הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 42496-06-17

לפני כבוד השופט יונתן אברהם
התובע
מוחמד סלימאן

נ ג ד

הנתבעים
.1 אבראהים ניעמה נאסר
.2 מוחמד סלים ואכד
.3 מוחמד עבדלקאדר ושות' בע"מ
.4 שייח' סלימאן באסם
.5 שייח' סלימאן סנא
.6 שייח' סלימאן אמג'ד
.7 שייח' סלימאן אימן
.8 שייח' סלימאן אמיר
9. רשם המקרקעין - נמחק

החלטה

במסגרת חומר הראיות הוגש כראיה לתיק דנן תצהיר ת/1 - תצהירו של התובע.
לתצהיר הנ"ל צורפו גם מסמכים בשפה הערבית.
התובע הגיש לתיק דנן "הודעה על הגשת תרגום המסמכים שצורפו לתצהירו בשפה הערבית לשפה העברית" (ההודעה סומנה ת/11). להודעה זו צורפו תרגומים של המסמכים הנ"ל, וכן תרגום של מוצג ת/2.
במסגרת הדיון מיום 20.1.20 הצהירו ב"כ הנתבעים כדלקמן (בעמ' 39 שורות 23-24):
"אנו נגיש גם תוך 14 ימים כל אחד מאיתנו, תרגום של כל נספח הכתוב בשפה הערבית, לשפה העברית. אנו נציין על כל תרגום כזה את מספר נספח ומספר המוצג אליו הוא נספח".
עם זאת, מעיון בתיק האלקטרוני עולה, כי לא הוגש מטעם הנתבעים כל תרגום לאחר הדיון הנ"ל .
כעת, בשעת מלאכת הכנת פסק הדין עלה כדלקמן:
באשר לנתבע 1:
נתבע 1 הגיש תצהיר מטעמו (נ/2). לתצהירו צורף הסכם רכישה מתאריך 23.7.83 בשפה הערבית (נספח 2). ללא תרגום.
כן הוגש ייפוי כוח נספח 3 נ/2 בשפה הערבית ללא תרגום.
לפיכך, הרי שאני מורה לנתבע 1 להגיש לתיק תרגומים לנספחים 2,3 לנ/2.
כן הוגש העתק מיפוי כוח נוטריוני (נספח 10 לנ/2) בשפה הערבית. מדובר במסמך המסומן כנספח יב לתצהיר התובע ת/1 אשר תורגם על ידי התובע (ת/11).
באשר לנספח 10 הנ"ל, הרי שבהעדר תרגום נגדי לתרגום שהציג התובע אני קובע כי, הנתבע 1 מסכים לתרגום שהגיש התובע.
באשר לנתבע 2:
מטעם נתבע 2 הוגש נ/5 (תצהירו של מר מוחמד סלים ואכד).
לתצהירו צורפו 2 מסמכים (ח' ו- י') בשפה הערבית. כעולה מתצהירו, הרי שמסמכים אלו צורפו לתביעה עצמה.
הנתבע 2 הצהיר בפרוט' הדיון (עמ' 7 שורות 19-21) כדלקמן:
"יש לי הערה לגבי התרגום.. אני מבקש שיאפשר לי לבדוק את התרגום. ככל שיהיו לי הערות לגבי התרגום, אגיש אותן בהודעה לבית המשפט תוך 14 יום מהיות בצירוף תרגום שלי ככל שהתרגום אינו נכון לדעתי" .
משלא הגיש הנתבע 2 תרגום מטעמו, הרי שאני רואה את נתבע 2 כמסכים לתרגום שהגיש התובע למסמכים אלו.
באשר לנתבע 3:
מטעם נתבע 3 הוגש לתיק נ/7 (תצהירו של מר מוחמד עבד אלקאדר). במסגרת סע' 5 לתצהירו של הנ"ל צוין: "מצ"ב ייפוי כוח בלתי חוזר, מצ"ב פסק דין מצ"ב תכנית חלוקה ונסח רישום המהווים חלק בלתי נפרד מתצהירי זה מסומנים בהתאם (א, א1..)"
אציין, כי נספח א לנ/7 הוגש בשפה הערבית ללא תרגום (ככל נראה מדובר באותו ייפוי כוח שצורף כנספח יב' לתצהיר התובע ת/1 ותורגם על ידי התובע).
כמו כן לאחר נספח א' הנ"ל, כלל לא מופיעים נספחים א1.. כמוצהר בסעיף 5 לנ/7.
כמו כן על אף שבסעיף ד לנ/7 הנ"ל צוין, כי: " מצ"ב תצהיר התובע בהליך הראשון " (בת"א 45426-07-13), והוא מסומן ב אות ד', הרי שעיון בנספח ד מעלה , כי מדובר בכלל בכתב התביעה בת"א 45426-07-13 ולאחריו מופיעים נספחים לא ממוספרים, חלקם בלתי קריאים, חלקם אף בשפה הערבית ללא תרגום, וכלל לא ברור האם מסמכים אלו הם חלק מכתב התביעה בתיק 45426-07-13 הנ"ל.
לאור האמור לעיל, אני מורה לנתבע 3 –
להגיש בשנית את הנספחים שצורפו לתצהיר (נ/7), בצורה מסודרת וקריאה התואמת את מספור הנספח לפי התצהיר וכשהם ממוספרים לצורך זיהוי .
באשר לנספח א שצורף לתצהיר לנ/7 והינו בשפה הערבית מאחר ולא הוגש לגביו תרגום, הרי שבהעדר תרגום נגדי לתרגום שהגיש התובע אני רואה את הנתבע 3 כמסכים לתרגום שהגיש התובע.

הנתבעים יפעלו בהתאם לאמור וזאת עד ליום 15.7.20, אחרת יוצגו המוצגים הלא מתורגמים מתיק הראיות ופסק דין יינתן בהיעדרם.
המזכירות תמציא לב"כ הצדדים ותוודא טלפונית קבלה.

ניתנה היום, י"ז תמוז תש"פ, 09 יולי 2020, בהעדר הצדדים.