הדפסה

בית המשפט המחוזי בלוד חדל"ת 29948-03-21

מספר בקשה:2
בפני
כבוד ה שופטת עירית וינברג-נוטוביץ

המבקשים:

ג.ע אילון אחזקות בע"מ
עמית אילון
ע "י ב"כ עו"ד דנית רמון

נגד

המשיבים:
1. מגה אור החזקות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ליאור הר -צבי

2. בנק מזרחי טפחות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד משה שפורן

עובדי החברה
ע"י ב"כ עו"ד רחל בן רחמים-סובול

הממונה על חדלות פירעון מחוז תל-אביב
ע"י ב"כ עו"ד יוסי מססה

החלטה

לפני בקשה דחופה במעמד צד אחד לעיכוב הליכים ולמתן סעדים זמניים לפי חלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018 (להלן: החוק").
יחד עם הבקשה לעיכוב הליכים הוגשה גם בקשה לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר למבקשים.

המתווה המבוקש בבקשה לעיכוב הליכים מעוגן בהוראת שעה במסגרת תיקון לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4- הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש), התשפ"א- 2021 (להלן: " התיקון לחוק"), אשר פורסם ברשומות ביום 4.3.21 ונכנס לתוקף ביום 18.3.21.

בטרם התיקון לחוק ובטרם פרצה מגיפת הקורונה, פסיקת בתי המשפט המחוזיים ביחס לסעדים זמניים בה ליך של הסדר חוב לפי חלק י' לחוק, לא הייתה עיקבית וכשלעצמי סברתי כי על פי נוסח החוק, אין להע ניק סעדים זמניים בהליך מסוג זה. אלא שעם אישור התיקון לחוק וצרכי השעה, אין עוד מחלוקת כי התיקון לחוק מאפשר להעניק סעדים זמניים בהליך של הסדר חוב וזאת מתוך כוונה ליצור וודאות בהתמודדות עם נגיף הקורונה ולעודד חייבים לפנות להליכים של הסדר חוב.

בענייננו, הבקשה לעיכוב הליכים הוגשה מספר ימים לפני כניסת התיקון לחוק לתוקף (ביום 14.3.21).

כידוע, מעת שאושר התיקון לחוק אפילו אם עדיין לא נכנס לתוקף, ניתן להיעזר בחקיקה החדשה לצרכי פרשנות. כך נקבע ע"י השופט מינץ בע"א 8263/16 אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור נ' עו"ד איתן ארז (19.3.18) ביחס לחוק, טרם כניסתו לתוקף:

"עם זאת, על אף שהעניינים שעלו לפנינו קדמו למועד תחילת החוק החדש, אשר פורסם כאמור בימים אלה ממש, הרי שאין בכך כדי לשלול השפעה פרשנית מסוימת של החוק החדש על המצב המשפטי הקיים (ראו גם: אהרן ברק פרשנות במשפט כרך שני – פרשנות החקיקה 51-55 (1993); בג"ץ 8250/09 שוורץ נ' הממונה על תשלום הגמלאות [פורסם בנבו] (11.7.2012); ע"א 7765/04 מנהל מיסוי מקרקעין רחובות נ' חפציבה בניה פיתוח והשקעות בע"מ [פורסם בנבו] (5.8.2010)) ".

סעיף 319ג לתיקון לחוק קובע כי תאגיד רשאי להגיש לבית המשפט ב"תקופה הקובעת" בקשה לעיכוב הליכים כשזו מתחילה ביום 18.3.21 . לפיכך, לכאורה, ניתן להגיש בקשה לפי התיקון לחוק , עם כניסתו לתוקף בלבד.
למרות זאת, נוכח המצב הקשה השורר במשק ומשמתן הסעד עולה בקנה אחד עם הת כליות העומדות בבסיס התיקון לחוק, שלו השפעה פרשנית על המצב המשפטי אף בטרם כניסתו לתוקף, לא מצאתי הצדקה לשלול את מתן הסעד שהתבקש אך בשל כך שהבקשה הוגשה ימים בודדים לפני "התקופה הקובעת", וזאת כשמתקיימים התנאים לכך.
זאת במיוחד כשהחלטה זו ניתנת לאחר קבלת תגובת הממונה אשר הוגשה היום (18.3.21), בד בבד עם כניסת התיקון לחוק לתוקף.

הממונה ציין בתגובתו כי משנקבע בסעיף 3 לתיקון לחוק כי " תחילתו של תיקון זה ביום ה' בניסן התשפ"א (18 .3.21)" בשונה מסעיף מקביל בחוק (סעיף 373(א)), ניתן לקבוע כי מועד התחילה יהא המועד בו החליט בית המשפט להיעתר לבקשה ולתת את הסעדים המנויים בסעיף 319ט לתיקון לחוק.

במקרה שלפני, לא מצאתי לקבוע מסמרות בעניין זה, משלא נדרשת הכרעה בכך בענייננו ובשים לב לכך כי בודדים המקרים, אם בכלל, בהם הבקשה הוגשה לפני כניסת התיקון לחוק לתוקף והסעד ניתן עם כניסת התיקון לחוק לתוקף. די בכך ששוכנעתי כי בנסיבות המקרה שלפני יש ליישם את התיקון לחוק, ככל שמתקיימים התנאים לכך.

לגופם של דברים, עיון בבקשה ובנספחיה מעלה כי הבקשה הוגשה בהתאם להוראות סעיף 319ג(ב) לתיקון לחוק ועל פני הדברים מתקיימים התנאים לפי סעיף 319ז לתיקון לחוק.

כמו כן, שוכנעתי כי מתקיימים, לכאורה , התנאים בהתאם להוראות סעיף 319ח לתיקון לחוק למתן צו עיכוב הליכים כנגד המבקש - בעל המניות , וזאת משנטען כי המבקש משמש מנכ"ל החברה והרוח החיה מאחורי פעילות החברה ו כי חובותיו נובעים מפעילות החברה.

לפיכך, ונוכח הסכמת הממונה לבקשה, אני מורה, כדלקמן:

ניתן בזאת, צו עיכוב הליכים כנגד המבקשים, שיעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת, וזאת כאמור בסעיף 319ט לתיקון לחוק .

בתקופת עיכוב ההליכים יחולו על החברה ההגבלות המפורטות בסעיפים 319יא לתיקון לחוק ובכלל זה החברה תציין בכל פרסום מטעמה שהוא הצעה לציבור לרכוש את שירותיה כי היא מצוייה " בעיכוב הליכים בתקופת מצב חירום בשל נגיף הקורונה", כאמור בסעיף 319יא(7) לתיקון לחוק.

ניתן בזאת צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד המבקש, שיעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת, וזאת בהתאם להוראות סעיף 319כ(4) לתיקון לחוק.

ניתן בזאת צו איסור דיספוזיציה על נכסי המבקש, כאמור בסעיף 319כ(5) לתיקון לחוק.

אני מורה על מינויו של עו"ד גיל הירשמן כמנהל ההסדר.
מנהל ההסדר יפקיד התחייבות עצמית על סך 100,000 ₪.

סמכויותיו תהיינה כאמור בסעיף 319יג לתיקון לחוק.

המבקשים יפקידו סך של 6,165 ₪, כל אחד כמקדמה על תשלום שכ"ט מנהל ההסדר, הוצאות ההסדר ואגרת ניהול והשגחה.

המבקשים ימציאו את העתק ההחלטה והבקשה על נספחיה לנושים המהותיים במסירה אישית. כמו כן, ישלחו המבקשים, בלא דיחוי, הודעה על מתן הצו לממונה לשם פרסומה, כאמור בסעיף 319ז(ו) לתיקון לחוק.

ניתן להגיש תגובה לבקשה לעיכוב הליכים תוך 7 ימים ממועד ההמצאה ובמידת הצורך ייקבע דיון בבקשה .

החלטה בבקשה העיקרית תינתן לאחר הגשת התגובות, כאמור.

ניתנה היום, ה' ניסן תשפ"א, 18 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.