הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"ר 30484-08-19

בפני
כבוד ה שופט ערפאת טאהא

המערערים

1.דוד פנחס
2.אורי פנחס
3.אמ.פי.קיי. שיווק, ייזום ונהול פרוייקטים בע"מ

נגד

המשיבה

YARIS HOLDING LTD

פסק דין

לפניי ערעור על החלטת כב' הרשמת עינב גולומב מיום 30.7.2019 שניתנה בתיק ה"פ 22137-12-18, בגדרה נדחתה בקשת המערעים לביטל פסק דין שניתן בהעדר תגובה מטעמם.

עובדות רקע

1. בין הצדדים נחתם הסכם מכר (להלן: " ההסכם") לפיו רכשו המערערים מהמשיבה בניין בן שלוש קומות ברחוב מגני צפת 26 חלקה 36 בגוש 13054 (להלן: " הנכס"). ביום 11.12.2018 הגישה המשיבה תובענה בדרך של המרצת פתיחה למתן פסק דין המצהיר על ביטול הסכם הרכישה בטענה כי המערעים הפרו את ההסכם בכך שלא שילמ ו את התשלום האחרון שעמד על 700,000 ₪ בהתאם ל מוסכם ביניהם. בנוסף עתרה המשיבה למחיקת הערת אזהרה שנרשמה על הנכס לטובת המ ערעים ומינוי בא-כוחה כ כונס נכסים על הנכס לצורך מכירתו לצד ג'. המערעים לא טרחו להגיש תגובה מטעמם להמרצת הפתיחה ולא ביקשו לקבוע בה דיון. ביום 14.3.2019 ניתן פסק דין המקבל את התביעה (להלן: "פסק הדין"). בעקבות מתן פסק הדין הגישו ה מערעים ביום 29.4.2019 בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר תגובה מטעמם (להלן: " הבקשה").

החלטת כב' הרשמת

2. ביום 30.7.2019 דחתה כב' הרשמת את הבקשה מכמה נימוקים. נקבע כי הבקשה הוגשה באיחור ובחריגה מהמועד הקבוע בתקנות מבלי שהוגשה בקשה להארכת מועד, ועל כן דינה להידחות על הסף מטעם זה בלבד. אף שקבעה כי דין הבקשה להידחות על הסף משלא הוגשה במועד הקבוע בתקנות ומשלא הוגשה בקשה להארכת מועד, דנה כב' הרשמת בבקשה לגופה ודחתה אותה. נקבע כי פסק הדין ניתן כדין ומשכך אין עילה לביטולו מחובת הצדק. כב' הרשמת דחתה את טענת המערערים שהיה על המשיבה להמציא להם את הבקשה למתן פסק דין בהעדר וכי אי המצאתה מהווה פגם המצדיק ביטול פסק הדין. בנוסף דחתה כב' הרשמת טענת המערעים לפיה המרצת הפתיחה עצמה לא נמסרה כדין לידי הם וכי הם לא ייפו את כוחו של עו"ד אלגאלי בהליך. נקבע כי טענה זו הועלתה לראשונה במסגרת תשובת המ ערעים לתגובת המשיבה לעניין הבקשה לביטול פסק הדין, ולא נתמכה בתצהיר של מי מהמערערים . על כן נקבע כי העלאת טענה בסיסית מעין זו במסגרת תשובה לתגובת המשיבה תמוהה ויש להעניק לה משקל נמוך. כב' הרשמת אף דח תה את טענת המערעים לגופה שעה שהוכח כי עו"ד אלגאלי ניהל דין ודברים עם ב"כ המשיבה לאחר שהוגשה המרצת הפתיחה שמהם ניתן ללמוד כי נכון למועד ההתכתבות הוא ייצג את המערעים ולא הוגבל תפקידו לייצוגם רק בעסקת המכר. משנדחתה הטענה לביטול פסק הדין מחובת הצדק דנה כב' הרשמת בטענת המערערים שיש לבטל את פסק הדין לפי שיקול דעת בית המשפט. הרשמת המלומדת התייחסה לשני השיקולים המשמשים את בית המשפט בהפעילו את ש יקול דעתו במקרה מעין זה : סיבת מחדלו של המבקש מלהתגונן וסיכויי הגנתו. בכל הנוגע לשיקול הראשון, אף שלא ניתן מצד המערערים נימוק של ממש ל מחדלם הדיוני, נמנעה כב' הרשמת מלקבוע כי מדובר בזלזול או רשלנות מצידם. בהתייחסה לסיכויי הגנת המערעים קבע ה כב' הרשמת כי מדובר בטענות דחוקות וקלושות למדי שאינן מצדיקות ביטול פסק הדין.

3. לאור כל האמור דחתה כב' הרשמת את בקשת המערערים לביטול פס ק הדין. מכאן הערעור שלפניי.

טענות הצדדים

4. המערערים חזרו בטענותיהם בפניי על טענתם כי המרצת הפתיחה לא הומצאה להם, אלא לעו"ד אלגאלי שייצג אותם בעסקת המכר ולא היה בידיו ייפוי כוח לייצג אותם בהליך המשפטי ועל כן, מדובר בפסק ד ין שניתן שלא כדין שיש לבטלו מחובת הצדק. גם אם פסק הדין ניתן כדין, טעתה כב' הרשמת בכך שלא ביטל ה אותו מתוקף שיקול דעתה. בנוגע לסיכויי ההגנה טענו המערערים כי די בהצגת הגנה אפשרית על יד ם על מנת לבטל את פסק הדין. לטענתם, הם הניחו תשתית עובדתית אשר נתמכה בתצהיר לע ניין האיחור בתשלום התמורה שלא הוכחש ולא נסתר על ידי המשיבה. המערעים הוסיפו וטענו, כי המרצת הפתיחה והבקשה נשענו על ההנחה כי האיחור בתשלום הסכום משמעו כי אין בידי המערערים יכולת כספית לשלמו. טענה זו משוללת יסוד שעה שהוכח ממסמכי הב נק שהונחו בפני כב' הרשמת, כי בידי המערעים היכולת לשלמו. לשיטתם, הטענה שהעלו בנוגע למועד התשלום אינה טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב, אלא מדובר בטענה של הטעייה ומצג שווא שעולים עד כדי מרמה מצד המשיבה. לאור כל האמור עתרו המערערים לביטול פסק דינה של כב' הרשמת.

5. המשיבה טענה מנגד, כי התנהלות המ ערערים לאורך כל ההסכם לקתה בפגמים. המערערים איחרו בתשלום שני התשלומים הראשונים שנקבעו בהסכם, ואת התשלום השלישי לא שילמו כלל ובכך הם הפרו את ההסכם הפרה יסודית המזכה את המשיבה בסעד של ביטול ההסכם . המערעים היו מודעים להליך ש הגישה המשיבה נגדם שעה שהמציאה להם את כתבי בית הדין כדין ועל כן בדין נתנה כב' הרשמת פסק דין נגדם. נטען עוד , כי החלטת כב' הרשמת בגדרה נדחתה בקשת המ ערעים לביטל פסק הדין היא החלטה מנומקת ומפורטת אשר התייחסה לכלל הטענות שהועלו בפניה ו במסגרתה נדחו טענות ה מערערים העיקריות. המשיבה אף ציינה כי הדירה נמכרה לגורם שלישי , גב' מרגלית כהן, אשר השלי מה את תמורת הנכס ונמסרה לה החזקה בדירה כבר ביום 10.10.2019. על כן, מדובר במעשה עשוי ולא תצמח למ ערעים כל תועלת מביטול פסק ה דין. לאור כל האמור עתרה המשיבה לדחיית הערעור .

דיון והכרעה

6. דין הערעור להידחות.

7. בדין קבעה כב' הרשמת כי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור, ועל כן דינה להידחות על הסף . עיון בתיק מלמד כי פסק הדין ניתן ביום 14.3.2019, בעוד שהבקשה לביטולו הוגשה ביום 29.4. 2019, קרי בחלוף 36 ימים (בניכוי פגרת הפסח). המערערים לא ציינו בבקשה לביטול פסק הדין את מועד מסירת פסק הדין לידיהם, ולא מסרו כל גרסה לעניין מועד קבלתו. לפי ההלכה הפסוקה מקום שבו לא ציין המבקש את מועד קבלת פסק הדין בבקשה לביטולו חזקה היא שפסק הדין נמסר לו ביום בו ניתן (סעיף 14 להחלטת כב' הרשמת). על כן, מקובלת עליי קביעת הרשמת כי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור ועל כן דינה להידחות על הסף משלא הוגשה בקשה להארכת מועד להגשתה.

8. קביעות כב' הרשמת אף לגופו של עניין מקובלות עליי. מקובלת עלי קביעת הרשמת שהמערערים לא הוכיחו קיומה של עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. טענת המערערים שהמרצת הפתיחה לא הומצאה להם אלא הומצאה לעו"ד אלגאלי נטענה לראשונה בתשובה לתגובת המשיבה מבלי שצורף לתשובה תצהיר לאימות הטענה. זאת ועוד, מקובלת עליי קביעת הרשמת כי טענה כבדת משקל כזו אשר נוגעת לפגם כה חמור שנפל כביכול בהמצאת המרצת הפתיחה היה על המערערים להעלות במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין ולתמוך אותה בתצהיר המאמת את הטענה. על כן משלא העלו המערערים את טענתם לעניין פגם בהמצאה בבקשה עצמה ומשלא תמכו טענותיהם בעניין זה בתצהיר, דין הטענה להידחות מטעם זה בלבד. זאת ועוד, בדין דחתה כב' הרשמת טענות במערערים לפגם בהמצאת המרצת הפתיחה לעו"ד אלגאלי שעה שהוכח כי היו דין ודברים בינו ובין ב"כ המשיבה לעניין ניהול המרצת הפתיחה . לתגובת המשיבה צורף תכתובת דוא"ל מיום 11.2.2019 בה הוחלפו דין ודברים עם עו"ד אלגאלי ממנ ה עולה כי התגבשה הסכמה בין עו"ד אלגאלי ובין ב"כ המשיבה בנוגע להליך המרצת הפתיחה. נוכח חשיבות הדברים, אביא את תוכן הדוא"ל במלואם:

ב"כ המשיבה: "בהמשך לשיחתנו מאתמול ולמען הסדר הטוב להלן הדברים שסיכמנו: מועד הגשת כתב הגנה ע"י מרשיך חלף ב 10.2.19 ( סיום 45 יום ממועד המסירה אליך), לבקשתך הסכמתי להמתין יום נוסף טרם הגשת בקשתי למתן פס"ד בהיעדר הגנה ... כן סוכם כי במהלך היום יתקשר אלי עוה"ד שמונה ע"י מרשיך להמשך הטיפול בתיק" .
להודעה זו השיב עו"ד אלגאלי בזו הלשון: "הריני מאשר בחוזר האמור על גבי המייל הנ"ל".

עולה, אם כן, כי עו"ד אלגאלי כן ייצג את המערערים בהליך המשפטי שנפתח נגדם, ועל כן בדין קבעה כב' הרשמת כי נכון למועד הגשת התביעה יש לראות בהמצאת המסמכים ליד יו כהמצאה כדין.

9. אף מקובלים עליי נימוקי כב' הרשמת שעה שדחתה את הבקשה לביטול פסק הדין במסגרת שיקולי דעתה. מהגרסה אותה מסרו המערערים עצמם בבקשה לביטול פסק הדין עולה, כי הם לא עמדו במועדים שנקבעו בהסכם לעניין התשלום האחרון שהיה עליהם לשלם בהתאם להסכם ולמעשה עד מועד הגשת התביעה הם לא שילמו את מלוא התמורה שהיה עליהם לשלם בהתאם להסכם, ובכך הם הפרו את ההסכם הפרה יסודית. טענת המערערים כי במהלך המשא ומתן שהתנהל בינם ובין נציג המשיבה עובר לחתימה על ההסכם נאמר להם או לנציג מטעמם על ידי נציג המשיבה כי היא תנהג בגמישות באשר למועדי תשלום התמורה לא היה בה כדי לסייע להם, שכן בסופו של יום נחתם בין הצדדים הסכם מפורט ומחייב, אשר קבע מועדים ברורים לתשלום התמורה. משנחתם הסכם מפורט בסופו של יום, ההוראות שבאות בגדרו משקפות את אומד דעתם של הצדדים, ואין המערערים יכולים להסתמך על אמירות משלב המשא ומתן ועל העמדות שהציגו הצדדים במהלך אותו משא ומתן. על כן, בצדק קבעה כב' הרשמת כי טענות ההגנה שהעלו המערערים הן טענות קלושות ודחוקות למדי.

10. נוסף על כל אלה, וכתוצאה מביטול עסקת המכר בין הצדדים בהתאם להחלטת כב' הרשמת, נערך הסכם מכר שאושר על ידי בית המשפט ביום 12.8.2019 בין כונס הנכסים שמונה ובין צד שלישי. סעיף 34א לחוק המכר, התשכ"ח-1986 עוסק במכירה על ידי רשות, וכך קובע:

"נמכר נכס על ידי בית משפט, לשכת הוצאה לפועל או רשות אחרת על פי דין, עוברת הבעלות לקונה נקיה מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת בנכס, חוץ מזכות שלפי תנאי המכירה אינה מתבטלת ומזכות שאינה משמשת ערובה לחיוב כספי".

בהתאם לסעיף 34א לחוק המכר ולהלכה הפסוקה, רוכש מקרקעין בתום לב ובתמורה נהנה מתקנת שוק ביחס לבעלות במקרקעין. הוא אף זוכה בבעלות גם אם יתברר בדיעבד כי המקרקעין נמכרו בעקבות מעשה מרמה וללא ידיעת הבעלים (ראו ע"א 6894/15 משה זלצר נ' יעקב אבירם (7.9.2017)) . בענייננו, גב' מרגלית כהן שילמה את מלוא התמורה אשר עמדה על סך 1,900,000 ₪ וקיבלה חזקה בדירה כבר ביום 10.10.2019 . ברי, שגם אם עמדה למערערים הגנה טובה המצדיקה את ביטול פסק הדין, בנסיבות העניין מדובר במעשה עשוי שעה שגב' מרגלית כהן רכשה את הדירה בהסתמך על החלטת בית המשפט בתום לב, שילמה את מלוא התמורה וקיבלה חזקה בדירה (ראו ע"א 6885/14 יהודה פלח נ' יוסי דרור (16.3.2016)) . גם מטעם זה, אין מקום לביטול פסק דינה של כב' הרשמת.

11. נוכח כל האמור, הערעור נדחה . המערערים, ביחד ולחוד, ישלמו למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בהליך זה בסך 5,000 ₪.

ניתן היום, י"ח כסלו תש"פ, 16 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.