הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת פר"ק 24919-09-19

בעניין:
ובעניין:
חוק החברות, התשנ"ט-1999
תקנות החברות , תשס"ב – 2002
חוק החברות
להלן התקנות

ובעניין:

 1. גבי בן-גלים חברה לבניין בע"מ ח.פ 510652928
 2. בן גלים חעברה ליזמות ונכסים בע"מ ח.פ 510788094
 3. בן גלים גיל ניהול ובניה בע"מ ח.פ 514288018

החברה 1
החברה 2
החברה 3

ובעניין:

ובעניין:
גיל יעקבו בן גלים
גבריאל בן גלים

 1. מאור היימן, ת"ז XXXXXXX100
 2. בן מקס, ת"ז XXXXXX919
 3. חב' ארקדי קליימן בע"מ, ח.פ 514282490
 4. אליהו לוי, ת"ז XXXXXX188

בעלי המניות

הקונים

ובעניין:

 1. בנק הפועלים בע"מ סניי בנקים 1316
 2. בנק אגוד לישראל בע"מ חברות 520018649
 3. בנק דיסקונט לישראל

נושים מובטחים

ובעניין:
שמעיוביץ יעקוב, ת"ז XXXXXX584 ואח'

בעלי הדירות בפרויקט התיכון 14

ובעניין:

 1. קהתי עדי, ת"ז XXXXXX572
 2. קהתי דביר, ת"ז XXXXX005

רוכשי דעירה בפרויקט
התיכון 14

ובעניין:
פניאן איל חיים, ת"ז XXXXXX196 ואח'
בעלי הדירות בפרויקט
עין גדי 1א'

ובעניין:
כהן שמואל יעקב, ת"ז XXXXXX351 ואח'
בעלי הדירות בפרויקט ששת הימים 20

ובעניין:
דוברין רות, ת"ז XXXXXX691 ואח'
בעלי הדירות בפרויקט עובדיה 10

ובעניין:
לוטן בנימין, ת"ז XXXXXX695 ואח'
בעלי הדירות בפרויקט זמנהוף 13

ובעניין:
חליווה אברהם, ת"ז XXXXXX651 ואח'
בעלי הדירות בפרויקט אבא חושי 5

ובעניין:
הדס עופר, ת"ז XXXXXX338 ואח'
בעלי הדירות בפרויקט הגדוד העברי 79

ובעניין:
שורשים נכסים בע"מ
שורשים

ובעניין:
איתי פריימן, עו"ד
אמיר פלמר, עו"ד

הנאמנים

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
הכנ"ר:

בשם החברות ובעלי המניות: עו"ד חובב ביטון ועו"ד זכריה קאסם
בשם הקונים: עו"ד שי בן נעים
בשם בנק הפועלים: עו"ד גיל דן
בשם בנק אגוד: עו"ד ליאור הר-צבי
בשם בנק דיסקונט: עו"ד רון חכים
בשם בעלי הדירות בפרויקט התיכון 14: עו"ד פז בית הלחמי
בשם רכושי הדירות בפרויקט התיכון 14: עו"ד איל גונן
בשם בעלי הדירות בפרויקט עין גדי 1א: עו"ד יוסף ברינט
בשם בעלי הדירות בפרויקט ששת הימים 20: עו"ד עמיקם אור זך
בשם בעל הדירה מס' 6 בפרויקט ששת הימים 20: עו"ד עדי פוקס
בשם בעלי הדירות בפרויקט עובדיה 10: עו"ד עופר בן ארי
בשם בעלי הדירות בפרויקט זמנהוף 13: עו"ד עופר בן ארי
בשם בעלי הדירות בפרויקט אבא חושי 5: עו"ד יהודה פלק
בשם בעלי הדירות בפרויקט הגדוד העברי 79: עו"ד שרי רוזיצקי
בשם שורשים: עו"ד ליאור מזור
בשם הנאמנים: בעצמם
בשם הכנ"ר: עו"ד אוראל כפיר יצחק

פסק דין

לפני בקשה לאישור הסדר נושים שגובש בעניינה של חברה מס' 3, בן גלים גיל ניהול ובניה בע"מ (להלן: "החברה"), לאישור מכר זכויות החברה בפרויקט זמנהוף 13 בחיפה הידוע כגו"ח 10784/77 לקונה מס' 4, מר אליהו לוי ולהארכת מועדי ביצוע הסכמי הביצוע בין החברה ובין בעלי הדירות בפרויקטים השונים בתקופה השווה לתקופה שחלפה ממועד הגשת הבקשה להקפאת הליכים (10.9.2019) ועד אישור ההסדר על ידי בית המשפט.

1. בהחלטה מיום 8.10.2019 הוריתי על מתן צו הקפאת הליכים בעניינן של החברות שבכותרת, ועל מינוי עורכי הדין איתי פריימן ואמיר פלמר כנאמנים של החברות בתקופת הקפאת ההליכים. כפי שצוין בהחלטה הנ"ל, מדובר בחברות ביצוע אשר פעלו בתחום הבנייה, לרבות חיזוק מבנים בהתאם לתמ"א 38. בהחלטה זו התייחסתי בהרחבה לתחומי עיסוקיהן של החברות, לחוזים בהם הן קשורות, לנחיצות מתן צו הקפאת הליכים לשם שימור עסקיהן כעסק חי ולסיבות שהביאו לכישלונן ולמצב שבו הן נמצאות היום.

2. הבקשה המונחת לפניי נוגעת לחברה מס' 3 בלבד, בן גלים גיל ניהול ובניה בע"מ. על פי המתואר בבקשה, הנאמנים פרסמו הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה לרבות לרכישת זכויותיה בפרויקטים השונים שבהם היא קשורה בהסכמים תקפים. לנאמנים הוגשו ארבע הצעות לרכישת החברה. בתום הליך התמחרות גובש הסדר שלפיו הקונה מס' 4, מר אלי לוי, ירכוש את זכויות החברה בפרויקט זמנהוף 13 תמורת סכום של 500,000 ₪ בתוספת מע"מ, סכום אשר ישולם לקופת הנאמנים בתוך 30 ימים מאישור בית המשפט להסדר, ואילו הקונים 1 עד 3 ירכשו את החברה, למעט זכויותיה בפרויקט זמנהוף, תמורת תשלום סכום של 3.5 מיליון ₪ בתוספת מע"מ, אשר ישולם ב- 22 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. במסגרת הבקשה עתרו הנאמנים והקונים להארכת מועדי הביצוע של ההסכמים שבהם קשורה החברה בפרק זמן השווה לפרק הזמן שחלף מאז הגשת הבקשה להקפאת הליכים ועד מתן פסק דין זה.

3. על פי המתואר בבקשה, הוגשו 45 תביעות חוב שטרם נבדקו בסכום של 30,450,526 ₪ מתוכם סך של 1,464,508 ₪ במעמד דין קדימה . ההסדר עם הקונים מהווה הבסיס להסדר הנושים והכספים שיתקבלו מהקונים ישמשו לחלוקת דיבידנד לנושי החברה בשיעורים כדלקמן:

א. נושים בדין קדימה יזכו לדיבידנד בשיעור של 100% ברוטו;
ב. נושים שאינם מובטחים יזכו לדיבידנד בשיעור הנע בין 3% ל- 50% משיעור נשייתם כפי שזו תאושר בידי הנאמנים.

הנאמנים הסבירו בבקשה, כי טווח הדיבידנד הגדול שצוין בהסדר הנושים נובע מן העובדה כי חברת שורשים נכסים בע"מ הגישה לבית המשפט בקשה להכיר בה כשותפה בשיעור של 50% בחמשה פרויקטים מתוך הפרויקטים בהם קשורה החברה ולחלופין הגישה תביעת חוב נגד החברה בסכום של 10.6 מיליון ₪. מאחר שטענות חברת שורשים טרם הוכרעו ומאחר שלא ניתן לקבוע היום אילו זכויות מג יעות לשורשים, אם בכלל, לא ניתן לנקוב בשיעור דיבידנד ברור וסופי שעתידים לקבל הנושים הבלתי מובטחים. בהתאם למפורט בבקשה, מצב זה הובהר לנושים בטרם נערכה הצבעה באסיפות הנושים שהתקיימו.

4. תוצאות ההצבעה באסיפות השונות היו כדלקמן:

בקבוצת הנושים בדין קדימה הסכימה רשות המסים להסדר המוצע בכלל קבוצות הנשייה שבהן היא צד, אם כי התנתה את הסכמתה בכך שחובות בדין קדימה ישולמו בשיעור של 100% נטו, וכי מחלוקות בדבר חובות המס של החברה יוכרעו בהתאם להליכי שומה וערעור בהתאם לפקודת מס הכנסה, וכי חבות מס הכנסה שתיווצר אגב ההסדר תשולם לפני כל חוב אחר. כמו כן התקבלה הסכמתם של גיל בן גלים ושל סיגל בן גלים שאף הם הגישו תביעות חוב בדין קדימה. אין בבקשה התייחסות לנושים אחרים שהגישו תביעות חוב בדין קדימה (ליעד כהן, ביטוח לאומי ועיריית חיפה) ונר אה לכאורה כי נושים אלה כלל לא נכחו ולא הצביעו. מכל מקום, מדובר בנושים בסכומים זניחים יחסית, כאשר סך כל השנייה של נושים אלה עומד על 4.1% מכלל הנשייה בקבוצה זו.

בקבוצת הנושים בעלי ערבויות אישיות התקבלה הסכמת כל הנושים שהשתתפו בהצבעה. יחד עם זאת, בנק הפועלים התנה את הסכמתו בקבלת התשלום על פי ההסדר בתוך 6 חודשים ממועד תשלום מלוא התמורה וה ארכת צו הקפאת ההליכים האישית לבעל המניות גיל בן גלים ב- 60 ימים בלבד ולא ב- 120 ימים כפי שהצעת ההסדר מורה. התנאי לעניין מועד התשלום מקובל על הנאמנים. התנאי לעניין פרק הזמן שבו יוארך צו הקפאת ההליכים בעניינו של בעל המניות אינו מוסכם. בהתאם למפורט בבקשה, גם אם נראה בבנק הפועלים כמתנגד לבקשה נוכח התנאי שהציב, עדיין זכתה הצעת ההסדר לרוב הנדרש, שכן ההצעה זכתה לרוב של 4 נושים מתוך 5 נושים שהשתתפו בהצבעה ולרוב של 98% מכלל הנשייה בקבוצה זו.

בקבוצת הנושים הבלתי מובטחים התקבלה הסכמה של כלל הנושים שהשתתפו בהצבעה, כאשר רשות המיסים התנתה את הסכמתה בתנאים שפורטו לעיל.

5. על פי המתואר לעיל זכתה הצעת ההסדר להסכמת כלל הנושים בדין קדימה תוך דחיית ההסתייגויות של רשות המסים, לרוב של 4 מתוך 5 נושים ולרוב ערך של 98% בקבוצת הנושים המחזיקים בערבויות אישיות ולרוב של 100% בקבוצת הנושים הבלתי מובטחים. על כן עתרו הנאמנים מבית המשפט לקבוע, כי הצעת ההסדר זכתה לרוב הדרוש לשם אישורה בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות ולחלופין עתרו הנאמנים לדחות את עמדתה של רשות המסים ולאישור ההסדר בהתאם להוראת סעיף 350יג לחוק החברות, וזאת על בסיס העובדות שהובאו לעיל.

6. בדיון שקיימתי בבקשה ביום 18.2.2020 במעמד הצדדים ובמעמד בעלי הדירות בפרויקטים השונים עלו הדברים הבאים:

בעלי הדירות בפרויקט התיכון 14 הסירו את התנגדותם למתווה ואף הגיעו להסכמה עם הקונים שלפיה ביצוע העבודות יתחיל בעוד 4 חודשים מהיום. יחד עם זאת, בעלי הדירות הסכימו לכך שהקונים יהיו רשאים להתחיל בביצוע עבודות גידור וחפירה סביב הבניין לפני תום 4 חודשים מהיום ובלבד שעבודות אלה לא יפריעו לשגרת חייהם של הדיירים.

אשר לבני הזוג קהתי, אשר חתומים בהסכם לרכישת דירה בפרויקט זה, הגיעו הצדדים להסכמה שלפיה הם ינהלו משא ומתן להשארת ההסכם עמם על כנו כפי שהוא. ככל שהצדדים לא יגיעו להסכם יהיו בני הזוג קהתי רשאים להודיע בהודעה בכתב שתימסר לקונים בתוך 45 ימים מהיום על ביטול ההסכם ובמקרה שכזה, ההסכם יבוטל, בני הזוג קהתי ישוחררו מהתחייבויותיהם על פיו והסכום שהפקידו בידיו הנאמנות של עו"ד זיו לטון (116,100 ₪) יוחזר לידיהם.

לעניין הפרויקט ברח' עין גדי – הדיירים בפרויקט זה לא הגישו התנגדות להסדר המוצע ולא התייצבו לדיון שנקבע בבקשה לאישורו. יחד עם זאת, הגישו הדיירים בקשה להתיר להם לנהל הליך נפרד לביטול זכויות החברה על פי ההסכם שנכרת עמם. לטענתם, החברה הפרה את ההסכם בכך שהצהירה כי בידיה האמצעים הכספיים המאפשרים לה לבצע את הפרויקט נשוא ההסכם תוך שהיא מעלימה מהם את העובדה שחברת שורשים היא שותפה של החברה במחצית הזכויות בפרויקט. עוד טענו הדיירים, כי בהתאם להוראות ההסכם, עומדת להם הזכות לבטל אותו במקרה שבו היזם הסב, מכר, העביר או משכן את זכויותיו על פיו בניגוד להוראות ההסכם וללא הסכמתם שתינתן בכתב ומראש. לטענתם, העובדה שהחברה חתמה על הסכם שלפיו חברת שורשים היא שותפה שלה בפרויקט מהווה הפרה של הוראות ההסכם האוסרות הסבתו לצד שלישי.

לא מצאתי ממש בטענות בעלי הדירות. מערכת היחסים שבין שורשים ובין החברה טרם הובררו ובעניין זה תלויה ועומדת בפני בית המשפט בקשה המחייבת בירור עובדתי ומשפטי. יתירה מכך, ככל שקיים הסכם בתוקף בין שורשים ובין החברה המעניק לשורשים 50% מזכויות החברה בפרויקט, הסכם זה אינו מחייב את בעלי הדירות ועדיין החברה מחויבת לכל התנאים וההתחייבויות שנטלה על עצמה בהסכם מולם, ואין בהסכם השותפות שנכרת בינה ובין שורשים, ככל שקיים הסכם כאמור, כדי להשפיע על מערכת היחסים שבין החברה ובין בעלי הדירות. זאת ועוד, העובדה שהחברה גייסה מימון מגורם שלישי, לרבות מחברת שורשים, אינה מלמדת, כי הצהרותיה לעניין מצבה הפיננסי במועד החתימה על ההסכם לא היו נכונות ואין בכך כדי ללמד שהדיירים הוטעו בנוגע ליכולתה של החברה לקיים את התחייבויותיה על פי ההסכם.

נוסף על האמור, בהתאם להסדר המוצע, החברה ומניותיה נמכרות לקונים 1 עד 3 והחברה תמשיך להתקיים , מבלי שההסכם עם הדיירים מוסב לצד שלישי כלשהי. עולה, אם כן, כי בהתאם להסדר המוצע תמשיך החברה להיות הצד להסכם מול הדיירים ותמשיך להיות מחויבת לקיים את התחייבויותיה על פיו. מעבר לכך, בהתאם להסדר המוצע, ששורשים הסכימה לו, עם אישור ההסדר לא יהיו לשורשים זכויות כלשהן בפרויקט, היא לא תהיה שותפה של החברה בפרויקט ולכל היותר יהיו לה טענות בנוגע לתמורה שתתקבל ממכירת החברה ומניותיה לקונים. עולה, אם כן, כי טענות הדיירים להסבת ההסכם לצד שלישי ולהטעייתם הן טענות שאין להן עוד בסיס ודינן להידחות.

מעבר לנדרש, אף אם הייתי מגיע למסקנה כי עומדת לדיירים זכות לביטול ההסכם, ואין כך המצב, היה מקום לאפשר לנאמנים לאמצו, שכן נוכח ההסדר המוצע שוכנעתי כי החברה תהיה מסוגלת לקיים את התחייבויותיה על פיו. כפי שהובא לעיל, החברה והמניות שלה נמכרות למשקיע, הם הקונים 1 עד 3. הדיירים לא התנגדו למכירת החברה ומניותיה לקונים, לא הגישו התנגדות להצעת ההסדר, ואף לא התייצבו לדיון במעמד הצדדים שנקבע ליום 18.2.2020. הדיירים אף לא העלו כל טענה לעניין איתנותם הפיננסית של הרוכשים, ולא העלו כל טענה לעניין יכולתה של החברה לקיים את התחייבויותיה על פי ההסכם לאחר שיאושר ההסדר והבעלות והשליטה בחברה יועברו לקונים. בנסיבות אלה מן הראוי היה להתיר לנאמנים ולחברה לאמץ את ההסכם בהתאם להוראות סעיף 350ח לחוק החברות.

לעניין הפרויקט ברח' עובדיה 10, הדיירים הגישו התנגדות בכתב ואף התייצב בא כוחם לדיון שנקבע ליום 18.2.2020, ושטח בפני בית המשפט את שלל טענותיו. בסוף הדיון ונוכח הערות בית המשפט לעניין סיכויי ההתנגדות שנראו נמוכים למדי נוכח חוסר הסבירות בטענות שהועלו, ביקשו הדיירים לאפשר להם להודיע עד היום בשעות הבוקר עמדה סופית להצעת ההסדר. בהתאם להודעה בכתב שהוגשה היום בבוקר הסירו בעלי הדירות ברח עובדיה 10 את התנגדותם להצעת ההסדר, אם כי ציינו כי הם עומדים על כל מועדי ההסכם ומתנגדים בתוקף לכל דחיית מועד, אשר מקורה בהליך דנן.

7. יתר הדיירים בשאר הפרויקטים לא הגישו התנגדות בכתב, לא התייצבו לדיון ולא הביעו כל התנגדות להצעת ההסדר ולמבוקש בה.

8. מטעם בנק מרכנתיל הוגשה תגובה, שבה נטען, כי בהתאם להצעת ההסדר ישולם לקופת הנאמנים סכום של 4 מיליון ₪, בעוד שלפי דו"ח רואה חשבון שנערך עבור הנאמנים – השלמת הפרויקטים צפויה להסתיים בעודף בסכום מצטבר של כ- 18 מיליון ₪. על כן טען בנק מרכנתיל כי יש לבחון האפשרות לביצוע פרסום נוסף של הזמנה להציע הצעות לשם קבלת הצעה משופרת, או לפעול להשלמת הפרויקטים תוך ניסיון לגיוס משקיע. בנק מרכנתיל הוסיף וטען, כי טווח הדיבידנד הצפוי הנע בין 3% ל- 50% הוא טווח רחב למדי שאינו מאפשר שקילת ההסדר באופן ענייני. בנק מרכנתיל לא התייצב לדיון והסתפק בתגובה בכתב שתוכנה פורט לעיל.

דין טענות אלה להידחות. מתגובת הנאמנים עולה, כי על אף העודף הצפוי אין כל ערובה שהפרויקטים יסתיימו בהצלחה. יתירה מכך, הנאמנים נפגשו עם מציעים שונים, חלקם הגישו הצעות פורמאליות וחלקם בעל פה, וההצעה העומדת על הפרק היא ההצעה הטובה ביותר, שניתן היה לקבל לאחר שנבחנו כלל האופציות האפשרויות. מאחר שהנאמנים בחנו את כלל האפשרויות שעמדו על הפרק ומאחר שההצעה המובאת לאישור בית המשפט היא ההצעה הטובה ביותר שניתן היה להשיג בתנאים שנוצרו, אין עוד מקום לביצוע פרסום חוזר. טענת הבנק שיש לשקול ביצוע הפרויקטים תוך גיוס משקיע נטענה בעלמא וללא כל בסיס. הבנק אף לא הצביע על מקור מימון להשלמת הפרויקטים, מי הוא אותו משקיע פוטנציאלי ומה תהיה התמורה שהוא יקבל כנגד השקעתו והאם היתרה שהחברה תקבל בסוף לאחר ניכוי חלקו של אותו משקיע תהיה גבוהה יותר מהתמורה שתתקבל בעקבות ההסדר המוצע. גם הטענות לעניין שיעור הדיבידנד אינן יכולות להתקבל. השאלה הרלבנטית אינה שיעור הדיבידנד שיקבל כל נושה, אלא התמורה הכוללת שניתן לקבל ממכירת פעילות החברה וההשלכות של דחיית ההסדר. שיעור הדיבידנד הוא נגזרת של התמורה שתתקבל. כפי שהובא לעיל, התמורה שעתידה קופת הנאמן לקבל בעקבות אישור ההסדר היא התמורה הגבוהה ביותר שניתן היה להשיג בתנאים שנוצרו. חלופה אחרת, כגון חלופת הפירוק, עלולה להביא לטמיון תמורה זו, שכן אין כל וודאות שניתן לאשר מכר זכויות החברה בפרויקטים השונים בחלופת הפירוק.

9. אשר לתנאים שהציבה רשות המיסים – רשות המסים לא התייצבה לדיונים, לא הגישה כתב עמדה בכתב ולא הסבירה את דרישתה לקבל דיבידנד בשיעור של 100% נטו. רשות המסים לא הסבירה מדוע נטל הוצאות הליך ההבראה והשיקום, שללא ספק הביא תועלת רבה לנושים ובעיקר לנושים בדין קדימה, צריך ליפול על הנושים הלא מובטחים שממילא הם הקבוצה המוחלשת ביותר, ששיעור הדיבידנד שיתקבל בידיהם הינו חלקי ביותר. מאחר שהליך ההבר אה היטיב עם כלל הנושים, הוצאות ההליך צריכות להתחלק באופן יחסי בין כלל הנושים, לרבות הנושים בדין קדימה, שעתידים לקבל דיבידנד בשיעור 100% ברוטו. זאת ועוד, רשות המיסים לא הסבירה מה תהיה עמדתה להסדר אם דרישתה לקבלת דיבידנד מלא נטו תידחה, האם במקרה זה היא תתנגד להצעת ההסדר ואם כן, מדוע והאם חלופת הפירוק עדיפה. העדר התייצבות של רשות המיסים ואי הגשת התנגדות בכתב מלמדת כי אין המדובר בתנאי בלעדיו איין. זאת ועוד, אין מחלוקת כי הצעת ההסדר מיטיבה עם כלל הנושים, לרבות עם רשות המיסים, וכי בחלופת הפירוק ספק רב אם רשות המיסים תזכה לדיבידנד בשיעור המוצע לה היום. כל יתר התנאים שפורטו בעמדת מס הכנסה הם תנאים לגיטימיים ואף מתחייבים בדין ועל כן, אני מאשר אותם.

10. כפי שעולה מסקירת העובדות ועמדות הנושים, אין מחלוקת כי ההסדר המוצע אושר באסיפות השונות, הן מספרית והן מהותית, כמעט על ידי כלל הנושים שהצביעו. הכלל הוא שברגיל ובהעדר נסיבות חריגות וקיצוניות, בית המשפט יאשר הסדר נושים שקיבל את הסכמת הרוב, ובית המשפט לא יחליף את שיקול דעת הרוב בשיקול דעתו (ראו: פש"ר (ת"א) 1048/02 מדרשת רופין מוסד להשכלה גבוהה (17.9.2002); פש"ר (ת"א) 1896/02 אמדר לבניין אילת בע"מ (3.6.2003) ותיק פר"ק (ת"א) 30869-11-09 דיירקט קפיטל אינווסמנט נ' הרמטק נאמנות בע"מ (5.1.2010)). ב פרשת דיירקט קפיטל קבע השופט (כתוארו אז) אורנשטיין, כי בית המשפט לא יתערב בשיקול דעתם של אסיפות הנושים, לבד ממצבים חריגים וקיצוניים. אף אם לדעת בית המשפט טעו הנושים בשיקול דעתם והוא היה מגיע לתוצאה אחרת, הוא לא יתערב בהחלטתם ככל שמדובר בבחינה והערכה של הכדאיות הכלכלית של הסדר הנושים ושל מאזן הסיכוי והסיכון הטמונים בו. כלל זה חל ביתר שאת מקום שההסדר המוצע קיבל כמעט את הסכמת כלל הנושים.

11. בפסק דין שניתן על ידי בתיק פר"ק (נצ') 39170-02-18 צפתמן ארנון בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי (20.6.2018) ציינתי, כי " המקרים החריגים שבהם יתערב בית המשפט ולא יאשר הסדר נושים שקיבל את הסכמת הרוב (מספרית ומהותית) הם, כאשר בית המשפט מגיע למסקנה כי ההסדר מקפח את המיעוט המתנגד, או כאשר ההסדר כולל מתן הפטר לבעלי השליטה על אף שניהלו את החברה במרמה ובחוסר תום לב, או כאשר ההסדר מקנה הפטר לבעלי השליטה מערבותם האישית, מבלי שניתנה על ידם תרומה הולמת כנגד אותו הפטר. מקרה נוסף שבית המשפט ייטה לא לאשר הסדר שקיבל את הסכמת הרוב, הוא כאשר מוכח בפניו כי ההסדר מקנה לנושים או לסוג מסוים של נושים דיבידנד בשיעור נמוך משיעור הדיבידנד שהיו מקבלים בחלופת הפירוק". עוד צייתי באותו פסק דין, כי רשימת המקרים שבהם יתערב בית המשפט בהסדר שקיבל את הסמכת הרוב, מהותית ומספרית, אינה רשימה סגורה ויש לבחון כל מקרה לגופו ועל רקע נסיבותיו.

12. לענייננו, לא מצאתי במקרה דנן, כי מתקיימות נסיבות כלשהן המצדיקות דחיית ההסדר ואי אישורו. כאמור, הרוב המוחלט של הנושים שהשתתפו בהצבעה, הסכימו להסדר המוצע. בהתנגדות שהגיש בנק מרכנתיל, שכאמור לא התייצב לדיון, לא מצאתי ממש. אשר לרשות המיסים, אין לפרש את עמדתה כמציבה תנאי בל יעבור, אלא מדובר בדרישה שהועלתה כדי שתיבחן על ידי בית המשפט. כפי שהובא לעיל, לא מצאתי כי דרישת רשות המיסים לקבלת דיבידנד מלא נטו היא דרישה מוצדקת. בהתנגדות שהועלתה על ידי הדיירים ברח' עין גדי לא מצאתי ממש.

13. אשר על כן, הנני מאשר את ההסדר שצורף לבקשה לאישור הסדר נושים, בכפוף להסכמות אליהן הגיעו הקונים עם הדיירים בפרויקטים השונים וכפי שהדבר בא לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון ובפסק דין זה. בהתאם לכך, הנני מורה על הארכת תקופת הביצוע בפרויקטים השונים, למעט בפרויקט ברח' עובדיה 10, בפרק זמן השווה לפרק הזמן שחלף מאז הגשת בקשת ההקפאה ועד היום, מועד מתן פסק הדין. אשר לפרויקט ברח' עובדיה 10, תקופת הביצוע של הפרויקט הוקפאה נוכח התנגדויות ועררים שהוגשו על ידי צדדי ג' שאינם קשורים בחברה. על כן, אינני רואה כל צורך בהארכת תקופת ביצוע ההסכם, מקום שפרק הזמן שחלף מאז הגשת בקשת ההקפאה ועד היום נבלע בתקופה שבה הוקפאה תקופת הביצוע של ההסכם נוכח קיומו של ערר תלוי ועומד בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

14. אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא פסק דין זה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד שבט תש"פ, 19 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.