לא רק ביחסים שבין המציע לוועדת המכרזים אלא בין המציעים בינם לבין עצמם עת המציע הסביר טורח ומגיש את הצעתו כפי הנדרש ולא טלאים טלאים כפי שלמרבה הצער מתבצע במכרז זה. בנושא זה קיים גם קושי עם הבירור שערך היועץ החיצוני עם משטרת צפון יורקשיר, כפי שיורחב מטה, שיחה שאין לגביה כל תיעוד מתאים ויש בה כדי להוות התנהלות הפוגעת ביתר המציעים לרבות בנושא השקיפות וההתנהלות המצופה מכל ועדת מכרזים סבירה.
האישור א'2 אינו חתום ע"י המציע. פגם זה לא היה בו כדי להביא לביטול הצעת וימאזור באשר כל יתר דפי המכרז היו חתומים ולפיכך עסקינן בפגם טכני שאין בו די לביטול ההצעה.
באישור א'2 אין כל התייחסות לכמות הדו"חות המונפקים מהמערכת הנייחת (קבועה) אלא רק מהמערכת הניידת. גם נושא זה אינו יכול לעבור כלאחר יד שכן נדרש בפועל קיומן של מצלמות נייחות להפעלת המערכת כפי הגדרת המערכת במכרז המציין בין היתר כי תקיים " מערך עמדות אכיפה נייחות". בהעדר כל ניסיון קודם בתחום זה כיצד יכולה להתמודד וימאזור על המכרז הדורש ממנה כתנאי סף להפיק דוחות ממערכת נייחת במסגרת ניסיון קודם שלה (סעיף 3.2.2 למכרז) ? לא די לעניין זה בטענת וימאזור כי המערכת מסוגלת להפיק דוחות חניה בעמדה נייחת אלא כי כך נהגה המערכת לעשות עפ"י אישור (נספח א'2) ואישור כזה כאמור לא ניתן בפועל.

פגמים נוספים שעלו בהצעת וימאזור
העדר תיעוד לשיחת היועץ עם הגורמים באנגליה. מעבר למצוין לעיל, היועץ שוחח עם "נציג החברה באנגליה". לא מיותר לציין כי כל נושא שיש בו כדי לאמת נתון זה או אחר הנדרש ע"י חברי הוועדה או יועציה נכון שימצא ביטוי בכתב בהודעה מתאימה או באמצעות רישום פרוטוקול שיחה על מנת שהדברים יהיו מתועדים לטובת הוועדה ויתר משתתפי המכרז. בנסיבות כאמור , השיחה לא תועדה. לא סברתי כי היה בכך כשלעצמו כדי להביא לביטול הצעת וימאזור אך התנהלות זו הינה התנהלות לקויה העלולה להביא במקרה המתאים גם לביטול המכרז בכללותו שכן טוהר המכרז הינו בין היתר בשקיפותו. עניינים ש עולים בשיחות עם צדדים שלישיים חיצוניים למכרז הקשורים למכרז עצמו ואינם עולים על הכתב, עלולים ליצור תחושת התנהלות במחשכים, שאינה הולמת את "סביבת העבודה" הראויה במכרזים.

די באמור לעיל כדי להביא לפסילת הצעת וימאזור. לאור התוצאה אליה הגעתי בכל הקשור עם תנאי הסף, לא מצאתי להתייחס לנושאים נוספים המעלים אף הם תהיות כמו היות הצעת וימאזור גרעונית/תכסיסנית באופן חריג , כאשר הייתי מוכן להסתפק בעניין זה בהסברי ועדת המכרזים כי נחה דעתה מהסברי וימאזור בנושא זה. כל יתר הנושאים ובהם נושאי השפה העברית והתרגום הלקוי לא הצדיקו לטעמי ביטול המכרז. כך גם אין מקום בנסיבות למנות יועץ נוסף על הקיים במיוחד לאור המועד המאוחר בו הועלו כנגדו טענות העותרת.

סוף דבר
העתירה מתקבלת. הצעת וימאזור מבוטלת. לא מצאתי להיעתר ליתר דרישות העותרת ובהן הכרזתה כזוכה, נושא זה נמצא לפתחה של וועדת המכרזים ולא ביהמ"ש.
וימאזור וכן וועדת המכרזים יישאו בהוצאות העותרת בסך 8,000 ₪ כל אחת מהן (סה"כ 16,000 ₪) .

ניתן היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.