הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 36162-03-21

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופטת אילונה לינדנשטראוס

מבקשים

  1. סטיל מאונטיין (אס אם) בע"מ
  2. עמוס אייזנברג

נגד

משיבים

  1. ויקטור בורביע מהנדסים בע"מ
  2. ויקטור בורביע

החלטה

לפניי בקשת התובעים למתן סעדים זמניים.

עניינה של התביעה דנן הוא בהסכם אשר נחתם ביום 8.1.2016 ביו התובעים, מצד אחד, לבין הנתבעים, מצד שני, לצורך הקמת מיזם לבניית מבני תעשייה תוך שימוש בקניינו הרוחני של התובע מס' 2 (להלן: ההסכם).

על פי ההסכם ולצורך יישומו, הקימו הצדדים חברה בשם 'סטיל מאונטיין תעשיה (אס.אם תעשיה) בע"מ' (להלן: החברה), שמניותיה מוחזקות על ידי התובעת מס' 1 והנתבעת מס' 1, בחלקים שווים.

ביום 10.10.2016 התקשרה החברה עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) בהסכם לחכירת מגרש באזור התעשייה קצרין והתחייבה להקים עליו מבנים להשכרה לתעשייה ולהשלים את הפיתוח עד ליום 19.9.2020. ביום 9.4.2018 ניתן לחברה היתר בנייה לבניית מבנה תעשייה בשטח כולל של 3,002 מ"ר והיא החלה בבנייתו.

בכתב התביעה טוענים התובעים, בתמצית, כי עד לשלהי שנת 2020 פעלו הצדדים בשיתוף פעולה מלא לקיום המיזם, השלימו את בנייתו של המבנה והחלו לטפל מול רשויות התכנון בהוצאת אישור אכלוס למבנה (להלן: טופס 4), אשר יאפשר את חיבורו לחשמל ואת השכרתו לצדדים שלישיים, אך לקראת סוף שנת 2020 החליטו הנתבעים, באופן חד צדדי, להפסיק את שיתוף הפעולה בקידום המיזם ולעכב את הוצאת טופס 4 למבנה שהקימה החברה, כשהם מתרצים התנהלותם זו בטענות שאין בהן דבר אלא כסות למטרתם האמיתית - לאלץ את התובעים להיכנס להליך של פירוק השותפות בחברה "רגע לפני" שהחברה משלימה את הוצאת טופס 4 וזכאית להשכיר את המבנה לצדדים שלישיים, מתוך רצון וכוונה למנוע מ ן החברה להגיע לשוויה המירבי ובכך להשתלט על כלל מניותיה, תוך ניצול העובדה שיכולתם התזרימית של הנתבעים עולה על זו של התובעים. על כן ובמסגרת התביעה, מבקשים התובעים לקבל צווים שיפוטיים אשר יאפשרו את השלמת המיזם המשותף והשבחת שווי החברה ובכלל זה - לנקוט בכל הפעולות הדרושות להשלמת הליך קבלת טופס 4 למבנה, לשאת במחצית מן ההחזרים החודשיים של ההלוואה שנטלה החברה ומן התשלומים השוטפים ולהשלים את עבודות החשמל וגילוי אש במבנה, לצורך אישור רשות הכבאות וחברת החשמל.

הנתבעים טוענים בכתב ההגנה, בתמצית, כי אין כל ממש בטענה שהם מסרבים לקדם את הפרוייקט וכי אין כל עילת תביעה נגדם. על פי חוות דעת מומחה מטעמם, הפרוייקט רחוק מלהסתיים ויש בו ליקויים רבים בשל רשלנות התובעים. הפרוייקט בנוי משני שלבים כאשר אפילו מחצית הבנייה טרם הושלמה. בשל חילוקי דעות וחוסר שביעות רצון מהתנהלות התובעים וגרימת נזקים, החליט הנתבע לפרק את השותפות והודיע על כך ביום 4.12.20 לתובעים. מדובר בזכות העומדת לנתבעים על פי המנגנון לפירוק השותפות שנקבע בהסכם, מנגנון שאיננו מוגבל לזמן כלשהו. התובע הודיע כי הוא יכול לקנות את חלקו של הנתבע, דבר השומט את טענתו כי הנתבעים פועלים במכוון לרכישת חלקו במחיר מופחת. התובע החל למדר את הנתבע מענייני החברה ואף חתם לבדו על מסמכים שלא בהתאם להסכם. בד בבד עם כתב ההגנה, הגישו הנתבעים גם תביעה שכנגד בהם הם תובעים כספים בגין נזקים שלטענתם גרמו להם התובעים.

הבקשה למתן סעדים זמניים הוגשה בחודש מרץ 2021, בבד בבד עם הגשת התביעה, ובמסגרתה נתבקש להסמיך את התובע לחתום כדירקטור יחיד, בצירוף חותמת החברה, באופן שיחייב את החברה אף בעדר חתימת הנתבע מס' 2, ובלבד שהפעולה תשמש את החברה לקידום והוצאת טופס 4 למבנה, וכן לחייב את הנתבעים למסור לתובעים את מפתחות דלת המבנה.

הנתבעים, בתגובתם, ביקשו לדחות את הבקשה, שלדידם הופכת את התובע לפעל מניות יחידי דה-פקטו בחברה, בלא צידוק שבדין, כאשר אין כל ממש בטענתם ולפיה הנתבע הוא ש"תוקע" את הפרוייקט וההיפך הוא הנכון - התובע הוא שרימה את הנתבע , ממדר אותו, מונע תשלומים לספקים, גורם נזקים בלתי הפיכים לחברה , כמפורט בתגובה, ומסרב לתקן נזקים שגרם למבנה. אין לסטות מהחלטת החברה המחייבת את חתימתם המשותפת של התובע והנתבע בליווי חותמת החברה והנתבע לא סרב לחתום על מסמך כלשהו לקידום הפרוייקט וגם הטענות בעניין מפתחות המבנה, אין בהן כל ממש.

בדיון שהתקיים בפניי ביום 25.3.21 ובהמלצתי, הגיעו הצדדים להסכמה אשר קיבלה תוקף של החלטה, בלא שיהיה בכך כדי להוות ויתור על זכות או טענה שלהם, וזו לשונה:

"1. התובע יחפש שוב את מפתחות הנכס במקום שבו, לטענת הנתבע, הם מצוים. ככל שהמפתחות לא ימצאו, התובע יחליף, על חשבונו, את המנעול. התובע ישכפל את המפתחות באופן שיהיו שלושה העתקים- אחד בידי התובע, אחד בידי הנתבע ואחד בארון החשמל שבכניסה למבנה.
2. התובע יפנה על חשבונו לבעל מקצוע שבקיא בטיפול בהוצאת טופס 4 לנכסים מסוג זה אשר יבדוק ויודיע לתובע מה נחוץ כדי להוציא טופס 4 למבנה נשוא ההליך, לצורך כך ישתפו הצדדים פעולה עם בעל המקצוע במידע ובמסמכים שבידיהם.
הצדדים מסכימים כי בעל המקצוע יהיה רשאי לפנות בשמם לכל רשות שהיא לצורך הבדיקה כאמור.
3. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה של בעל המקצוע יפנה ב"כ התובע לב"כ הנתבע והצדדים יבואו בדברים כדי לבחון האם ניתן להשלים בהסכמה את ההליכים להוצאת טופס 4 ללא התערבות בית המשפט.
4. הדיון יידחה לתקופה בת 45 יום מהיום וככל שנגיע להסכמות שייתרו את הדיון, נודיע לבית המשפט והדיון יבוטל.
5. הצדדים יפנו במשותף לרשות מקרקעי ישראל לקבלת ארכה להשלמת הפיתוח בהתאם להסכם הפיתוח עליו חתמה חברת סטיל מאונטיין תעשייה (אס.אם. תעשייה בע"מ) ח.פ. 515367332 (להלן החברה ). ב"כ התובע יכין את טיוטת הבקשה ויעביר עותק לב"כ הנתבע לאישורו ולחתימתו.
6. מוסכם על הצדדים שרואה החשבון של החברה, מר עטרי לוי, ימסור העתקים מכל המסמכים המצויים ברשותו בנוגע לחברה לתובע או לנתבע, ככל שיבקשו זאת ממנו, לרבות העתקי חשבוניות ספקים.
7. הצדדים יהיו רשאים לטעון להוצאותיהם בתום ההליך.
8. עד ליום 07/04/2021 נגיש לבית המשפט רשימת מועדים מוסכמים לדיון.

בהמשך, הגישו התובעים בקשה נוספת, בה ביקשו להסמיך את התובע 2 לחתום כדירקטור יחיד בצירוף חותמת החברה על הבקשה שתוגש לרמ"י למתן ארכה להשלמת הפיתוח. זאת, לאחר שהנתבע סרב לנוסח שהוצע על ידי התובעים, ולפיו יצוין כי "הבקשה מוגשת בשל נסיבות חריגות שמקורן, בין היתר, במגיפת הקורונה ובהשלכותיה..." שכן לטענתו, כפי שהובהרה בתשובת בא כוחו לפניית ב"כ התובעים, "הסיבה לעיכוב איננה הקורונה אלא התנהלות מרשך... ". בדיון שהתקיים בפניי ביחס לבקשה זו ביום 15.6.21 ובהמלצתי, הגיעו הצדדים להסכמה ולפיה נוסח הבקשה שתוגש לרמ"י י הא כדלקמן: "בקשה זו מוגשת בשל נסיבות חריגות שמקורן, בין היתר, בהתארכות הליכי הבנייה בפועל מעבר למתוכנן. להזכיר כי החל ממרץ 2020 ועד לאחרונה הייתה שנת קורונה".

אשר לטופס 4 - ביום 26.5.21 הודיעו התובעים כי בהתאם לסעיף 2 להסכמות אשר קיבלו תוקף של החלטה ביום 25.3.21, הם פנו לבעל מקצוע – אינג' מיקי יוגב, אשר בקיא בטיפול בהוצאת טופס 4 לנכסים מ ן הסוג הנדון כאן, הוא ערך את הבדיקות הדרושות בדבר הפעולות הנחוצות להוצאת טופס 4 למבנה ולפי מממצאיו, המפורטים בחוות הדעת, ניתן בשיתוף פעולה בין הצדדים להביא את המבנה לכלל השגת טופס 4 בפרק זמן של חודשיים ובהעדר שיתוף פעולה מטעם הנתב ע מס' 2 ומינוי פרו ייקטור מורשה אשר יוסמך להשיג את האישורים החסרים, בתוך 3 חודשים לכל היותר. בדיון שהתקיים בפניי ביום 15.6.21 הודיע ב"כ הנתבעים כי הוא עומד על חקירת המומחה מטעם התובעים במועד שנקבע לדיון המשך בבקשה לסעדים זמניים ואיננו מסכים שהמומחה מטעם התובעים יגיש בקשה להוצאת טופס 4 בשם החברה (עמ' 2 שורה 35 עד עמ' 3 שורה 1 לפרוטוקול).

בדיון שהתקיים בפניי ביום 5.7.2021, נחקרו התובע מס' 2 והמומחה מטעם התובעים וכן הנתבע מס' 2 והמומחה מטעם הנתבעים והצדדים סיכמו טענותיהם.

חוות דעתו של המומחה מטעם התובעים ולפיה ניתן להוציא טופס 4 בסד זמנים קצר של עד 3 חודשים (ואף קודם לכן, בשיתוף פעולה של הנתבעים), לא נסתרה. בניגוד לטענת הנתבעים, המומחה הותיר רושם אמין ומקצועי, כ בעל נסיון רב שנים בתחום. הוא נסמך בחוות דעתו, בין היתר, על ביקור שערך במקום, הן בשטח המבונה שנפתח בפניו והן סיור מלא בכל היקף הבניין, על תשתיותיו, וכן על התכניות הרלוונטיות (עמ' 3 שורות 21-32 לפרוטוקול). המומחה הבהיר כי מניסיונו, ניתן להוציא טופס 4 חלקי גם כאשר נבנתה רק מחצית מן המבנה, על מנת שניתן יהיה להשכירו (עמ' 4 שורות 13-26 לפרוטוקול).

המומחה מטעם הנתבעים קבע, בחוות דעתו וכן בעדותו בבית המשפט, כי לוח הזמנים שנקבע ע"י המומחה מטעם התובעים בחוות דעתו, איננו סביר ובשל ליקויים ונזקים במבנה והצורך בחידוש היתר הבנייה , יידרשו 12 חודשים מיום שהבנייה תחודש ועד לסיום שלב א' (עמ' 11 שורות 12-25 לפרוטוקול).

נמצא כי בשלב זה, עומדות זו מול זו חוות דעת המומחה מטעם התובעים, אשר טוען כי בסד זמנים קצר של עד 3 חודשים ניתן יהיה לקבל טופס 4 למבנה הקיים, אל מול חוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעים, אשר טוען לליקויים ולנזקים שידרשו תיקון ובסיכומו של דבר סבור כי סד הזמנים שנקבע על ידי המומחה מטעם התובעים , איננו סביר.

לצד זאת העיד גם הנתבע על האינטרס המשותף לכולם בהוצאת טופס 4: "כמובן שיש לי עניין להוציא טופס 4 למבנה וכמובן שאמרתי לו. ברור שזה גם אינטרס שלי שיהיה טופס 4 למבנה לא אעשה שום דבר שיגרום לפגיעה בחברה. פגיעה בחברה זה כמו פגיעה בי." (עמ' 13 שורות 3-5 לפרוטוקול).

מבחינת מאזן הנוחות - הנתבע לא הצביע על נזק שייגרם לו אם יינתן הסעד המבוקש, כך שהתובעים, באמצעות המומחה מטעמם או בעלי מקצוע אחרים, יפעלו להוצאת טופס 4 בשם החברה. זאת, בפרט, כאשר התובעים נכונים לשאת, כמימון ביניים ועד לבירור התביעה, בעלויות הכרוכות בכך. אף אם יתברר כי המומחה שג ה בהערכת לוח הזמנים, לא הוכח כי הדבר יסב נזק לחברה או לנתבעים, כאשר מנגד הצדדים כולם יצאו נשכרים מקידום ההליכים להוצאת הטופס המיוחל .

בנסיבות אלה, התנגדות הנתבע לאפשר למומחה מטעם התובעים להתחיל ולפעול להוצאת טופס 4 עבור החברה, לא נומקה ולא בוססה בכל הצדקה שהיא ואיננה נהירה .

מנגד, עיכוב הפעולות הדרושות להוצאת טופס 4 עד לבירור התביעה, עלול להסב נזק לחברה. הנתבע עצמו, כאמור, העיד כי הדבר מנוגד אף לאינטרס שלו עצמו.

טענתו של הנתבע ולפיה הוא לא סרב לפעול בשיתוף פעולה לצורך הוצאת טופס 4, איננה מתיישבת עם ההתכתבויות שנוהלו בין הצדדים (ראה בפרט עמ' 58-59 לבקשה) ומכל מקום, זוהי טענה מוקשית, מקום בו הנתבע הביע התנגדות מפורשת לבקשה אף במתכונתה הנוכחית, כפי שהוצעה כאמור בדיונים, ולפיה המומחה מטעם התובעים יפעל , על חשבון התובעים בשלב זה, להוצאת טופס 4 עבור החברה, וזאת בלא שהנתבע נימק התנגדותו לכך בכל טעם ענייני (עמ' 2 שורות 35 עד עמ' 3 שורה 2 וכן עמ' 14 שורת 14-16 לפרוטוקול).

על יסוד האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להיעתר לבקשה באופן שהתובע מס' 2 יוסמך לנקוט, בשם החברה, בהליכים הנדרשים לצורך הוצאת טופס 4 למבנה - ולצורך זה בלבד, וזאת בכפוף לאמור להלן:

בכל פעולה שתידרש יפנו התובעים תחילה לנתבע, על מנת שיחתום או יפעל בהתאם לנדרש. ככל שהנתבע יסרב או לא ישיב לדרישה בתוך 7 ימים , יפעל התובע מס' 2 בשם החברה.

בשלב זה וכמימון ביניים, עד להכרעה בתביעה, יישאו התובעים בעלויות הכרוכות בהוצאת טופס 4 כאמור .

הנתבעים, ביחד ולחוד, יישאו בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד התובעים בסך כולל של 12,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תשפ"א, 07 יולי 2021, בהעדר הצדדים.