הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"צ 42546-02-18

לפני כב' השופטת גילה כנפי-שטייניץ, סגנית נשיא

בעניין:
.1 איתי דרין
.2 אריאל בן יוסף
ע"י ב"כ עוה"ד ניצן רובינשטיין ואבישי פלדמן

המבקשים

נ ג ד

ביי מי טכנולוגיות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'
המשיבה
<#2#>

פסק דין

1. לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, בקשה לפי ס' 18 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.

הבקשה לאישור תובענה ייצוגית
2. המבקשים הגישו נגד המשיבה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בה נטען כי המשיבה, המשווקת שוברי מתנה שונים, משווקת ללקוחותיה שוברי מתנה שאינם מאפשרים מימוש הנחות מועדון או צבירת נקודות מועדון. נטען שמדובר בתנאים המגבילים את אפשרות מימושם של שוברי המתנה בניגוד להוראת ס' 14ז לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. כן נטען שחלק מן המגבלות אינן מצוינות על גבי שוברי המתנה ומתגלות רק בעת מימושם. המבקשים הוסיפו וטענו כי עובדות אלה מקימות למבקשים עילות תביעה שונות, בהן הפרת הוראות שונות של חוק הגנת הצרכן, הפרת חוזה ועשיית עושר ולא במשפט, מכוחן זכאים חברי הקבוצה לצו המורה למשיבה להפסיק את אופן התנהלותה כמפורט לעיל וכן לפיצויים בגין הנזק הממוני והבלתי ממוני שהוסב להם.
3. בטרם הגישה המשיבה את תשובתה לבקשת האישור, הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה. בגדרה של הבקשה טענה המשיבה כי התנאים הנטענים ע"י המבקשים אינם תנאים המגבילים את אפשרות מימושם של שוברי המתנה הנמכרים על ידה, ולפיכך אינם מנוגדים להוראת ס' 14ז לחוק. כן טענה שלא היה בתנאים האמורים כדי למנוע מימוש השוברים וכי לא נגרם כל נזק למי מחברי הקבוצה.
4. הצדדים ניהלו משא ומתן שבסיומו הגישו, כאמור, בקשה לאישור הסדר פשרה. בקשה זו נבחנה ע"י בית המשפט ולאחר דיונים נוספים שהתנהלו בעניינה, הוגשה בקשה מתוקנת לאישור הסדר פשרה שפרטיה כדלהלן.

הסדר הפשרה
5. חברי הקבוצה הוגדרו כ"כל מי שרכש מהמשיבה ו/או מימש תווי קניה מסוג עזריאלי גיפט קארד ו/או שובר מתנה בתקופה הרלוונטית". התקופה הרלוונטית הוגדרה כתקופה שמיום 6.12.15 ועד למועד תיקון השוברים כמפורט בס' 14 להסדר הפשרה.
6. הוסכם שהמשיבה תעניק לחברי הקבוצה פיצוי בשיעור של 4% - 4.5% (בהתאם לתקופת המימוש) מסך כלל שוברי המתנה שנרכשו באינטרנט, בטלפון, במכירה פרונטלית או בכל צורה אחרת, ואשר מומשו ברשתות הגדולות המפעילות את מועדוני הצרכנות הגדולים ביותר. עוד הוסכם כי המשיבה תעניק לחברי הקבוצה שמימשו תווי קניה מסוג עזריאלי גיפט קארד פיצוי בשווי 4% מסך תווי הקניה שמומשו בתקופה הרלוונטית בקבוצת גולף א.ק. בע"מ ובקבוצת פוקס. הוסכם שגובה הפיצוי לחבר קבוצה יחושב ע"י חלוקת סך הפיצוי למספר חברי הקבוצה הרלוונטיים, ושהוא יינתן בשוברי מתנה מסוג "ביי מי סטייל" שישלחו לחברי הקבוצה לכתובת הדוא"ל המעודכנת או במסרון לטלפון הנייד במועדים שנקבעו בהסדר. שוברי המתנה יהיו בעלי תוקף לשנתיים ולא יחולו עליהם כל מגבלות בהתאם להוראת ס' 14ז לחוק הגנת הצרכן. בדיון שהתקיים בבקשה, הובהר כי ניתן יהיה לממש את שובר המתנה "ביי מי סטייל" ישירות בשורה של רשתות חנויות , ולחלופין להחליפו בשובר מתנה אחר באותו שווי מאתר המשיבה לפי בחירת חבר הקבוצה.
7. הוסכם בהסדר הפשרה שהמשיבה תהיה רשאית לשלוח לחברי הקבוצה שתי תזכורות למימוש השובר, וכי תזכורות אלה לא ייחשבו לדבר פרסומת לפי ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. בדיון בבקשה הוסכם כי ההסדר יתוקן באופן שהמשיבה תהיה רשאית לשלוח לחברי הקבוצה תזכורת אחת בלבד (דיון מיום 25.9.19).
8. באשר להסדרה לעתיד הוסכם, כי בתוך 6 חודשים מהמועד הקובע תתקן המשיבה את כלל שוברי המתנה המשווקים על ידה כך שלא יכללו "תנאי מגביל" כלשהו, ואף תדאג כי ממועד זה ואילך יכובדו שוברי המתנה ששווקו ללא כל מגבלה, גם אם שווקו במועד מוקדם יותר. כמו כן תציין המשיבה על תווי הקניה וכן באתר האינטרנט שלה את כלל המגבלות החלות על תווי קניה.
9. הוסכם כי בתום תקופת הפיצוי, ככל שימומשו פחות מ-90% משוברי המתנה שניתנו כפיצוי, תתרום המשיבה את שווי יתרת שוברי המתנה שלא מומשו עד ל-90% לעמותת אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון, בשוברים של 150 ₪ כל אחד.
10. באשר למעשה בית דין, הוסכם כי עם אישור ההסדר יתגבש מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שלא נתנו הודעת פרישה כדין ביחס לכל הטענות והעילות שהועלו בבקשת האישור.
11. הומלץ לקבוע כי ישולם למבקשים גמול בסכום של 4.5% מסך הפיצוי שישולם במסגרת הסדר ה פשרה ולב"כ המבקשים שכ"ט עו"ד בסכום של 18% מסך הפיצוי, והכל בתוספת מע"מ, ואולם הגמול למבקשים לא יפחת מס ך 25,000 ₪ ושכ"ט עו"ד לא יפחת מסך 100,000 ₪.
12. המשיבה הגישה לבית המשפט ולב"כ המבקשים דו"ח, הנכון ליום 30.6.19, המפרט את שווי שוברי המתנה ותווי הקניה שמומשו ברשתות הרלוונטיות, ואת שווי הפיצוי שיינתן לחברי הקבוצה.

פרסום ההסדר והעדר התנגדויות
13. בהחלטתי מיום 25.9.19 הוריתי על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה המתוקנת לאישור הסדר פשרה בעיתונות. במסגרת ההודעה פורטו הגדרת הקבוצה ועיקרי הסכם הפשרה. צוין כנדרש כי כל מי שנמנה עם הקבוצה, כמו גם הגופים הזכאים לכך על פי החוק, רשאים להגיש התנגדות לבקשה. לאחר הפרסומים לא הוגשו התנגדויות מטעם חברי הקבוצה, ואף לא אחד מבין חברי הקבוצה ביקש שלא להימנות עמה לעניין הסדר הפשרה.
14. היועץ המשפטי לממשלה הודיע לבית המשפט כי הגורמים המקצועיים במדינה לא מצאו לנכון להביע עמדה ביחס לבקשה לאישור הסדר פשרה, לחיוב או לשלילה. בשולי הודעתו ציין היועץ המשפטי לממשלה כי על התזכורות למימוש השובר שרשאית המשיבה לשלוח לחברי הקבוצה לעמוד בהוראות ס' 30א לחוק התקשורת ( בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. וכי יש לבחון את נוסח ההודעות הקונקרטיות שבכוונת המשיבה לשלוח לחברי הקבוצה.
15. לאור הקשיים המובנים בחישוב הנזק שנגרם לחברי הקבוצה, ככל שנגרם, ומאחר שבחינת ההסכם אינה דורשת מומחיות או חישובים כלכליים מורכבים הטעונים בדיקה, לא ראיתי צורך במינוי בודק.

דיון והכרעה
16. לאחר שבחנתי את הסדר הפשרה המוצע, הגעתי למסקנה כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, ולפיכך יש לאשרו.
17. אציין כי בקשת האישור העלתה מחלוקת באשר לפרשנותה של הוראת ס' 14ז(5) לחוק הגנת הצרכן, אשר לא הוכרעה. בנוסף קיימים קשיים מובנים בבירור שיעור הנזק שנגרם, אם נגרם, לחברי הקבוצה, וכן באיתור חברי הקבוצה שסבלו נזק. הסדר הפשרה המוצע נותן מענה לסוגיה המרכזית שבדיון ע"י התאמת שוברי המתנה לדרישות החוק, וכן מתן פיצוי לחברי הקבוצה תוך התחשבות בקשיים בחישוב הנזק הנטען כמו גם בסיכויים ובסיכונים הכרוכים בניהול התובענה.
18. התוצאה היא, שאני מאשרת את הסדר הפשרה המתוקן ונותנת לו תוקף של פסק דין.
19. המשיבה תגיש לבית המשפט, עד ליום 10.5.20 דיווח על יישום התחייבותה לתשלום הפיצוי בגין " התקופה הראשונה" [להלן – הדווח הראשון]. כן תגיש דווח נוסף עד ליום 10.12.20 על יישום התחייבותה לתשלום הפיצוי בגין " התקופה השניה" ועל יישום התחייבותה לתיקון שוברי המתנה כמפורט בס' 14 להסדר הפשרה [ להלן – הדווח השני]. הדיווחים ייתמכו בתצהיר מנכ"ל המשיבה ובאישור רוא"ח המבקר של המשיבה.
20. המשיבה תוסיף ותגיש לבית המשפט עד ליום 10.5.22 דיווח על שיעור מימוש שוברי הפיצוי, וככל שנדרש על יישום התחייבותה כמפורט בס' 17 להסדר הפשרה המתוקן [להלן – הדווח השלישי]. הדיווח ייתמך בתצהיר מנכ"ל המשיבה, באישור רוא"ח המבקר של המשיבה, ובאישור העמותה (ככל שיימסרו לה שוברי מתנה).
21. המבקש ובא כוחו יפקחו על יישום התחייבויות המשיבה ויגישו דווחים עיתיים לבית המשפט במקביל לדיווחי המשיבה כמפורט בס' 19 -20 לעיל.
22. אני מאשרת את המלצת הצדדים לעניין שיעור הגמול למבקשים ושכ"ט עו"ד לבא כוחם, זאת בשים לב לטרחה שהייתה כרוכה בניהול התובענה ולגובה ההטבה שהושגה לחברי הקבוצה. הגמול ושכ"ט עו"ד ישולמו בשלושה תשלומים התואמים את שיעור הפיצוי שישולם לחברי הקבוצה: האחד, לאחר הגשת הדיווח הראשון, השני, לאחר הגשת הדיווח השני, והשלישי, לאחר הגשת הדיווח השלישי, והכל בכפוף לאישור בית המשפט.
23. למען הסר ספק יובהר שאין בפסק הדין משום היתר מפורש או משתמע לסטייה מהוראות הדין, ובין היתר בכל המתייחס לתזכורת שתישלח לחברי הקבוצה.
24. אני מורה על פרסום הודעה על פסק הדין תוך 14 יום מהיום. ההודעה תפורסם בשני עיתונים יומיים נפוצים, האחד בשפה העברית והשני בשפה הערבית. המשיבה תישא בהוצאות הפרסום.

מזכירות בית המשפט תמציא פסק הדין לב"כ הצדדים. כן תביא התיק לעיוני ביום 10.5.20, ביום 10.12.20 וביום 10.5.22.

ניתן היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.