הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת 11

בפני
כבוד השופט גדי צפריר

בעניין:

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980  
הפקודה
ובעניין:
ואקנין הדר ת.ז. XXXXX253
החייב/ת

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
הכונ"ר

צו כינוס

לאחר שעיינתי בבקשת החייב/ת מיום 31/07/2019 ובמסמכים המצורפים אליה, אני מורה כדלקמן:
ליתן צו כינוס לנכסי החייב/ת;
למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייב/ת;
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 17/02/2022 בשעה 10:00
על החייב/ת לבצע את הפעולות הבאות:
להתייצב לחקירה בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד במשרדו, בכל עת שיידרש לכך.
לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו/ה סך 200 ₪ לחודש בתוך חודש ממועד מתן צו כינוס ולאחר מכן מידי חודש בחודשו.
במידה וקיים כנגד החייב/ת פסק דין למזונות, החייב/ת נדרש בנוסף על התשלום החודשי לנושים, לשלם את סכום המזונות השוטפים לזכאים כפי שנקבע בפסק הדין של בית משפט למשפחה וזאת עד לקציבת המזונות לפי סעיף 128 לפקודה.
להגיש למנהל המיוחד, אחת לחודשיים ממועד צו הכינוס, דו"ח דו-חודשי על הכנסות והוצאות, בהתאם להנחיות הכונס הרשמי.
להמציא, בתוך 14 יום, את העתק צו הכינוס למרכז המידע של רשות האכיפה והגביה.
לשלוח בתוך 14 יום, בדואר רשום עם אישור מסירה, הודעות על צו הכינוס ומועד הדיון לכל הנושים עליהם הצהיר בבקשה לצו כינוס, בהתאם לנוסח ההודעה שישלח לו ע"י הכונס הרשמי או המנהל המיוחד. במסגרת ההודעה יובהר לנושים כי בדיון ידונו הבקשה לפשיטת רגל, תכנית הפירעון המוצעת והאפשרות למתן הפטר לחייב/ת. כמו כן, יובהר בהודעה כי בהתאם לתקנות, בטרם מועד הדיון עומדת לנושים הזכות להגיש לביהמ"ש השגה בכתב למפורט בדו"ח המסכם שיוגש על ידי המנהל המיוחד.
לשלוח לזכאים למזונות, במידה וישנם, בתוך 14 ימים עותק מצו הכינוס בצירוף הודעה המפרטת את זכותם לפנות לבית המשפט בבקשה לקצוב להם סכומים למחייתם בהתאם להוראות סעיף 128 לפקודה.
להעביר למנהל המיוחד בתוך 30 ימים העתקים מאישורי המסירה של ההודעות לנושים ולזכאים למזונות במידה וישנם, וכן את כל פרטי הזכאים למזונות ופסקי הדין למזונות, במידה וניתנו.
ניתן בזאת צו עיכוב הליכים כנגד החייב/ת בהתאם להוראות סעיף 20(א) לפקודה.
בנוסף, אני מורה על ביטול העיקולים אשר הוטלו, ככל שהוטלו, על משכורת החייב/ת אצל המעביד ו/או על גמלאות ו/או על קצבאות להן זכאי החייב/ת ו/או על חשבון העו"ש המנוהל על שם החייב/ת.
הכספים המעוקלים שנצברו אצל המעביד ו/או בחשבון הבנק וכן הכספים שנגבו מהחייב/ת בתיקי ההוצאה לפועל ולא הועברו לזוכה במועד המצאת צו זה, יועברו לקופת הכינוס בתוך 30 יום מהיום.
מיטלטלין מעוקלים שנתפסו, המאוחסנים במחסני ההוצאה לפועל או המרכז לגביית קנסות וטרם נמכרו עד היום, ככל שקיימים כאלה על שם החייב/ת, ימכרו בהתאם לכללי מכר מעוקלים בהוצאה לפועל, הקבועים בסעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") ובתקנה 53 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם – 1979, ותמורתם בניכוי ההוצאות תועבר לקופת פשיטת הרגל.
ככל שהוטלו על החייב/ת מגבלות מלהחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה לפי סעיף 66א (6) לחוק ההוצאה לפועל, תבוטלנה הגבלות אלה.
ניתן בזאת צו איסור יציאה מהארץ כנגד החייב/ת עד למתן החלטה אחרת.
על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את יציאתו של החייב/ת עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.
על החייב/ת יוטלו ההגבלות המפורטות בסעיף 42א לפקודה.
למרות האמור בסעיף ז' לעיל, ת/יהא החייב/ת רשאי/ת לפתוח ו/או לנהל חשבון עו"ש בכל תאגיד בנקאי או בבנק הדואר. החשבון ינוהל ביתרת זכות בלבד, ללא מתן אשראי, ללא שימוש בהמחאות ובכרטיסי אשראי והחייב/ת נדרש לצרף העתק מדפי התנועות בחשבון לדו"חות השוטפים המוגשים על ידו. בכפוף לתנאים אלו יהיה החייב/ת רשאי לחתום על הרשאה לחיוב החשבון ולעשות שימוש בכרטיס מגנטי ובכרטיס לחיוב מידי (כרטיס דביט). יובהר כי החשבון לא יוכל לשמש בטוחה לחיוב כלשהוא.
לבקשת הכונס הרשמי, מאושר מינויו של עו"ד חסין קובי מספר רישיון 33928 מרחוב העצמאות 5 טבריה כמנהל מיוחד לנכסי החייב/ת, בהתאם להוראות סעיף 23 לפקודה.
ניתן אישור לסמכויותיו ושכרו של המנהל המיוחד המפורטים בכתב המינוי המצורף לתגובת הכונס הרשמי.
כתב הערובה שהפקיד המנהל המיוחד במשרדי הכונס הרשמי ישמש כערובה לביצוע תפקידו בתיק זה, הן כמנהל מיוחד והן כנאמן ככל שיתמנה לתפקיד זה בהמשך ניהול ההליך.
המנהל המיוחד יפעל בהתאם להוראות המפורטות בכתב המינוי ועפ"י הנחיות הכונס הרשמי ובין היתר ויגיש לביהמ"ש עד 60 יום עובר למועד הדיון דו"ח מסכם מאושר על ידי הכונס הרשמי ובו ממצאים ומסקנות באשר להמשך ניהול הליך פשיטת הרגל.
המנהל המיוחד יוודא כי החייב/ת המציא בדואר רשום את ההודעה על מתן צו הכינוס ועל המועד הקבוע לדיון לנושים ולזכאים למזונות, אם ישנם. בנוסף, ישלח המנהל המיוחד את ההודעה הנ"ל לכל הנושים שהגישו תביעת חוב ולא צוינו כנושה בבקשת החייב/ת.
בהתאם להוראות סעיף 23(ג) לפקודה ובהתאם להוראות תקנות 2(ג) ו- 3 לתקנות פשיטת רגל (אגרות), התשמ"ה - 1985, ניתן לכונס הרשמי אישור לגבות מקופת פשיטת הרגל סכום של 8,500 ₪, הדרוש למימון ראשוני של הוצאות ההליך, תשלום שכרו של המנהל המיוחד בהתאם למפורט בכתב המינוי, הוצאותיו ותשלום אגרה לכונס הרשמי בעד השגחה על פעולותיו של המנהל המיוחד בשיעור 20% משכר המנהל המיוחד.
בהתאם לתקנה 21 אני מורה על רשם המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, רשם החברות ורשם המשכונות לרשום הערה אודות צו הכינוס על כל נכסי החייב/ת הרשומים בפנקסים המתנהלים על ידם.
ניתן היום, י' אב תשע"ט, 11 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

_______________
גדי צפריר , שופט