הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 50080-11-18

בפני
כבוד ה שופט משה בר-עם

תובעים
פלוני ואח'

נגד

נתבעת
הסתדרות מדיצינית הדסה (חל"צ)

נגד

צד ג'
מכבי שירותי בריאות

החלטה

בהמשך להחלטה נוספת מהיום ולאחר עיון, נוכח מהות התובענה ומורכבותה, ומיהות בעלי הדין, כמו גם היקף הראיות בתיק, הנני להורות על הגשת תצהירי עדויות ראשית בכתב בצירוף תיק מוצגים, לרבות חוות-דעת המומחים בעניינים שאינם ברפואה. כדלקמן:

התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית וחוות-דעת מומחים, בהתחשב בפגרת פסח, עד ליום 6.4.2021, העתקי התצהירים וחוות-הדעת יומצאו במסירה אישית ישירות לב"כ הנתבע. הנתבעת וצד ג' יגיש ו תצהירי עדות ראשית וחוות-דעת מומחים , בהתחשב בימי חג, עד ליום 23.5.2021. העתקי התצהירים וחוות-הדעת יומצאו במסירה אישית לצד שכנגד. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית. הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים, שבעניינם לא הוגש תצהיר, אלא ברשות בית-המשפט ולאחר בקשה מקדימה ובתוך המועד האמור.

יש לערוך את התצהירים על-פי הוראת מנהל בתי-המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו מיום 16.12.2020, ובכלל זה: הכתב יהיה בגופן David 12, בצבע שחור, ללא הבלטות צבעוניות, שוליים של 2.5 ס"מ מכל צד, מספור ברצף כולל נספחים, הטבעת תאריך חתימת המסמך בעמוד הראשון למעלה בצד שמאל. כן, להקדים תוכן עניינים לנספחים בו יפורט כל נספח ומספורו.

במקביל להגשת התצהירים, יגישו הצדדים תיק מוצגים מאוחד , ערוך, ממוספר בסדר עולה ומסומ ן. תיק המוצגים יכלול תוכן עניינים בו יפורטו כל המוצגים, סימונם ועימודם. הנתבע יצרף לתיק המוצגים את המוצגים עליהם הסתמך אשר לא צורפו לתיק המוצגים על-ידי התובע, ובמספור רציף. לתיק המוצגים יצורפו אך ורק מסמכים רלוונטיים לתובענה, ובכלל זה חוות-דעת מומחים ותעודות עובד ציבור, שבדעת הצדדים לסמוך עליהם במהלך הדיון, ואלה יתקבלו כראיות קבילות בתובענה, אלא אם כן תעלה, בתחילת הדיון הראשון שלאחר הגשתם, טענה כנגד קבילותן. תצהירי חוקרים יוגשו במעטפה נפרדת ואולם, הצדדים יהיו רשאים לטעון לעניין משקלם של המסמכים שיצורפו לתצהיריהם, בסיכומיהם. הצדדים יהיו מנועים להגיש מסמך אשר לא צורף לתיק המוצגים.

הצדדים יגישו לבית-המשפט עותק פיזי של התצהירים ותיק -מוצגים מדוגלן, ובתוך המועד שנקבע להגשתם .

3. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות בניגוד לדיני הראיות, או שיש בהם שינוי חזית או כל טענה אחרת, יהיה רשאי לטעון בעניינם, במסגרת סיכומיו ולא ייחשב כמוותר על זכות לעשות כן, אם במהלך שמיעת הראיות ימנע מחקירת עדי הצד שכנגד, בקשר להצהרות שהובאו בתצהיריהם.

4. צד שיבקש להביא עדויות של עדים או מומחים שלא באמצעות תצהיר או חוות דעת, יגיש בקשה מנומקת, נתמכת בתצהיר, בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו ויפרט במסגרתה את הסיבה לזימונם ובעיקר, מדוע לא ניתן היה לקבל את העדות באמצעות תצהיר ויצרף לבקשתו התחייבות להבטחת הוצאות העד. לא הוגשה בקשה עד למועד שנקבע, לא יזומנו עדים לבקשת צד מעוניין, אלא מטעמים מיוחדים, שיפורטו.

5. המשך הדיון נקבע לקדם משפט מסכם ביום 13.6.2021 בשעה 10:30.

6. במסגרת קדם-המשפט המסכם, יידרשו ב"כ הצדדים להעריך את פרק הזמן שיידרש לצורך חקירות של כל אחד ואחד מהעדים ולצורך סיכומיהם, לרבות דרך ביצוע החקירה הראשית, בעל-פה או בכתב, בדיון או בהיוועדות חזותית, ושמיעת טיעוני הסיכומים. כן עשויה להתבקש הסכמתם להסדרים דיוניים שונים, לרבות ויתור על חקירתם של העדים או חלק מהם. ב"כ הצדדים נדרשים להגיע לקדם-המשפט המסכם כשהם מצוידים במידע ובסמכויות בהתאם.

ניתנה היום, י"ג אדר תשפ"א, 25 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.