הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 7655-03-19

בפני
כבוד ה שופט משה בר-עם

תובעת
שיראל מכלוף

נגד

נתבעת
שומרה חב' לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 4.7.2019, הנני ממנה בתיק זה את פרופ' עמוס פייזר מנהל מחלקה אורתופדית בבית חולים שערי צדק בירושלים (כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 3235 ירושלים 91031; טל': 02-XXXX566), כמומחה רפואי בתחום האורתופדי, בעניינה של התובעת.

המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט, מיד עם קבלת כתב המינוי, אם ישנה מניעה כלשהיא בקבלת המינוי ובכלל זה, אם קיימים קשרי עבודה מקצועיים בין המומחה לאחד הצדדים, או באי כוחם, או בקשר לתנאים שנקבעו בהחלטה ובכלל זה לעניין המועד שנקבע להגשת חוות הדעת.

מינוי המומחה יכנס לתוקפו בתוך 45 ימים. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה חוות דעת מטעמם וכן מסמכים רפואיים רלוונטיים. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים ובחוות הדעת, אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי-הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בגין האירוע מיום 24.2.2016 במיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות ואם כן האם יש קשר סיבתי בין האירוע לבין הנכות בה לוקה התובע ת.

ב. אם לוקה התובעת כיום בנכות, יציין המומחה לאיזו תקופה ומהו שעור הנכות.

ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ה בעתיד.

ד. האם תהיה התובעת זקוק ה לטיפולים רפואיים בעתיד ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומה עלותם המשוערת של הטיפולים לפי המחירים היום.

ה. מהן מגבלותיה התפקודיות של התובע ת אם בכלל.

ו. האם היתה התובעת בתקופת אי כושר, אם כן לכמה זמן.

ב"כ בעלי-הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובעת ובדבר הבדיקות שנבדק ה לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת והמצויים תחת ידיהם. ב"כ התובע ת ימ ציא המסמכים תוך 20 ימים, הנתבעת תמציא מסמכים תוך 20 ימים מקבלת מסמכי התובע ת.

עם קבלת כתב המינוי, ימציא המומחה לצדדים את חשבונו או הערכתו בדבר שכרו והוצאותיו לגבי כל שלבי עבודתו. השכר יהיה בהתאם לחשבון המומחה, אלא אם כן יחליט בית המשפט אחרת לפי בקשה של מי מהצדדים שתוגש בטרם החל המומחה בעבודתו.

הנתבע תישא בעלות שכר טרחת המומחה, כמימון ביניים, בתוך 30 יום ועם ביצוע התשלום, תמסור הודעה בעניין לבית המשפט. המומחה לא ימסור את חוות דעתו, עד אשר ישולם לו שכר טרחתו במלואו. בפסק הדין ייקבע בית המשפט מי יישא בשכר טרחת המומחה ואופן חלוקתו.

ב"כ התובעת יפנה למומחה ויעביר לו העתק מהחלטתי זו באופן מידי ובמקביל יתאם עמו מועד לבדיקת התובע ת, לאחר המועד שנקבע להגשת המסמכים הרפואיים, ויודיע לב"כ יתר הצדדים את המועד שנקבע. במידה שהתובעת לא תתייצב במועד שנקבע לבדיקה, יודיע על כך המומחה לבית המשפט.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך 30 ימים, מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, בצירוף בקשה לתשלום שכ"ט. ככל שלא תוגש חוות הדעת במועדה, תעדכן התובעת את בית המשפט במצב חוות הדעת ובמועד המשוער להגשתה.

הצדדים יהיו רשאים לפנות בשאלות הבהרה למומחה תוך 14 יום מיום קבלת חוות דעת, או להודיע עד לאותו מועד, כי אין בכוונתם לשלוח שאלות הבהרה למומחה. המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה תוך 14 יום מיום קבלתן. צד שלא יודיע דבר, תוך המועד האמור לעניין שאלות ההבהרה, יראה כמי שוויתר על משלוח שאלות הבהרה.

עיון 24.10.19.

ניתנה היום, י"א תמוז תשע"ט, 14 יולי 2019, בהעדר הצדדים.