הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת 11

בפני
כבוד השופט גדי צפריר

בעניין:

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980  
הפקודה
ובעניין:

ובעניין:
עתאמלה דיאנא ת.ז. XXXXX380

מודול בטון השקעות בתעשייה בע"פ ח.פ. 511493306
החייב/ת

הנושה המבקשת

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
הכונ"ר

צו כינוס

  1. לפניי בקשה שהגיש הנושה למתן צו כינוס לנכסי החייב ולהכרזתו כפושט רגל.
  2. על יסוד נימוקי הבקשה ומשנתמלאו דרישותיו של סעיף 7 לפקודת פשיטת הרגל [ נוסח חדש], התש"ם - 1980 ( להלן - הפקודה) ומשהובאו ראיות לחובו של הנושה המבקש, להמצאת הבקשה ולמעשה פשיטת הרגל שנטען בבקשה ולאור הסכמת החייבת, הריני נעתר לבקשת הנושה ומורה כדלקמן:

(א) ליתן צו כינוס לנכסי החייבת;
(ב) למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת;
(ג) לאסור את יציאת החייבת מן הארץ. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי; על משטרת ישראל / רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את יציאת החייבת עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה;
(ד) על החייבת לבצע את הפעולות הבאות:
(1) להתייצב בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד במשרדו, בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה;
(2) לשלם לכונס הרשמי, לטובת נושי החייב, סך של 500 ₪ לחודש, החל ממועד מתן צו הכינוס, מידי חודש בחודשו עד ליום ה- 10 בכל חודש.
(3) להגיש לכונס הרשמי או למנהל המיוחד, תוך 14 ימים מהיום, דו"ח על מצב עסקיה, וזאת על פי ההנחיות והטפסים שיימסרו לה על ידי הכונס הרשמי או המנהל המיוחד.
(4) להגיש לכונס הרשמי דו"ח דו חודשי על הכנסותיו והוצאותיו, על פי הטפסים שיימסרו לה על ידי הכונס הרשמי או המנהל המיוחד ובמועדים שייקבעו;
(ה) אני מורה על עיכוב ההליכים כנגד החייבת, כאמור בסעיפים 20( א) ו- 22(א) לפקודה, ועל ביטול ההגבלות שהוטלו על החייבת במסגרת הליכי ההוצל"פ הננקטים נגדה, לרבות ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה, ככל שהוטלה.
(ו) אני מטיל על החייבת את ההגבלות לפי סעיף 42 א' לפקודה.
(ז) הדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 25/03/21 בשעה 10:30.
(ח) הפרסום שיתבצע ע"י הכנ"ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום, ימסור הכנ"ר לחייבת מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים בתוך 14 יום.
(ט) אני ממנה את עו"ד שלומית רענן נשר כמנהלת מיוחדת לנכסי החייבת ומעניק לה את כל הסמכויות המוקנות לכנ"ר, בהתאם להוראות סעיף 18 ג לפקודה.
המנהלת המיוחדת תהא מוסמכת לחקור את החייבת וכן לדרוש כל מידע או מסמך המצויים בידה או מכל אדם אחר, שיש יסוד סביר להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו.
המנהלת המיוחדת תדווח לכנ"ר על ממצאי חקירתה, לא יאוחר מ- 30 יום קודם למועד הדיון בתיק.
שכרה של המנהלת המיוחדת יקבע ע"י בית המשפט בהמלצת הכנ"ר, וישולם אך ורק מתוך כספים שישולמו לקופת הפש"ר.
(י) המנהלת המיוחדת תוציא רשימה ארצית של תיקי החייבת בלשכות ההוצל"פ ותעביר הודעה על צו זה לכל אחד ואחד מתיקי ההוצל"פ וזאת לא יאוחר מ- 14 יום מהיום.
(יא) המנהלת המיוחדת תחתום על כתב ערבות בסך 20,000 ₪ במשרדי הכנ"ר להבטחה של מילוי תפקידיה וחובותיה.

ניתנה היום, י' אב תשע"ט, 11 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.