הדפסה

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 28864-07-19

בפני
כבוד ה שופט דני צרפתי

העותר

משה שיק

נגד

המשיבים

  1. ועדה מקומית לתכנון ובניה גליל מזרחי
  2. מועצה מקומית יבניאל
  3. יחיאל זילבר
  4. מועצה דתית יבניאל

החלטה
(בקשה לחיוב בערובה)

1. בפניי בקשת המועצה המקומית יבניאל משיבה מס' 2 בעתירה (להלן" "המבקשת"), לחייב את העותר בהפקדת ערובה לשם הבטחת תשלום הוצאותיה הראליות בגין ניהול ההליך וכתנאי לשמיעת העתירה.

2. המבקשת מדגישה, כי אין חולק שהעותר הינו תושב חוץ שלא הצביע על כל נכסים בארץ, על החזקה העולה מעובדה זו באשר לקושי לגביית הוצאות. האמור מצטרף לכך שהעותר לא קיים החלטות בהליכים נוספים בין הצדדים לשלם סכומי הוצאות שנפסקו לחובתו, למרות פניות ודרישות.

עפ"י המבקשת, סיכויי העתירה אינם גבוהים כשבנדון מפנה המבקשת להחלטה שניתנה על ידי ביום 29/7/2019, במסגרתה ראיתי לדחות את בקשת העותר למתן צו ביניים (להלן: "ההחלטה למתן צו ביניים").

המבקשת מפנה עוד להחלטה שניתנה בעתירה קודמת בה חויב העותר דנן בהפקדת ערובה.

3. העותר מבקש בתגובתו לדחות את הבקשה.

לטענתו כל מטרת הבקשה היא ניסיון לחסום את גישתו לבית המשפט על מנת למנוע דיון מתחייב בעתירה העקרונית והחשובה שהגיש באשר להפרותיהם של המשיבים להרוס מבנה בלתי חוקי.

כטענות סף טוען העותר, כי אין תחולה בנסיבות ענייננו לתקנה 519 לתקסד" א, אף אם ניתן להחילה בשינויים מחויבים גם על עתירה מינהלית.

עוד נטען, כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב ובשיהוי ניכר.

לגופם של דברים טוען העותר כי סיכויי עתירתו גבוהים, תוך שהוא פורס בנדון את עיקריי טענותיו בעתירה, לרבות סקירת הליכים שונים שהתנהלו ובהדגשה, כי העתירה אינה מסתכמת בטענות בפן התכנוני בלבד.

עפ"י העותר, העובדה שהינו תושב חוץ אין בה להטות את הכף לרבות בהינתן סיכויי העתירה, כשככלל, מצב כלכלי אינו שיקול ממשי על מנת לאפשר גישה לערכאות.

4. המבקשת בתשובתה לתגובה חוזרת על עיקרי טיעוניה לחיוב העותר בערובה.

דיון והכרעה

5. נוכח העובדות הדרושות להכרעה ועפ"י הפירוט בו אלו הוצגו, לא מצאתי למחוק את הבקשה מחמת העדר תצהיר כבקשת העותר.

גם לא מצאתי בסיס לטענה, כי הבקשה הוגשה בשיהוי.

6. אקדים, כי הוראותיה של תקנה 519 לתקסד"א ראויות לחול ובשינויים המחויבים גם באשר לעתירה מינהלית ובפועל כך נוקטים בתי המשפט ומכוח הוראת תקנה 20 (א) לתקנות בית משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין).

התכלית העומדת ביסוד הסמכות לחיוב בערובה ועיקרה מניעת תביעות סרק, במיוחד מקרים בהם סיכויי התובענה קלושים והבטחת תשלום הוצאות הנתבע, במקרים אשר הוכרו, יפה גם לענין עתירות מינהליות. התכלית האמורה מתיישבת עם מהות ההליך המינהלי ויש בה להבטיח קיום הליך יעיל והוגן.

מעבר לנדרש אוסיף, כי גם בהליך עתירה קודמת שניהל העותר, חויב הוא בהפקדת ערובה (עת"מ 41766-05-16) מבלי שהועלתה מצדו טענת חוסר סמכות, או מוצה הליך ערעור מצידו בסוגיה.

7. שיקול הדעת של בית המשפט לענין החיוב בערובה רחב הוא ונועד לאזן בין זכות הגישה של תובע לערכאות לבין זכות הנתבע שלא לצאת בחסרון כיס אם תיכשל התביעה, כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו.

8. איזון כאמור כמובן יכול ויושג גם על דרך קביעת שיעור ערובה מאוזנת ומידתית.

9. היות העותר תושב חוץ אשר אין בידו להצביע על נכסים הנמצאים בארץ ומהם ניתן להיפרע מקים חזקה כי קיימת לגביו הצדקה לחיובו בערובה.

(ראו א ורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה 12, 2015, עמ' 682-683, על אזכורי הפסיקה המופיעים שם).

10. נפסק, כי בית משפט מביא בחשבון גם שיקולים נוספים כגון סיכויי ההליך, מורכבותו, שיהוי בהגשת התביעה וכן מהות הצדדים ובכלל זה מידת תום הלב בנקיטת התובענה.

11. בענייננו נמנע העותר, תושב חוץ, מלהצביע על מקורות כספיים היכולים ללמד, כי המשיבים יוכלו להיפרע ממנו אם תידחה עתירתו.

בענייננו יש להוסיף את התנהלות העותר, אשר נמנע מלשאת בהוצאות משפט שנפסקו לחובתו בהליכים קודמים שהתנהלו בין הצדדים כאן ואף באשר לאותה בניה, עליה נסובה העתירה שבפניי.

12. הגם שהעותר התכבד בהגשת תגובה מפורטת בה עתר לדחות את הבקשה לחיובו בערובה, נמנע מכל התייחסות לסוגיה המרכזית האמורה.

המפורט די בו לביסוס החזקה לחובת העותר ולהצדיק חיוב בערובה, להבטחת הוצאות המשיבים אם ייפסקו בעתירה הנוכחית.

13. גם לענין סיכויי העתירה אין הכף נוטה לטובת העותר, כמובן מבלי לקבוע בנדון מסמרות.

מבלי להתעלם מכך שהדברים הוצגו על צד הלכאורה בלבד ובגדרו של דיון בבקשה למתן צו ביניים, אני מסתפק לסוגיית סיכויי העתירה בהפניה להחלטותיי מיום 14/7/2019 וזו המפורטת יותר מיום 29/7/2019 בהן דחיתי בקשה למתן צו ביניים בעתירה הנוכחית, בהתבסס על סיכוייה הנמוכים לכאורה של העתירה.
ההערכה האמורה יפה גם לענין הבקשה שבפניי.

14. לאור מכלול המפורט ולאחר איזון, אני רואה להיעתר לבקשה ולצוות על העותר להפקיד ערובה בקופת בית משפט במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית בסך 15,000 ₪ , זאת כתנאי לבירור עתירתו.

15. הערובה לעיל תופקד בגזברות בית המשפט עד לא יאוחר מיום 23.10.19 שאם לא כן תידחה עתירתו.

16. המזכירות תודיע לאלתר.

ניתנה היום, ג' תשרי תש"פ, 02 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.