הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 5533-08-17

לפני
כבוד ה שופטת חנה מרים לומפ

המבקשים
(נתבעים 2-1)

  1. ישעיהו קצנלבוגן
  2. ישראל ברלין

על ידי עו"ד בנימין שור

נגד

המשיבים
(נתבעים 4-3)

  1. מאיר דופארק
  2. צפורה דופארק

על ידי עו"ד צמח גרין ועו"ד דוד הלפר

החלטה
רקע
לפניי בקשת המבקשים, לצוות על המשיבים ולאפשר עיון והעתק המסמכים, אשר צוי ינו בתצהירי תשובת המשיבים לצו לגילוי מסמכים. לטענת המבקשים, אין די בכך שהמשיבים הצהירו על כך שבידיהם מצויים המסמכים, אלא עליהם לאפשר עיון והעתקתם. מכאן הבקשה שלפניי.

כמו כן ביקשו המבקשים בבקשה נפרדת , לצוות על המשיב להשיב לשאלון באופן מופרט, כאשר לטענתם השיב עליו באופן חמקני ולקוי , על אף שבית המשפט צווה עליו להשיב עליו כדבעי.

בתגובה טענו ב"כ המשיבים, כי נראה ש המבקשים סבורים שעיקרון חשיפה וגילוי מסמכים הוא חד צדדי, וחל רק על מי שלא נמנה ע ליהם, שכן המבקשים מנעו חשיפת מסמכים שונים במסגרת ההליך. בנוסף נטען, כי עד עתה טרם התקבלו תצהירי גילוי מסמכים מטעמו של נתבע 5, ולטענתם מדובר בקבוצה אחת של בעלי דין. על כן אין מקום לחייבם להשיב לשאלונים ולמסור מסמכים מעבר למה שמסרו.

בתשובה לכך השיבו המבקשים, כי הזכות הסטטוטורית של בעל דין לעיין במסמכים שגילה בעל דין אחר ולקבל העתק מהם היא זכו ת סטטוטורית שאינה נתונה לשיקול דעתו של הנדרש . על פי תקנות 116-114 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984 (להלן : "תקנות סדר הדין האזרחי"), אין מדובר ב"בקשה" אלא ב"דרישה" , ותקנה 115 קובעת חובה לציית לדרישה זו.

דיון והכרעה
נושא גילוי מסמכים ומתן מענה לשאלונים בהליך אזרחי מוסדר בתקנות 105-122 ל תקנות סדר הדין האזרחי, תקנות אלו נועדו לאפשר דיון יעיל תוך הימצאות כלל המידע הרלוונטי בידי בעלי הדין.

הליך מתן תשובות לשאלונים הוא נוהג מוכר בין בעלי הדין בתובענה והוא מעוגן בתקנה 105 לתקנות. תקנה 110 לתקנות קובעת, כי אם לא השיב הנשאל תשובה מספקת או שלא השיב עליה כלל , רשאי מגיש הבקשה לבקש מבית המשפט צו המחייב את הנשאל להשיב, או להוסיף ולהשיב לפי העניין.

נקודת המוצא בעניין מתן מענה לשאלות היא של גילוי מרבי וניהול ההליך ב"קלפים פתוחים". בבסיס נקודת המוצא מונחים ערכי גילוי האמת ועשיית משפט צדק בין הצדדים (ראו רע"א 7586/15 בן צבי נ' אלשיך (24.1.16), רע"א 3860/16 וויספרס לאנז'רה בע"מ נ' אלרוב אזור מסחרי ממילא (1993) בע"מ (22.6.16) .

אשר לבקשה לצוות על המשיב להשיב לשאלון שהוגש לפניו בשנית - מעיון בשאלונים לא התרשמתי כי מדובר בתשובות לקויות ומתחמקות, ובהקשר זה יוער, כי אין השאלונים מהווים תחליף לחקירה נגדית , ופתוחה לפני המבקשים הדרך לברר שאלות אלה לעומק ן במסגרת הליך ההוכחות.

אשר לבקשה לעיון במסמכים המצורפים לתצהירי המשיבים, אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל. תקנות 112 ו-113 ל תקנות סדר הדין האזרחי, מעגנות את זכותו של בעל דין לבקש מבעל הדין האחר גילוי מסמכים כללי וספציפי. שלב העיון במסמכים הקבוע בתקנה 114, תכליתו לאפשר לבעל דין לעמוד על תוכנו של מסמך המצוי בידי הצד שכנגד. ואילו תקנה 116 קובעת כי מקום בו סירב בעל הדין האחר לדרישה שקיבל כאמור, רשאי בית המשפט ליתן צו לעיון במסמכים האמורים.

במקרה דנן, המשיבים לא חלקו על כך שמדובר במסמכים רלוונטיים, והם נעתרו לבקשה לגילויים, על כן ברי, שפועל יוצא מכך הוא, שעליהם לאפשר גם את העיון בהם. הטענות בדבר היעדר הדדיות בעניין זה, אין בהן כדי לאיין את זכות העיון, והיה על המשיבים להגיש בקשות בעניין , ככל שצדדים אחרים, לשיטתם, לא מלאו אחר חובתם.

משכך, אני קובעת כי על המשיבים לאפשר למבקשים לעיין ולהעתיק את המסמכים המצוינים בבקשה.

שאלת הוצאות בקשה זו תבחן בסיום ההליך, ככל שאדרש לכך.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.