הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים 05

בפני
כב' השופטת תמר בזק רפפורט

המבקש:

ישראל פיפר
ע"י ב"כ עו"ד ניזאר טנוס

נגד

המשיבות:

1.טמפו משקאות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אברהם מורל

2.ניצן מותגי מזון ומשקאות בע"מ

3.פיגארו רונן יבוא ושווק בע"מ

4.פרוטרי שיווק בע"מ

5.ראקוטו דיפלומט אינטרנשיונל בע"מ

6.רדקס יבוא ושווק בע"מ

פסק דין
(בעניין המשיבה 1)
בפניי בקשה משותפת ומוסכמת מטעם המבקש וחברת טמפו משקאות בע"מ (להלן – המשיבה 1) להסתלקות המבקש מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לפי סעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – החוק), בכל הנוגע למשיבה 1.
ביום 13.9.2016, פנה המבקש בתובענה ובבקשה לאשרה כייצוגית (להלן – בקשת האישור), שעניינה הפרה מצד המשיבה 1, המשווקת בקבוקי בירה, את הוראות חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב-2012 (להלן – החוק), וכן את תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה), התשע"ד-2013 (להלן – התקנות). הוראות אלה מורות כי על משקה אלכוהולי משכר, המכיל בין 2% ל-15.5% אלכוהול לפי הנפח, יופיע הכיתוב - "אזהרה: מכיל אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת".
על פי הנטען בתובענה ובבקשת האישור, המשיבה 1 משווקת בקבוקי בירה מסוג "בירה סמואל אדמס" המכילה 4.7% אלכוהול, בירה פואלנר" המכילה 5% אלכוהול ו"בירה סטרוגבואו גולד" המכילה 5% אלכוהול (להלן – המוצרים), מבלי שסומנה על תווית המוצר האזהרה מפני שתייה מופרזת, כנדרש על פי דין. לטענת המבקש, אילו צוינה האזהרה על גבי המוצרים, היה נמנע מלקנות ולצרוך אותם. מעבר לכך, טוען המבקש, כי לסימון האזהרה משתייה מופרזת נודעת חשיבות ציבורית בשל הסכנות הטמונות בצריכת אלכוהול, כדוגמת אלימות בקרב בני נוער ותאונות דרכים. לטענתו, הפרת הוראות החוק והתקנות בעניין זה נובעת ממניעים תועלתיים וכספיים, באופן המטעה את הצרכן וגורם לו נזק.
עוד בטרם הוגשה תשובה מטעם המשיבה 1, ולאחר משא ומתן בין הצדדים, הוגשה ביום 14.7.2017, הבקשה הנדונה להסתלקות המבקש מן התובענה הייצוגית בכל הנוגע למשיבה 1. במהלך ההידברות בין הצדדים, טענה המשיבה 1 להגנתה, כי החובה לסימון אזהרה על גבי משקה משכר המכיל פחות מ-15.5% אלכוהול נכנסה לתוקף בחודש פברואר 2016 בלבד. כן הבהירה המשיבה 1 למבקש כי פעלה ליישום הוראות הדין, באופן שהיום האזהרה מצוינת על גבי בקבוקי המשקאות מושא התובענה. המשיבה 1 צירפה כאסמכתא לכך תצלום של בקבוקי המשקאות הכוללים את סימון האזהרה כדין. בתוך כך, הבהירה המשיבה 1 למבקש, כי בשים לב למלאי הקיים של המשקאות המצוי אצל המשווקים ולהיקף שיווק המשקאות הרלבנטיים על ידם, ייתכן כי נותר בידי המשווקים מלאי של בקבוקים עם התוויות שסימונן שיקף את הוראות הדין שקדמו למועד היכנסן לתוקף של התקנות.
במסגרת המתווה שהוסכם בין הצדדים, צוין כי מעבר לעובדה שהמשיבה 1 כבר פעלה לדבריה ליישום הוראות הדין, נכונה המשיבה להעניק תרומה ממוצריה (שאינן מוצרי אלכוהול) בשווי של 15,000 ₪ (במונחי מחיר לצרכן) לעמותת לקט ישראל - עמותת גג בתחום חלוקת מזון לנזקקים, וזאת תוך חצי שנה. הובהר, כי התרומה נשוא בקשת ההסתלקות אינה כלולה ולא תיכלל בעתיד בהתחייבויותיה או בתכניותיה הפילנטרופיות, וכי התרומה ניתנת בנוסף להן. כן צוין, כי לא הוחלט על העברת התרומה לעמותה קודם לבקשת ההסתלקות, וכי אין מדובר בתרומה שמשיבה 1 התחייבה ליתן בהסדר פשרה כלשהו. עוד עולה מתצהיר שהוגש , כי המסמכים נשוא התרומה יאפשרו להבחין בין תרומה זו לבין תרומה אחרת מטעם המשיבה 1, וכן יובהר כי תרומה זו ניתנת בהתאם לבקשת ההסתלקות שהוגשה במסגרת תובענה ייצוגית. המשיבה 1 צירפה לתצהירה המשלים אישור ניהול תקין ביחס לעמותה זו התקף לשנת 2017.
נוכח המתווה המוצע, הגיעו הצדדים לכלל מסקנה, כי משתיקנה המשיבה 1 את אריזות מוצריה והוסיפה את האזהרה מפני שתייה מופרזת של אלכוהול כמתחייב בחוק ובתקנות, הרי שהושגה מטרתה העיקרית של התובענה והציבור ייצא נשכר, ועל כן אין עוד טעם בניהול ההליך. לאור האמור, הוסכם בין הצדדים על הסתלקות מן התובענה, מבלי שיהא בבקשת הסתלקות זו כדי ליצור מעשה בית דין ביחס לשאר חברי הקבוצה.
כן הוסכם, כי המשיבה 1 תשלם למבקש גמול בסך של 2,000 ₪ ותישא בשכר טרחת בא כוחה בסך של 30,000 ₪, בתוספת מע"מ כחוק. כפי שהובהר בבקשת ההסתלקות, פרט לסכומים אלה לא קיבלו המבקש ובא כוחו, ואף לא יקבלו בעתיד, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או תמורה בקשר להסתלקותם מבקשת האישור ביחס למשיבה 1, ואף תצהירים מתאימים צורפו.
עוד הוסכם בין הצדדים, כי לא יהא צורך בפרסום מודעה בדבר ההסתלקות מן התובענה, בכפוף לאישור בית המשפט.
דיון
לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות בכל הנוגע למשיבה 1 על תצהיריה, וכן בבקשת האישור ובתובענה, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לאשר את בקשת ההסתלקות, בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, שכן המוסכם בה סביר והולם את נסיבות העניין. עמדתי זו נעוצה בעובדה ש צווין שהמשיבה 1 כבר פעלה לסימון האזהרה מפני שתייה מופרזת על גבי אריזות בקבוקי הבירה המשווקים על ידה, חלקם עוד בטרם הוגשה התובענה הייצוגית. להוכחת טענותיה, צירפה המשיבה 1 לתצהיר המשלים מטעמה צילום אריזת המוצר כשעל גביה מסומנת האזהרה מפני שתיית אלכוהול מופרזת כנדרש בחוק ובתקנות. כאמור לעיל, במסגרת ההסכמה שהושגה בין הצדדים, נאותה המשיבה 1 לתרום ממוצריה, שאינם מוצרי אלכוהול, בשווי של 15,000 ₪. בנסיבות אלו אכן לא נראה טעם להמשך ניהול ההליך.
אשר לשכר הטרחה – נוכח התרומה עליה הוסכם והואיל והמשיבה 1 מאשרת כי לגבי חלק מן המוצרים תוקן הסימון לאחר הגשת התביעה, הרי שהתובענה הביאה לכאורה לתועלת המצדיקה אישור גמול ושכר טרחה, אף כי לא ב מלוא השיעור שהוסכם, אלא שכ"ט בשיעור של 23,000 ₪ בצירוף מע"מ וגמול בסך 2,000 ₪ (ראו והשוו נסיבותיה של משיבה 5 כאן בפסק הדין שניתן בעניינה).
לאור השלב המוקדם של ההסתלקות, בהתחשב בכך שהמשיבה הצהירה כי האריזות תואמות כיום את התקן, ומשאין ההסתלקות יוצרת מעשה בית דין, החוסם מי מחברי הקבוצה לפנות לבית המשפט בעתיד בהליך דומה, איני רואה מקום להורות על פרסום מודעה בדבר בקשת ההסתלקות.
אשר על כן, אני מאשרת את הסתלקותו של המבקש ובא כוחו מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומן התובענה הייצוגית דנן, בכל הנוגע למשיבה 1, ומורה על מחיקת בקשת האישור, בהתאם להוראות סעיף 16(ד)(5) לחוק תובענות ייצוגיות. כמו כן, נדחית תביעתו האישית של המבקש נגד המשיבה 1, וניתן תוקף של פסק דין להתחייבות המבקש ובא כוחו, שלא להגיש בעתיד תובענה דומה נגד המשיבה 1 בגין אותה עילה.
נוכח הצורך לוודא, כי התחייבויות המשיבה 1 יוצאות מהכוח אל הפועל, אני מורה, כי מחצית הגמול ושכר הטרחה תשולם, בכפוף לאישור בית המשפט, תשולם תוך 30 יום, בכפוף לאישור בית המשפט, ולאחר שבא כוח המבקש יודיע לבית המשפט בהודעה הנתמכת בתצהיר, כי בדק ומצא כי המשיבה 1 אכן עמדה בהתחייבויותיה והסדירה באופן מלא את תיקון אריזות מוצריה כך שעל גביהן מסומנת האזהרה מפני שתיית אלכוהול מופרזת, וכי על מדפי הקמעונאות משווקים מוצרים אלה באריזתם המתוקנת; מחצית נוספת תשולם לאחר שבא כוח המבקש יודיע לבית המשפט בהודעה הנתמכת בתצהיר ובאישור בכתב מטעם העמותה, כי התחייבות המשיבה 1 לתרומה לעמותת לקט ישראל קוימה במלואה.
ב"כ המבקש ימסור למנהל בתי המשפט הודעה מתאימה בדבר מחיקת בקשת האישור ודחיית תביעתו האישית של המבקש נגד המשיבה 1, וזאת לצורך רישום בפנקס התובענות הייצוגיות.
ניתן היום, ט"ז חשוון תשע"ח, 05 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.