הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים 04

לפני
כבוד ה שופט אריה רומנוב
מהנדס מר נחמן הלמן, חבר ועדה
מהנדס מר אהרן בר דב, חבר ועדה

העורר:
רועי צאושו

נגד

המשיב:
מדינת ישראל – המנהל למתן רשיונות חשמל במשרד העבודה והרווחה

העורר בעצמו
בשם המשיב: עו"ד רם צביאלי

<#4#>
החלטה

1. לפנינו ערר שהוגש ע"י העורר ואשר מופנה נגד החלטת המנהל למתן רישיונות חשמל שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מיום 12.1.2020. בהחלטה זו דחה המנהל את בקשת העורר להכיר בניסיונו לצורך מתן רישיון חשמל מסוג "חשמלאי-מהנדס".

2. תנאי הסף לקבלת הרישיון נקבעו בתקנה 20 לתקנות החשמל (רישיונות) תשמ"ה-1985. תקנה זו קובעת כדלהלן:

"המנהל רשאי לתת רישיון חשמלאי-מהנדס אם יתקיימו במבקש שני אלה:
(1) הוא מהנדס חשמל לזרם חזק הרשום במדור חשמל, בפנקס המהנדסים;
(2) הוא עבד במשך שנתיים בהנדסת חשמל זרם חזק".

3. המשיב אינו חולק כי התנאי הקבוע בתקנה 20(1) התקיים. זאת שכן העורר נרשם ביום 15.12.2019 כמהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים, מדור חשמל.

4. השאלה האם התנאי הקבוע בתקנה 20(2) התקיים בעורר מתפצלת לשתי שאלות משנה. שאלת המשנה האחת היא, האם יש למנות את התקופה בה המבקש עבד בהנדסת חשמל זרם חזק מיום בו הוא נרשם כמהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים – וזו עמדת המשיב – או שמא יש למנות את התקופה מהיום בו המבקש עבד בפועל בהנדסת חשמל זרם חזק גם אם הוא עדיין לא נרשם כמהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים. שאלת המשנה השניה היא, האם ניתן לומר כי העורר שלפנינו עבד בפועל במשך שנתיים בהנדסת חשמל זרם חזק?.

5. שמענו בהרחבה את דברי העורר, אשר סקר בין היתר את הרקע המקצועי שלו. כמו כן שמענו את דברי המנהל ואת נציג הפרקליטות. לאחר שעשינו זאת ולאחר שעיינו בחומר שלפנינו, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערר להידחות. זאת משום ששוכנענו כי העורר לא עבד במשך שנתיים בהנדסת חשמל זרם חזק; משום שאין לו את הניסיון הדרוש בהתאם להוראות התקנות; ומשום שבשלב זה לא בשלו התנאים אשר מאפשרים ומצדיקים להעניק לעורר את הרישיון הנמצא בדרגה הגבוהה ביותר בהיררכיה של רישיונות החשמל.

6. בעניין זה נציין, כי בשנים 2013 עד 2015 העורר עבד במפעל תעשייתי ובאותה עת הוא החזיק רישיון מסוג חשמלאי ראשי. החל משנת 2015 ועד לסוף שנת 2019 העורר הפעיל בביתו מעבדה לתיקון מכשירי חשמל ביתיים ובמקביל הוא למד לתואר ראשון בהנדסת חשמל זרם חזק. לקראת סוף לימודי התואר הראשון, הוא התחיל ללמוד לתואר השני אותו הוא מקווה לסיים בתוך כחצי שנה. בדצמבר 2019, היינו לפני כשלושה-ארבעה חודשים, התחיל העורר לעבוד ב"רכבת ישראל" במחלקת קיצור מתח גבוה.

7. במהלך הדיון לפנינו חברי הוועדה שאלו את העורר לגבי מהות העבודות שביצע במהלך השנים, וכאמור, המסקנה הברורה של חברי הוועדה היא שבמסגרת עבודות אלה העורר לא רכש ניסיון רלבנטי לעיסוק בהנדסת חשמל זרם חזק.

8. העולה מכל האמור הוא, שהחלטנו לדחות את הערר.

9. בשולי הדברים נזכיר את שאלת המשנה הראשונה אותה ציינו לעיל. לנוכח המסקנה אליה הגענו בעניין שאלת המשנה השנייה, היינו עניינו הפרטי של העורר, לא ראינו מקום להידרש לשאלה ממתי יש למנות את התקופה הקבועה בתקנה 20(2) לתקנות. ביחס לשאלה זו יתכנו דעות שונות ואנחנו לא נביע דעתנו. עם זאת, דומה כי ראוי שהמנהל יתן דעתו לכך וככל שיש צורך להבהיר או לתקן, הדבר ייעשה.

10. סוף דבר, הערר נדחה.

המזכירות מתבקשת לשלוח את ההחלטה אל העורר ואל ב"כ המשיב.
<#3#>

ניתנה בהעדר הצדדים היום, ח' באדר התש"ף, 4 במרץ 2020.

_______________________ ________________________
מהנדס מר נחמן הלמן, חבר ועדה מהנדס מר אהרן בר דב, חבר ועדה

_____________________
אריה רומנוב, שופט