הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 22875-10-20

בעניין:
1.האשם מחמד עדווין
2.מחמוד מחמד עדווין
3.נביל מחמד עדווין
4.נדאל מחמד עדווין
5.נאקזה מוספטא עדווין
ע"י ב"כ עו"ד מנעם תאבת

המבקשים/התובעים

נ ג ד

1.עיסא טחאן
2.אוסמאה טחאן
3.נג'אתי טחאן
4.מהדי טחאן
5.מוהנד טחאן
6.ראמי טחאן
7.נג'וא אבו אלחאג' (טחאן)
8.בסמה אבו אלחאג' (טחאן)
9.נעמתי מוסא טחאן אבראהים
ע"י ב"כ עו"ד נסאר מסיס

10.עלי אמין סלימאן
11.נאדין אמין סלימאן
12.לארא אמין סולימאן
ע"י ב"כ עוה"ד חביב אללה וחסן

13.פקיד ההסדר בלשכת רישום מקרקעין ירושלים
באמצעות פמ"י (אז')/עו"ד מנחם סבג

המשיבים/הנתבעים

החלטה

1. החלטה בבקשה למתן צו מניעה זמני שנועד להבטיח איסור דיספוזיציה בחלקה 65 בגוש 30559 בשועפט, כשלצדה סעדים נלווים שהתבקשו.

על הפרק הליך שני ביוזמת המבקשים, לאחר שהליך ראשון בו נקטו, נזנח ונמחק – ת"א 42292-12-17 .

2. המבקשים הינם, לטענתם, בעלי הזכויות בחלקה מכוח צו ירושה ועל רקע רכישת החלקה מאחר, טחאן, שגם אליו אתייחס. המשיבים 1 – 9 הינם יורשיו החוקיים של חמיס איברהים אחמד טחאן ממנו, על פי הנטען, נרכשה הקרקע; המשיבים 10 – 12 הם, כמפורט להלן, המשיבים המהותיים הממשיים להליך זה (להלן – "המשיבים"). טוענים המשיבים, לזכויות בקרקע מכוח ירושת הזכויות מאביהם – אמין דאוד סלימאן. ואחרון המשיבים הינו פקיד הסדר המקרקעין שנתבקש ה עמדתו כבר לקראת הדיון בסעד הזמני. לחוות דעתו, בנסיבותיו של הליך זה, חשיבות רבה.

3. מושכלות ראשונים הם, שנדרש מבקש הסעד להניח תשתית ראייתית ראשונית, ולו גם לכאורה כתנאי לסעד המתבקש – ראה, בין היתר - בע"א 342/83 גלוזמן נ' גלוזמן, פ"ד לח (4), 105, 109-108; רע"א 2516/05 מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' חברת אול יו ניד בע"מ (7/5/06); רע"א 8553/07 כתאני נ' שכטר(27.2.08); רע"א 10873/07 חבשי נ' חבשי (17.2.08); רע"א 5288/07 נפטי נ' באר טוביה, מושב עובדים להתיישבות שיתופית חקלאית בע"מ (25/6/07); רע"א 10910/02 פז חברת נפט בע"מ נ' פרץ, פ"ד נח (1) 385, 390 (2003)). בשים לב למחלוקת שבין הצדדים נדרש לשים את הדגש על כך שהנטל הראייתי, גם לצורך בקשה למתן צו מניעה זמני, הינו על המבקשים - רע"א 7076/17 פלוני נ' פלוני (22.10.17); רע"א 2815/16 בנק הפועלים בע"מ נ' יצחק חנאי (7.7.16); רע"א 8420/96 דן מרגלית נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ, פ"ד נא(3) 789, 800.

4. לטענת המבקשים נרכשה החלקה על ידי אביהם מטחאן. ואכן, יש ראשית ראיה לרכישת החלקה מטחאן (שהמשיבים 1 – 9 הם צאצאיו), בדמות אישורי מסים – נספח 7 לבקשה. אלא, שהשאלה היא, גם בהינתן ראיות לרכישה כזו, האם מכר טחאן המנוח, בהנחה שמכר, קרקע שהיתה שלו.

5. את החיזוק הנדרש מבקשים המבקשים למצוא בלוח תביעות לזכות המצוי אצל פקיד ההסדר. על פי נספח 4 לבקשה, בעבר אכן רשום היה טחאן, כמי שתבע זכויות בחלקה. אלא, שכאן מגיעים אנו לסוגיה מוכרת ביחס לקרקעות בלתי מוסדרות, והיא, האם בכלל, ואם כן עד כמה, ניתן לראות ברישום תביעת זכות אצל פקיד ההסדר, כרישום בעל ערך ראייתי.

6. ואולם, קודם שאשוב לשאלה זו, נדרש לעבור לעמדת המשיבים. לטענתם, בה מצדד גם פקיד ההסדר, היחיד שרשום כיום כתובע זכויות בחלקה, הוא אביהם: מחמד דאוד סלימאן. לדברי פקיד ההסדר, מסתמך הוא גם על רישום עדכני בירדן (סעיף 7 לתגובת פקיד ההסדר) , וחשוב מכך, שלטחאן, כבר אין כל ביטוי ברישום עדכני כלשהו. וחשוב לא פחות: גם לטענות המבקשים אין ביטוי אצל פקיד ההסדר.

7. הבעייתיות בכל הרישומים אצל פקיד ההסדר, רבה. אשר למבקשים, מציין פקיד ההסדר באותיות מודגשות בסעיף 13 לעמדתו, כי: "כאשר נרשם המנוח טאחן בלוח התביעות, נרשמה גם הערת פקיד ההסדר בגוף תזכיר התביעה של המנוח טאחן, כי לא הוצגו בפניו מסמכים מאושרים מירדן להוכחת תביעתו". אין משמעות הדברים שזכויות המשיבים נקיות מספקות, ושימת לב לדברי פקיד ה הסדר בסעיף 21 לתגובתו, לפיהם: "מבדיקה שערך האפוטרופוס לנכסי נפקדים, לא אותר אדם בשם מחמד דאוד סלימאן ומספרי הזיהוי של הנתבעים 10-12 (היורשים הנטענים של מחמד דאוד סלימאן), לא אותרו בקבצי המרשם של ישראל ויו"ש". אלא שכאן נדרש לחזור להערתי הפותחת אשר למקומו בדיון של נטל הראיה-לכאורה. ייתכן, שאילו פנו לבית המשפט המשיבים, נכון היה לסרב גם לבקשותם. אף זכויותיהם, אם יש כא לה, לוטות בערפל. ב"כ המבקשים אף עשה מאמץ ניכר להדגיש זאת במהלך הדיון, מבחינתו, בצדק, ולא נעלמו מעיני תמיהותיו ביחס לטענות המשיבים לזכויותיהם. אך בהליך דנן, הנטל , כאמור, על המבקשים , וספק רב בידי הכיצד ירימוהו.

8. ומכאן בחזרה לשאלת תקפם הראייתי של תביעות זכות שנרשמו אצל פקיד ההסדר. ייתכן, שאילו לא היו רישומים סותרים בזמנים שונים, והיתה בנמצא רק תביעת זכות אחת, היה מקום לייחס לתביעת זכות זו ערך ראייתי, גם אם מוגבל בהיקפו, ולו רק, כראיית חיזוק. אך נוכח הרישומים הסותרים, נוכח העובדה, שכיום רק סלימאן רשום, וחשוב מכך נוכח הכלל שקיבל ביטוי רב גם בפסיקה, לפי ו אין לראות בתביעת זכות כראיה מהותית בעלת משקל לזכות הנטענת, לכ ל הפחות עלי לקבוע שאין כאן מבחינת המבקשים אפילו ראשית ראיה לטובתם, ואין להוציא מכלל אפשרות שהיה מקום לשקול אף מסקנות מעבר לכך.

9. על יסוד כל האמור הגיע פקיד ההסדר בסעיף 10 למסקנתו כי – " עמדתו של פקיד ההסדר היא כי אין מקום למתן צו מניעה מכל סוג שהוא". ברקע למסקנתו זו, אף הערתו המקדימה מסעיף 3 לתגובתו, לפיה – " ע"פ המידע שבידי פקיד ההסדר, מצב הזכויות בחלקה שונה מכפי שנטען בכתב התביעה. על פניו, על התובעים לעבור משוכות משמעותיות כדי להוכיח כי נערכו במקרקעין עסקאות עובר לשנת 1967 ועסקאות המשך – שלא באו לידי ביטוי בלוח התביעות הלא סופי שבידי פקיד ההסדר ".

10. תמונת המצב מצביעה, אפוא, על קיומה של ראיה בידי המבקשים לרכישת הקרקע מטחאן, אך על חסר ראייתי קריטי לכך שמכר טחאן זכויות שהיו אכן שלו. דומני, שבהגינותו הרבה, ב"כ המבקשים מבין זאת בעצמו. צודק פקיד ההסדר, שאין כל תשתית לסעד לטובת המבקשים, בוודאי בשלב זה. ואשר למשיבים 1 – 9, יורשי טחאן, הודיעו הם שאין להם עניין בהליך, ואף הם אינם סבורים שיש להם זכויות בחלקה. החלטה זו ניתנת לאחר שני דיונים שנערכו בפני, ולשני שבדיונים, אף ביקשו הם שלא להתייצב. לכאורה אין הם מתנגדים לבקשה, אך ברור על פני הדברים שלדעת כל הצדדים, אין להם חלק בהליך: לטענת המבקשים, ממילא נרכשה החלקה מאביהם, לטענת המשיבים העיקריים, גם לא זה, ומשיבים אלה עצמם, לא טוענים לדבר, ולא היה בידם לתרום לדיון כלל.

11. נותרה לדיון טענת המבקשים שהצהירו על חזקה בחלקה, וטענתם הנלווית, שמצד המשיבים לא הוגש אלא תצהיר של אחר, שלדבריו מחזיק בחלקה מכח יפויי כח שצורפו. אין בידי להכריע במחלוקת העובדתית מי בדיוק מחזיק כרגע במה, אך הכרעה כזו, אף לא נצרכת. כשברקע כל האמור לעיל, ונערך הדיון בבקשה לצו מניעה זמני, לאחר שעלה בידי לקבל גם את עמדתו המקצועית והאובייקטיבית של פקיד ההסדר, לא על טענות הנוגעות לחזקה נכון להכריע בגורלה של בקשה זו.

12. סוף דבר, הבקשה – נדחית; והמעט שאוכל להוסיף כדי להניח במעט את דעת המבקשים הוא, שגם התמונה הראייתית הנוגעת למשיבים אינה נקיה מספקות, ויודעים זאת היטיב, גם הם. אף האפשרות לכניסתו לתמונה של האפוטרופוס על נכסי נפקדים – על הפרק.

13. תיוותר שאלת ההוצאות להליך העיקרי; לא ייעשה צו במישור זה.

ניתנה היום, כ"ח חשוון תשפ"א, 15 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.