הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 54625-06-17

החלטה בבקשה מס' 20
בפני
כבוד ה שופט עאטף עיילבוני

המבקש
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד ברוידה בן-דוד

נגד

משיבים
1. בית החולים האנגלי אי.מ.מ.ס
ע"י ב"כ עו"ד זליכוב ואח'
2. שירותי בריאות שירותי בריאות כללית
ע"י ב"כ עו"ד נשיץ ברנדס

החלטה

לפני בקשת התובע לתיקון כתב התביעה על ידי צירוף חוות דעת בתחום האורולוגי (ד"ר שוטלנד) ובתחום השיקומי (פרופ' איסקוב) והוספת סעיפי תביעה בהתאם.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובת הנתבעים, סבורני כי דין הבקשה להתקבל, ברם עקב עיתוי הגשת הבקשה, אין מנוס אלא להורות על חיוב התובע בהוצאות הנתבעים, הגם שבהינתן מצבו הרפואי המסתמן, יהיו אלה מתונות יחסית.

תיק זה עניינו רשלנות רפואית נטענת במהלך ניתוחים שעבר התובע בגבו, אשר בעקבותיהם, כך נטען, נותר עם פגיעה קשה ונכויות בתחומים שונים. כתב התביעה המקורי הוגש ביום 25.6.17.

עיקר טענות התובע בבקשתו דנא, ובעיקר בתצהיר שצורף בתמיכה לה (הגם שבאיחור ולנוכח התנגדות הנתבעים), היא כי החלק הארי של המסמכים הרפואיים בתחום האורולוגי מלמדים כי מדובר בבדיקות שנעשו לתובע רק לאחר הגשת כתב התביעה, ומכאן התעורר הצורך בתיקון התביעה רק עתה. מתברר כי הבקשה הוגשה ערב מועד הליך גישור שאליו פנו הצדדים בהסכמה. התובע טוען כי אין מניעה להתיר תיקון כתב התביעה בעיתוי זה ובנסיבותיו של התיק, שכן מטרת הבקשה היא לשקף למגשר (ולבית המשפט) את מצבו הרפואי והשיקומי האמתי של התובע, על מנת שניתן יהיה להכריע בתביעה על בסיס תמונה עובדתית רחבה ככל הניתן.

הנתבעים מתנגדים לבקשה מהטעמים שפורטו בתשובתם.

בהתאם להוראות תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, רשאי בית המשפט להתיר תיקונם של כתבי טענות בכל עת, על מנת להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.

בהתאם ללשון התקנה ולפסיקה הקיימת, נוהגים בתי המשפט לנקוט בגישה ליברלית בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות, בייחוד מקום בו בירור התביעה מצוי בשלב מוקדם יחסית ובטרם החל בירור התובענה לגופה, וזאת על מנת לאפשר לבעלי הדין להעמיד לבירור את השאלות האמיתיות הטעונות הכרעה ולייעל את ההליך המשפטי (רע"א 5391/19 ברק בן שלמה נ' אורן גלעד (06.10.2019); א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה אחת עשרה, 2015 עמ' 349 ואילך).

לצד האינטרס להתיר תיקון כתבי טענות ברוחב לב, יש לשקול את עניינו של הצד שכנגד והנזק הדיוני העלול להיגרם לו כתוצאה מהתיקון המבוקש. כן יש לתת את הדעת על נסיבות ההליך, ובכלל זאת, זיקתו של התיקון למחלוקת בין הצדדים, הוספת עילות תביעה חדשות שהראיות לגביהן שונות, התנהגות המבקש (כגון אם פעל בחוסר תום לב או נהג בשיהוי), התקדמות ההליכים וכיוצא באלה (רע"א 4429/16 טרקס אחזקות בע"מ נ' י. שומרוני חברה לבנייה ופיתוח (2003) בע"מ (06.09.2016); רע"א 1598/18 הסתדרות מדיצינית הדסה נ' פלוני (05.06.2018)).

כאמור, במקרה דנא, סבורני, כי יש להתיר צירוף חוות הדעת הנוספות בתחום האורולוגי ובתחום השיקומי מטעם התובע, וכן תיקון סעיפי התביעה בהתאם, וזאת לשם ליבון מלוא השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים ולצורך בירור חבותם של הנתבעים בגין מצבו הרפואי הכולל של התובע, אם בכלל.

כתב התביעה המתוקן שהתובע עותר לאפשר לו להגיש, יש בו כדי לחדד את המחלוקות האמתיות הטעונות הכרעה, וזאת בין היתר על יסוד חוות הדעת הנוספות מטעם התובע, לאחר שהומצא למומחים מטעמו מלוא התיעוד הרפואי הנדרש (חלקו הבלתי מבוטל מהתקופה שלאחר הגשת התביעה).

יתירה מכך, מדובר בתיקון הנוגע לשאלת כימות הנזק בלבד, כאשר עיקר עילת התביעה (רשלנות רפואית) לא שונתה, וגם לכך יש ליתן את המשקל המתחייב בנסיבות העניין, זאת משום שעסקינן בסופו של יום באותה מחלוקת בין הצדדים (בשאלת הרשלנות הנטענת של הנתבעים כלפי התובע), כשעיקר השינוי הוא רק ביחס להיקף הנזק הנתבע.

בל נשכח גם כי עודנו מצויים בשלב מוקדם ביותר של ההליך, שכן טרם החל שלב קדם המשפט ולא נערך כל בירור ענייני לגופה של התביעה, ולנתון זה יש משקל מרכזי בבקשה מעין זו לתיקון כתב התביעה. בנסיבות אלה, נוטה הכף לכיוון האינטרס של עשיית צדק והכרעה במחלוקת האמתית בין הצדדים.

אמנם, לכאורה לא היתה כל מניעה אובייקטיבית מצד התובע להגיש את תביעתו רק לאחר שיתגבש מצבו הרפואי, ואולם, אין בטעם זה, כשלעצמו, כדי להצדיק דחיית הבקשה, הגם שיש בו בהחלט כדי להצדיק פסיקת הוצאות לחובת התובע.

לאור המקובץ לעיל, לאור הגישה העניינית והבלתי פורמלית בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות, ועל מנת לאפשר לתובע את מלוא יומו בבית המשפט, ובתוך כך לאפשר לבית המשפט להכריע במכלול המחלוקות בין הצדדים, על בסיס תמונה רפואית ועובדתית שלמה ככל הניתן, אני מתיר הגשת חוות הדעת הנוספות של ד"ר שוטלנד ופרופ' איסקוב מטעם התובע ומתיר תיקון כתב התביעה כמבוקש.

עם זאת, לנוכח עיתוי הגשת הבקשה, כמפורט לעיל, אני מחייב את התובע לשלם לנתבעים 1 ו- 2 הוצאות בקשה זו בסך כולל של 2,000 ₪ (1,000 ₪ לכל אחד מהנתבעים), סכום אשר ישולם בתוך 30 יום מהיום, ללא קשר לתוצאות המשפט.

הואיל וכתב התביעה המתוקן הוגש במקביל לבקשה, אני מורה לנתבעים להגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 30 יום מהיום, ובמקביל, מתיר להם להגיש חוות דעת משלימות מטעמם, בהתאם לסדרי הדין המקובלים.

בנסיבות שנוצרו והואיל וממילא הצדדים הודיעו כי הם מצויים בהליכי גישור, אני מבטל את קדם המשפט הקבוע ליום 12.10.20 קובע במקומו קד ם משפט לפניי ליום 12.1.21 בשעה 12:00.

המזכירות תודיע.
ניתנה היום, י"ח תשרי תשפ"א, 06 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.