הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים ת"צ 56310-10-17

לפני כבוד השופט ערפאת טאהא

התובעים

.1 עורכי דין למען משפט חברה וצדק ע"ר 580642007
.2 ריזק סאלח
באמצעות ב"כ עו"ד ספורי

נגד

הנתבעת 3
מועצה מקומית עין קיניא
באמצעות ב"כ עוה"ד מונדר ראפת

פסק דין חלקי
נגד הנתבעת 3

בפניי בקשה לאישור הסתלקות מתובענה ייצוגית, לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 (להלן: "החוק").

המבקשים הגישו נגד הנתבעת 3 (להלן: "מ.מ. עין קיניא") תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, בטענה כי היא טרם השלימה את הנגשת חלק מתחנות האוטובוס שבתחום שיפוטה, ובכך הפרה את חובותיה החקוקות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "החוק") ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג – 2003 (להלן: "התקנות"). בעקבות הפרות אלה טענו המבקשים, כי נגרמו למבקש 2 ולחברי הקבוצה הפוטנציאליים נזקים.

לאחר הגשת הבקשה, ולאחר שמ.מ. עין קיניא הגישה את תשובתה לבקשה, ניהלו הצדדים סיג ושיח ביניהם, שבעקבותיו התחייבה מ.מ. עין קיניא, כי תוך 24 חודשים ממועד אישור הודעת הסתלקות זו, היא תערוך מיפוי של כלל תחנות האוטובוס בתחום שיפוטה, ועל בסיס מיפוי זה תפעל מ.מ. עין קיניא בהתאם לדו"ח של מורשה / מומחה מוסמך שהזמינה שכלל גם הנחיות וגם תכנון להנגשת תחנות אלה, בין אם מדובר בהסרת מפגעים וחסמים קיימים ובין אם על ידי שינוי פיזי במבנה התחנה. מ.מ. עין קיניא התחייבה לפעול לביצוע ההמלצות של מומחה הנגישות ו להשלים את ביצוע הנגשת התחנות עד לסוף שנת 2020, תוך התחייבות להנגיש בכל שנה (החל משנת 2019 ועד לסוף שנת 2020) חלק מהתחנות וזאת בהתאם להנחיות והוראות דו"ח הנגישות. כן התחייבה מ.מ. עין קיניא לפעול כאמור לעיל לגבי הנגשת מעברי החצייה והצמתים והנמכתם באופן שיאפשר לאנשים עם מוגבלות להתנייד בצורה סבירה. הוסכם, כי עיכוב שלא יעלה על 3 חודשים בהשלמת התחייבויות מ.מ. עין קיניא לא ייחשב כהפרה מצדה.
מ.מ. עין קיניא התחייבה לבצע את ההנגשה כאמור לעיל בהתאם להוראות הדין, ובין היתר בשים לב לליקויים אשר התגלו בתחנות כדלקמן:
קיומם של מכשולים ברחבת ההיערכות: מ.מ. עין קיניא תוודא כי בשטח רחבת ההיערכות ובדרך נגישה, כמשמעותה בסעיף קטן "ג" להלן, מהתחנה לרחבת ההיערכות, אין מכשולים נייחים שהנם: עץ, עמודים למיניהם, פח אשפה, מתקן מחזור, ספסל, גדר בטיחות, מתקן קשירת אופניים, עמודי חסימה וכן כל מתקן נייח אחר (להלן: "המכשולים").
במידה שיימצאו מכשולים, תתארגן מ.מ. קיניא ותתכנן את אופן העתקתם או הטיפול בהם, כך שלא יהוו מכשול, או, במידת הנדרש, תתכנן הזזת התחנה או שינוי במבנה התחנה, הכל לפי שיקול דעתה המקצועי של מ.מ. עין קיניא ובכפוף לעמידה בכלל הוראות ההסכם (להלן: "תכנון תיקונים"). למען הסר ספק, לכל תחנה בה יימצאו ליקויים, יהיה תכנון ליקויים ספציפי.
קיומם של מכשולים בכניסה לתחנות סככה בהן יש דופן אחת ארוכה: מ.מ. עין קיניא תבחן האם בכניסה לתחנה דרך הדופן הצרה קיימים מכשולים אשר מונעים מעבר פנוי של 110 ס"מ לפחות בין דופן הסככה לבין הכביש (כולל אבן השפה), ובמדיה שיימצאו מכשולים, ייערך תכנון תיקונים.
קיומם של מכשולים בדרך נגישה בתחנות שהנן תחנות סככה: מ.מ. עין קיניא ת שמר דרך נגישה ברוחב של 1.30 מ' בעורף התחנה או בחזיתה, בהתאם לסעיף 2.7 לתקן ישראלי 1918 חלק 1 (להלן: התקן") הפנויה ממכשולים.
מ.מ. עין קיניא תבצע סימון רחבת היערכות בהתאם לדרישות התקן והתקנות ותדאג לשילוט מישושי בהתאם לדרישות תקן ת"י 1918 חלק 4, באמצעות מפעילי התחבורה הציבורית, בכפוף לועדת תמרור.
מ.מ. עין קיניא תדאג להנמכת מדרכה תקנית בסמוך לכל תחנה וכן לסימון מעבר חצייה לכל הציבור.
מ.מ. עין קיניא תדאג להתקנת מקומות ישיבה עם משענת ידיים בתוך הסככה.
הביקורת לכל תחנה ותחנה תיערך בהתאם לפרמטרים בהודעת ההסתלקות וכן כל תיקון חקיקתי נוסף ככל שיהיה כזה במהלך ביצוע התיקונים וההנגשה.
מועד אישור הודעת ההסתלקות יהיה "המועד הקובע".
ככל שיתגלעו מחלוקות בין מ.מ. עין קיניא לבין המבקשים בעניין ליקויים הדרושים תיקונים לפי ההסכם בתחנות מסוימות , ימנה כל אחד מהצדדים נציג מטעמו, אשר הינו מורשה נגישות. נציגי הצדדים יגבשו את נוהל עבודתם ובמידת הצורך יערכו ביקורת בשטח התחנה שבמחלוקת. החלטתם של הנציגים כאמור תחייב את הצדדים. במידה שלא יגיעו להסכמות, יובא העניין לדיון בהשתתפות היועץ המשפטי למועצה ובא כוח המבקשים. מ.מ. עין קיניא תישא בשכר טרחת יועצי הנגישות של הצדדים בסכום שלא יעלה על סך כולל של 2,000 ₪.

לאור התחייבות מ.מ. עין קיניא כמתואר לעיל, בגדרה התחייבה לפעול להפסקת הפרות הדין, הגיעו הצדדים להסכמות, שלפיהן אין עוד טעם בהמשך ניהול התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית. בנסיבות אלה ביקשו הצדדים, כי בית המשפט יפטור אותם מההליכים הקבועים בסעיף 16(ד) לחוק תובענות ייצוגיות ובתקנה 11 לתקנות תובענות ייצוגיות, ובכלל זה מפרסום הודעה לצורך מציאת תובע חלופי ומשלוח הודעה ליועץ המשפטי. משלא הגיעו להסכמה באשר לגמול למבקשים ושכר טרחה לבאי כוחם, ביקשו הצדדים כי בית המשפט יורה על הגשת סיכומים בכתב בעניין זה. לבקשת ההסתלקות צורפו תצהירים של המבקשים ובא כוחם, אשר הצהירו, כי מ.מ. עין קיניא לא שילמה ולא התחייבה לשלם דבר מעבר לאמור לעיל.

לאחר שעיינתי בתובענה, בבקשה לאישור התביעה הייצוגית ובבקשת ההסתלקות ונספחיה, הגעתי למסקנה, כי יש לאשר את בקשת ההסתלקות בהתאם לסעיף 16 לחוק. כפי שעולה מבקשת ההסתלקות, מ.מ. עין קיניא הכירה בליקויים שהתגלו בתחנות האוטובוס והתחייבה לפעול למיפוי תחנות האוטובוס שבתחומה והליקויים שיתגלו בהן ולפעול לתיקון ליקויים אלה והשלמת הנגשת כל תחנות האוטובוס שבתחומה בהתאם לחוק ולתקנות עד לסוף שנת 2020. כן התחייבה מ.מ. עין קיניא לפעול כאמור לעיל לגבי הנגשת מעברי החצייה והצמתים והנמכתם באופן שיאפשר לאנשים עם מוגבלות להתנייד בצורה סבירה . בכך יש משום התחייבות של מ.מ. עין קיניא לקיים אחר הוראות הדין בדבר הנגשת תחנות האוטובוס, מעברי החצייה והצמתים לאנשים עם מוגבלות, באופן שיש בו כדי לייתר את הצורך בדיון בתובענה. יתרה מכך, דחיית התובענה האישית של המבקשים ומחיקת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית אינו יוצר מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה הפוטנציאלית של אנשים עם מוגבלות המשתמשים בתחבורה ציבורית בתחומי מ.מ.עין קיניא, ועל כן, דחיית התובענה ומחיקת הבקשה לאישור לא תגרום נזק לציבור, ואף תביא לחיסכון בזמן השיפוטי ובהוצאות הצדדים, הוצאות שהפכו למיותרות נוכח התחייבות מ.מ.עין קיניא לפעול לתיקון הפגמים שבגינם הוגשה הבקשה.

באשר לגמול למבקשים ושכר טרחת עו"ד לבא כוחם, בעניין זה כאמור, ביקשו הצדדים כי בית המשפט יפסוק את גובה הגמול ושכר הטרחה לאחר שיוגשו סיכומים בעניין זה. אין בבקשה זו לפסיקת גמול ושכ"ט כדי למנוע את אישור בקשת ההסתלקות וכמה טעמים לדבר: ראשית, התחייבות מ.מ. עין קיניא לפעול לתיקון הליקויים שהתגלו ויתגלו בתחנות האוטובוס שבתחומה והנגשתן לבעלי מוגבלות בהתאם להוראות הדין מלמדת, כי התובענה הייתה מוצדקת וכי אין המדובר בתובענת סרק שהוגשה רק על מנת לקבל את הגמול שייפסק. שנית, המבקשים ובא כוחם השקיעו מאמץ, זמן וטרחה בהכנת הבקשה והתובענה והגשתן לבית המשפט, מהלך שהביא תועלת לציבור ולהתחייבות מ.מ. עין קיניא לפעול לתיקון הליקויים שהתגלו ויתגלו בתחנות האוטובוס בתחומה והנגשתן לאנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות הדין. שלישית, הוצהר על ידי המבקשים ובא כוחם, כי לא ישולם להם דבר מעבר לגמול ש ייפסק על ידי בית המשפט לאחר שמיעת הצדדים. מכאן עולה, כי לא רק שהגשת התובענה הייתה כנה וממניעים עניינים ומוצדקים, אלא שגם בקשת ההסתלקות הינה כנה ונובעת מן העובדה כי, אין עוד צורך בניהול התובענה.

בנסיבות שפורטו לעיל, ובעיקר נוכח התחייבותה של מ.מ. עין קיניא לתקן את הליקויים שהתגלו בתחנות האוטובוס בתחומה ולפעול לתיקון ליקויים שיתגלו והנגשת כל תחנות האוטובוס, מעברי החצייה והצמתים שבתחומה עד לסוף שנת 2020, התייתר הצורך בניהול ההליך נגדה ועל כן, אינני רואה מקום להורות על פרסום דבר הגשת בקשת ההסתלקות.

אשר על כן, הנני מאשר את הסתלקותם של המבקשים ובא כוחם מהבקשה לאישור תביעה ייצוגית, ומורה על דחיית התובענה האישית של המבקשים ועל מחיקת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, ככל שהיא נוגעת לנתבעת מס' 3, מ.מ. עין קיניא.

הנני מורה לצדדים להגיש סיכומים לעניין פסיקת גמול למבקשים ושכר טרחה לבא כוחם; המבקשים יגישו את סיכומיהם תוך 30 ימים מהיום, ואילו מ.מ. עין קיניא תוך 30 ממועד קבלת סיכומי המבקשים. היקף הסיכומים לא יעלה על 5 עמודים, דף A4 , כתב David , גופן 12, רווח שורה וחצי בין השורות, רווח כפול בין הפסקאות ושוליים של 2 ס"מ לפחות מכל הצדדים.

המזכירות תמציא עותק פסק דין זה לב"כ הצדדים.

בנוסף תמציא המזכירות עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

5129371

ניתן היום, כ"ו טבת תשע"ט, 03 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.