הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 58077-03-14

בפני
כב' השופט הבכיר שאהר אטרש

התובע:

דאהר זערורה ת.ז. XXXXXX679
ע"י ב"כ עוה"ד לואי לובאני ואח'

נגד

הנתבעים:

  1. פאדי ג'באלי ת.ז. XXXXXX504
  2. אמאל ג'באלי ת.ז. XXXXXX415

ע"י ב"כ עוה"ד מועין ח'ורי ואח'

החלטה

1. התובע עותר בבקשתו (בקשה 19) "לתיקון טעות סופר ו/או השמטה מקרית בפסק הדין".

הנתבעים מתנגדים לבקשה.

2. בפסק הדין שניתן ביום 27.9.17 בתיק עסקינן, התוצאה הייתה דחיית תביעתו של התובע לסעד הצהרתי כי הסכם המכר מיום 27.12.13 הוא בטל וחסר כל תוקף. יחד עם זאת, משנדחתה גרסתו של הנתבע 1 (להלן: " הנתבע") אודות התחייבותו של התובע לשלם לו סכום נוסף בסך 1,000,000 ₪, הוריתי כי " יש להשיב לתובע את הסכום שהופקד בידיו של חאתם זערורה ואת שני השיקים בסך 50,000 ₪ כל אחד תוך קיזוז סכומי המיסים ששולמו על ידי הנתבעים, הכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין" (סעיף 79 סיפא לפסק הדין) .

3. התובע מבקש להורות על תיקון הפיסקה הנ"ל (שבסעיף 79 סיפא לפסק הדין) תוך ציון הסכומים והמועדים הרלוונטיים כדלהלן:

א. לרשום את הסכום שהופקד בסך 900,000 ₪ ומועד הפקדתו בחודש ינואר 2014 – תוך הפנייה לסעיף 3 ולסעיף 77 לפסק הדין .
ב. לרשום את סכום המס ששולם בסך 50,000 ₪ ומועד תשלומו ביום 28.2.14 – תוך הפנייה לסעיף 36 לפסק הדין ולקבלה שצורפה לתצהירו של הנתבע.
ג. לרשום בסיפא בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מחודש ינואר 2014 ועד ההחזר בפועל.

לטענת התובע, בית המשפט היה ער לעניינים המבוקש הוספתם כאמור, אשר עלו במסגרת הראיות, ובית המשפט קבע ממצאים אודותם, והם הושמטו מקרית מסעיף 79 לפסק הדין.
4. הנתבעים מבקשים לדחות את הבקשה. לטענתם מדובר בבקשה "לתיקון מהותי ולעדכון פסק הדין בעניין מהותי ולהוסיף עליו רכיבים מהותיים כאשר כל אלה לא נתבעו" (סעיף 1 לתשובה). עוד נטען, כי התובע עותר לבטל או למחוק את הקביעה שבפסק הדין לפיה "... הסכום שהופקד בידיו של חאתם זערורה" (סעיף 79 לפסק הדין), וכפועל יוצא מכך, כביכול, לחייב את הנתבעים בהח זרת כספים שמעולם לא נתקבלו בידיהם ולא נתבעו מהם.

עוד טוענים הנתבעים, כי התובע עותר לקבלת סעד כספי שמעולם לא נתבקש, אין ל ו זכר בתביעה, לא נדון ולא הוכרע. הבקשה אינה אלא ערעור על קביעותיו המפורשות של בית המשפט והיעתרות לה משמעה תיקון משמעותי בפסק הדין והטלת חיוב על הנתבעים שכלל לא נקבע בפסק הדין.

5. בתגובתו לתשובת הנתבעים, טוען התובע כי אין המדובר בתיקון מהותי, שכן בית המשפט "קבע מהותית כי יש להשיב כספים אך השמיט את הסכום כפי שהוכח בפניו, הדרישה לציין את הסכום אינה מהותית אלא בית המשפט הנכבד השמיט זאת בהיסח הדעת" (סעיף 1 לתגובה) . עוד נטען, כי על פי הפסיקה בית המשפט רשאי לפסוק סעדים שלא נתבקשו בתביעה בהתקיים שלושה תנאים, שכולם מתקיימים במקרה זה.

6. לאחר עיון בבקשה, בתשובה ובתגובה, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

אמנם התובע עתר לסעד הצהרתי בלבד ולא עתר לסעד כספי אולם בהינתן הקביעות המהותיות וההכרעה בסעד העיקרי, נתבקשה מאליה הקביעה אודות החזרת הכספים ששולמו על ידי התובע ונותרו בידי הנתבעים.

אכן, ככלל לא יעניק בית המשפט סעד שלא התבקש בכתב התביעה, אלא ככל כלל, גם כלל זה חריגיו בצדו. בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט היושב לדין ליתן סעד שלא התבקש לו מפורשות, אם ראה כי הדבר מתחייב מן הרצון להגיע לתוצאה צודקת, או מתוך צורך ללבן את השאלות המהותיות שבמחלוקת . הפסיקה מנתה שלושה תנאים אשר בהתקיימם, במצטבר, ניתן להפעיל כלל זה. התנאי האחד הוא כי הצדק או הצורך ללבן את השאלות המהותיות שבמחלוקת מחייבים את מתן הסעד על אף שלא התבקש; השני הוא כי מדובר בסעד הנו בע ישירות מן הסעד שהתבקש והשלישי הוא כי כל העובדות הדרושות להענקת הסעד בוררו, ובפני בית המשפט מונחות כל הראיות המאפשרות לו ליתן הכרעה לגבי הסעד הנוסף, עד כי אין עוד צורך בקיומה של התדיינות נוספת (ע"א 69/98 מחאג'נה נ' מחאג'נה, 8.6.05. ראו גם: ע"א 7731/11 צוריאל אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ נ. משה אביטן, 15.8.13. ע"א 3172/15 עופרה שלו נ' תמרה זיגר, 15.6.17. ע"א 8854/06 חיים קורפו, עו"ד נ. משה סורוצקין, 20.3.08).

במקרה דנן, מתמלאים שלושת התנאים אשר נקבעו בפסיקה למתן סעד אשר ל א התבקש, זאת לאור הקביעות העובדתיות בפסק הדין (עליה ן הצביע ב"כ התובע בבקשתו) ובשל הצורך להגיע לתוצאה צודקת ולמנוע התדיינות נוספת בין הצדדים באותו עניין. הואיל ובית המשפט קבע בצורה ברורה כי יש להשיב לתובע את הסכום שהופקד בידיו של חאתם זערורה והואיל וסכום זה נמסר לידיו של האחרון בנאמנות שעה שהנתבע סרב לקבלו (כאמור בסעיף 77 לפסק הדין), יוצא כי יש לחייב את הנתבעים בהשבת הסכום הנ"ל לתובע, כפי שנ קבע בפסק הדין.

7. בהינתן האמור, ובשים לב לכך שכל הרכיבים המבוקשים עלו במסגרת הדיון ועוגנו בממצאי פסק הדין, אני מחליט לקבל את הבקשה ומורה על תיקון הסיפא של פסק הדין כדלהלן:

"אני מחייב את הנתבעים יחד ולחוד להשיב לתובע את הסכום שהופקד בידיו של חאתם זערורה בחודש ינואר 2017 בסך 900,000 ₪ ואת שני השיקים בסך 50,000 ₪ כל אחד תוך קיזוז סכום המיסים ששולמו על ידי הנתבעים ביום 28.2.14 בסך 50,000 ₪, הכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מחודש ינואר 2014 ועד ההחזר המלא בפועל".

8. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד חשוון תשע"ח, 13 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.