הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 41998-04-16

מספר בקשה:74
בפני
כבוד ה שופט כרמי מוסק

התובעים
שי קציר ואח'

נגד

הנתבעים

  1. הרי זהב בע"מ
  2. הממונה על הרכוש הממשלתי
  3. ההסתדרות הציונית העולמית.
  4. החברה המרכזית לפיתוח השומרון.
  5. מועצה אזורית שומרון
  6. הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה מועצה אזורית שומרון
  7. עו"ד אמיר שושני.
  8. עמיעד היבש

נגד

הרי זהב בע"מ
צד ג'

נגד

עו"ד דורון ניר צבי
עו"ד יוסף דנציגר
עו"ד אבישלום מלכא
עו"ד מרים הרשקוביץ

צדדדים רביעיים

החלטה

1. ביום 21.1.19 התקיים דיון שבו העלו הצדדים הצעות שונות להסדר דיוני שיקצר וייתר את חלקם של ההליכים בתיק זה. ההצעות להסדר נבעו מכך שניתנה חוות דעת משפטית מטעמו של היועמ"ש, לפיה ניתן להחיל על הסכסוך נשוא התביעה את "צו האלוף", דהיינו, כי "תקנת השוק" תחול על המגרשים שעומדים בבסיס הסכסוך ולפיכך "הקו הכחול" שנקבע בזמנו ישמש כקו הגבול של החלקות, גם אם חלק מהחלקות או חלקים מהחלקות נמצאים על אדמות שאינן בבעלות המדינה או אחד הנתבעים, וגם אם חלקים אלה נמכרו לתובעים מתוך טעות.

2. יודגש, כי באותו מועד היה אמור להתקיים דיון בו תישמענה ראיות נוספות מטעם התובעים, אולם בעקבות ההצעה שעלתה ובהסכמת התובעים נדחה הדיון.

3. קריאת פרוטוקול הדיון מעלה, כי אף הדיון הופסק כדי לאפשר לתובעים ולבאי כוחם לשקול את ההצעה לשינוי מתווה הדיון, ובסופו של דבר התובעים הודיעו כי הם מסכימים לכך. עוד עולה מקריאת הפרוטוקול שהיה ברור לכל הצדדים שאם המהלך של החלת "תקנת השוק" יצלח, כי אז יינתן הסעד של אכיפה לגבי ההסכמים שנכרתו על פי הגבולות שנקבעו באותם הסכמים, החופפים את הקו הכחול לאותה עת וכתב התביעה יתוקן כך שתיוותר שאלת הסעד הכספי לו זכאים התובעים לטענתם.

4. בהתאם לכך נדחה מועד הדיון והנתבעת 2 (המדינה) פעלה בהתאם למתווה שהוצע. בוצע פרסום בנוגע להחלת סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה ושומרון) (מספר 59) התשכ"ז-1967 (להלן: "תקנת השוק") לעניין המתווה שהוצע והמגרשים נשוא התביעה. הפרסום בוצע בשפות העברית והערבית כפי שבא לידי ביטוי בהודעת הנתבעת 2 מיום 12.2.19. להודעה זו צורפו העתקי הפרסומים.

5. עוד קודם לכן, ביום 22.1.19, ניתנה החלטת בית המשפט שבאה בעקבות פרוטוקול הדיון. באותה החלטה (סעיף 14) הובהר ונקבע, כי כל הצדדים הסכימו לשינוי מתווה הדיון כפי שפורט לעיל. יתר על כן, במהלך הדיון, כפי שנקבע בסעיף 15 להחלטה, התובעים עצמם העלו בקשה ודרישה כי כבר באותו יום יינתן פסק דין המחיל את סעיף 5 (תקנת השוק) על חלקות הקרקע, ללא צורך בהמתנה להתנגדויות אפשריות, אולם עקב התנגדות הנתבעת 2 שסברה כי יש להמתין להתנגדויות אפשריות, נקבע המתווה של פרסום והמתנה של 30 יום לקבלת התנגדויות.

6. מהאמור עולה באופן ברור וחד משמעי, כי כל הצדדים הסכימו לכך כי במידה שלא תתקבלנה התנגדויות של בעלי קרקעות סמוכות, יינתן פסק הדין בהתאם למתווה שהוצע ובהמשך יידונו סעדים כספיים.

7. ביום 14.3.19 התקבלה הודעת עדכון מטעם הנתבעת 2 (המדינה) לפיה היו פרסומים, חלפו 30 יום ולא התקבלו התנגדויות כלשהן, ומכאן התבקש בית המשפט ליתן פסק דין המחיל את תקנת השוק על החלקות נשוא התביעה פסק דין שלמעשה חופף את הסעד האופרטיבי שהתבקש בכתב התביעה.

8. לפיכך, ביום 14.3.19 התבקשו הצדדים להגיב לבקשת המדינה ליתן פסק דין המחיל את סעיף 5 הנ"ל על החלקות נשוא התביעה. תגובת התובעים הייתה כי הסכימו למתן פסק הדין אך ורק בכפוף לכך שיהיה הסדר דיוני באשר להמשך ההליכים בנוגע להסדרת הזכויות והנזקים שנגרמו לתובעים. התובעים טענו כי מדובר בניסיון פסול של המדינה שיש לדחותו על הסף לקבל פסק דין כאמור, שכן החלת הצו אינה מביאה להסדרת זכויות התובעים אלא יהיה צורך לתקן את הקו הכחול באופן שיכלול את השטחים שהופקעו מהם שלא כדין, ואף לתקן את התב"ע כך שיסדיר את זכויות הבנייה ויתאים לזכויותיהם בהתאם להסכם ולפי סעיף 5 הנ"ל, ואף להורות על ביטול צו ההריסה וכל הגבלה קיימת בהתאם לתב"ע הישנה, ובנוסף יש לשפות את התובעים על כל הוצאותיהם ולפצותם על נזקיהם שנגרמו וייגרמו עד סיום מועד ההסדרה, כמפורט לעיל.

9. עוד טענו התובעים, כי המדינה התעלמה מחובתה לתקן את גבולות הקו הכחול, שנמצא בסמכותה וביכולתה הבלעדית, וכן מחובתה להסדיר את זהות הגוף אשר יפעל לתיקון התב"ע בהסכמת יתרת הגופים ונציגי הרשויות האחראיים לתיקון התב"ע, כך שלא ניתן ליתן פסק דין כפי שמבקשת המדינה, המייתר את הצורך בהכרעת שאר הסעדים המבוקשים בתביעה. התובעים טוענים, כי בקשה זו הנה בגדר הטעיה ואינה חלק מהמוסכם בין הצדדים ועל כן יש לדחותו על הסף. התובעים הדגישו, כי פעלו רבות בניסיון לפתור את המחלוקות והציעו גישור או פישור כאשר המדינה התעלמה מכך.

10. עוד מדגישים התובעים את האחריות המיוחדת שיש להטיל על נתבעת 1 ומנהלה וכן על נתבע 7, מאחר שלטענת התובעים אלה פעלו באופן נפרד פוזיטיבי כדי להטעות את התובעים, תוך שהם חורגים מחובתם החוזית ומחובת הנאמנות, התעלמו מחובתם המקצועית, העלימו מידע, עשו עושר ולא במשפט והציגו מצגי שווא, הכל כדי להגדיל את רווחי הנתבעת 1 על חשבון התובעים.

11. התובעים מדגישים כי נגרמו להם הוצאות רבות אותן פרטו בתגובתם ועוד ייגרמו להם הוצאות בשל הצורך לתקן את הקו הכחול ולשנות את התב"ע. התובעים מעריכים נזקים אלה בהיקף של מאות אלפי ₪. התובעים מדגישים כי כל האמור לעיל מיוחס לכלל התובעים יחד ולחוד, כי שהוצג בפני בית המשפט וכפי שפורט בכתב התביעה.

12. לסיכום, התובעים טוענים כי הם עומדים על זכותם להמשיך את התביעה. התובעים מוסיפים וטוענים כי ללא הסדר דיוני שיוסכם עליהם לצורך הכרעה בהמשך תביעותיהם, הם אינם מסכימים בשלב זה להחלת סעיף 5 הנ"ל, ולשיטתם יש להמשיך את ההליכים בכפוף לשינוי המצב המשפטי בהתאם להודעת המדינה. בהקשר זה מדגישים התובעים כי כבר נשמעו ראיות והתביעה בשלב דיוני מתקדם והם סבורים כי הנתבעים באופן מכוון לא נקטו עמדה לסיום ההליך תוך ציפייה לכך שניתן יהיה להחיל את סעיף 5. לחילופין מסכימים התובעים כי בית המשפט יפסוק בשאלת הפיצויים וההוצאות על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט.

13. החטיבה להתיישבות (נתבעת 3) הודיעה לבית המשפט בתגובתה, כי עמדת המדינה מקובלת עליה והיא רואה את הדברים עין בעין עם המדינה, וכי מתן פסק דין כמבוקש ייתר את הצורך בהכרעה בשאר הסעדים. בהתייחס לעמדת התובעים ולתגובת צד ד4, כפי שתפורט בהמשך, טוענת הנתבעת 3 כי היא מצידה לא הפרה התחייבות כלשהי כלפי התובעים והיא לא ידעה כלל על זכויות צד שלישי במגרשים שנמכרו לתובעים. חלקה בעסקה הקשורה למכר המגרשים היה בכך שהעניקה לנתבעת 4 זכויות בר רשות במקרקעין בהם נמצאים המגרשים ללא כל תמורה. כך, בשנת 2011 נחתמו הסכמים בין התובעים לנתבעת 3, הסכמי בר רשות, גם כאן ללא תמורה, וזאת בהתאם לתכנית המתאר שאושרה על ידי מועצת התכנון העליונה באיו"ש (המנהל האזרחי). רק בשלב מאוחר יותר פרסם הממונה מכתב בנוגע למקרקעין ולקו הכחול, אולם הנתבעת 3 אינה אחראית לכך ולא הייתה צד כאמור בנוגע להחלטות או לדיונים המתקיימים בעניין הקו הכחול. עוד מדגישה נתבעת 3, כי התובעים לא עשו ניסיונות כלשהם מולה להגיע לפשרה או להבנה בנושא הקו הכחול.

14. תגובה נוספת לבקשת המדינה הגיעה מטעם צד ג4, עו"ד מרים הרשקוביץ. לעמדתה, הודעת המדינה אינה מסיימת את ההליכים המשפטיים בכל הקשור לנזקים שנגרמו לתובעים לאורך השנים. כמו כן סבורה עו"ד הרשקוביץ, כי יש לקבוע כיצד ומתי יוסדרו כל זכויות התובעים, תיקון הקו הכחול וכן יש לתקן את התב"ע. בתגובה נטען, כי נגרמו לתובעים נזקים רבים מאז קבלת החזקה במגרשים, לרבות מניעת הנאה ושימוש ואי קבלת היתרי בנייה וכדומה. כמו כן, היה צורך בניהול הליך ארוך במשך מספר שנים. ניתנה הסכמה למתווה הדיוני שהציעו התובעים, לרבות מינוי מומחה לעניין הנזקים ואפשרות שבית המשפט יקבע את הנזקים על פי האמור בסעיף 79א לחוק בתי המשפט.

15. לאור הודעת המדינה, וכן האמור בפרוטוקול הדיון שקדם לכך והחלטת בית המשפט שבאה בעקבותיה, עולה כי הייתה הסכמה מפורשת מטעם כל הצדדים במידה שהמתווה שהוצע על ידי המדינה יוכל להתקיים, היינו החלת סעיף 5 הנ"ל, כי אז יינתן פסק דין בהתאם ולאחר מכן יוכלו הצדדים לתקן את כתבי הטענות ולהתייחס בין היתר לנזקים ולשאלת הפיצויים זאת בהתאם לשינוי המצב המשפטי, כאמור.

16. נכון הוא, כי התובעים ביקשו במהלך הדיון האמור שהמשך הדיון יקוצר כך שבית המשפט יוכל לפסוק על דרך הפשרה או שימונה שמאי מוסכם שיקבע את הנזקים, אולם כפי שעולה מעמדות הצדדים, לא הייתה הסכמה לכך. בהתאם לכך, יש ליתן פסק דין על פי המוסכם בין הצדדים ולאפשר לתובעים להגיש כתב תביעה מתוקן בו יפרטו את כל הנזקים שנגרמו או ייגרמו להם בעתיד, לצרף חוות דעת שמאית מטעמם. כמו כן, יהיה צורך לאפשר לנתבעים לעשות כן, דהיינו להגיש כתבי הגנה מתוקנים וכן חוות דעת מטעמם ואף לאפשר לצדדים האחרים, אם יהיו כאלה, לפעול בהתאם.

17. סבורני, כי לאחר שיוגשו כתבי הטענות כאמור ניתן יהיה לקיים דיון נוסף ובמסגרתו לנסות להגיע לידי פשרה או למתווה שיקצר את הדיון באופן משמעותי. אוסיף ואומר, כי לעניין החלת סעיף 5 הנ"ל ומתן פסק דין בהתאם לבקשת המדינה, יש בו כשלעצמו קיצור משמעותי של ההליך. יתר על כן, התובעים מקבלים את הסעד אליו חתרו במשך כל אותן שנים עד להגשת התביעה וגם לאחר מכן, היינו קבלת הזכויות במגרשים שרכשו בהתאם להסכמי הרכישה.

18. בהתאם לכך, ניתן בזה פסק דין על פי בקשת המדינה, כפי שפורט בבקשה מיום 14.3.19 והודעתה מיום 12.2.19 לפי ו סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה ושומרון) (מספר 59), התשכ"ז-1967, חל על החלקות נשוא התביעה, כך שהקו הכחול יתוקן בהתאם למצב שהיה קיים בזמן חתימת ההסכמים עם התובעים. כמו כן, נקבע בזה כי על הנתבעים לתקן בהתאם את כל הטעון תיקון, לרבות תכנית המתאר והתב"ע כך שיתאפשר לתובעים לממש את מלוא זכויותיהם במגרשים שרכשו, בהתאם למצב המשפטי ולקו הכחול שהיה קיים בעת שרכשו את המגרשים. האמור יבוצע על ידי הנתבעים בהתאם לסמכותם עד ליום 1.9.19, ובנוסף, אני מאפשר בזה לתובעים להגיש בהתאם למפורט לעיל כתב תביעה מתוקן עד ליום 1.8.19, הנתבעים יהיו רשאים להגיש כתבי הגנה מתוקנים והודעות צד ג, אם ירצו בכך, עד ליום 3.10.19. התיק יובא לעיוני לצורך המשך ההליכים עד ליום 10.10.19. נושא ההוצאות באשר להליכים שהתקיימו עד כה יישקל וייפסק במסגרת פסק הדין הסופי שיינתן במסגרת תביעה זו.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט' באייר תשע"ט , 14 במאי 2019, בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט