הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"צ 14337-05-18

לפני כב' השופטת גילה כנפי-שטייניץ, סגנית נשיא

בעניין:

  1. יעל גרינוולד
  2. מתניה גרינוולד

ע"י ב"כ עו"ד אבישי פלדמן ועו"ד ניצן רובינשטיין

המבקשים
נ ג ד

אופקים נסיעות ותיירות (1979) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב סבו, עו"ד אוהד רוזן ואח'

המשיבה
<#2#>

החלטה

  1. לפניי בקשה לגילוי מסמכים שהוגשה ע"י המבקשים בגדרה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית.
  2. המבקשים הגישו נגד המשיבה, חברת נסיעות, בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענה שהמשיבה מחייבת את לקוחותיה, הרוכשים טיסות, חבילות נופש ושירותי תיירות אחרים , שמחירם נקוב במטבע חוץ , בשער המרת מט"ח הגבוה מהשער המותר על פי הוראות הדין ועל פי ההסכם שבין הצדדים.
  3. בדיון מקדמי שהתקיים ביום 5.3.19 הסכימו הצדדים שהמשיבה תמציא למבקשים מסמכים המעידים על שערי המט"ח שהוזנו על ידה במערכת הממוחשבת שלה מדי יום , וכן מסמכים המעידים כי לקוחות יה חויבו שיטתית לפי שערים אלה. בהמשך הוסכם כי המשיבה תמציא למבקשים דוקטים נוספים (דוקט - תיק אלקטרוני של לקוח) בגין התקופה שלפני אוגוסט 2013 ואחרי דצמבר 2016, וכן תמציא דוקטים מעשרה מועדים בהם ינקוב ב"כ המבקשים. להסכמות אלה ניתן תוקף של החלטה (ר' החלטות בית המשפט מיום 5.3.19 ומיום 16.4.19).
  4. המשיבה המציאה חלק מן המסמכים לתיק בית המשפט ומסמכים נוספים לב"כ המבקשים. עם המצאת המסמכי ם, טענו המבקשים כי המשיבה כיסתה בדוקטים נתונים שיש בהם כדי להצביע על יחס ההמרה בין מחיר העסקה במט"ח לבין גובה התשלום במטבע ישראלי. מאחר שהצדדים פנו לגישור, טענתם לא נבחנה ולא הוכרעה. עם סיום הליך הגישור, שלא צלח, הגישו המבקשים בקשה לגילוי מסמכים, היא הבקשה שלפניי.
  5. בבקשה שהוגשה ביקשו המבקשים להורות למשיבה להמציא להם את כל הדוקטים שהוגשו לתיק בית המשפט, ואת אלה שהומצאו להם, כשהם ללא השחרה או כיסוי נתונים, למעט הסתרת פרטי לקוחות. נטען בבקשה, כאמור, כי המשיבה כיסתה בדוקטים נתונים שיש בהם כדי להצביע על יחס ההמרה בין מחיר העסקה במט"ח לבין גובה התשלום במטבע ישראלי. על פי הנטען, הושחרו והוסתרו, באמצעות הדבקת חלונית "מחשבון המרה" על הדוקט, סכום העסקה הכולל במט"ח וכן העמודה המציגה את אופן המרת סכום העסקה על פי שער המט"ח שבמערכת. ולבסוף נטען שהדוקטים הומצאו למבקשים באיכות שכמעט איננה ניתנת לקריאה.
  6. המשיבה טענה כי מילאה אחר החלטות בית המשפט. כן טענה כי הבקשה אינה עומדת בתנאים הדרושים למתן צו לגילוי מסמכים ובכללם העמדת תשתית ראייתית ראשונית לבקשת האישור. המשיבה הוסיפה וטענה כי הדרישה להמצאת "דוקט גלוי ושלם" היא מסע דיג פסול שעניינו בנתונים שאינם רלוונטיים לבקשת האישור והחורגים מההסכמה הדיונית שלפיה על המשיבה להמציא מסמכים המעידים כי הלקוחות חויבו באופן שיטתי על פי השערים שפורטו. עוד נטען ש הנתונים הנוספים שנתבקשו אינם רלוונטיים ובהם שמות הלקוחות, מספרי הטלפון שלהם ושערי המרה של מטבעות אחרים, וכי המסמכים כוללים סודות מסחריים ונתונים עסקיים חסויים , בהם גובה העמלות שהמשיבה גובה מספקי ה, שיעור דמי הטיפול שהיא גובה, ושיעורי הרווח שלה.
  7. בעקבות טענת המשיבה להעדר הרלוונטיות ולחסיונם של חלק מן הנתונים, הוריתי למשיבה, בהחלטתי מיום 26.12.19, להמציא לבית המשפט את כל המסמכים מושא הבקשה כשהם במצבם המקורי ללא השחרה או כיסוי נתונים (למעט השחרת פרטי הלקוחות), ובאיכות ראויה. הובהר שהמשיבה תהיה רשאית להמציא את המסמכים במעטפה סגורה ללא סריקתם במערכת נט-המשפט. בהמשך להחלטה זו המציאה המשיבה לבית המשפט כמה עשרות דוקטים כאשר פרטיהם האישיים של הלקוחות מושחרים. המסמכים הומצאו באיכות שאינה משובחת אולם ניתנת לקריאה.

דיון והכרעה

8. ראשית אציין, שאין מקום לדון בשאלה האם זכאים המבקשים לגילוי ולעיון במסמכים העומדים לדיון. המשיבה נתנה הסכמתה להמצאת המסמכים , מבלי שסייגה את הסכמתה בחיסוי חלק מן הנתונים, ובעקבות הסכמתה ניתנו החלטות בית המשפט המורות על המצאתם למבקשים. לאור האמור, ה יה על המשיבה להמציאם למבקשים במתכונתם המקורית, ללא השחרה וללא הסתרת נתונים, תוך חשיפת מלוא המידע המצוי במסמכים (למעט פרטי הלקוחות). חרף האמור, הוספתי ובחנתי את טענות המשיבה להעדר רלוונטיות ולחסיון מסחרי של הנתונים שהוסתרו. מסקנתי היא שדין טענות אלה להידחות.
9. מהשוואת הדוקטים שהוגשו לבית המשפט לאלה שהומצאו למבקשים עולה, כי הראשונים אינם כוללים את אותן חלוניות שהוספו ל דוקטים שהומצאו למבקשים. כל הדוקטים כוללים טבלת "Balance", המפרטת את חיובי וזיכויי הלקוח, אשר בתחתיתה פורט, על פי הנחזה, סכום העסקה הכולל במט"ח. החלונית שהוספה לדוקטים שהומצאו למבקשים מסתירה את העמודה הימנית של טבלת ה" Balance", בה נרשמו סכומי מט"ח בצמוד לכל סכום שקלי (שנותר גלוי) באופן הנחזה לבטא המרה של סכום שקלי ששולם ע"י הלקוח למט"ח (לצד כל סכום שקלי צוין סכום במט"ח). כן הושחרו הסכומים במט"ח שבתחתית הטבלה. יודגש כי נתונים אלה, ורק הם, הוסתרו בשיטתיות בכל הדוקטים.
10. יש לדחות את טענת החסיון. לא הוגש תצהיר בתמיכה לטענת החסיון, לא פורט אלו נתונים המצויים בדוקט הם נתונים חסויים, ומכל מקום, הנתונים שלחסיונם נטען אינם אלה שהוסתרו. מה שהוסתר, כאמור, הם רק סכומי המט"ח כפי שפורטו לעיל. מטעמים ברורים יש לדחות גם את הטענה להעדר רלוונטיות. הנתונים שהוסתרו עוסקים , על פי הנחזה, בסוגיה המרכזית שבמחלוקת והיא שער ההמרה בו חויבו לקוחות המשיבה.
11. לאור כל האמור לעיל, תמציא המשיבה למבקשים את כל הדוקטים מושא הדיון במתכונתם המקורית ללא הסתרת נתונים או השחרה, תוך חשיפת מלוא המידע המצוי בהם, למעט פרטיהם האישיים של הלקוחות. המסמכים יומצאו תוך 10 ימים מהיום, לפחות באותה איכות בה הומצאו לבית המשפט.
12. לנוכח הפרת החלטות בית המשפט שניתנו בהסכמה, כמו גם טענות הסרק שהועלו ע"י המשיבה אשר בחינתן גזלה משאבי זמן ניכרים, תשלם המשיבה למבקשים את הוצאות הבקשה בסך 10,000 ₪.
מזכירות בית המשפט תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.