הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 41998-04-16

בפני
כבוד ה שופט כרמי מוסק

התובעים

 1. שי קציר
 2. נועה קציר
 3. עודד רוטלוי
 4. מלכה רוטלוי
 5. אברהם הרשקוביץ
 6. שירן הרשקוביץ
 7. ינון יהושע
 8. תמר יהושע

נגד

הנתבעים

 1. הרי זהב בע"מ
 2. משרד הביטחון/המנהל האזרחי/הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש
 3. ההסתדרות הציונית העולמית
 4. החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ
 5. מועצה אזורית שומרון
 6. ועדה מקומית לתכנון ובניה שומרון
 7. אמיר שושני
 8. עמיעד היבש

החלטה

1. בכתב התביעה שהגישו התובעים נטען, כי התובעים רכשו חלקות קרקע שנועדו לבניית בתים פרטיים על אותן חלקות ביישוב "עלי זהב", וזאת במסגרת פרויקט הרחבת היישוב.

2. לטענת התובעים, עקב מעשים או מחדלים שונים מצד הנתבעים, חלקים מחלקות הקרקע שרכשו אינם נכללים בתחומי "הקו הכחול" ומכאן שהם מנועים מלעשות שימוש בחלקים אלה.

3. התובעים טוענים בתביעתם כי הם זכאים לסעדים של פיצוי בגין נטילת החלקים מהמגרשים אותם רכשו, לקבלת בית חלופי או קרקע חלופית, וכן לפיצויים נוספים, בגין נזקים והוצאות שנגרמו להם.

4. התביעה הוגשה בשנת 2016, הצדדים הגישו את הראיות מטעמם ושמיעת הראיות החלה.

5. בסמוך לדיון שנקבע ליום 13.12.18 להמשך שמיעת הראיות, הודיע נתבע 2 לבית המשפט ולצדדים כי התקיימה בדיקה של הגורמים הרלבנטיים במנהל האזרחי, משרד המשפטים ומשרד הבטחון כדי להחיל את סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה ושומרון) (מס' 59), התשכ"ז-1967 לעניין תביעה זו. על פי הוראת סעיף 5 הנ"ל, אם ייקבע שהעסקה נעשתה בתום לב, הרי שהעסקה נשוא תביעה זו לא תיפסל, תעמוד בתוקפה, אפילו אם הנכס לא היה רכוש ממשלתי. ולענייננו, כל אותם חלקים מחלקות הקרקע שרכשו התובעים ונמצאים מחוץ לתחומי "הקו הכחול", ייראו כעסקה שנסגרה בתום לב, והיא תעמוד בתוקפה.

6. עוד עלה מאותה הודעה, כי קיימת המלצה מצד הגורמים הרלבנטיים להחיל את הוראות סעיף 5 על חלקות הקרקע נשוא תביעה זו, והמגמה היא כי יינתן פסק דין מוסכם להחלת סעיף 5 הנ"ל. לסיכום ביקש הנתבע 2, יחד עם נתבעים נוספים וצדדים שלישיים כי לא תישמענה ראיות והדיון יידחה עד לאחר החלת סעיף 5 הנ"ל.

7. עוד הוגש לעיון בית המשפט והצדדים מסמך מיום 7.12.18, "סיכום דיון – סעיף 5 בד בר רכוש ממשלתי (יהודה ושומרון)", ממנו עולים העקרונות ליישום סעיף 5 על פי דעת הגורמים המטפלים והממליצים. על המסמך חתום ד"ר גיל לימון עו"ד, עוזר בכיר ליועמ"ש.

8. יש בכך להניח את היסוד לעובדה, שבדעת הנתבע 2 להמליץ ולפעול לקידום המתווה לפי סעיף 5 הנ"ל אשר יוחל על חלקות הקרקע אותן רכשו התובעים.

9. במצב דברים זה, התקיים דיון ביום 13.12.18. באותו דיון העלו הצדדים טענותיהם לעניין הבקשה לדחות את הדיון, והחלת סעיף 5 הנ"ל. לאחר היסוסים לא מעטים הסכימו ה תובעים לדחות את שמיעת הראיות ולמעשה להמתין לביצוע המתווה שהוצע על ידי הנתבע 2, כאשר לעמדה זו הצטרפו שאר הצדדים.

10. לפיכך, נקבע מועד נוסף לבירור ביצוע האמור וכן מועדים נוספים לשמיעת ראיות במידה שהמהלך לא יצלח.

11. ביום 20.1.19 התקיים דיון, כאשר ערב הדיון הגיש הנתבע 2 מסמך נוסף, שהוא הודעה מטעמו לפיה הנתבע 2 יבצע את הצעדים הנדרשים לשיטתו לצורך החלת סעיף 5 כאמור, ובין היתר פרסום עניין זה בעיתונות בעברית ובערבית, תליית מודעות במקומות הנחוצים, הודעה למוכתרים בכפרים הסמוכים ומתן 30 יום להגיש התנגדויות.

12. בדיון התחייב בא כוח הנתבע 2 לפרסם את האמור בתוך כשבוע ימים.

13. התובעים העלו חששות והסתייגויות באשר להצלחת המהלך וכן העלו טענות בנוגע להמשך הדיון, לרבות דרישה ובקשה כי כבר עתה תינתן החלטה באשר לאופן המשך הדיון במידה ואכן ייקבע שסעיף 5 חל על חלקות הקרקע אותן רכשו התובעים. התובעים ביקשו כי המשך הדיון יוסכם בין הצדדים, למשל על דרך של מינוי שמאי מטעם בית המשפט לצורך אומדן נזקי התובעים, או שכל צד יציג שמאות מטעמו, הסכמה כי הפיצויים ייקבעו על פי הקבוע בסעיף 79א לחוק בתי המשפט וכדומה.

14. לטעמי, עמדת התובעים כפי שעלתה בדיון מיום 13.12.18 ואף בדיון מיום 20.1.19 מהווה הסכמה לכך שהדיון בתביעתם "קיבל תפנית", נוכח הודעת הנתבע 2 והמסמכים שהוגשו מטעמו ולמעשה קיימת הסכמה מטעם כל הצדדים כי יש לפסוע במסלול זה.

15. התובעים העלו בקשה או דרישה כי כבר עתה יינתן פסק דין המחיל את סעיף 5 על חלקות הקרקע, ללא צורך בהמתנה להתנגדויות אפשרויות.

16. הנתבע 2 התנגד לבקשה זו וטען כי המתנגדים האפשריים אינם צד לתביעה זו, הם לא צורפו לתביעה, ויש ליתן להם אפשרות להעלאת התנגדויות כאמור.

17. נראה, כי לא ניתן לדלג על האפשרות להעלות התנגדויות כאמור, טרם יינתן פסק דין מוסכם לפי ו סעיף 5 הנ"ל חל על חלקות הקרקע, אותן רכשו התובעים, כפי שרכשו אותן, ובגבולות החלקות כפי שנרכשו על ידם.

18. לפיכך, יש להמתין לפרסום כאמור שייעשה בתחילת שבוע הבא, ולכל המאוחר עד ליום 31.1.19.

19. לאחר אותו פרסום יש להמתין כאמור 30 יום.

20. אינני רואה מקום כבר עתה להורות על מינוי שמאי או לקבוע את המשך מסלול הדיון באופן מפורט. גם בהנחה שסעיף 5 הנ"ל יוחל, אין לדעת מתי הדבר יתרחש בפועל, שהרי עניין זה ישפיע על הדיון בנזקי התובעים ומי אחראי לשאת בנזקים אלה. מלים אחרות, נזקי התובעים טרם התגבשו, הם בוודאי יהיו שונים מהנזקים הנטענים על ידם היום, גם במהותם, בהנחה שמלוא הזכויות בחלקות הקרקע תישארנה בידי התובעים, כפי שנרכשו על ידם.

21. לפיכך, המועדים הנוספים שנקבעו לשמיעת הראיות – מבוטלים.

22. התובעים ונתבע 2 ימסרו לבית המשפט הודעה עד ליום 5.3.19 אם הוגשו התנגדויות ובהתאם לכך ייקבע המשך הדיון.

23. נקבע לעיון ליום 6.3.19.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ט"ז שבט תשע"ט, 22 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.

חתימה