הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת מ"ת 64083-11-21

לפני כב' השופטת אילונה לינדנשטראוס

מספר תיק חיצוני: 2816/21

צו אשפוז/צו לטיפול מרפאתי
(סעיף 15( ד2))

פרטי החשוד/העצור/הנאשם:
تفاصيل المشبوه|الموقوف|المُتهم
שם פרטי الأسم الشخصي : נצח
שם משפחה (أسم العائلة) : שובלי ,
מספר זיהוי (رقم الهويه) / מספר דרכון (رقم جواز السفر) : 207413550,
שם האב (أسم الأب) : ...................................,
תאריך לידה (تاريخ الولادة) 2/10/1999,
מען (العنوان) : צפת.

צו אשפוז/צו לטיפול מרפאתי*
(בהתאם לסעיף 15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א 1991- )להלן – החוק))
אל: הפסיכיאטר המחוזי, מחוז צפון

ניתן בזה צו אשפוז/צו לקבלת טיפול מרפאתי*, לגבי הנאשם:
שובלי
נצח

207413550
שם משפחה
أسم العائلة
שם פרטי
الأسم الشخصي
שם האב
أسم الأب
מספר זיהוי
رقم الهويه

מענו של הנאשם או מקום החזקתו של הנאשם במשמורת חוקית (לרבות מוסד או
בית חולים) :מזור

שם הרחוב
اسم الشارع
מספר
الرقم
שם היישוב
المسكن
המיקוד
ميكود

** אשר אינו מסוגל לעמוד לדין בהתאם להוראות סעיף 15 (א) לחוק, ואשר יש
ראיות לכאורה לכך שעשה את מעשה העבירה שבו הואשם בכתב האישום או מעשה
עבירה אחר, הכול כמפורט להלן:
** والذي ليس بإمكانه المثول للمحاكمة وفقاً للبند 15 (أ) للقانون، وهناك أدلة كما يبدو لذلك أنه نفذ المخالفة المسجلة بلائحة الاتهام أو مخالفة أخرى، كما هو مفصل أدناه:

** אשר עשה את מעשה העבירה שבו הואשם, כמפורט להלן, ואולם אין הוא
בר–עונשין בהתאם להוראות סעיף 15 (ב) לחוק:
** الذي نفذ المخالفة المتهم بها بلائحة الاتهام ، كما هو مفصل أدناه، ولكنه غير قابل للمحاكمة الجنائية وفقاً للبند 15 (ب) للقانون:

העבירה/ות ____________________
المخالفة \ المخالفات: _____________

סעיף/י העבירה/ות __________________ (החיקוק ומספר הסעיף או התקנה)
بند\ بنود المخالفة\ المخالفات: _________________ (القانون ورقم البند أو النظام)

הריני להביא לידיעתך כי בהתאם לסעיף 15 (ד 1) לחוק, התקופה המרבית של הצו
(אשפוז, טיפול מרפאתי או תקופה מצטברת של אשפוז וטיפול מרפאתי שהוועדה
הפסיכיאטרית רשאית להורות עליו כאמור בסעיף 28 (ב) לחוק) של הנ"ל תהיה **:
بودي إعلامك أنه وفقاً للبند 15 (د1) للقانون، الفترة الزمنية القصوى للأمر (المكوث في المشفى، علاج بالعيادة أو فترة متراكمة لمكوث وعلاج بالعيادة والتي به مخولة اللجنة للأمراض النفسية أن تأمر بشأنه كما هو مذكور بالبند 28 (ب) للقانون) المذكور هو كالتالي**:

תקופת המאסר הקבועה בחוק לצדה של העבירה הנ"ל, שהיא ________ שנים (החל
מיום _________***);
فترة السجن المحددة بالقانون الى جانب المخالفة المذكورة، هي ________ سنوات (ابتداءً من تاريخ _______ ***).

אם הועמד הנאשם לדין לפני בית משפט שלום לפי סעיף 51 (א)( 1)(ב) לחוק בתי
המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד 1984- - שבע שנים (החל מיום _________***);
في حالة تم محاكمة المتهم أمام محكمة الصلح بحسب البند 51 (أ)(1)(ب) لقانون المحاكم- النسخة المدمجة- للعام 1984 – سبع سنوات (ابتداءً من التاريخ _______***).

אם היו כמה עבירות כאמור - תקופת המאסר הארוכה מבין תקופות המאסר
הקבועות בצדן של העבירות הנ"ל, שהיא ____________ שנים (החל מיום _________***);
في حالة تواجد عدة مخالفات كما ذُكلر- فترة السجن القصوى المحددة بجانب مخالفات من ذلك النوع، هي ________ سنوات (ابتداءً من تاريخ ________***).

במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו - תקופה הקצרה מתקופת המאסר
הקבועה בחוק לצד העבירה, לפי סעיף 15 (ד 1)( 2א) לחוק, שהיא __________ שנים (החל
מיום_________***);
في حالات شاذة ومن أسباب خاصة يتم ذكرها – الفترة الأدنى في فترات السجن المحددة بالقانون بجانب المخالفة، وفقاً للبند 15 (د1)2أ) للقانون، هي _______ سنوات (ابتداءً من تاريخ ______***).

אם היתה העבירה כאמור עבירה שדינה מאסר עולם חובה - 25 שנים
(החל מיום;)***_________
في حالة كانت المخالفة كما ذُكر هي مخالفة حكمها السجن المؤبد – 25 عاماً (ابتداءً من تاريخ _________***).

לפי החוק יש להביא את עניינו של הנאשם, אם הוא עדיין מאושפז או נתון בטיפול מרפאתי, שבועיים לפחות לפני תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית, כאמור, לפני הפסיכיאטר המחוזי, לצורך קבלת החלטתו כאמור בסעיף 15 א לחוק, וכן להודיע ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל על כך שהתקופה האמורה עומדת להסתיים צו זה ישמש אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את האשפוז/הטיפול המרפאתי* האמור.
................................................................................................................................................
وفقاُ للقانون، يجب عرض أوضاع المتهم إذا كان ما زال موجود بالمكوث في المشفى أو تحت علاجي في العيادة، أسبوعين على الأقل قبل اتمام فترة المكوث أو العلاج الأقصى، كما ذكر، أمام معالج الأمراض النفسية اللوائي، وذلك من أجل إصدار قراره كما هو مذكور في البند 15 أ للقانون، وأيضاً إخبار المستشار القضائي للحكومة، ووكيل النيابة اللوائي وشرطة اسرائيل بأن الفترة المذكورة سوف تنتهي، وأن هذا الأمر سيشكل مرجع لكل من بصلاحيته أن ينفذ المكوث بالمشفى\ العلاج في العيادة* المذكور.
..................................................................................................................
__________
* מחק את המיותר.
** סמן את המתאים.
*** תחילת האשפוז או הטיפול המרפאתי על פי צו זה, או מועד מוקדם יותר אם קבע בית המשפט
לגבי הנאשם כי תקופות אשפוז לפי סעיף 16 לחוק יובאו במניין תקופת האשפוז או הטיפול
המרבית, כאמור בסעיף 15 (ד 1)(3) לחוק."

ניתן היום (صدر اليوم) כ"ו טבת תשפ"ב, 30 דצמבר 2021

מצ"ב: 1........................
(مُرفق) 2...........................

צו זה ישמש אסמכתה למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר להביא את הנ"ל למקום עליו יורה בית המשפט או הפסיכיאטר המחוזי.
هذا الأمر يكون بمثابة وثيقة لشُرطة إسرائيل أو لمصلحة السجون لإحضار المذكور أعلاه للمكان الذي تأمر به المحكمة أو الطبيب النفساني اللوائي.