הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת 21

בפני
כב' הרשמת תמר נסים שי

בעניין:

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980  
הפקודה
ובעניין:
פונטס אילנית תז. XXXXX186
החייבת

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
הכונ"ר

צו כינוס
לאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובמסמכים המצורפים אליה ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר והסכמת החייב ת לתנאים שהציב, אני מחליטה:

א. ליתן צו כינוס לנכסי החייבת.

ב. למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת.

ג. לאסור את יציאתה של ה חייבת מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדה. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייב ת בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את יציאת ה של החייב ת עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.

ד. המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 15.06.2020 בשעה 09:30.

ה. על החייבת לבצע את הפעולות הבאות:
ה.1. להתייצב בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד במשרדו, בכל עת שתידרש לכך, לצורך חקירה.
ה.2. לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיה סך של 500 ₪ לחודש, החל מחודש מרץ ,2018. מדי חודש בחודשו עד ליום ה- 10 בכל חודש.
ה.3. להגיש לכונס הרשמי או למנהל המיוחד, אחת לחודשיים, דו"ח דו חודשי על הכנסותיה ועל הוצאות יה, על פי ההנחיות והטפסים שיימסרו לה על ידי הכונס הרשמי.

כמו כן, אני מורה כדלקמן:

ו. ניתן בזאת צו עיכוב הליכים כנגד החייבת בהתאם להוראות סעיף 20(א) ל פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם - 1980 [להלן: " הפקודה"].
ו.1. בנוסף, אני מורה על ביטול העיקולים אשר הוטלו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, ככל שהוטלו, על משכורתה של ה חייבת אצל המעביד ו/או על חשבון העו"ש המנוהל על שם ה חייבת, אליו מופקדת משכורת ה החודשית.
ו.2. הכספים המעוקלים שנצברו אצל המעביד ו/או בחשבון הבנק וכן הכספים שנגבו מהחייבת בתיקי ההוצאה לפועל, אשר לא הועברו לזוכה במועד המצאת צו זה, יועברו לקופת הכינוס בתוך 30 יום מהיום.
ו.3. מיטלטלין מעוקלים שנתפסו המאוחסנים במחסני ההוצאה לפועל או המרכז לגביית קנסות וטרם נמכרו עד היום, ככל שקיימים כאלה על שם החייבת, ימכרו בהתאם לכללי מכר מעוקלים בהוצאה לפועל, הקבועים בסעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז - 1967 ובתקנה 53 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם – 1979, ותמורתם בניכוי ההוצאות תועבר לקופת פשיטת הרגל.
ו.4. ככל שהוטלו על החייבת מגבלות מלהחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה לפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967, תבוטלנה הגבלות אלה, לרבות, הליכים המתנהלים, אם מתנהלים, על ידי המרכז לגביית קנסות ובלבד שהוטלו בגין חובות שנוצרו עובר למתן צו הכינוס.

ז. החייבת תהא רשאית לפתוח ו/או לנהל חשבון עו"ש בכל תאגיד בנקאי ותהא רשאית למשוך כספים שהופקדו לחשבון זה, ובלבד שהחשבון ינוהל ביתרת זכות בלבד, ללא אשראי וללא שימוש בהמחאות ובכרטיסי אשראי. בכפוף לתנאים אלה, תהיה החייבת רשאית לחתום על הרשאה לחיוב החשבון ולעשות שימוש בכרטיס מגנטי ובכרטיס לחיוב מידי ( כרטיס דביט). יובהר כי החשבון לא יוכל לשמש בטוחה לחיוב כלשהו, וכי על החייבת לצרף העתק מדפי התנועות בחשבון לדו"חות השוטפים שיוגשו על ידה בהתאם להוראות סעיף ה.3. לעיל.  

ח. על החייבת יוטלו ההגבלות המפורטות בסעיף 42א לפקודה, למעט, הצורך הא מור בסעיף ז' לעיל ולצורך כך לא תהיה החייבת לקוח ה מוגבל ת. למרות האמור בסעיף 42 א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ת היה רשאית ה חייבת לנהל חשבון בנק בתנאים האמורים בצו זה.

ט. לבקשת הכונס הרשמי, בהתאם להוראות סעיף 23 לפקודה, אני ממנה את עו"ד מזור ליאור מ.ר 33974 כמנהל/ת מיוחד/ת לנכסי ה חייבת, ומאשרת את סמכויותיו/ה ושכרו/ה בהתאם למפורט בכתב המינוי המצורף.

המנהל/ת המיוחד/ת יחתום על ערובה שתיערך לפי טופס 8 ותופקד בידי הכנ"ר ויפעל בהתאם להוראות המפורטות בכתב המינוי ועפ"י הנחיות הכנ"ר.

י. המנהל/ת המיוחד/ת ידאג לזימון החייבת וכל הנושים שהגישו תביעת חוב ו/או שצוינו כנושה בדו"ח ה חייבת לדיון שנקבע, בצירוף הודעה מפורטת לפיה תתברר בדיון הבקשה לפשיטת רגל וכן תכנית הפירעון והאפשרות למתן הפטר ל חייבת. כמו כן, יודיע לחייבת ולנושים על זכותם להגיש לבית המשפט השגה בכתב למפורט בדו"ח, עם העתק למנהל/ת המיוחד/ת ולכנ"ר, לפחות 30 ימים טרם המועד הקבוע לדיון.

יא. בהתאם להוראות סעיף 23ג' לפקודה ובהתאם להוראות תקנה 2ג ותקנה 3 לתקנות פשיטת רגל [אגרות], התשמ"ה – 1985, ניתן אישור לכנ"ר לגבות מקופת הפש"ר סכום של 8,500 ₪, הדרוש למימון ראשוני של הוצאות ההליך, לרבות תשלום שכרו של המנהל המיוחד בהתאם למפורט בכתב המינוי, הוצאותיו ותשלום אגרה לכנ"ר בעד השגחה על פעולותיו/ה של המנהל/ת המיוחד/ת בשיעור 20% משכר המנהל/ת המיוחד/ת.

יב. בהתאם לתקנה 21, אני מורה לרשם המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל ורשם המשכונות לרשום הערה אודות צו הכינוס על כל נכסי החייבת הרשומים בפנקסים המתנהלים על ידם.

יג. על החייבת למסור עותק מצו זה בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים כנגדה ולהמציא אישור כי הערה בדבר צו הכינוס נרשמה בכל אחד מתיקי ההוצל"פ עליהם הצהירה, וזאת בתוך 60 ימים ממועד קבלת הצו. כן תשלח בדואר רשום עם אישור מסירה הודעה על צו הכינוס הכוללת עותק ממנו לכל נושיה ( בין אם פתחו תיק הוצל"פ ובין אם לאו) ותמציא למנהל/ת המיוחד/ת הודעה על ביצוע ההמצאות בצירוף אישורי מסירה בתוך 60 יום מהיום.

באחריות המנהל המיוחד לוודא קיומם של אישורי מסירה כדין לנושים המוצהרים כולם בתוך 90 יום מהיום.

יד. פרסום צו כינוס זה יבוצע על ידי הכנ"ר ויכלול את מועד הדיון האמור.
ניתן היום, ה' שבט תשע"ח, 21 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.

תמר נסים שי ,שופטת
רשמת בית המשפט המחוזי-נצרת