הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 25024-09-18

לפני כבוד השופט יונתן אברהם
התובעת/המשיבה
סורייה שחאדה יאסין

נ ג ד

הנתבע/המבקש
בנק הפועלים בע"מ

החלטה

הבקשה

הבקשה היא למחיקת סעיף 3 לתצהיר עדותה הראשית של התובעת וכן למחיקת סעיפים שונים כפי שיפורטו להלן מתוך תצהיר עדותו הראשית של העד מטעמה, וליד אבו ראס. הבקשה מבוססת על טענות להרחבת חזית, ו על כך כי התצהירים כוללים עדות בלתי קבילה (עדות סברה ועדות שמיעה) או מצורפים אליהם מסמכים בניגוד לכללי הקבילות. לגבי חלק מסעיפי התצהירים נטען לחוסר רלוונטיות.
המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, הבקשה הוגשה בשיהוי, בתום התקופה להגשת תצהירי המבקש, בחוסר תום לב ועל מנת להעלים מבית המשפט את העובדות האמיתיות של הפרשה העומדת בבסיס התביעה. כן טענה כי הפסיקה מאופיינת המגמה של צמצום כללי הקבילות.
אומר כבר עתה כי אני דוחה את הטענה כי הבקשה הוגשה בשיהוי. היא הוגשה לאחר קבלת תצהירי המשיבה , ולמשיבה לא נגרם כל נזק מכך.
אדון להלן בבקשה בכל הנוגע לטענות הרחבת חזית בהתייחס ספציפית לסעיפים נשוא הבקשה .

תצהיר התובעת- סעיף 3
נתבקשה מחיקת המילים "וסובלת מבעיות רפואיות, בעיות ראיה וחולשת שמיעה" המהוות הרחבת חזית ביחס לתביעה וכן הוצאת כל המסמכים הרפואיים שצורפו לתצהיר, בטענה להרחבת חזית. כן נטען כי לא ניתן להגישם באמצעות התובעת שלא ערכה אותם.
המשיבה הגיבה כי המסמכים הרפואיים צורפו כדי להוכיח שמדובר באלמנה והם מוכיחים את גילה ונסיבות שנטענו בתביעה, זאת, מבלי להפנות ספיציפית לסעיף בו נטענו.
עיינתי בכתב התביעה ולא מצאתי בו טענות הנוגעות למצבה הרפואי של התובעת. מצבה הרפואי אינו אם כן חלק מעילת התביעה ומהווה הרחבת חזית. העדות על המצב הרפואי תימחק ולא תשמש ראיה וכן כל החומר הרפואי שצורף.

תצהירו של וליד (לפי הסעיפים הנטענים)
סעיף 6
נטען כי לא ברור מדוע צורפה ביחס לחלקה 101חוות הדעת השמאית וככל הנראה נעשה הדבר לצורך הרחבת חזית ומכל מקום אינה רלוונטית לתביעה.
בתשובה נאמר כי חוות הדעת צורפה לעדכון פרטים שעלו בחוות הדעת של השמאי וואל סלאמה שצורפה לתביעה.
לאור האמור בתשובה, ובטרם ייחקר עורך חוות הדעת בדבר תכליתה של חוות דעת זו, אין מקום לקבוע כי מדובר בהרחבת חזית חזית.

סעיף 7
נטען כי עדויות העד בנוגע למצבה הרפואי של התובעת אינן קבילות .
לא באה תשובה לטענה זו . הטענה מתקבלת והעדות הנ"ל תימחק.

סעיף 13 פיסקה שניה ונספחי 9
נטען להרחבת חזית.
הטענה נדחית, שכן הובהר בתשובה כי הדברים נועדו להוכחת סעיף 9 לתביעה בדבר ניהול החברה ע"י ילדי התובעת. כמו כן המצהיר מעיד כי חתם על חלק מן ה נספחים והיתר מוגשים כראיה לכך שאין הם נושאים את חתימתו.

סעיפים 14-15
נטען לחוסר רלוונטיות והרחבת חזית בשל כך שלא נטען בתביעה מאומה לעניין היעדר כשרות חברת ג'מבו (נשוא העדות שם) שנטלה אשראי מן הבנק.
בתשובתו היפנה ב"כ המשיבה לדיון בצו המניעה ולא הראה היכן בתביעתו נטענו טענות אלה בנוגע לחברת ג'מבו (המכונה בתצהיר "החברה").
על כן מתקבלת ההתנגדות. הסעיפים יימחקו.

סעיף17
בסעיף זה הצהיר המצהיר כי למיטב זכרונו לא הוזמנה המבקשת מעולם לבנק המשיב ולא קיבלה הסבר בבנק (בנוגע למסמכים נשוא המחלוקת שנחתמו).
לא מצאתי למחוק סעיף זה טרם ייחקר העד וניתן יהיה לברר על מה מבוסס "מיטב זכרונו".

סעיף 18
בסעיף זה הוצהר כי הבנק ביקש שיעבוד של החלקות ללא בדיקת שמאי של שווי החלקות . נטען כי העדות הינה הרחבת חזית ואינה רלוונטית.
המשיבה היפנתה בעניין זה לסעיפים 31 ו-33 לכתב התביעה.
עיינתי בסעיפים הנ"ל בכתב התביעה. לא מצאתי שנטען בהם למחדל של אי ביצוע בדיקת שמאי. ב"כ המשיבה היפנה שוב לעדויות מתוך הדיון בסעד הזמני , ברם, טענה להרחבת חזית נבחנת לפי הנטען בכתב התביעה. על כן יימחק הסעיף בשל הרחבת חזית.

סעיפים 21-26 ונספח 10 לתצהיר
נטען כי המוצהר בסעיפים אלה אינו רלוונטי, מהווה הרחבת חזית וגם עומד בסתירה לטענות התובעת בתביעה.
בתשובה נאמר כי סעיפים אלו עלו במסגרת כתב תגובת המבקש להמרצת הפתיחה (שהפכה לכתב תביעה בינתיים) בו הובאה עדות זו של העד בפני ראש ההוצל"פ .
עיון בכתב התשובה מלמד כי אכן עדות זו פורטה שם ונטען לגביה כי כל כולה כוונה למחלוקת שבין שתי המשפחות בעלות החברה הנ"ל.
בנסיבות אלה נדחית טענת הרלוונטיות והרחבת החזית שהעלה המבקש ביחס לסעיפים אלו, כמו גם לגבי נספח 10 אליו מתייחסת חלק מן העדות באותם סעיפים.
שאלת הסתירה לעדות התובעת לפיה לא הייתה חייבת לבנק, מקומה בשלב הסיכומים.

סעיף 29 לתצהיר
בסעיף זה הצהיר העד על תדהמתו כשגילה כי לאחר הפקדה של 800,000 ₪ בחשבון נשוא התובענה, עדיין נותרה יתרת חוב גבוהה מן הסך הנ"ל וכי כל לפעולה שנעשתה לאחר ההפקדה הנ"ל, אינה מחייבת את חברת ג'מבו ומהווה הפרות של הסכמים עם מנהל סניף הבנק.
לטענת המבקש, מהווה העדות הרחבת חזית ואינה רלוונטית לנושא התביעה, שכן טענות אלה לא נזכרו בתביעה וגם הן סותרות את טענת המשיבה לפיה לא הייתה חייבת לבנק מאומה.
המשיבה בתגובתה טענה כי העדות היא בנוגע לטענתה, כי לא קיבלה שום תמורה בעד מישכון זכויותיה וכי אין לה כל זיקה לפעולות הבנק שנעשו, כאמור בסעיף 5 לתצהיר עדותה הראשית.
דין הטענה להרחבת חזית להתקבל במקרה זה. המשיבה צריכה היתה להפנות לכתב התביעה ולא לתצהירה. יותר מכך לא מצאתי קשר בין המוצהר ע"י העד לבין המוצהר בתצהיר המשיבה בסעיף 5 אליו היפנתה בזיקה לטענה כי האמור ע"י העד מוכיח את האמור בתצהיר המשיבה. על כן אני מורה על מחיקת סעיף זה.

סעיף 31
בסעיף זה הוצהר ע"י העד כי לא ברור לו מי חתם על הסכם הלוואה מיום 1.9.16 כטענת הבנק בבקשתו למימוש משכנתא וכי מדובר בהפרה של הסכמות עם הבנק. המבקש טען כי מדובר בהרחבת חזית וכי טענה זו לא הועלתה בתביעה.
המשיבה היפנתה לסעיף 13 לכתב התשובה שהגיש הבנק ולנספח 7 לאותה תגובה, וטענה כי עניין זה עלה שם.
עיינתי בסעיף 13 הנ"ל ובנספח 7 גם כן ולא מצאתי זכר לטענה זו של המשיבה. אשר על כן מתקבלת ביחס לסעיף זה טענת הרחבת חזית ואני מורה על מחיקת סעיף 31 מן התצהיר.

סעיף 33
נטען כי האמור בסעיף זה מהווה עדות שמיעה בלתי קבילה וכן גם הנספחים 14-15 המוזכרים בו.
בתשובתו טען ב"כ המשיבה כי מדובר במסמך שנשלח על ידו (כעו"ד) ואין מניעה לצרפו לתצהיר ואף להעיד כפי שהעיד העד.
אני דוחה את טענת המשיבה. אכן מדובר בעדות בעניין שהעד לא עסק בו באופן אישי ונודע לו כפי שהצהיר "מבירור". מדובר על כן בעדות שמועה. הסעיף יימחק והנספחים המצורפים הנ"ל לא יהוו ראיה.

סעיף 34
בסעיף זה הוצהר כי כתוצאה מאי פרעון חובות לבנק לפי טענתו מתקיים עד היום סכסוך בין משפחת העד למשפחת עותדאללא. המבקש טען כי סכסוך זה אינו רלוונטי לתביעה ומהווה הרחבת חזית.
המשיבה היפנתה בעניין זה לסעיפים 16-17 לתביעה.
הן משום שהטענה לא הועלתה בתביעה (אף לא בסעיפים 16-17 הנ"ל) והן משום היותה חסרת רלוונטיות לשאלה שבמחלוקת (האם עמדה המשיבה בהתחייבויותיה כלפי הבנק), אני מורה על מחיקת סעיף זה מן התצהיר.

סעיף 35
בסעיף זה מצהיר העד "חשבתי כי הבנק חייב...".
אין על כן ספק כי מדובר בעדות סברה ועל כן אני מורה על מחיקת סעיף זה מן התצהיר.

סוף דבר, הבקשה מתקבלת חלקית כאמור לעיל.

המשיבה תשלם למבקשת הוצאות הבקשה בסכום כולל של 2000 ₪.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ט, 11 יולי 2019, בהעדר הצדדים.