הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 41223-08-14

בפני
כבוד ה שופט משה בר-עם

תובע

שלמה זלמן פרוש

נגד

נתבעים

 1. משה פנחס פרוש גליקמן
 2. אהרון בסורי
 3. פנינה בסורי
 4. עמרם רבינוביץ
 5. פנינה רבינוביץ
 6. שעיה ישעיה גולדמן
 7. רבקה גולדמן
 8. ברנדה סולוביציק
 9. בת שבע משי זהב
 10. חנה רבקה רובין
 11. יוסף רובין
 12. יעקב מנחם קלר
 13. הינדא קלר
 14. דוד שישא
 15. הענדל רוטמן
 16. נפתלי צבי יהודה שפירא
 17. חיה שפירא
 18. יעקב יהודה שנק
 19. איילה שנק
 20. אהרון ברנדמרק
 21. גיטל ברנדמרק
 22. יואל גבירץ
 23. לאה גיטל יוטה גבירץ
 24. ליפמן וורעשנער
 25. שמעון הלל אטיק
 26. אסתר אטיק
 27. יהושע סגל
 28. יהודה כץ
 29. לאה כץ
 30. רפאל ניימן
 31. יוכבד מרים שפרה ניימן
 32. יעקב שפירא
 33. אהרון רובין
 34. צבי רובינשטיין
 35. אפרים קרנברג
 36. מתילדה קאופמן
 37. ג'וזף אפשטיין
 38. סמט שלמה
 39. סמט דבורה
 40. אהרון שלמה והטהיימר
 41. יואל כהן
 42. לאה כהן פעסל
 43. אפרים ורשנר
 44. יהודה ברגר
 45. אפרת קורנפלד
 46. נחמן קרויזר
 47. יהושע פרוש
 48. לאופר פנחס
 49. אהרן פלדמן
 50. לאור עסקא
 51. רבקה גרוס

החלטה

בהמשך להחלטה נוספת מהיום, בהסכמת הצדדים, הנני ממנה בתיק זה את השמאי אריאל מלמד (מכפר עציון; טל': 052-XXXX615 ; פקס: 073-XXXX812; דואר אלקטרוני: ariel5757@gmail.com), לצורך הערכת שווי זכויות הבניה של הצדדים, בהתאם להחלטתי מיום 27.2.2021, בגג הבניין בחלקה 88, גוש 30088, המוגדרת בהערת רשם המקרקעין כמגרש מס' 8 ומצויה ברחוב שמואל הנביא בירושלים.

הצדדים יפנו למומחה ויעבירו לו העתק מהחלטתי זו באופן מידי.

המומחה מתבקש למסור לבית -המשפט, מיד עם קבלת כתב המינוי, ובטרם יחל בתפקידו, הצהרה אם ישנה מניעה כלשהיא בקבלת המינוי ובכלל זה, מטעמים של ניגוד עניינים וערוכה לפי טופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות הצרופה לכתב-המינו. כמו כן, בקשר לתנאים שנקבעו בהחלטה ובכלל זה לעניין המועד שנקבע להגשת חוות-הדעת.

המומחה רשאי לעיין בתיק ובכלל זה, כתבי הטענות אשר הוגשו לבית-המשפט ואלה יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי-הדין בתוך 14 ימים. במידה שיידרש בירור נוסף, יפנה המומחה, לפי שיקול-דעתו, אל מי מהצדדים, בכתב, עם העתק לצד השני. המומחה רשאי לדרוש מבעל דין להעמיד לבדיקה את נושא חוות הדעת וכן לאפשר לו לשמוע את דעתו של מומחה שנתן חוות דעת מטעם בעל דין ולקבל מכל אדם או מוסד את העתקי הרשומות הנוגעות לנושא הבדיקה כאמור בתקנה 89 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018.

עם קבלת כתב המינוי, ימציא המומחה לצדדים את חשבונו או הערכתו בדבר שכרו והוצאותיו לגבי כל שלבי עבודתו. השכר יהיה בהתאם לחשבון המומחה, אלא אם כן יחליט בית המשפט אחרת לפי בקשה של מי מהצדדים שתוגש בטרם החל המומחה בעבודתו.

הצדדים יישאו בחלקים שווים בעלות שכר טרחת המומחה, כמימון ביניים, בתוך 30 יום ועם ביצוע התשלום, ימסור הודעה בעניין לבית המשפט. המומחה לא ימסור את חוות -דעתו, עד אשר ישולם לו שכר טרחת ו במלואו. בפסק -הדין ייקבע בית-המשפט מי יישא בשכר טרחת המומחית ואופן חלוקתו.

המומחה יגיש לבית-המשפט את חוות דעתו תוך 60 ימים, מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשה בצירוף בקשה לתשלום שכר-טרחה. חוות-הדעת תוגש בצירוף רשימת האסמכתאות שהוא הסתמך עליהן בחוות דעתו; אסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת. ככל שלא תוגש חוות- הדעת במועדה, עדכן התובע את בית-המשפט במצב חוות-הדעת ובמועד המשוער להגשתה.

הצדדים יהיו רשאים לפנות בשאלות הבהרה למומחה תוך 14 יום מיום קבלת חוות-הדעת, או להודיע עד לאותו מועד, כי אין בכוונתם לשלוח שאלות הבהרה למומחה. המומח ה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה תוך 30 יום מיום קבלתן. צד שלא יודיע דבר, תוך המועד האמור לעניין שאלות ההבהרה, יראה כמי שוויתר על משלוח שאלות הבהרה.

עיון 1.6.21

ניתנה היום, ג' אדר תשפ"א, 15 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.