הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 14250-06-18

מספר בקשה:4
בפני
כבוד ה שופטת מרים ליפשיץ-פריבס

מבקשים

  1. ערן יסעור
  2. פורום פאבלישינג בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שוקי רגב

נגד

משיבים

  1. Management Europe Meeting
  2. ישראל מוקדי

ע"י ב"כ עו"ד הראל ארנון

החלטה

בפני בקשה להורות למשיבים להפקיד ערובה בסך של 100,000 ₪ להבטחת הוצאות המבקשים ככל שתידחה התביעה, בהיות המשיבה 1 חברה זרה הרשומה בצרפת והמשיב 2, תושב חו"ל.
תמצית טענות הצדדים:
המבקשים טוענים כי לאור מעמדה של משיבה 1 (להלן-"המשיבה") בהיותה חברה זרה , יקשה עליה לגבות ממנה הוצאות ככל שייפסקו לטובתם. לפיכך ובהתאם לכלל הקבוע בסעיף 353א. לחוק החברות , תשנ"ט-1999 (להלן-"חוק החברות") ומשלא הוכח כי מצבה הכלכלי והתזרימי של המשיבה מאפשר תשלום הוצאות ובהיעדר נכסים בבעלותה בישראל, יש להיעתר לבקשה.
המבקשים טענו כי יש לחייב גם את המשיב 2 (להלן-"המשיב") בהפקדת ערובה בהתאם להוראת סעיף 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן-"התקנות") בהיותו תושב חו"ל ובעל מניות בחברה אחרת שרכשה את מניותיה של המשיבה. לדידה, ניראה כי המשיבים מבקשים להעביר נכסים בין החברות משיקולים זרים, מה שיכביד על גביית ההוצאות מהם.
לעניין סיכויי התביעה טענו המבקשים כי יש במחיקת בקשה קודמת למתן צו מניעה זמני כדי ללמד על סיכויי התביעה. כמו כן, לא נוצר "משבר אמון" בין הצדדים כפי שמנסים התובעים להציג בתביעתם, בניסיונם ליצור עילת תביעה לביטול ההסכם עם המבקשת 2 שהוסתר בכתבי בי-דין של המשיבים.
המבקשים טענו מנגד, כי אין להורות על הפקדת ערובה בהתאם לסיפא של סעיף 353. א לחוק החברות. נכון הדבר מקום בו, כבעניינה של המשיבה , יש לה רווח נקי בסך של כ- 300,000 יורו והון עצמי העולה על 625,000 יורו ועוד היד נטויה, לאור פריסת פעילותה בלמעלה מ-45 מדינות. מה עוד, שהתביעה אינה לסכום כספי כי אם לסעד הצהרתי בעניין זכות השימוש של המבקשת בקניינה הרוחני של המשיבה.
בנוסף נטען כי למשיבה נכסים בארץ בדמות סימני מסחר רשומים בישראל, הלא הם הסימנים נושא התביעה שבגינם מתקבלים תקבולים. במידת הצורך, יוכלו המבקשים להיפרע מהתקבולים אותם על המבקשת להעביר למשיבה.
המשיב מצדו טען (וכמובא בתצהירו) כי הוא אזרח ישראלי ובעל נכסים בישראל. עוד הודיע, כי הוא מוכן להיות ערב להוצאות המשיבה ככל שייפסקו לחובתה.
בתשובה לתגובה טענו המבקשים כי מעיון בדו"ח הפיננסי של המשיבה (נספח א' לתשובה) עולה כי נרשמה הערת 'עסק חי'; נרשמו הפסדים לשנת 2017 וכן ירידה בהון העצמי. כמו כן, קיים חשש לחשיפה לחבויות שונות בכלל זה בתביעות עובדים ומול רשויות המס בצרפת. ועוד, אין לסימני המסחר הרשומים בארץ ערך כלכלי כי אם ככל שיופעלו, בעבודה במהלך שנים וכי לא ניתן להיפרע מהם לגביית הוצאות.
דיון והכרעה:
לאור מעמדה של המשיבה, חברה זרה הרשומה בצרפת, חלה עליה הוראת סעיף 353א. לחוק הקובע: "הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין"...
ברע"א 4128/17LAUDERBAIE YACHTS LTD חברה זרה נ' טאוב, 29.6.17 נקבע: "הלכה היא כי בניגוד לכלל במקרה של תובע אישי, כאשר מדובר בחברה-תובעת חיוב בהפקדת ערובה הוא הכלל והפטור הוא החריג. הנטל להוכיח כי יש הצדקה לפטור את החברה התובעת מהפקדת ערובה מוטל על כתפיה". (פסקה 14). ככלל, יש להטיל ערובה על תובעת שהיא חברה ואילו הפטור מכך, הוא החריג. החריג, יכול שיוחל מקום בו נימצא כי קיימת יכולת להיפרע מהתובעת אם תחויב בהוצאות. כן, לפי הלכה פסוקה ועל דרך ההיקש מהוראה שקדמה לסעיף 353א. לחוק (בסעיף 232 לפקודת החברות) ובדומה למבחן שבסעיף 519 לתקנות, שאלת סיכויי התביעה, יכול שתישקל במסגרת בחינת הנסיבות לסתור את ההנחה המצדיקה חיוב חברה בערובה ויהא מוצדק שלא לחייב בהפקדת ערובה (רע"א 10376/07 ל.נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, 11.2.09).
מן הכלל אל הפרט: המשיבה, חבר רשומה בצרפת לא הוכיחה כי היא בעלת נכסים בארץ מהם יוכלו המבקשים להיפרע לגביית הוצאותיהם אם תידחה התביעה. שכן, אין יכולת להיפרע מסימני המסחר הרשומים לכשעצמם ואין בפוטנציאל להפקת תמורה ו/או רווחים מהם כדי לאפשר גביית הוצאות כי אם לאחר ובכפוף לעשיית שימוש בהם. שימוש, שהוא נשוא המחלוקת.
בחינת סיכויי התביעה היא כאמור משנית, משעסקינן בתאגיד רשום בחו"ל. עם זאת אומר, כי מוקדם לקבוע בעניין סיכויי המשיבים להוכיח את טענתם לזכותם להפסקת השימוש בקניין הרוחני על אתר, או שמא בחלוף תקופה קצובה. מנגד, אין לומר כי גבוהים סיכויי ההגנה של המבקשים בדבר זכות המבקשת להאריך את החוזה ללא הגבלת זמן, מה עוד שהמשיבים מכחישים את קיומו של החוזה, מה שטעון בין השאר בירור עובדתי.
לאור האמור ולאחר שקלול הדברים, אני מחייבת את המשיבה בהפקדת ערובה בסך של 35,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית ללא הגבלת זמן.
הבקשה בעניינו של המשיב, דינה להידחות. הלה, הצהיר על היותו אזרח ישראלי ובעל נכסים בארץ מבלי שהמבקשים טענו אחרת בתשובה לתגובה ולא סתרו את דבריו. בנסבות אלו ולאור התנאים שבסעיף 519 לתקנות, לא מצאתי כי קיים בסיס לחששם של המבקשים מקושי בגביית הוצאות מהמשיב, ככל שיחויב בהם במסגרת ההליך ואין גם לקבוע כי סיכוייו לזכות בתביעה אפסיים או קלושים.
הערובה תופקד ע"י המשיבה בקופת בית משפט תוך 30 יום מהיום . אם לא כן, תידחה תביעתה.

עותק יישלח לצדדים.
ניתנה היום, כ"ב אדר א' תשע"ט, 27 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.