הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים 13

בפני
כב' הנשיא אברהם אברהם
המבקש
הבנק הבנלאומי הראשון לישראל בע"מ (סניף כרמיאל)
ע"י ב"כ עוה"ד אביחי דרזנר ואח'

נגד

המשיבים

  1. אסף גאנם
  2. לילא גאנם
  3. אדם גאנם

ע"י ב"כ עוה"ד סטיבן פארס ואח'

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בנצרת (סגנית הנשיא כב' השופטת יפעת מישורי) בתא"ק 18238-09-19
פסק דין

1. הבנק המבקש הגיש תביעה בסדר דין מקוצר נגד המשיבים. המשיבים 1-2 הם לקוחותיו, וחבים לו סך 409,000 ₪. המשיב 3 ערב להחזר החוב.
משלא ביקשו המשיבים רשות להתגונן, ניתן נגדם פסק דין ביום 4.11.2019. ביום 14.11.2019 הגישו המשיבים "בקשה למחיקת כותרת, בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן ו/או כתב הגנה". ביום 24.11.2019 הגישו המשיבים בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה.
כחצי שנה אחר כך, ביום 17.5.2020, נתן בית המשפט קמא החלטה (בפתקית), ואלה עיקריה:
בית המשפט קמא הביע דעתו, כי אף שהגנת המשיבים אינה מבוססת, לא ניתן לומר עליה כי היא הגנת בדים.
בית המשפט קמא ציין כי אין הוא רואה מקום לבטל את פסק הדין שניתן בהעדר, אך עם זאת ציווה על עיכוב ביצועו עד החלטה אחרת.
בית המשפט קמא ציווה על המבקש להגיש כתב תביעה חדש, ולצרף לו מסמכים ממסמכים שונים.
בית המשפט קמא הורה, כי כתב התביעה יוגש בתיק חדש (ככל הנראה מספר חדש בנט המשפט).
למשיבים הורה בית המשפט קמא להגיש כתב הגנה תוך 30 יום לאחר פתיחת התיק מחדש.
בית המשפט קמא הוסיף וציווה, כי עם הגשת כתב הגנה בתיק החדש, יפקידו המשיבים 20,000 ₪, "כתנאי לבירור ומתן יומם", והוסיף כי "ככל שיימצא שהטענות בעניין העדר קיומו של חוב יידחו – כלומר שהתחשיב של התביעה מבוסס, סכום זה יועבר ישירות לתביעה (ככל הנראה למבקש – א.א.) כפיצוי הוצאות על סרבול ודחיית יום מתן פסק הדין וזאת ללא קשר לסוגיית הוצאות ושכ"ט ".
השופטת קמא ציוותה עוד, כי המשיבים יישאו בהוצאות המבקש "עד כה", בסך של 4,000 ₪.
למזכירות הורתה כב' השופטת קמא להחזיר למבקש את מלוא האגרה ששולמה על ידו בתיק הנוכחי. נוסף על כך ניתן למבקש פטור מן המחצית השנייה של האגרה (לא נאמר באיזה מבין שני ההליכים, הנוכחי או החדש).
2. על החלטה זו הגיש המבקש בקשת רשות לערער, כשהוא טוען לשגיאות רבות שנפלו בה לשיטתו. ביקשתי את תשובת המשיבים, אך זו לא ניתנה.
דיון והכרעה
3. לאחר שעיינתי בבקשת הרשות לערער, ובהשתלשלות העניינים הארוכה מאוד בבית משפט השלום, מצאתי לקבל את הבקשה, ליתן רשות לערער, לראות את הבקשה כאילו הוגש ערעור על פיה, ואת הערעור לקבל. בהחלטה מושא הבקשה נפלו שגיאות למכביר, ועליהן אתן את דעתי בשורות הבאות.
4. בית המשפט קמא לא החליט בבקשה לביטול פסק דין שהונחה לפניו. על כן יש להשיב את העניין לפיתחו, על מנת שייתן החלטה בבקשה לביטול פסק הדין.
5. בית המשפט קמא הביע, כאמור, את דעתו, לפיה הגנת המשיבים אינה מבוססת, אך יחד עם זאת אין היא הגנת בדים. לבד מכך שקביעות אלה לא נומקו כלל, מקומ ן הוא בדיון בבקשה לביטול פסק דין (במסגרת בחינת הסיכויים), דיון שבית המשפט לא ערך כאמור.
6. המצב המשפטי בהליך שבבית המשפט קמא הוא כזה, שבתובענת המבקש ישנו פסק דין תקף. מכיוון שכך, אין בידי בית המשפט קמא סמכות לצוות על עיכוב ביצועו "עד החלטה אחרת".
7. אין בידי בית המשפט לצוות על הגשת כתב תביעה חדש, לא כל שכן כאשר התיק סגור, וניתן בו פסק דין בהעדר הגנה.
8. בית המשפט קמא ציווה על הגשת התביעה החדשה בתיק חדש, ככל הנראה בתיק נפרד עם מספר חדש במערכת נט המשפט. הטעמים לכך לא פורשו בהחלטה. לכך אין כל הצדקה. מכל מקום, לא ברור מה ייעשה עם התיק הנוכחי, בו נותר פסק הדין על כנו, גם אם ביצועו עוכב. לא ברור מה יעלה בגורלו של התיק הנוכחי, אם התיק החדש יסתיים בדחיית התביעה, שאז יהיו לנו שני פסקי דין, האחד קיבל את התביעה והשני דחה אותה.
9. כב' השופטת קמא ציוותה על המשיבים להגיש כתב הגנה לאחר הגשת התביעה החדשה. בציווי זה היא קיבלה, הלכה למעשה, את הבקשה למחיקת כותרת וכו' (אם תוגש בתיק החדש), ובכך היא שגתה, בכל הכבוד הראוי . לבד מכך, הציווי על המשיבים ליתן כתב הגנה בתוך 30 יום מיום פתיחת התיק אינה הולמת את הדין, שהרי התקנות נותנות בידיהם 30 יום לאחר שיומצא להם כתב התביעה , ולא מיום הגשתה.
10. לא היה מקום לחיוב המשיבים להפקיד סך 20,000 ₪ עם הגשת כתב ההגנה בתיק החדש. לא יכולתי למצוא תימוכין בדין להוראה שכזו (נתבע אינו חייב בהפקד ת כספים עם הגשת כתב הגנתו). אין לבית המשפט סמכות להורות, כי ההפקדה תהא "תנאי לבירור ומתן יומם". לא ברור גם מדוע ציינה השופטת קמא , כי אם יתברר (ככל הנראה בפסק הדין הסופי שיינתן בתובענה שבתיק החדש) כי הגנת המשיבי ם תידחה, הם יחויבו ב"פיצוי הוצאות על סרבול", וסכום הפיקדון הנ"ל יועבר למערערת.
11. לא יכולתי לראות את הטעם בחיובם של המשיבים בהוצאות ההליך "עד כה". אם בקשתם לביטול פסק דין (ולמחיקת כותרת וכו') טרם התבררה, אין כל טעם ראוי לחייבם בהוצאות.
12. לבסוף, החלטת השופטת קמא, שציוותה להחזיר למבקש את מלוא האגרה ששולמה בהגשת התביעה, אינה עומדת בקנה אחד עם תקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ט-2007, המאפשרת מתן החזר בתנאים המנויים שם, ואף זאת – ההחזר אינו מלא כי אם בניכוי הסכום הנקוב בתוספת. לא ירדתי לסוף דעתו של בית המשפט קמא, שפטר את המבקש מתשלום המחצית השנייה של האגרה. ראשית לא ברור לאיזה הליך כיוונה השופטת קמא, אם להליך הנוכחי או שמא להליך שייפתח לפי מצוותה. אם מדובר בהליך הנוכחי, הרי שקיים בו פסק דין וממילא אין חיוב במחצית שניה של האגרה. ואם כוונתה להליך שייפתח בהגשת תביעה חדשה, תשלום המחצית השנייה יתבקש בבוא העת, עם שמיעת הראיות, ואם אלה תישמענה, אין מקום לפטור מתשלום אגרה, אלא אם יתקיימו התנאים הקבועים בתקנות למתן פטור.
13. להשלמת התמונה אוסיף, כי כשעה לאחר שהוגשה בקשת הרשות לערער נתנה כב' השופטת קמא החלטה בזו הלשון:
"התביעה (קרי המבקש – א.א.) מתבקשת להודיע באשר לאמור בסעיף 2 בהחלטה לעיל או שמא מבקשת להמשיך את ההליך דנן וזאת תוך שאין שינוי ביתר ההנחיות בהחלטה המקורית. לעיון ביום 10.6.20."
בכך ביקשה השופטת קמא, ככל הנראה, לחזור בה מן ההוראה שנתנה למבקש להגיש תביעה חדשה. אלא שבכך אין כדי לרפא את השגיאות האחרות שבהחלטה, ובראשן – העדר מתן החלטה בבקשה לביטול פסק דין.
14. סוף דבר:
א. הערעור מתקבל. אני מורה על ביטולה של ההחלטה מיום 17.5.2020.
ב. בית המשפט קמא ייתן החלטה בבקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר, ואם ייענה לה, יהא עליו להחליט בבקשה למחיקת כותרת והארכת המועד להגשת בקשת רשות להגן או כתב הגנה שהונחה לפניו זה מכבר .
ג. למען הסר ספק, פסק הדין שניתן בהעדר הגנה בעינו עומד, כל עוד לא ניתנה החלטה לבטלו.
ד. אשר להוצאות ההליך שלפניי: המשיבים לא השיבו לבקשה, ולכן גם לא עמדו על הותרת ההחלטה מושא בקשת הרשות לערער על כנה. בנסיבות אלה אין מקום לחיובם בהוצאות ההליך שלפניי.

ניתן היום, כ"א תמוז תש"פ, 13 יולי 2020, בהעדר הצדדים.