הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת ה"פ 58314-06-20

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופט יונתן אברהם

התובעת/המשיבה

טליה בסיס

נגד

הנתבעת / המבקשת
נוף כנרת פוריה בע"מ

החלטה

בפניי בקשה לעיכוב הליכים בשל תניית בוררות.

רקע
בין התובעת לנתבעת נכרת הסכם לרכישת דירה אותה בונה הנתבעת בעיר טבריה בחלקה 15759/15. בין הצדדים נתגלע סכסוך כספי, ובעקבותיו הודיעה הנתבעת על ביטול ההסכם. בשל הודעה זו , הוגשה התביעה דנן בה נטען בין היתר לבטלות הוראות מסוימות בחוזה המכר בשל היותן תניות מקפחות בחוזה אחיד.
יחד עם התביעה הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור כל דספוזיציה בדירה מושא התביעה. ביום 24.6.20 ניתן במעמד צד אחד צו מניעה זמני ונקבע דיון במעמד הצדדים.
לאחר שנודע לנתבעת על מתן הצו והגשת התביעה, הגישה היא את הבקשה דנן לעיכוב הליכי התובענה ולהעברתה לבוררות .

טענות הנתבעת בבקשה
בהסכם בין הצדדים קיימת בסעיף 16 תניית בוררות . התובעת העלימה עובדה זו מבית המשפט ואף החסירה מתוך דפי ההסכם שצורף לתובענה, את העמוד בו מצויה תניה זו.
לפי תניית הבוררות, הוסכם כי כל מחלוקת הנוגעת להתקשרות בין הצדדים תועבר להכרעתו הייחודית והבלעדית של בד"ץ הישר והטוב בירושלים (להלן:- "הבורר המוסכם") .
לפי הוראת סעיף 5(א) לחוק הבוררות תשכ"ח-1968 (להלן:- "חוק הבוררות"), יש לעכב על כן את הליכי התובענה ולהעבירה לבוררות בפני הבורר המוסכם. צויין כי הנתבעת מוכנה לעשות כל שנדרש לקיום הליכי הבוררות.

תשובת התובעת
תניית הבוררות גם היא תנייה בחוזה אחיד, שנקבעה באופן בלעדי ע"י הנתבעת ולא היתה נתונה למו"מ . בשל כך היא מנוגדת להוראת סעיף 4 לחוק החוזים האחידים .
אם כנה הנתבעת בטענתה להסכם בוררות אמיתי, תתכבד הנתבעת לוותר על חסיון עו"ד לקוח ולהסכים שעו"ד פיני בסיס (אבי התובעת), שייצג בשעתו את הנתבעת ואשר היה מעורב בניסוח ההסכם, יעיד על נסיבות ניסוח תניית הבוררות, לעניין בחירת זהות הבוררים. פניית התובעת לעו"ד בסיס בעניין זה נענתה בשלילה משום חסיון עו"ד לקוח.
בחירת ערכאת הבוררות במקרה דנן נועדה לתכלית פסולה והיא, עקיפת ההוראות הקוגנטיות בחוק המכר (דירות) ובין היתר הוראות הקובעות סכומים מקס ימליים המותרים לחיוב רוכש דירה ע"י הקבלן בגין הוצאות משפטיות, מועדים לצורך היחשבות אי ביצוע חיוב, כהפרה (סעיף 5 א לחוק המכר) ושיעורי הריבית המותרת בגביה במקרה של פיגור בתשלום (ס' 5 ב (ב) לחוק המכר ).
לנתבעת "השפעה גדולה" על הבורר המוסכם הנ"ל "והתוצאות ידועות מראש".
אי צירוף דף ההסכם בו מופיעה תניית הבוררות לתובענה נעשה בשגגה ובתום לב.

תגובת הנתבעת לתשובת התובעת.
אשר לטענות הנוגעות לניסוח תניית הבוררות נטען כי אבי התובעת היה מעורב בעריכת ההסכם ואף נכח עם בתו בעת החתימה. הוא גם זה שניהל את כל המו"מ בעניין התובעת שמצדה הגיעה אך כדי לחתום על ההסכם.
לנתבעת אין כל היכרות עם הבורר המוסכם הנקוב בתניית הבוררות. היא גם לא התדיינה בפניו בעבר מעולם. למיטב זכרונה, אבי התובעת הוא שהמליץ עליו.
אין מדובר בחוזה אחיד. אבי התובעת ייצג אותה במו"מ לכריתת ההסכם . על כן לא היה לנתבעת יתרון בלתי הוגן בניהול המו"מ בכל הנוגע לתניית הבוררות.
לו היתה התובעת חפצה בערכאת בוררות אחרת לפי דין תורה , היתה הנתבעת מסכימה. הדבר כבר קרה מול רוכש אחר באותו פרוייקט.
טענת פסלות תניית הבוררות לא נטענה בכתב התביעה והיא מהווה הרחבת חזית.
לנתבעת אין שום השפעה על הבורר המוסכם.
הטענות על הצורך לדון בשאלה אם הופרה הוראה קוגנטית אינן רלוונטיות. חוק הבוררות אינו מוגבל אך לעניינים דיספוזיטיביים. בדרך שגרה מועברים סכסוכים אף בעניינים קוגנטיים לערכאות בוררות, אף בבתי דין דתיים הדנים לפי דין תורה.
תניית בוררות אין משמעותה הכרח עצמי לפנות לבוררות. די במתן הסכמה לאחר שהצד האחר מעוניין בכך. אין חובה ליזום הפניה ו ניתן לממש זכות אישית העומדת לפי החוזה.
לחלופין, מסכימה הנתבעת להעברת הבוררות בפני בית דין חרדי אחר בבני ברק על דרך של "ביצוע מקורב".
אני מוצא לציין כי לא באה בתשובה זו לתגובה, הסכמה לויתור על חסיון עו"ד לקוח לצורך העדת אבי התובעת.

דיון והכרעה.
המצהירים מטעם הצדדים (התובעת ומנהל הנתבעת) העידו בפני.
בעדותו העיד מנהל הנתבעת כי בעת המו"מ שהתנהל ייצג אבי התובעת את שני הצדדים. בכך למעשה חזר על טענת הנתבעת כי אבי התובעת היה מעורב בניסוח תניית הבוררות. התובעת בעדותה בעניין זה טענה נחרצות כי אביה לא ייצג אותה וכי בעניין הרכישה הקשיבה לעצות אמה ז"ל, שנפטרה זמן מה לאחר כריתת הסכם. היא גם העידה כי לא התנהל מו"מ.
אציין כי הנתבעת לא נענתה לאתגר ולא הרימה את הכפפה שהשליכה התובעת לאמור, מתן ויתור על טענת חסיון עו"ד לקוח, לצורך העדת אבי התובעת (ששימש כעו"ד של הנתבעת העת הרלוונטית ואין חולק כי מצוי כיום מולה בסכסוך משפטי). עניין זה יש לשקול לחובתה.
אציין כמוכן, כי בעוד בבקשת הנתבעת ותשובתה לתגובת התובעת, הוזכרו חוזים רבים מול רוכשים אחרים בהם נעשה שינוי בתניית השיפוט, לא הוצג בפניי אף לא חוזה אחד המלמד על כך.
במישור העובדתי אציין כי מאידך, התברר בחקירתה הנגדית של התובעת כי אין לה כל היכרות עם הבורר המסוכם לפי תניית הבוררות וגם אין לה כל מידע על התנהלותו "המכורה מראש" לפי טענתה בתגובתה.
אפילו אניח כי אכן מדובר בתניית שיפוט בחוזה אחיד, סבורני כי במקרה זה, אין לבטל לחלו טין את הסכמת הצדדים להתדיינות בבוררות (לפי סעיף 19 לחוק החוזים האחידים תשמ"ג-1982 , אלא על בית המשפט לפעול לפי הסמכות הנתונה לו ל"שינוי " ההסכמה בין הצדדים תוך ביטול אותם רכיבים בהסכמה שאינם מתיישבים עם תקנת הציבור או הינם מקפחים, ואבהיר להלן.
במקרה דנן טוענת הנתבעת כי יש לקיים בוררות ויש לקיימה בפני בית דין חרדי ולפי דין תורה.
התובעת טענה אמנם בתגובתה כי תניית הבוררות בטלה כולה כאמור לעיל, ברם בסיכומיו צמצם בא כוחה את טיעוניו אך כנגד קיום הבוררות בבית דין חרדי לפי דין תורה. כדבריו:
"הנתבעת לא יכולה לבחור את בית הדין שיחול לפי האינטרסים שלה. אם היא עוסקת במכירת דירות שכפופה לדין המהותי, צריך להמשיך את ההתדיינות לפי הדין המהותי, הסכמנו באולם שיהיה משפטן בורר תוך חודשיים לפי הדין המהותי.
הטענה שלנו שמדובר בתנאי מקפח וחוזה אחיד וגם לפסיקה שדיברה על הגבלת או הוראת בית המשפט הרלוונטי ולהגביל סמכויותיו בסעיפים הספציפים, אין לנו שום התנגדות שזה יהיה על פי הדין המהותי, באופן זריז ומיידי שלא יקח הרבה זמן כי העניין הכספי הוא פקטור מרכזי בעניין" . (ההדגשה בקו אינה במקור – י"א).
סבורני לאור האמור, כי אין צורך בביטול ההסכמה על קיום בוררות לחלוטין , ולעומת זאת, יש מקום להחלפת הבורר ולקביעה כי הבוררות תידון לפי הדין המהותי.
אשר לעניין הדין המהותי, עיון בכתב התביעה מלמד אכן כי עולות בו טענות כנגד הפרת הוראות קוגנטיות הקבועות בחוק מכר (דירות), היינו, בדין המהותי. טענות אלה יש לבחון על כן לפי הדין המהותי נוכח היותן קוגנטיות. לא יעלה על הדעת לבחון טענות מסוג זהבפני ערכאה שאינה בקיאה ואינה דנה לפי הדין המהותי, כבית דין חרדי. על כן, הטענה לפיה ניתן לדון בטענות אלו לפי דין תורה, אין לקבלה.
בית דין חרדי, מחויב לפי הכללים החלים עליו, לדון בסכסוך הבא בפניו לפי דין תורה. משכך, הוא אינו יכול להכריע, כבורר לפי דין תורה, בסוג הסכסוך דנן.
משכך, יש צורך במינוי בורר חליפי שיהיה בקיא בדין המהותי כגון , עורך דין או שופט בדימוס.
הבקשה לעיכוב הליכים ולהפניית הסכסוך לבוררות מתקבלת באופן חלקי היינו, הבוררות לא תיערך בפני בית דין חרדי כפי שביקשה ה נתבעת. כמו כן הנני מורה כי הבוררות תיערך לפי הדין המהותי (למעט בענייני ראיות ופרוצדורה ובעניין זה יחול חוק הבוררות או רשאים הצדדים להתנות ).
אני מאפשר לצדדים להציע זהות של בורר מוסכם המקובל על שני הצדדים וזאת עד לא יאוחר מיום 15.7.20. ככל שעד למועד זה לא תבוא הודעה מוסכמת, יקבע בית המשפט את זהות הבורר.

סוף דבר
הליכי התובענה יעוכבו עד להכרעה בבוררות.
בנסיבות בהם התקבלה הבקשה באופן חלקי, אין צו להוצאות.
כן אני מורה כי הנתבעת תשיב עניינית לבקשה למתן צו מניעה עד ליום 16.7.20.

אני קובע דיון בבקשה לצו מניעה זמני ליום 19.7.20 שעה 12.00.

המזכירות תמציא לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז תמוז תש"פ, 08 יולי 2020, בהעדר הצדדים.